Fordran

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För fordring inom bokföring se den artikeln.

Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan individuellt bestämd person. Fordringsrätten eller obligationsrätten beskriver ett rättsligt förpliktande fordringsförhållande mellan två eller flera personer, en borgenär, även kallad fordringshavare och en gäldenär.

Fordringsrätten[redigera | redigera wikitext]

Fordringsrättens objekt är förpliktelsen eller fordringsanspråket, vilket kan avse ett rättsligt förpliktigande anspråk på en naturaprestation eller en penningprestation.

Fordringsanspråket kan rättsligt grunda sig på avtal, vållad skada, sedvanerätt, påbud eller föreskrift av myndighet, eller domstols beslut eller dom. Den vanligaste rättsliga grunden för fordran är ett avtal. Ett avtal har en rättsligt bindande verkan enbart och uteslutande för avtalsparterna. Detta gäller även avtal till förmån för tredje man, där ena avtalsparten gentemot den andra avtalsparten utfäster sig att prestera till en utanför avtalsförhållandet tredje man under vissa förutsättningar. Skadestånd är en ersättning värderad i ett penningvärde uttryckt i en bestämd valuta som skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Värdebestämningen i avtalsförhållandet sker enligt avtal, eller utanför avtalsförhållandet efter en värdering som kan anses skälig. Skadestånd kan förekomma både inom och utom avtalsförhållandet, det senare betecknat utomobligatoriskt skadestånd. Skadeståndsansvar för person- eller sakskada på grund av vårdslöshet utgör själva kärnan i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Sakskador är fysiska skador på egendom, fast eller lös, men även förlust av egendom, permanent eller tillfälligt, behandlas på motsvarande sätt som sakskada.

Fordringsrätten har en rättsligt bindande verkan begränsad till personer i ett fordringsförhållande, och följaktligen saknar bindande rättsverkan för varje annan person tredje man. Rättsliga anspråk över fordran hävdas genom att väcka talan vid domstol mot den individuellt bestämda person som skall fullgöra prestationen. Fullgörelsetalan avser som regel krav på penningprestation, men kan även avse naturaprestation.

Överlåtelse, kvittning och preskription av fordran[redigera | redigera wikitext]

Överlåtande borgenär (cedenten) kan överlåta (lat. cessio) sin fordran till en förvärvare (cessionarie), vilket kallas cession. Överlåtande borgenär (cedenten) får inte genom överlåtelsen försämra gäldenärens (cessus) ställning. Förvärvaren av fordran (cessionarien) får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan den ursprunglige borgenärens (cedentens) godkännande. Gäldenärens (cessus) invändningsrätt gäller förutom cedenten även mot godtroende förvärvare (cessionarie), rätten att invända mot fordringens påstådda giltighet. Detta gäller samtliga ogiltighetanledningar utom simulation.

Kvittning av fordran mot en motfordran får sker under vissa förutsättningar. De allmänna kvittningsförutsättningarna är:

 1. Motfordran skall enligt huvudregeln vara gällande, det vill säga kunna ges en exigibel dom av en domstol.
 2. Motfordran måste vara mätbar med huvudfordringen, det vill säga avse samma myckenhet.
 3. Motfordran måste vara förfallen till betalning.
 4. Motfordran och huvudfordran skall enligt huvudregeln vara ömsesidiga, det vill säga gälla samma parter.
 5. Huvudfordrans karaktär får inte utesluta kvittning.

Preskription av fordran sker i allmänhet efter tio år efter fordrans tillkomst. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Dessa preskriptionstider gäller om preskriptionen inte har avbrutits redan innan preskriptionstiden har löpt ut.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Ekonomi

 • Asgharian, Hossein & Lars Nordén, Räntebärande instrument. Värdering och riskhantering, Studentlitteratur, Lund 2007 (232 s)
 • Buchanan, James M, Maktens gränser, Ratio, Stockholm 1988 (133 s)
 • Cassel, Gustav, Penningväsendet efter 1914, Norstedts, Stockholm 1922 (356 s)
 • Coase, Ronald H, Företaget, marknaden och lagarna, Ratio, Stockholm 1992 (222 s)
 • Dyring, Anna Greta, Verkligheten bakom siffrorna. Befolkningsfrågan i nytt ljus, SAREC, Stockholm 1994 (70 s)
 • Friedman, Milton, Kapitalism och frihet En konstruktiv analys av den moderna kapitalismen, Aldus, Stockholm 1972 (251 s)
 • Guillet de Monthoux, Pierre, Läran om penningen. Om penningens makt och maktens penning från Knapp till Friedman, Norstedts, Stockholm 1987 (156 s)
 • Hayek, Friedrich A von, Vägen till träldom, Norstedts, Stockholm 1944 (280 s)
 • Hayek, Friedrich A von, Frihetens grundvalar [1959], Ratio, Stockholm 1983 (521 s)
 • Jonung, Christina & Lars, Pengar. Teori, politik, och institutioner, Studentlitteratur, Lund 1972 (130 s)
 • Keynes, John Maynard, Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar [1936], Pontes, Lysekil 1994 (453 s)
 • Lybeck, Johan A, Finansiella kriser förr och nu, SNS, Stockholm 1992 (332 s)
 • Lybeck, Johan A & Gustaf Hagerud, Penningmarknadens instrument, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1988 (312 s)
 • Malthus, Thomas R, Om befolkningsfrågan [1798] samt debatten kring denna, L T, Stockholm 1969 (316 s)
 • Marx, Karl, Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin, Bok 1, Kapitalets produktionsprocess [1867], Clarté, Lund 1969 (836 s); Bok 2, Kapitalets cirkulationsprocess [1885], Clarté, Lund 1971 (488 s); Bok 3, Den politiska ekonomins totalprocess [1894], Clarté, Lund 1973 (872 s)
 • Myrdal, Alva & Gunnar, Kris i befolkningsfrågan, Bonnier, Stockholm 1934 (332 s)
 • Myrdal, Gunnar, Prisbildningsproblemet och föränderligheten, Uppsala 1927 (254 s) Ak avh
 • Ricardo, David, Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper [1817], Text & Kultur, Umeå 2009 (333 s)
 • Smith, Adam, En undersökning av folkens välstånd, dess natur och orsaker [1776], Del 1, Gleerup, Lund 1909 (191 s), Del 2, Gleerup, Lund 1911 (179 s)
 • Smith, Adam, Den osynliga handen. Adam Smith i urval med inledning av Erik Dahmén, Ratio, Stockholm 1994 (388 s)
 • Viotti, Staffan & Pehr Wissén, Penningmarknaden, 3 uppl, SNS, Stockholm 1991 (235 s)
 • de Vylder, Stefan, Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt, Ordfront, Stockholm 2009 (254 s)
 • Wicksell, Knut, Om en ny princip för rättvis beskattning [1896], Ratio, Stockholm 1987 (122 s)

Offentligt tryck

 • SOU 1977:29 Konkursförvaltning
 • SOU 1983:24 Ny Konkurslag
 • SOU 1990:74 Skuldsaneringslag
 • SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn
 • SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfarande
 • SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
 • SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta

Rättsvetenskap

 • Agell, Anders, Växel, check och materiell fordran, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 60, Norstedt, Stockholm 1971 (261 s)
 • Bengtsson, Bertil, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 48, Norstedt, Stockholm 1967 (660 s)
 • Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper I. Gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag, 2 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 79, Norstedt, Stockholm 1976 (188 s)
 • Buckland, William W, A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian, 3rd ed rev by Peter Stein, Cambridge U.P, Cambridge 1963 (764 p)
 • Eriksson, Anders, & Göran Lambertz, Konsumentkrediter. Kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, Publica, Stockholm 1993 (415 s)
 • Forssell, Hans, Tredjemansskyddets gränser. En studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter, Norstedt, Stockholm 1976 (265 s) Ak avh
 • Gorton, Lars & Göran Millqvist (red), Finansiella kriser - betalningssystem och skuldförhållanden, Stockholm Centre for Commercial Law nr 9, Iustus, Uppsala 2009 (296 s)
 • Göranson, Ulf, Återvinning utom konkurs. Svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, anfechtung och fraudulent conveyances, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 136, Norstedt, Stockholm 1989 (341 s)
 • Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten. Praktik, teori och teknik, Juristförlaget, Stockholm 1990 (290 s)
 • Hellner, Jan, Om obehörig vinst. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1950 (413 s) Ak avh
 • Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, 2 uppl. av Jan Ramberg, Juristförlaget, Stockholm 1991 (413 s)
 • Hellner, Jan, Konsumentkrediter och avbetalningsköp. Supplement till "Speciell avtalsrätt I. Köprätt, 2 uppl.", Juristförlaget, Stockholm 1993 (48 s)
 • Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Häfte 1. Särskilda avtal, 5 uppl. av Richard Hager & Annina H. Persson, Norstedt, Stockholm 2010 (362 s)
 • Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Häfte 2. Allmänna ämnen, 5 uppl. av Richard Hager & Annina H. Persson, Norstedt, Stockholm 2011 (295 s)
 • Hellners, Trygve & Mikael Mellqvist, Skuldsaneringslagen. En kommentar, 2 uppl, Gula biblioteket, Norstedt, Stockholm 2011 (327 s)
 • Heuman, Lars, Specialprocess. Utsökning och konkurs, 6 uppl, Norstedt, Stockholm 2007 (293 s) (Talbok: DAISY, TPB, Enskede 2008, Svenska, 1 CD-R)
 • Horn, Norbert, Hein Kötz & Hans G. Leser, German Private and Commercial Law. An Introduction, transl. by Tony Weir, Clarendon, Oxford 1982 (355 p)
 • Håstad, Torgny, Tjänster utan uppdrag. Ersättning och behörighet vid så kallad negotiorium gestio, Norstedt, Stockholm 1973 (317 s) Ak avh
 • Hägerström, Axel, Nehrman-Ehrenstråles uppfattning av grunden för ett löftesjuridiskt bindande kraft, belyst genom å ena sidan romersk, å andra sidan naturrättslig rättsåskådning, Stockholm 1934
 • Hägerström, Axel, Recht, Pflicht und bindende Kraft des Vertrages. Nach Römischer und Naturrechtlicher Anschauung, hrsg. von Karl Olivecrona, Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala nr 44:3, Stockholm, 1965 (87 s)
 • Hägerström, Axel, Rätten och viljan. Två uppsatser ånyo utg. av Olivecrona, Karl, Gleerup, Lund 1961 (158 s)
 • Hägerström, Axel, Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. I. Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala nr 23, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1927 (631 s)
 • Hägerström, Axel, Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. II. Über die Verbalobligation, Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala nr 35, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1941 (503 s)
 • Hägerström, Axel, Über den Grund der bindenden Kraft des Konsensualkontraktes nach römischer Rechtsanschauung. Weimar 1943
 • Jolowicz, Herbert F, Historical Introduction to the Study of Roman law, 3rd ed rev by Barry Nicholas, Cambridge U.P, Cambridge 1972 (528 p)
 • Karlgren, Hjalmar, Kollegium i allmän obligationsrätt I-II. Anteckningar efter professor Hj. Karlgrens föreläsningar, genomsedda och kompletterade av föreläsaren, Juridiska föreningen, Lund 1959 (195 s)
 • Kaser, Max, Das Römisches Privatrecht, I, C H Beck, München 1955 (651 s)
 • Kaser, Max, Das Römisches Privatrecht, II, C H Beck, München 1959 (478 s)
 • Larenz, Karl, Lehrbuch des Schuldrecht. Erster Band, Allgemeiner Teil, C H Beck, München 1953 (303 s)
 • Larenz, Karl, Lehrbuch des Schuldrecht. Zweiter Band, Besonderer Teil, 10 aufl, C H Beck, München 1972 (579 s)
 • Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 3 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 122, Norstedt, Stockholm 2004 (463 s)
 • Lindskog, Stefan, Betalning. Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 206, Norstedt, Stockholm 2014 (864 s)
 • Lindskog, Stefan, Kvittning. Om avräkning mellan privaträttsliga fordringar, 3 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 148, Norstedt, Stockholm 2014 (836 s) Ak avh
 • Lindskog, Stefan, Preskription. Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 138, Norstedt, Stockholm 2011 (733 s)
 • Lundstedt, Vilhelm, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten III, Obligationsbegreppet, senare delen. Den i förra delen hävdade åskådningen ytterligare konfronterad med jurisprudensens läror. Första häftet, Norblad, Uppsala 1930 (314 s)
 • Marks von Würtemberg, Erik, Lagen om skuldebrev jämte hithörande författningar, 3 uppl av Fritz Sterzel, Norstedt, Stockholm 1953 (203 s)
 • Martinson, Claes, Kreditsäkerhet i fakturafordringar, Iustus, 2002 (680 s) Ak avh
 • Mellqvist, Mikael & Ingemar Persson, Fordran & skuld, 9 uppl, Iustus, 2011 (310 s)
 • Millqvist, Göran, Finansiell leasing. Om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering, Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund nr 84, Juridiska föreningen, Lund 1986 (404 s) Ak avh
 • Möller, Mikael, Konkurs och kontrakt. Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, Iustus, Uppsala 1988 (882 s) Ak avh
 • Olivecrona, Karl, Penningenhetens problem, Gleerup, Lund 1953 (200 s)
 • Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 11, Norstedt, Stockholm 1956 (818 s)
 • Rodhe, Knut, Lärobok i obligationsrätt, 6 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 47, Norstedt, Stockholm 1986 (319 s)
 • Schmidt, Folke, Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1938 (262 s) Ak avh
 • Sigeman, Tore, Lönefordran. Studier över löneskydd och kvittningsregler, Norstedt, Stockholm 1967 (508 s) Ak avh
 • Staudinger, Julius von, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 1, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Internationales Schuldrecht, 1; Vorbemerkungen zu Art 27-37 nF / erläutert von Karl Firsching, Schweitzer, Berlin 1987 (313 s)
 • Staudinger, Julius von, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zum Schuldrecht §§ 241-243 (Treu und Glauben), Sellier de Gruyter, Berlin 2009 (793 s)
 • Sundell, Jan-Olof, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914, Rättshistoriskt bibliotek nr 44, Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm 1987 (382 s) Ak avh
 • Thomas, Joseph A C, Textbook of Roman Law, North-Holland, Amsterdam-Oxford-New York 1976 (562 p)
 • Tiberg, Hugo, Skuldebrev, växel och check, 7 uppl av Dan Lennhammer, Norstedt, Stockholm 1995 (154 s)
 • Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, 3 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 121, Norstedt, Stockholm 2002 (392 s)
 • Walin, Gösta, Finansiella instrument. Kontoföring och rättsverkningar, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 176, Norstedt, Stockholm 2001 (179 s)
 • Walin, Gösta, Materiell konkursrätt. Konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkursegendomen, återvinning m m, 2 uppl, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 105, Norstedt, Stockholm 1987 (286 s)
 • Walin, Gösta, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, 3 uppl av Jonny Herre, Gula biblioteket, Norstedt, Stockholm 2011 (390 s)
 • Wallin, Gunvor, Dröjsmålsränta, Norstedt, Stockholm 1969 (138 s)
 • Watson, Alan, Rome of the Twelve Tables. Persons and Property, Princeton U.P., Princeton N.J. 1976 (186 s)
 • Watson, Alan, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford U.P., Oxford 1965 (282 s)
 • Welamson, Lars, Konkurs, 11 uppl av Mikael Mellqvist, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 41, Norstedt, Stockholm 2011 (290 s)
 • Welamson, Lars, Konkursrätt, Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr 32, Norstedt, Stockholm 1961 (830 s)
 • Westerlind, Peter, Jörgen Beck-Friis & Ove Sköllerholm, Kommentar till konsumentkreditlagen, Gula biblioteket, Norstedt, Stockholm 1980 (255 s)

Se även[redigera | redigera wikitext]