Egendomsförsäkring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Egendomsförsäkring gäller för försäkringstagaren i egenskap av ägare till en försäkrad individuellt bestämd materiell egendom, fast eller lös. Egendomsförsäkringen gäller även för egendom som tillhör annan och som försäkringstagaren på annat sätt än som ägare ansvarar för. Egendomsförsäkringen gäller för sakskada som inträffar under den tidsperiod som egendomsförsäkringen är i kraft. Egendomsförsäkringen gäller för försäkrad egendom inom det försäkringsställe som har angivits i försäkringsbrevet.

Ett exempel på egendomsförsäkringar för företagare är kaskoförsäkringar för transportfordon som fartyg, järnväg, lastbil eller luftfartyg, vilka ofta är så kallade kombinerade försäkringar och innehåller oftast ett utökat försäkringsskydd med en ansvarsförsäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet, t.ex. fartygsförsäkringens ansvar för oljeskada.

Ett exempel på egendomsförsäkringar för konsumenter är framför allt hem- och villaförsäkringar, vilka ofta är så kallade kombinerade försäkringar som även kan omfatta t.ex. en ansvarsförsäkring, reseförsäkring, rättsskyddsförsäkring eller överfallsförsäkring. Vill man avtala bort sin egen oaktsamhet (ansvarsbegränsning), så kan man teckna en s.k. "drulleförsäkring" eller som den också kallas, allriskförsäkring vilken medför en högre försäkringspremie. Hos Konsumentverket kan du läsa mer om försäkringsskydd för konsument.

Hemförsäkring[redigera | redigera wikitext]

I en hemförsäkring skyddas bl.a. egendom mot brand, skada och stöld. Stöld särskiljs noga beroende på var stölden sker olika regler för olika försäkringsbolag men oftast görs en uppdelning på följande fall:

 • Stöld i bostad
 • Stöld från vind/källare
 • Bortaskydd (skydd för egendom utanför hemmet, t.ex. väskryckning)
 • Stöld på arbetsplats
 • Stöld ur tvättstuga
 • Stöld av pengar/värdehandlingar
 • Stöld av cykel

Det ingår även andra moment, i de flesta hemförsäkringar ingår ansvarsförsäkring, skydd vid överfall, reseskydd och rättsskydd. Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress omfattas vanligen av samma hemförsäkring, dock omfattas normalt inte inneboende. Vissa försäkringsbolag kräver att alla namnges på försäkringsbrevet. [1]

I hemförsäkring gäller en grundsjälvrisk som oftast är mellan 1500 kr och 2000 kr. Ibland gäller särskild självrisk, t.ex. i resedelen, vid cykelstöld och rättsskydd.[2]

Det är inte ovanligt att unga vuxna som flyttar hemifrån för att t.ex. studera och därmed inte längre omfattas av föräldrarnas hemförsäkring, missar att teckna en egen hemförsäkring.[3] Det finns också en viss övertro till vad staten ansvarar för om man t.ex. drabbas av en naturkatastrof utomlands.[4]

Hemförsäkring anses så viktig att kostnaden ingår i vad Konsumentverket definierar som skälig levnadsstandard, och därmed täcks även kostnaden av försörjningsstöd. Däremot täcks t.ex. inte pensionsförsäkringar.[5]


Ordet hemförsäkring förekommer i svenska media för första gången 1949.[6]


Moment som normalt ingår[redigera | redigera wikitext]

Ansvarsförsäkring[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ansvarsförsäkring

Täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Personförsäkring vid överfall[redigera | redigera wikitext]

Vid överfall/misshandel och sexualbrott kan hemförsäkringen lämna ersättning om gärningsmannen är okänd.[7] Medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet till följd av överfall kan också ersättas av vissa hemförsäkringar.

Reseskydd[redigera | redigera wikitext]

Ett grundläggande reseskydd ingår vanligen i en hemförsäkring. Utan ordentligt försäkringsskydd på resan kan sjukdom och sjukhusvistelse bli väldigt dyrt. Hemtransport från Spanien till Norden kan kosta upp till 400 000 kr, från Thailand 1 000 000 kr.[8] Ambassader kan i undantagsfall bevilja lån som sedan måste betalas tillbaka när man kommer hem.[9]

I det flesta fall gäller skyddet de första 45 dagarna på resa, i några fall gäller de i 60 dagar.[10] De olyckshändelser som brukar omfattas är:

 • Akut sjukdom och olycksfall, samt akut tandvård
 • Outnyttjad resekostnad (t.ex. om du blir inlagd på sjukhus under resan)
 • Hemtransport vid dödsfall/begravning på plats
 • Hemresa om nära anhörig skadas allvarligt

Stora och allvarliga händelser är i regel bra täckta av hemförsäkringen, med undantag för outnyttjad reskostnad på framförallt dyra resor där ersättningstaket ofta slås i.[11] Mindre händelser kan man få stå för själv, t.ex. kortare sjukdomstid som inte kräver sjukhusvistelse,[12] dessutom är självrisken ofta högre i resedelen än i resten av hemförsäkringen.[2]. Det är också vanligt med begränsad ersättning för förlorad egendom (som många blev varse om efter tsunamikatastrofen).[13]

Utökat reseskydd i hemförsäkring (se nedan), reseförsäkringar för enstaka resor och årsreseförsäkringar som gäller för alla resor under ett år har i regel inte lika stora begränsningar. I regel gäller alla dessa tre tilläggsförsäkringar utan egen självrisk, med skillnaden att reseförsäkringar ersätter självrisken i hemförsäkringen medan utökat reseskydd i hemförsäkringen ibland inte ersätter den. Olyckor som händer i samband med extremsport är i regel undantagna och ingen ersättning lämnas. Det är också vanligt med begränsningar vid graviditet.

Det som kallas för reseförsäkring/reseskydd gäller sedan en resa påbörjats, händelser som göra att resan inte kan påbörjas (t.ex. akut sjukdom innan avresa) omfattas i regel inte utan ingår i avbeställningsförsäkringar.[14]

Rättsskydd[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Rättsskydd

Ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i tvister som han eller hon är inblandad i.

Vanliga tillägg till hemförsäkring[redigera | redigera wikitext]

En hemförsäkring ger ett grundskydd, till de flesta kan man teckna tilläggsförsäkringar.

Allrisktillägg - drulleförsäkring[redigera | redigera wikitext]

Allrisktillägg kallas ofta för drulleförsäkring.[15] Allriskförsäkring ersätter egendom som skadats "plötsligt och oförutsett" och som alltså inte täcks av grundskyddet i hemförsäkringen, det kan t.ex. vara en dator som tappats i golvet.

Utökat reseskydd[redigera | redigera wikitext]

Det finns olika typer av utökade reseskydd:[16]

 • Utökade i reslängd (längre än 45 dagar)
 • Vilka händelser som ersätts
 • Andra maxersättningar

Villkoren för utökat reseskydd i en hemförsäkring varierar mellan de olika bolagen, ofta genom olika kombinationer av ovanstående punkter.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Konsumenternas" (Hämtad 2013-03-27)
 2. ^ [a b] Jämför hemförsäkring" (Hämtad 2013-03-27)
 3. ^ Studenter missar hemförsäkringen" (Hämtad 2013-03-27)
 4. ^ Resenärer ska betala evakuering" (Hämtad 2013-03-27)
 5. ^ Från Hushållsekonomisk analys i Norden. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers. 2001. ISBN 92-893-0715-5 , s. 40-41
 6. ^ Från Rondell till Gräddfil: nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal (2. uppl.). Solna: Svenska språknämnden & Esselte studium. 1989. Libris 8348020. ISBN 91-24-35516-X , s. 109
 7. ^ Vid överfall" (Hämtad 2013-03-27)
 8. ^ Var sjätte reser oförsäkrad" (Hämtad 2013-04-02)
 9. ^ Kostsamt att bli sjuk utomlands"(Hämtad 2013-04-02)
 10. ^ Reseförsäkring" (Hämtad 2013-03-27)
 11. ^ Se över reseförsäkringen innan du reser bort" (Hämtad 2013-04-02)
 12. ^ Tänk sunt innan du blir semestersjuk" (Hämtad 2013-04-02)
 13. ^ Ta en djupdykning i din reseförsäkring" (Hämtad 2013-04-02)
 14. ^ Avbeställning av resa" (Hämtad 2013-03-27)
 15. ^ ”Försäkringar”. Konsumentverket. http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/privatekonomi/hushallets-ekonomi/forsakringar/. Läst 27 mars 2013. 
 16. ^ När måste man ha en reseförsäkring" (Hämtad 2013-04-02)

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Bengtsson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden. I. Den skadeståndsrättsliga bakgrunden. II. Försäkringsskyddet, Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 17, Stockholm 1960 (678 s) Ak avh
 • Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 188, Norstedts juridik, Stockholm 2010 (694 s)
 • Brækhus, Sjur & Alexander Rein, Håndbok i P & I forsikring, 2 utg, Assuranceforeningen Gard - Gensidig, Arendal 1979 (351 s)
 • Grönfors, Kurt, Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden. Studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften, Uppsala 1952 (405 s) Ak avh
 • Hellner, Jan, Försäkringsgivarens regressrätt, Uppsala universitets årsskrift 1953:3, Uppsala 1953 (297 s)
 • Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 2 uppl, Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 15, Stockholm 1965 (662 s)
 • Hult, Philips, Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse. Försäkring för annans räkning. Det objektiva kapitalintresset som försäkringsfall, Stockholm 1927 (316 s) Ak avh
 • Hult, Philips, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen, Stockholm 1936 (265 s)
 • Jonsson, Peter, Dan Lindmark & Carl Martin Roos, Rättsskyddsförsäkringen - synad i fogarna. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie, Norstedt, Stockholm 1982 (114 s)
 • Lagerström, Peter & Carl Martin Roos, Företagsförsäkring. En försäkringsrättslig introduktion, 2 uppl, Juristförlaget, Stockholm 1991 (238 s)
 • Persson, Ulf, Skada och värde, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund, Gleerup, Lund 1953 (523 s) Ak avh
 • Roos, Carl Martin, Ersättningsrätt och ersättningssystem. En lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada, Norstedt, Stockholm 1990 (340 s)
 • Schmidt, Folke, Faran och försäkringsfallet. En försäkringsrättslig studie, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund, Gleerup, Lund 1943 (261 s)
 • Tullberg, Mats, Försäkringsersättning vid skada på egendom, Norstedts juridik, Stockholm 1994 (262 s)
 • Tullberg, Mats & Rolf Ihre, Försäkring av kommersiella transporter, Liber, Malmö 1989 (132 s)