Hoppa till innehållet

Titan (databas)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Trafikdatabasen Titan)

Titan är en databas som finns hos Försvarets radioanstalt (FRA) där tele- och datakontakter (trafikdata) lagras. [1][2]

Databasens existens var okänd bland allmänheten fram till 16 juni 2008 när den avslöjades av journalisten Filip Struwe i SVT Rapport. Verksamheten beträffande teletrafik har pågått sedan tidigast 1993 och internettrafik kan ha registrerats sedan 2000. Avslöjandet visade på en avvikelse från regeringens bild av att FRA:s insamling och lagring varit smal och endast begränsad till "yttre hot". Vid tidpunkten för avslöjandet skedde lagringen med gallring efter 18 månader,[2] men detta ändrades från 1 december 2009 till 12 månader.[3] Källan till SVT Rapports reportage har eftersökts av SÄPO,[4] men förundersökningen är numera nedlagd.[5]

FRA:s utvecklingsverksamheten regleras i 1 § tredje stycket lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.[6] Verksamheten enligt detta lagrum är till sin omfattning inte begränsad till de yttre hot som anges i FRA:s ändamålskatalog för försvarsunderrättelseverksamhet (yttre militära hot, internationell terrorism, m.m.),[7] vilket möjliggör en bred inhämtning av information som inte rör yttre hot.

Enligt 1 § tredje stycket signalspaningslagen förutsätter inhämtning av metadata (data om data, såsom till exempel kanalnummer och bärfrekvens), verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden och kan komma att innefatta inhämtning av information, till exempel om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt.[8] Detta utgör stöd för uppfattningen att FRA inhämtar trafikdata i den så kallade utvecklingsverksamheten.

Lagring[redigera | redigera wikitext]

Försvarets radioanstalt har en "Källdatabas", numera benämnd som "uppgiftssamling för råmaterial",[9] som kan avse Trafikdatabasen Titan. Förarbetena till lagstiftningen anger att Källdatabasen är en omfattande databas. Den innehåller personuppgifter som kan eftersökas, till exempel namn på personer, adresser eller personnummer. I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma.[10]

I de ändringar i lagstiftningen som genomfördes den 14 oktober 2009 finns inget specifikt som begränsar trafikdatalagringen utöver att lagringen av rådata minskat från 18 till 12 månader.[11] Denna ändring trädde ikraft den 1 december 2009.[3] Staffan Danielsson (c) har bekräftat detta. Han skrev den 12 oktober 2009 att den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas, varvid den nya lagstiftningen begränsar lagring till max 12 månader.[12]

Tillståndsprövning[redigera | redigera wikitext]

Försvarsunderrättelsedomstolens tillståndsprövning omfattar även den verksamhet som bedrivs enligt 1 § tredje stycket signalspaningslagen. Av regeringens proposition 2008/09:201 framgår att tillståndskrav för all signalspaning innebär att tillstånd ska krävas även för inhämtning i den så kallade utvecklingsverksamheten.[13] Det framgår dock att försvarsunderrättelsedomstolen kommer att ha små möjligheter att neka ansökningar från Försvarets radioanstalt eftersom domstolen inte ska ta ställning om ett sådant behov föreligger. I förarbetena anges att riksdagen genom antagandet av lagstiftningen redan har tagit ställning för detta och att domstolen inte ska göra en egen bedömning.[14]

Utbyte med andra länder[redigera | redigera wikitext]

Trafikdata får utbytas med andra länder och det finns inget krav på att sådant utbyte ska vara kopplat till yttre hot. I signalspaningslagen anges att FRA får för utvecklingverksamheten, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.[15] I 1 kap. 17 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet anges att personuppgifter som behandlas med stöd av nämnda lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer.[16]

Försvarets radioanstalts beskrivning[redigera | redigera wikitext]

I det dokument som läckte från Försvarets radioanstalt och publicerades den 16 juni 2008 av SVT Rapport återges en frågestund med myndighetens anställda där en av dem vill att myndighetens hemsida ska kompletteras avseende FRA:s inhämtning av trafikdata.[17][18] I dokumentet framkommer följande: 1) FRA lagrar redan stora mängder information som därefter söks igenom, 2) FRA skiljer på hanteringen av innehåll och trafikdata, 3) trafikdata lämpar sig volymmässigt bättre för lagring än innehåll, 4) trafikdata är ett verktyg för inriktningsbeslut och möjligheten att finna nya urvalsparametrar, 5) FRA anger att de är mycket angelägna om att använda trafikdata även i framtiden, 6) med ökad framtida kryptering och ständigt ökande trafikvolymer ökar trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassiska icke-militära innehållsbearbetningen och 7) de sökbegrepp som styr vad som ska inhämtas kan omfatta ”svenska parametrar”.

Motsvarighet i andra länder[redigera | redigera wikitext]

Genom uppgifter som presenterats i media, utredningar och parlamentariska utfrågningar har det framkommit att organisationer i andra länder som motsvarar FRA inhämtar och använder trafikdata.

USA[redigera | redigera wikitext]

USA Today avslöjade den 10 maj 2006 att National Security Agency, den amerikanska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt, har en liknande databas, NSA Call Database.[19] Det uppskattas att databasen innehåller information om mer än 1,9 biljoner telefonsamtal.[20]

Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

I Storbritannien finns det ett förslag om att trafikdata rörande all kommunikation, inklusive inhemsk, ska lagras i en central databas av Government Communications Headquarters, den brittiska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt. Databasen har benämnts som "Big Brother Database",[21] vilket har tonats ner av regeringsföreträdare.[22] Förslaget har det officiella namnet Interception Modernisation Programme.[23] Systemet bygger på att tusentals "svarta boxar" kopplas till kommunikationsnätet,[24] inte helt olikt de samverkanspunkter som Försvarets radioanstalt ska använda, med den väsentliga skillnaden att det brittiska förslaget även rör inhemsk kommunikation.

Kanada[redigera | redigera wikitext]

I ett senatsförhör i Kanada den 30 april 2007 framkom det att John Adams, chefen för Communications Security Establishment ansåg att den kanadensiska lagstiftningen borde ändras så att organisationen skulle ha färre begränsningar avseende inhämtning av trafikdata.[25]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Frågor & Svar, fråga 5 Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine. SVT Rapport 2008-06-16
 2. ^ [a b] FRA lagrar svenska telesamtal och mejl SVT Rapport 2008-06-16
 3. ^ [a b] 2 § andra stycket förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Regeringen
 4. ^ Säpo ska utreda FRA-läckan DN
 5. ^ Ifrågasatt brott mot tystnadsplikt; nu nedläggning av förundersökning Arkiverad 22 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. Justitiekanslern
 6. ^ FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv Svensk Juristtidning, 4/2009, s. 519
 7. ^ 2 § Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Arkiverad 15 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine. Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
 8. ^ En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, prop. 2006/07:63 sidan 72 Arkiverad 29 september 2007 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen 2007-03-08
 9. ^ 2 § Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Regeringen
 10. ^ ”Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt - Proposition 2006/07:46 sidorna 32-33” ( PDF). Regeringen. 8 februari 2007. Arkiverad från originalet den 26 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140226050744/http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/73/05/7ac2933f.pdf. 
 11. ^ Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Prop. 2008/09:201 sidan 27 punkten 14 Arkiverad 11 december 2009 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen 2008-06-16
 12. ^ Signalspaning - FRA - Summering Staffan Danielssn
 13. ^ Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Prop. 2008/09:201 sidan 49 Arkiverad 11 december 2009 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen
 14. ^ Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Prop. 2008/09:201 sid. 57-58 Arkiverad 11 december 2009 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen
 15. ^ Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Sveriges Riksdag
 16. ^ Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Arkiverad 28 juni 2009 hämtat från the Wayback Machine. Sveriges Riksdag
 17. ^ Frågor & Svar, frågorna 5 och 24 Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine. SVT Rapport 2008-06-16
 18. ^ Påståenden och klargöranden Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine. FRA
 19. ^ NSA has massive database of Americans' phone calls Usatoday.com
 20. ^ Three Major Telecom Companies Help US Government Spy on Millions of Americans Arkiverad 16 maj 2006 hämtat från the Wayback Machine. Democracy Now!
 21. ^ Exclusive: Storm over Big Brother database Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine. The Independent
 22. ^ Government denies GCHQ project will be used to snoop ComputerworldUK 5 maj 2009
 23. ^ Spy chiefs plot £12bn IT spree for comms überdatabase The Register 7 oktober 2008
 24. ^ There’s no hiding place as spy HQ plans to see all Arkiverad 13 april 2014 hämtat från the Wayback Machine. Times online 5 oktober 2008
 25. ^ Issue 15 - Evidence Arkiverad 23 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine. Proceedings of the Standing Senate Committee on National Security and Defence April 30, 2007