Hoppa till innehållet

Omljud

Från Wikipedia
Den här artikeln handlar om det fonetiska begreppet. För det diakritiska tecknet, se Trema.

Omljud (tyska: Umlaut, en term som används även på exempelvis engelska) är en process som innebär att en vokal påverkas av en annan vokal, vanligen i den följande stavelsen. Omljud är en företeelse som är speciell för de nord- och västgermanska språken.[1]

Hur omljud har uppstått[redigera | redigera wikitext]

Omljud uppstod vanligtvis när en vokal påverkades av ett följande ljud, så att den första vokalen assimilerades till större likhet med det påverkande ljudet.[2] Denna typ av assimilation kallas regressiv. När en vokal påverkas av ett föregående i-ljud kallas detta progressiv assimilation. Ett exempel på detta är när i i fornsvenska miolk påverkade o så att det nuvarande mjölk uppstod.[3][4]

Omljud i de nordiska språken[redigera | redigera wikitext]

I de nordiska språken förekommer a-, i-, R-, u- och w-omljud.

Regressivt omljud[redigera | redigera wikitext]

A-omljudet är äldst, och påverkar /u/, som sänks till /o/, och /i/, som sänks till /e/. Exempel är isländskt neðan ’nedan’ (jfr isl. niðr ’ned’) och brot ’brott’ < *bruta.[5][6]

I-omljudet är av olika ålder. Äldst är i-omljud på /e/ som blir /i/. Exempel är isländskt sigla < *seglian ’segla’, rigna < *regnian ’regna’. Detta tidiga i-omljud, som sannolikt var samtidigt med a-omljudet, har fått mindre omfattning i de nordiska språken än i de västgermanska. Fler spår i de nordiska språken har de yngre i-omljuden satt. De påverkar /a(:)/, /o(:)/, /u(:)/, /aw/, /ju:/ så att de kommer att artikuleras längre fram i munnen, och i vissa fall också med högre tungställning. Exempel är isländskt gestr ’gäst’ < gastiz, læsa ’låsa’ < *lāsijan, synir ’söner’ till son och knýta ’knyta’ av < *knūtijan.[7][6]

R-omljud förekommer endast i västnordiska och påverkar /a/ som blir /e/, /iu/ som blir /y/ och /u/ som blir /y/ i fornvästnordiska. Exempel: Isländska ker (jfr. gotiska kas, svenska kar), isländska kýr av urnordiskt *kuR, och isländska dýr (jfr. gotiska dius, svenska djur).[8][6] Gotiskt -s motsvaras av -R i urnordiska.

U-omljud är yngst, och förekommer rikligast i västnordiskan. Det påverkar /a(:)/, och i några få fall /e/. Det fonetiska resultatet av detta omljud är något oklart. I isländska handskrifter skrivs det på olika sätt, i den poetiska Eddan ofta som en au-ligatur. I normaliserade texter återges det alltid med ǫ (”o med hake”). I nutida isländska skrivs det ö. Exempel är isländskt lönd < lǫnd < *landu och tøgr ’tiotal’ < *teguz.[9][6]

W-omljud påverkar /i/ som blir /y/, och /a/ som blir ǫ i fornisländskan. Exempel är isländskt tryggr ’trygg’ < *triggwiaz, och hǫggva (höggva) ’hugga’ < *haggwan.[10][6]

Progressivt i‑omljud[redigera | redigera wikitext]

De ovan nämnda omljuden är alla regressiva, d.v.s. bakåtverkande, men i fornsvenska och forndanska förekommer även progressivt i-omljud: hialpa > hjælpa, biorn > björn, fioll > fjøll > föll.[4]

I östnordiska språk har progressivt i‑omljud haft särskilt kraftigt genomslag på efterföljande /a/. De enda inhemska arvord som inte har övergången ja är svarsordet ja (som dessutom har unikt kvarstående uddljudande j‐), och pronominet jag,[11] som dock i många danska och några svenska mål, i standarddanska, och stundom i fornsvenska, är omljutt: je(g), iæk. Andra svenska ord som idag har ‑ja‑ utan omljud har antingen upptagits från nordiska fornspråk (jarl, Hjalmar, hjalt)[12] eller inlånats, som jaga[13]. Dessutom finns några inhemska svenska ord med ‑ja‐ eller ja‐ som är ljudhärmande eller beskrivande nybildningar eller ombildningar, som jama, jamsa, och fjant.

I-omljud i fem germanska språk[redigera | redigera wikitext]

Svenska Isländska Tyska Nederländska Engelska
att falla/att fälla að falla/að fella fallen/fällen vallen/vellen to fall/to fell
fader/fäder faðir/feður Vater/Väter vader/vaders, vaderen eller gevaderen father/fathers
fot/fötter fótur/fætur Fuß/Füße voet/voeten (inget omljud) foot/feet
gammal/äldre/äldst (oregelbundet) gamall/eldri/elstur (mask.)(oregelbundet) alt/älter/am ältesten oud/ouder/oudst (inget omljud) old/elder/eldest
full/att fylla fullur/að fylla voll/füllen vol/vullen full/to fill
lång/längd langur/lengd lang/Länge lang/lengte long/length
lus/löss lús/lýs Laus/Läuse luis/luizen (inget omljud) louse/lice

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ola Wikander, Ett träd med vida grenar 2008, s. 107
 2. ^ Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk 1961, s. 24
 3. ^ Adolf Noreen, Altisländische und altgermanische Grammatik 1884, s. 24
 4. ^ [a b] Nationalencyklopedin,band 14 (1994), s. 441
 5. ^ Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk 1961, s. 24ff
 6. ^ [a b c d e] Elias Wessén, Nordiska språk 1979, s. 13ff
 7. ^ Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk 1961, s. 26ff
 8. ^ Elias Wessén, Nordiska språk 1979, s. 29f
 9. ^ Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk 1961, s. 30ff
 10. ^ Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk 1961, s. 33
 11. ^ Att endast två äldre inhemska ord utan progressivt i‑omljud finns framgår vid sökning i Svenska Akademiens ordbok. [1]
 12. ^ Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. Sidorna 238 och 279.
 13. ^ Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. Sidan 278.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Ragnvald Iversen, Norrøn Grammatikk, Aschehoug & Co., sjette reviderte utgave, Aktietrykkeriet i Trondhjem, Oslo 1961