Hoppa till innehållet

Farosymbol

Från Wikipedia

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger användaren viktig information på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.[1]

Farosymboler inom EU[redigera | redigera wikitext]

Faropiktogram enligt CLP-förordningen[redigera | redigera wikitext]

Användandet av farosymboler regleras i EU-förordningen nr 1272/2008. Faropiktogrammens utseende finner man i bilaga V.[2]

Farosymboler enligt 2008/1272/EC, bilaga V.
Farosymbol Faroklass - Farokategori Generell information
Explosivt

Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål
Explosiva ämnen, blandningar och föremål
Självreaktiva ämnen och blandningar
Organiska peroxider

Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme.

Måste hanteras varsamt.

Brandfarligt

Brandfarliga gaser
Brandfarliga aerosoler
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Självreaktiva ämnen och blandningar
Pyrofora vätskor och fasta ämnen
Självupphettande ämnen och blandningar
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Organiska peroxider

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel.

Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Oxiderande

Oxiderande gaser
Oxiderande vätskor
Oxiderande fasta ämnen

Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.
Gasbehållare

Gaser under tryck:

-Komprimerade gaser
-Kondenserade gaser
-Kylda kondenserade gaser
-Lösta gaser
Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas.

Behållaren kan explodera vid yttre brand.

Frätande
Korrosivt för metaller
Frätande på huden
Allvarliga ögonskador
Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador.
Produkten är korrosiv för metaller.
Giftigt
Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation)
Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.
Skadligt
Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation)
Hudirritation
Ögonirritation
Hudsensibilisering
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Luftvägsirritation
Narkosverkan
Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Hälsofarlig

Luftvägssensibilisering
Mutagenitet i könsceller
Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Fara vid aspiration

Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.
Miljöfarlig

Farligt för vattenmiljön

-akut
-kronisk
Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Farosymboler för kemiska produkter som användes inom Europeiska Unionen, till och med 1 juni 2015[redigera | redigera wikitext]

Följande farosymboler definieras i KIFS 2005:7, bilaga 2.[3]
Dessa gällde fram till 1 juni 2015, då dessa ersattes med ny märkning med röd ram enligt FN:s globala harmoniserade system (GHS).

Farosymbol
Farobeteckning (Farokod)
Faroklass - Riskfraser

Frätande (C)
Frätande - R34, R35

Explosivt (E)
Explosivt - R2, R3

Oxiderande (O)
Oxiderande - R7, R8, R9

Extremt brandfarligt (F+)
Extremt brandfarligt - R12

Mycket brandfarligt (F)
Mycket brandfarligt - R11, R15, R17

Mycket giftig (T+)
Mycket giftig - R26, R27, R28, R39

Giftig (T)
Giftig - R23, R24, R25, R39, R48
CancerframkallandeR45, R49
MutagenR46
ReproduktionstoxiskR60, R61

Hälsoskadlig (Xn)
Hälsoskadlig - R20, R21, R22, R48, R65, R68
AllergiframkallandeR42
CancerframkallandeR40
MutagenR68
ReproduktionstoxiskR62, R63

Irriterande (Xi)
IrriterandeR36, R37, R38, R41
Allergiframkallande - R43

Miljöfarlig (N)
MiljöfarligR50, R50/53, R51/53, R54, R55, R56, R57, R58, R59

I Sverige används även en farosymbol som består av texten "Läs varningstexten". Symbolen är dock frivillig.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kemikalieinspektionen. 
  2. ^ ”Regulation (EC) No 1272/2008”. Official Journal of the European Union. 31 december 2008. http://eur-lex.europa.eu/. 
  3. ^ Kemikalieinspektionen. ”Farosymboler”. Kemikalieinspektionen. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151002014627/http://www.kemi.se/farosymboler. Läst 25 januari 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]