Historia om de nordiska folken

Från Wikipedia
Historia om de nordiska folken
Karta över Norden i Historia om de nordiska folken (första delen).
Information
FörfattareOlaus Magnus
OriginaltitelHistoria de gentibus septentrionalibus
LandSverige Sverige
SpråkLatin
Utgiven1555
Antal band22

Historia om de nordiska folken (latin: Historia de gentibus septentrionalibus), är en samling av essäer fördelade på 22 böcker nedskrivna av Olaus Magnus. Verket utgavs första gången 1555[1] och genom privilegium av påven Julius III skyddades verket mot eftertyck i 10 år. Den första svenska översättningen, vilken gjordes genom Michaelisgillets försorg, utgavs i fyra delar mellan 1909 och 1925.

titelbladets andrasida står följande: "Historia om de nordiska folken, deras olika förhållanden och villkor, plägseder och idrotter, samhällsskick och lefnadssätt, krig, byggnader och redskap, grufvor och bergverk, underbara ting samt om nästan alla djur, som lefva i Norden, och deras natur. Ett verk med mångahanda kunskap och belyst dels med utländska exempel, dels med afbildningar af inhemska ting, tillika i hög grad ägnadt att roa och underhålla, lämnande säkerligen i läsarens håg en stor förnöjelse."

Med sina många illustrativa träsnitt och enkla språk är verket en unik skildring av hur människorna levde i Norden under 1500-talet och är en beskrivning av seder, bruk, boskap och naturförhållanden. Motiven växlar både geografiskt och socialt och här blandas sanning och dikt.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Trots sin titel behandlar essäerna kultur, sociologi, psykologi, läkemedel, krigföring, arkitektur och moraliska ståndpunkter från hela den dåtida kristna världen. Verket påbörjades 1518 när Olaus Magnus som präst fick i uppdrag att åka norrut och sälja avlatsbrev, och avslutades alltså drygt 35 år senare när han levde i exil i Rom.

Många av uppsatserna är skrivna ur en mycket subjektiv synvinkel och han är ej korrekt i alla sina påståenden. Han gör en del vanskliga tolkningar. På grund av detta kan man inte jämställa publikationen med ett nutida uppslagsverk.

En utgåva på svenska publicerades på 1970-talet tillsammans med ett extra band i vilket man utvecklade de fotnoter man lagt till i essäerna. Den går att finna i pocket och som bunden, oftast på antikvariat.

Böckerna och deras kapitel[redigera | redigera wikitext]

Det finns nästan alltid en röd tråd mellan alla essäerna i varje bok, däremot behandlar de inte alltid bokens titel. Trettonde boken är ett bra exempel, som enligt sin titel borde handla om åkermark och levnadsförhållanden, men mest handlar om hur gott det är med öl, hur snurrig man blir av det, och hur det bryggs på olika sätt här i världen.

Den välkända myten om svalorna som gömmer sig i vattendrag under vintern finns i Bok 19. "Om fåglarna". Denna myt trodde även Carl von Linné på när han i sin Skånska resa 1749 skriver: "Om de [storkarna] fara till de varma länder, eller om de vila på sjöbotten med svalorna, är ännu ovisst, ……."

Här följer en förteckning av verkets böcker med deras kapitel och rubriker i enlighet med den första svenska översättningen som utgavs mellan 1909 och 1925.

Bok 1. Om lefnadsförhållandena, naturbeskaffenheten och krigsbruken hos de nordiska folken.[redigera | redigera wikitext]

Kapplöpning med hästar på isen.
 1. Om Bjarmaland, dess läge och beskaffenhet
 2. Om finnmarken och dess inbyggare
 3. Om sju främmande bröder
 4. Om Skrickfinnarnas (Skridfinnarnas) land
 5. Ytterligare om landets läge och natur
 6. Om vindarnas namn och verkningar
 7. Om nödvändigheten att studera vindarna
 8. Om förutsägelser angående vindarnas beskaffenhet
 9. Om nödvändigheten af vindkännedom
 10. Om den våldsamma vinden Circuis
 11. Om hvirfelstormars och orkaners våldsamhet
 12. Om olika verkningar af åskslag, blixtar, kornblixtar o.d.
 13. Om underbara verkningar af åskslag o.d.
 14. Om ringar som vintertiden te sig på himlen samt om dess verkningar
 15. Om plötsligt framträdande ringar samt om kometers verkningar
 16. Om ringar som om våren te sig på himlavalfvet
 17. Om solens afspeglingar
 18. Om mångårdar och ännu något om solens afspeglingar
 19. Om köldens stränghet
 20. Om ringfrost och snöfall
 21. Om isens växlande former
 22. Om snöns växlande former
 23. Om ungdomens snöfästningar
 24. Om kapplöpning med hästar på isen
 25. Om kapplöpning mellan män på isen
 26. Om härbärgen på isen för resande
 27. Om isfärder mellan råkar
 28. Om isredskap
 29. Om Götars bautastenar och runstenar
 30. Om grafstenar
 31. Om minnesstenar öfver två bröder
 32. Om ur
 33. Om tidmätare medelst skuggor
 34. Om runstafvar
 35. Om åskvädrens betydelse i hvarje särskild månad
 36. Om götarnas alfabet

Bok 2. Om Nordens underbara naturföreteelser[redigera | redigera wikitext]

 1. Om brinnande vatten
 2. Om mystiska egenskaper hos några berg
 3. Om uppenbarelser af drunknandes skuggor
 4. Om hemska ljud från strandgrottor
 5. Om en klippa, kallad Hafsmunken
 6. Om den krönta klippan och fiskerikedomen vid densamma
 7. Om hafssvallet eller oceanens ebb och flod
 8. Om hafssvalg och om isens märkvärdiga natur
 9. Om Grönländarnas läderbåtar
 10. Om skeppsbrott vid Grundtlands [Grönlands] kuster
 11. Om Gruntlands [Grönlands] dvärgar och Hvitarks klippa
 12. Om de norska hafskusternas omätliga djup
 13. Om hamnar med inslagna järnringar
 14. Om den äfventyrliga passagen öfver bergen Skars och Sula mellan Sverige och Norge
 15. Om vägstoder i snöfjällen
 16. Om färder som företagas under mörker
 17. Om lyse och torrvedsfacklor
 18. Om vattendrags uppsvällande och anlopp
 19. Om tre berömda sjöar i Götaland
 20. Om klipphålor såsom försåtliga tillhåll
 21. Om den urgamla, härliga konungaborgen Årnäs i Västergötland
 22. Om en underbar trädgård på Kindaberg i närheten av nyss nämnda slott
 23. Om ön Ölands, i Götaland, skönhet och fruktbarhet
 24. Om den ryktbara götiska ön, som kallas Gotland
 25. Om furstliga vapensköldar inhuggna på berghällarna vid Hangö
 26. Om kristaller och magneter
 27. Om hjälmprydda klippor
 28. Om trånga pass vid insegling i hamn
 29. Om steniga och trånga farleder
 30. Om strida strömmar
 31. Om olika gestaltningar af strandklippor
 32. Om baustastenar och källsprång
 33. Om märken för att uppleta källor

Bok 3. Om vidskepelse och afgudadyrkan hos de nordiska folken.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om de hedniska litauernas afgudadyrkan
 2. Om afgudadyrkan hos polartraktens folk
 3. Om Götarnas tre hufvudgudar
 4. Om tre mindre gudaväsen
 5. Om straff som drabba de mindre gudarna
 6. Om ett härligt tempel helgadt åt de nordiska gudarna
 7. Om Götarnas gudstjänst och offer
 8. Om Götarnas vidskepliga föreställningar om åskan
 9. Om strider med gudarna
 10. Om feer och skogsjungfruar
 11. Om nattlig dans af älfvor, d.v.s. gastar
 12. Om strid med skogsrån
 13. Om spådomskonst
 14. Om Erik Väderhatts och andras trollkonster
 15. Om trollkunniga kvinnor
 16. Om häxmästare och trollkarlar hos Finnarna
 17. Om trollredskap i Bottnien
 18. Om hafvets besvärjare
 19. Mera om samma ämne
 20. Om den fjättrade trollkarlen [på Visingsö]
 21. Om häxors bestraffning
 22. Om andarnas tjänst

Bok 4. Om krig och sedvänjor hos de hedniska skogsborna och deras grannar.[redigera | redigera wikitext]

 1. (Första kapitlet saknar titel)
 2. Om skogsfolkets vildhet
 3. Ytterligare om skogsmänniskornas vildhet
 4. Om de fem olika språken i de nordiska länderna
 5. Om varubyte utan penningar
 6. Om marknader på isen
 7. Om Lapparnas äktenskap som bekräftas med eld
 8. Om dansar som utföras under veklagan
 9. Om folkets sysselsättningar vid månljus
 10. Om båtar som sammanfogas medelst senor och trädrötter
 11. Om undervisning i bågskjutning
 12. Om Lapparnas jaktfärder
 13. Om hästars färd öfver snöhöljda fjäll
 14. Om farliga färder bland fjällen
 15. Lag om korpars dödande
 16. Om uppmärksamhet mot ålderstigna
 17. Om barndop bland skogsbygdens folk
 18. Om norra och östra Finlands omvändelse och om befolkningens stora gästfrihet
 19. Om orsakerna till de nordiska folkens sena omvändelse
 20. Om sättet att vinna hedningarna för den sanna religionen och bevara dem i densamma

Bok 5. Om jättar.[redigera | redigera wikitext]

 1. (Första kapitlet saknar titel)
 2. Om olikheten mellan jättar och kämpar
 3. Om jättarnas och kämparnas nykterhet
 4. Om hjälten Starkaters dygder
 5. Om försvaret af förtryckta
 6. Om samma Starkaters krigiska öfningar
 7. Om hufvudsumman af Starkaters bedrifter
 8. Om svearnas och götarnas stora och förskräckliga krig mot danskarna, för hvilket Starkater stod i spetsen
 9. Om Starkaters död
 10. Om Haldan och om andra kämpar, som han öfvervunnit
 11. Om en annan man med namnet Haldan och hans bedrifter
 12. Om Ole den raske
 13. Ytterligare om samme man såsom kyskhetens segerrike förkämpe
 14. Om Arngrims och Orvar Odds kämpadater
 15. Ytterligare som samme Arngrim och om Finnarnas trolldom
 16. Om björnens dödande och drickandet af hans blod
 17. Om Regner, kallad Ludenbyxa [Ragnar Lodbrok]
 18. Om Alf, kyskhetens försvarare
 19. Om Fridlefs krigsfinter
 20. Om samme mans krigsfinter med fåglar
 21. Om konung Haralds strid med den tama draken
 22. Om Frodes och Fridlefs strider med ormar
 23. Om samme Fridlef
 24. Om dragkamp med sammanflätade vidjor eller rep
 25. Om envigeskamp
 26. Om boxhandskar och gymniska täflingar
 27. Om högättade ungmörs vikingatåg
 28. Om kvinnors krigiska öfningar
 29. Om liknande exempel från främmande folk
 30. Krig, förda af berömda kvinnor
 31. Fortsättning
 32. Fortsättning om de krigiska kvinnorna och särskildt om den högst utmärkta drottningen Amalasventa
 33. Kyskheten anbefalles

Bok 6. Om grufvor och bergverk.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om grufvor och huru man finner dem
 2. Om malmådrornas läge
 3. Om sättet att utgräfva malmberg
 4. Om grufvors åtskiljande medelst kännemärken
 5. Om hisshjul och redskap som användas af grufarbetarna samt de faror för hvilka de utsätta sig
 6. Om smedernas konstskicklighet
 7. Om olika förfaringssätt vid gutning af metaller
 8. Yttermera om samma ämne
 9. Om det arbete som de gamle nedlade på malmgräfning
 10. Om bergtroll
 11. Om malmberg som träffas af blixten
 12. Om mynt om mynttillverkare
 13. Om falskmyntare och deras straff
 14. Om olägenheterna af undermåligt mynt
 15. Om gagnet af laga mynt
 16. Om de förnämsta mynten i de nordiska rikena
 17. Om guldsmeder
 18. Om tärnornas silfversmycken
 19. Om den urgamla staden Skeninges stora rikedomar, dess berömda män samt ett djäfvulens gyckelspel, som där ägt rum
 20. Om skinnare och olika slags skinn
 21. Huru man upptäcker förfalskning af skinn

Bok 7. Om krigsredskap, krigsbruk, anledningar till och försiktighetsmått i krig.[redigera | redigera wikitext]

Olika slags vapen.
 1. Om tillverkning af armborst och pilar
 2. Om pilar och andra krigsvapen
 3. Om olika slags vapen
 4. Om menighetens plötsliga vapenuppbåd
 5. Om bevakning af vägar och uppsikt öfver spejare
 6. Om den uppbådade menighetens ledning
 7. Om försiktighetsmått som stridmännen iakttaga
 8. Om strider på kusten
 9. Om fientliga flottors olycksöden
 10. Om vårdkasar på bergen i krigstid
 11. Om signaleldar i främmande land
 12. Om strider i skogarna
 13. Exempel på dylika strider
 14. Om försåtliga pilar och järnpiggar
 15. Om piggar och fyrkantiga fotanglar af järn
 16. Om slungor för stenar och glödande järn
 17. Om hundramans-vältor
 18. Om sättet och tiden för vältornas framförande
 19. Om spetsiga pålar, kastvapen och försåtliga fallgropar
 20. Om konung Hakes krigslist med löfruskor
 21. Om fientliga mordbrännares bestraffning
 22. Ytterligare om sättet att afvända slik landsfara
 23. Huru Islands kuster skyddas
 24. Om bevakningen i krigstid av sjön Mälarens stränder i öfre Svealand

Bok 8. Om konungamakten, ämbetsmännen och krigsväsendet.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om konungaval
 2. Om ömsesidiga eders afläggande
 3. Om konungens kröning och utöfning af sitt kall
 4. Om en god konungs egenskaper
 5. Om framstående mäns adoption genom öfverlämnande af vapen
 6. Om samma form för adoption
 7. Om adliga gossars uppfostran till krigare
 8. Om konsten och sättet att rida
 9. Om unga mäns utväljande till vapentjänst
 10. Om detsamma enligt utländsk sed
 11. Om krigares olika ålder
 12. Ytterligare om en häst af annan art
 13. Om goternas krigsväsende i forna dagar
 14. Om andra förhållanden rörande forntidens rytteri
 15. Om krigiska öfningar och konster
 16. Ytterligare om krigiska öfningar
 17. Om vissa hästars lömskhet
 18. Utländska exempel på stygga ök
 19. Om krigiska öfningar
 20. Ytterligare om krigiska öfningar bland främmande folk
 21. Om mångahanda slag af krigare
 22. Om olika slags anförare
 23. Om ryttares vapen och försiktighetsmått
 24. Om andra försiktighetsmått
 25. Om några kortfattade regler, som goterna iakttaga vid sin krigföring, upptecknade af Jordanes
 26. Om landskapens fogdar
 27. Om tyranniska forgdars hårdhet och utpressningar
 28. Yttermera om de landsfördärfliga fogdarna
 29. Om onda rådgifvare hos minderåriga furstar
 30. Fortsättning
 31. Om ohyggliga brott begångna af samme danske konungs hofmän
 32. Om illsluga råd och orättsfärdiga rådgifvare
 33. Om goda råd och rådgifvare
 34. Huru man lär känna förrädare och skyddar sig för dem
 35. Några utländska exempel
 36. Om orsakerna till den ständiga fiendskap, som svenskar eller svear och götar nära mot danskarna
 37. Fortsättning
 38. Om orsakerna till att Danmarks konungar söka komma i besittning af grannrikena och inom kort förlora hvad de vunnit
 39. Om konung Kristierns omildhet
 40. Ytterligare om samme konungs omildhet

Bok 9. Om krig till lands.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om vridbara klingor på hjul
 2. Om lievagnar
 3. Fortsättning
 4. Om eldspyende hästar af koppar
 5. Fortsättning
 6. Om brännande af broar
 7. Om det material som användes vid brobyggnad och om vadställenas beskaffenhet
 8. Om de nordiska folkens bössor
 9. Om tresidiga bössor
 10. Om stenbössor
 11. Om orgelbössor
 12. Om kärrebössor
 13. Om handbössor och sköldbärande krigare
 14. Om motsvarighet i andra länder
 15. Om bergsfästningars nedrifvande
 16. Fortsättning. Hvarför grymheter föröfvas mot fästningars försvarare
 17. Om maskiner och bössor som användas i fästningskrig
 18. Om utforskande och mätande af minanläggningar
 19. Om hvad som är af nöden för uthärdande af en belägring
 20. Huru man uppbjuder alla medel för att öfvervinna de belägrade
 21. Om Götastaden Kalmar och de talrika angrepp som riktats mot densamma
 22. Om en krigslist af Henning Gad, utvald biskop i Linköping
 23. Huru föga gagn och ära skördas af främlingar, som taga sig före att bekriga Svea- och Götaland
 24. Huru götar och svear göra sina fiender motstånd
 25. Huru man med eldens hjälp förstör borgarnas grundvalar
 26. Huru man sätter tyranners borgar under vatten
 27. Om samma ämne, dock mera omständligt
 28. Om angrepp på borgar och städer medelst flottar
 29. Om dubbla stegar, som brukas i strider till lands
 30. Om huru man går till väga vid borgars belägring
 31. Ännu ett annat sätt att angripa borgar och städer medelst flottar
 32. Om försiktighetsmått vid handgemäng
 33. Tappra skrigares lof
 34. Om hofmänvs kryperi
 35. Om rysliga grymheter, som slika lismare, förrädare och främlingar upprepade gånger föröfvat i hufvudstaden Stockholm
 36. Om stadens ursprung och läge
 37. Om Brunkebers ås utanför Stockholm och dess läge samt om de drabbningar, som där ägt rum
 38. Huruledes belägrade låta sin boskap beta på hustaken
 39. Fortsättning
 40. Huru man går till väga för att lindra vattenbrist
 41. Huru man går till väga för att lindra brödbrist
 42. Om ett grekiskt påfund vid brödbakning
 43. Om straff för sådana, som svikligen undandraga folket lifsmedel
 44. Huru man får till väga för att lindra foderbrist
 45. Om konung Domalders grymhet och om den stora hungersnöd, som föranledde longobardernas utvandring
 46. Om svår hungersnöd bland longobarderna jämte andra folkslag i Italien och Spanien

Bok 10. Om sjökrig.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om strider i träskmarker och rifvande af broar
 2. Om de fartyg, som af ålder äro brukliga i Norden, samt deras form och användning
 3. Om ett annat slag af nordiska fartyg
 4. Om angrepp på fartyg eller borgar medelst pråmar
 5. Om försåtliga angrep nattetid och anstalter till deras afvärjande
 6. Om skepp försedda med sågar
 7. Om fartyg brukade till försåt
 8. Huru man afleder vattendrag för att hindra fartyg att komma ut
 9. Utländska exempel på försåt, för hvilka man har att taga sig i akt
 10. Huru man utestänger en fientlig flotta från stranden
 11. Om medel som tillgripas för flottans räddning
 12. Om brandfartyg
 13. Om skepp som utspy eld
 14. Några förhållningsregler vid strid
 15. Huru krämare till ömsesidig ödeläggelse bekämpa hvarandra utanför Islands hamnar
 16. Om bestraffning af upproriska sjömän
 17. Om regler vid tillämpningen af sjölagens bestämmelser
 18. Om nödvändigheten att väl taga sig till vara för uppviglarens onda ränker
 19. Om några vanliga mått och steg mot olika fiender
 20. Om öfverrumplande anförares villrådighet i valet mellan strid och återtåg
 21. Om faran vid fiendens låtsade flykt
 22. Om anledningar till krig samt om fördelarna af att låta en flyende fiende löpa
 23. Huru ryttare simma öfver vattendrag
 24. Om skickliga simmare
 25. Huru fotknektar, enkannerligen fetlagda, i full rustning simma öfver vattendrag
 26. Huru fiende drager fiende upp ur vattnet
 27. Om de första hjälpmedlen vid simöfningar
 28. Om samma ämne, belyst med exempel från främmande land
 29. Huru en fullrustad krigare kan simma med hjälp af en lädersäck, som uppblåses medelst ett rör
 30. Om barns undervisning i simkonsten
 31. Om färdighet i simkonsten och dess nytta

Bok 11. Om strider på isen.[redigera | redigera wikitext]

 1. (Första kapitlet saknar titel)
 2. Om sammandrabbningar på isen
 3. Om moskoviters eller rutheners infall
 4. Om en håla, gemenligen Smällen kallad, från hvilken ett hemskt dån utgår
 5. Fortsättning
 6. Om finnars strider med moskoviterna
 7. Om moskoviternas sätt att röfva och plundra
 8. Fortsättning
 9. Om utländska motsvarigheter
 10. Om huru man mottager sändebud hos moskoviterna
 11. Om huru ett italienskt sändebud grymt bragtes om lifvet
 12. Om de moskovitiska krämarnas klokhet
 13. Om finnarnas olika stridssätt
 14. Ytterligare om detta folks vapen och skyddsmedel
 15. Om den svenske konungens fogdar i de nordiska länderna
 16. Om huru man uppbränner våldsamma fogdars borgar
 17. Fortsättning
 18. Om krigsmaskiner som användas på isen
 19. Om brandslädar
 20. Om samma ämne, belyst med exempel från främmande land
 21. Om huru man framforslar bössor och klot samt beskjuter fienden
 22. Fortsättning samt om sättet att taga sig öfver råkar i isen
 23. Om huru man förhindrar vattnets tillfrysande
 24. Om samma ämne, belyst med exempel från främmande land
 25. Om murar af is
 26. Om nattlig bevakning på isen
 27. Om morgonstunden såsom den gynnsammaste tidpunkten för strid
 28. Några utländska exempel på veklingar, som ej kunnat tåla köld
 29. Om huru man angriper fästen på isen
 30. Om anfall på infrusna fientliga fartyg
 31. Om huru man bestraffar otrogna tjänare genom begjutning med iskallt vatten
 32. Fortsättning
 33. Om huru man vid belägring uppreser stegar från vattnet
 34. Om stegar eller slungor som utspy eld
 35. Om kapplöpning med hästar om kläder eller andra pris
 36. Om vildåsnor eller älgar, som löpa öfver den snöhöjda isen
 37. Om renar, som löpa öfver isen
 38. Om huru fiender drunkna i snöfyllda dalar
 39. Om snöklumpar, som fastna vid hästhofvarna
 40. Om bytets utskiftande
 41. Om stillestånd och fredslut
 42. Om huru de belägrade anhålla om fred
 43. Om brottsliga underhandlare och skattmästare
 44. Om rådplägningar på holmar
 45. Om enahanda förhållanden och liknande stormannamöten
 46. Om redliga sekreterare och deras nytta
 47. Om huru en klok furste bör förhålla sig

Bok 12. Om byggnaderna i Norden.[redigera | redigera wikitext]

Om påfven Julius III:s vingård

 1. Om murarena och om stenens olika utseende och form
 2. Om byggande af hus och dessas olika form
 3. Om takfönster
 4. Om den stora rikedomen på träd i de nordiska länderna och dessa träds väldiga höjd
 5. Ytterligare om träden i norden
 6. Om de olika trädslagen
 7. Om frukternas beskaffenhet
 8. Om granens gummiharts eller kåda och om ambrans eller bärnstenens ursprung
 9. Om den förtjänst, bärnstenen inbringar, och det bruk man gör däraf
 10. Huru man drifver ner pålar i isen
 11. Huru man hindrar vattnet att tillfrysa
 12. Huru man lägger eller bör lägga grunden till byggnader på isen
 13. Fortsättning
 14. Om uppmuddring af hamnar
 15. Om upprensning af grafvar och kanaler
 16. Huru skepp lyftas upp ur djupet
 17. Om vindarnas och vågorna våldsamhet i många nordiska hamnar
 18. Om bjälkar, som vid hafstranden sätts till värn mot vågorna
 19. Huru man söker hamn med ledning af märken på kusten
 20. Ytterligare något om bärnstenens eller ambrans ursprung, som ej på förra stället blifvit antecknadt
 21. Om släckande af eldsvådor
 22. Huru vänskapen sättes på prof vid en eldsvåda
 23. Om skeppsbrutna och återställande af skeppsbrutet gods
 24. Om straff för röfvare af skeppsbrutnas egendom

Bok 13. Om åkerbruk och lefnadsförhållanden.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om åkrarnas gödslande
 2. Om sättet att gödsla
 3. Om åkerjordens beredning
 4. Yttermera om åkerbrukets nytta
 5. Om svedjeland i skogarna
 6. Om slika åkrars bördighet
 7. Om tröskning vintertid
 8. Om olika sätt att bärga skörden
 9. Om späda barns skyddande mot ormar i skördeanden
 10. Om flottar och båtar för spannmål
 11. Om olika slags kvarnar
 12. Fortsättning
 13. Om bagarstugor och brödbakning
 14. Om torkande af säd till förvaring
 15. Om västergötarnas sädeslag, så ock om deras dråpliga styrka
 16. Om olika sätt att forma bröd
 17. Yttermera om andra sätt
 18. Om ett find bakverk för sjukliga förnäma daer i Norden och till äfventyrs äfven för andra
 19. Om utländska viner, de enda som komma i fråga i Norden
 20. Om de till Norden inskeppade vinernas olika beskaffenhet
 21. Om viners varaktighet
 22. Om beredning af honungsdryck, äfven sötbrygd eller mjöd kallad, på nordbornas sätt
 23. Föreskrifter att beakta vidkommande råämnena
 24. Om polackers och lithauers sätt att brygga mjöd
 25. Ytterligare om regler för beredning på götars sätt af honungsdryck, äfven mjöd eller sötbrygd kallad
 26. Om beredning af korn och annan spannmål för ölbrygd
 27. Yttermera om spannmålens beredning för ölbrygd i olika, sinsemellan aflägna landsändar
 28. Om olika sätt för ölbrygd
 29. Om olika ölsorter och deas hälsokrafter
 30. Om etiopiernas eller indernas sätt att brygga öl, enligt beskrifning af den indiske prästen herr Johannes Baptista Habascianus
 31. Om samma slags öl bryggdt på annat sätt
 32. Om ölets olika användning i skilda länder
 33. Huruledes konung Hundring frivilligt dränkte sig i mjöd eller honungsdryck
 34. Om ovislig förtrolighet af furstar gentemot sina hirdmän och tjänare
 35. Om olika kärl och deras utseende
 36. Om de gamles måltidsseder
 37. Om de nordiska folkens dryckesseder
 38. Ytterligare om olika landskaps dryckeskärl
 39. Om drinkares straff
 40. Om utländska motsvarigheter
 41. Om drinkares styggeliga framfart
 42. Om maskerader och utklädningar
 43. Om olika sätt att koka salt
 44. Om svårigheten att införa salt i de nordiska rikena
 45. Om den stora tillgången på smör
 46. Om de stora och goda ostarna
 47. Om mått och vikt
 48. Om väfvare och målare
 49. Om allahanda vapen, som pryda stormännens hus
 50. Ytterligare om målare i Nordanland
 51. Om utmärkta taflors underbara verkan

Bok 14. Om allahanda seder och bruk bland de nordiska folken.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om skiljaktigheter i klädesdräkten
 2. Om ungmörnas ärbara skrud
 3. Om förnäma och ädelborna personers bröllop
 4. Om sträng kyskhet och om betydelsen af vissa vapen
 5. Om skick och bruk vid kungliga bröllop
 6. Om huru välsignelse nedkallas öfver katolska kungar
 7. Om riddare och deras ed
 8. Om adliga personers bröllop
 9. Om bröllop bland allmogen
 10. Om äktenskapbandets helgd
 11. Om vissa oförtänkta händelser
 12. Om skillnaden mellan äkta och oäkta barn
 13. Fortsättning
 14. Exempel från Norden
 15. Om horkarlar och deras straff
 16. Fortsättning
 17. Om domare och rättsförhandlingar på fria fältet
 18. Olika domares eder
 19. Om olika straff för frälse och ofrälse
 20. Om lättsinniga domare och deras straff
 21. Om hofsamma domare och goda sakförare
 22. Om ett strängt rättsförfarande
 23. Om huru ett milt rättsförfarande understundom är att föredraga
 24. Om huru en rätt domare och ett rätt domsförfarande böra vara beskaffade
 25. Om värjemålsed
 26. Om vanartiga piltars tuktande
 27. Om huru bedröfvade föräldrar kunna varda tröstade
 28. Om ett godt sätt att uppfostra piltar

Bok 15. Om allehanda öfningar och idrotter.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om piltarnas öfningar
 2. Fortsättning
 3. Några få exempel på synnerlig färdighet i denna konst
 4. Ytterligare exempel på färdighet i samma konst
 5. Fortsättning
 6. Om högt sittande mål, som man söker träffa med pilen
 7. Om utländska motsvarigheter
 8. Om huruledes man plgar framställa vinterns fördrifvande och sommarens mottagande
 9. Fortsättning
 10. Om majfester
 11. Om förhindrande af skamliga visor
 12. Om tärning och schackspel
 13. Fortsättning
 14. Om ynglingarnas mångahanda öfningar
 15. Om utländska motsvarighet
 16. Om fäktöfningar
 17. Fortsättning om huruledes nordborna ej ville veta af ett lif på nåder
 18. Om lansbrytning och tornerspel
 19. Yttermera om samma ämne
 20. Om torneringar mellan skelögda och enögda
 21. Om fega krigares förödmjukande
 22. Om lansbrytning till sjöss i båtar
 23. Om svärdsdans eller vapendans
 24. Om bågdans
 25. Om hormusdansen
 26. Fortsättning
 27. Om elddans
 28. Om undrandsvärda strängspelare
 29. Om utländska motsvarigheter
 30. Om pipare
 31. Om skådespelare och gycklare
 32. Om utländska snyltgäster, gycklare och narrar
 33. Om naturliga fånar och om stumt spel
 34. Om gycklares föraktiga ros och de visas värdefulla beröm
 35. Om bad, kopping och åderlåtning
 36. Yttermera om jungfruarnas högtidliga tåg till badstugorna

Bok 16. Om kyrkliga ordningar.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om skolor och ungdomens uppfostran
 2. Fortsättning
 3. Om huru fäder välsigna sina barn
 4. Om lärarnas aflöning
 5. Om konsternas inbördes likhet
 6. Om ett bruk, som iakttages vid begående af den Heliga jungfruns renseledag
 7. Om de signade vaxljusens utskiftande
 8. Om bruket av signade vaxljus
 9. Om välsignelser öfver alla ting, efter Bugers, Upsala ärkebiskops, instiftelse
 10. Yttermera om välsignelser öfver pilgrimer, af samme ärebiskop Birger
 11. Om välsignelser öfver allmosor för lefvande och hädangångna, af samme ärkebiskop
 12. Om götarnas och andra nordbors gästfrihet
 13. Ett utländskt vittnesbörd om denna gästfrihet
 14. Om otacksamma gästers faror
 15. Om huru godt och nyttigt det är att iakttaga hofsamhet gent emot orättfärdiga gäster
 16. Om skick och bruk vid kristliga bordssamkväm
 17. Om syftet med sådana samkväm
 18. Om gagnet af dylika samkväm
 19. Om huruledes sådana goda samkväm af rikets inbyggare understumdom blifva störda
 20. Om det öfliga sättet att förrätta bön i kyrkorna
 21. Om vapnens trygga förvaring i kyrkans förhus
 22. Om helgerånares elände och vanära
 23. Om helgerånarnas gränslösa förmätenhet
 24. Om huru S:t Petri heliga käril återställdes
 25. Om olika slag af helgerån och desslikes olika straff
 26. Om skändliga helgerånare samt deras ärelösa lif och grufliga ändalykt
 27. Yttermera om slika helgerånare
 28. Om helgerånares straff m.m.
 29. Om medel att afvända helgerån
 30. Om faran af att misshandla föräldrar samt om efterdömet af en man, som vände åter till besinning
 31. Om ett fromt efterdöme, huruledes man rättfärdeligen bör godtgöra oförrätter mot kyrkans hus och tjänare
 32. Om nödvändigheten att utrota villfarelser och falska läror
 33. Om det bästa medlet att afskaffa stridigheter, kätterier, söndringar och andra styggeliga missförhållanden
 34. Om nödvändigheten att stäfja förmätna disputeringar
 35. Om huruledes man bör iakttaga en fast ståndaktlighet i tider af kätteri och söndring
 36. Yttermera om huruledes man ej bör sänka sig ner till kättare och samtycka till deras meningar
 37. Om furstars likbegängelse, grafsättning och testamenten
 38. Fortsättning
 39. Om falska uttolkningar af lagar och skrifter
 40. Yttermera om helgerånares makalösa arghet och illfundighet
 41. Om huru värdiga personer böra återgifvas åt kyrkan, men de ovärdiga utdrufvas
 42. Om goda furstars fridsälla styrelse och de ondas fara
 43. Om detsamma enligt den Heliga skrift
 44. Om slika helgerånares nesliga flykt och smälek
 45. Om skändande af lik och grifter
 46. Yttermera om huru grifter öppnas för en skatts skull
 47. Om lysande och förnäma mäns likbegängelse
 48. Om grifternas beskafflighet och det tilländalupna lefvernets vittnesbörd
 49. Om några goda furstar, som deras undersåtar på sina skuldror burit till konungagrifterna
 50. Om läkare och läkemedel
 51. Om olika slag af sjuklingar, sjukdomar och läkemedel
 52. Om giktens vedervärdigheter
 53. Om ett ovanligt medel att lindra giktplågor

Bok 17. Om husdjuren.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om baggar och lamm
 2. Om får
 3. Om lamm
 4. Om oxar och annan nötboskap
 5. Om hundar och deras olika skaplynne
 6. Fortsättning
 7. Om hundarnas minne, deras trohet, läraktigher, fina väderkorn och mod
 8. Hur man skall utröna hästarnas goda egenskaper och se upp med deras fe1
 9. Ytterligare om kännetecken på en stark och kraftig häst
 10. Om andra omständigheter att lägga märke till vid hästköp
 11. Om Virgilii mening angående utväljande af goda hästar
 12. Huru man tämjer och vårdar fölungar
 13. Om botande af hästarnas oarter
 14. Om hästarnas skötsel och vård
 15. Om en erfaren ryttares skicklighet och en ovans oduglighet
 16. Om svearnas och götarnas hästar och orsakerna därtill, att de föredragas framför alla andra och utföras till främmande land
 17. Om stridshingstar
 18. Om hästarnas läraktighet
 19. Om kattor
 20. Om dödande af råttor och möss
 21. Om den fruktansvärda hämnd, råttorna utkräfva af gudlösa människor
 22. Yttermera om råttornas gräsliga hämnd
 23. Om bockar och getter
 24. Om svin och grisar
 25. Om dessa djurs gagn och om det trojanska svinet
 26. Om renar
 27. Om den nytta, man har af detta djur
 28. Om de fordon, som dragas af renarna
 29. Om de slädar, som dragas af renarna
 30. Om det gagn, man har af de olika delarna af detta djurs kropp

Bok 18. Om de vilda djuren.[redigera | redigera wikitext]

"Om älgar eller vildåsnor och deras törst"
 1. Om älgar eller vildåsnor och deras törst
 2. Om den läkedom, man kan hämta från älgens högra fot, och huru man fångar detta djur
 3. Om älgars eller vildåsnors strid med vargar
 4. Om hjortar och kronhjortar
 5. Om bäfrar
 6. Om Solini mening rörande bäfvergäll
 7. Om järfvar
 8. Om huru man ärar gäster medelst täcken af järfskinn
 9. Om sättet att jaga järf
 10. Om harar
 11. Om olika slag af harar
 12. Om lodjur och deras skinn
 13. Om vargar och deras grymma framfart
 14. Om en bidragande orsak till konung Kristiern den andres af Danmark fördrifvande
 15. Om de mångfaldiga slagen af vargar
 16. Om uttrar och deras olika slag samt om förfalskning af deras skinn
 17. Om ekorrar
 18. Yttermera om samma djur och dess förmåga att förutse framtiden
 19. Om mårdar och soblar samt deras skinn
 20. Om hermeliner, enligt mitt fönmenande samma djur som de af Plinius omtalade pontiska råttorna
 21. Om jakten på detta djur
 22. Om gräflingarnas natur
 23. Fortsättning
 24. Om fiskande biörnar
 25. Om ett listigt sätt att dräpa björnar
 26. Om björnarnas försåtliga sätt att jaga
 27. Om igelkottens och björnens nappatag
 28. Om björnar, som stjäla honung
 29. Om björnars dräpande medelst en järnklubba
 30. Om en flickas bortröfvande och om den sluge och tappre Ulfs börd
 31. Om spelande herdars bortröfvande
 32. Om de litauiska björnarnas dans
 33. Om björnarnas vighet
 34. Om björnar som rulla hjul
 35. Om uroxar och deras vildhet
 36. Yttermera om uroxarna samt om deras fångande
 37. Om räfvar och deras list
 38. Om olika beskaffenhet af kött och skinn samt om vilddjurens nytta
 39. Om räfvarnas svekfulla sinnelag
 40. Yttermera om räfvaknep
 41. Om jägare och jakter
 42. Om utländska exempel på jägare och jakter
 43. Om jaktens faror vid de offentliga spelen
 44. Fortsättning
 45. Om till vargar förvandlade människors vilda framfart
 46. Om människors förvandling till vargar
 47. Exempel på att människor blifvit förvandlade till vargar, och tvärt om

Bok 19. Om fåglarna.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om många olika slag af fåglar och deras indelning
 2. Ytterligare om fåglarnas indelning
 3. Om skillnaden fåglarna emellan enligt Cassiodorus, 8. boken
 4. Om höken och dess olika arter
 5. Mera om hökarnas natur
 6. Om örnarnas natur och olikheten dem emellan
 7. Om en egendomlighet hos örnarna och om deras sätt att rufva sina ägg
 8. Om anden och dess släkte
 9. Om skotska änders underbara födelse
 10. Om gäss
 11. Om de moraliska lärdomar, man kan hämta fràn gässen
 12. Om tuppar
 13. Om storkar
 14. Om storkarnas medfödda fromhet och om hägern
 15. Om svanor
 16. Vidare om många författares uppgifter om svanornas natur
 17. Om dufvornas släktr och deras olika färger
 18. Om dufvornas ungar och deras användbarhet i medicinen
 19. Om vilda och tama korpar
 20. Om hafskorpar (skarfvar)
 21. Om en mot denna korp fientlig fågel
 22. Om Erythrotao (tjädern)
 23. Om falkar och deras olika arter
 24. Hur nordborna bruka sköta falkar och andra jaktfåglar
 25. Om nötskrikor, kråkor och råkor
 26. Hvad man kan lära af fåglarnas goda egenskaper
 27. Om gripar och några andra fåglar
 28. Om tranor och krigares vakthållning
 29. Om svalor, som dragas upp ur vattnet
 30. Mera om svalorna och om de läkemedel, man får af dem
 31. Om Lagus m. fl.
 32. Om pelikanen
 33. Om fåglar, som ligga gömda under snôn
 34. Hur man jagar dem, då de icke ligga i snön
 35. Om snöfåglar
 36. Om tunga snömassor och vintermygg
 37. Hur fåglar af olika slag lägga ägg på holmar
 38. Ytterligare om vissa fåglars ägg
 39. Om påfåglar
 40. Om en underlig egenskap hos påfågeln och om papegojor
 41. Om rapphöns och jakten på dem
 42. Om somliga fåglars läraktighet
 43. Vidare om sångfåglar i Nordens yttersta länder
 44. Om flera slags fåglar, som till sin natur äro hvarandra motsatta
 45. Om fåglar i Hvita sjön, hvilkas namn man icke känner
 46. Om fåglar, som kallas Alle alle
 47. Om vipor och andra fågelsläkten
 48. Om nattfåglar och deras föda
 49. Om gamar, som Aristoteles och Plinius kalla örnar, deras olikhet och särskilda egenskaper
 50. Mera om gamarnas födelse och om deras fromhet
 51. Om göken och om hackspettar af åtskilliga slag
 52. Om olika fåglars varsel

Bok 20. Om fiskarna.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om de tre bottniska landsdelarna i Norden och det rika fisket där
 2. Om den stora tillförseln af fisk på denna handelsplats
 3. Om laxfiske
 4. Om fångsten af sjökalfvar
 5. Om huru man fångar dess djur och om de läkemedel, man får av dem
 6. Ytterligare om detta djurs gagn
 7. Om de personers villrådighet som äta sjökalfvens kött under fastlagen
 8. Om sjövargar eller gäddor
 9. Om huru man fångar denna fisk
 10. Om fiske vid eldske
 11. Om fiske och fågelfänge sommartid
 12. Ytterligare om sinnrika sätt att fiska
 13. Om fiske på isen
 14. Om hur man tinar upp frusen fisk för att koka den, och om vinterfiske
 15. Om isredskap
 16. Om fiskafänge med fiskare till häst
 17. Om kapplöpning på isen med fiskar som pris i stället för annat segerpris, och hvarför fiske så ofta anordnas
 18. Om en underbar händelse på isen af denna sjö
 19. Om fiskarna i Svarta floden vid Nyslott i Finland
 20. Om den olycksbådande spelmannen i denna flod
 21. Om svalor, som kommit in bland fiskarna
 22. Om olika slags fiskar
 23. Ytterligare om olika slags fskar
 24. Om utväljande af lefvande fisk
 25. Ytterligare om utväljande af fisk
 26. Om salt, torkad och rökt fisk
 27. Om insaltad fisk
 28. Om sillen
 29. Om sillens natur
 30. Om fiskar, grodor, råttor, maskar och stenar, som falla ned från himlen
 31. Om fiskdammar och fiskafvel
 32. Om de många olikheterna fiskarna emellan och om giftiga fiskar

Bok 21. Om de vidunderliga fiskarna.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om fiskets vådor i Norska oceanen
 2. Om den fara, de fiskande löpa, och om fiskens beskaffenhet
 3. Om Islandsfisk
 4. Om Islands ofantliga rikedom på smör
 5. Om de fruktansvärda vidundren vid Norges kuster
 6. Om sprutaren och dess grymhet mot slömån
 7. Om hur vidunderliga fiskar sänka fartyg
 8. Om fiendskap och vänskap mellan somliga fiskar
 9. Om hvalhonans strid mot späckhuggaren
 10. Om många olika slags hvalar
 11. Om en hvals grymhet
 12. Hur denna hval blef fångad, och hur stor den var
 13. Om en vidunderlig fisk, som man år 1532 fann på norra Englands kust
 14. Om svärdfisken, enhörningen och sågfisken
 15. Hur man fångar hvalar
 16. Om hvalhonans utomordentliga kärlek till sin unge
 17. Vidare om andra fiskars ömhet om sina ungar och barmhärtighet mot djur af samma art
 18. Om hvalens säd, som kallas ambra, och dess användning som läkemedel
 19. Om anledningen till att de lefvande varelsernas säd icke är svart, utan hvit
 20. Om hvalars och liknande djurs späck, kött, ben och hud
 21. Om den mångfaldiga användningen af hvalspäck och dess bruk som läkemedel
 22. Om byggnader af hvalben
 23. Vidare om utländska exempel på sådana byggnader .
 24. Om hus, som uppförts af hela refben a
 25. Hur man råkar kasta ankar på en hvals rygg
 26. Mera om samma hvals storlek
 27. Om det vidunderliga hafssvinet i Tyska oceanen . .
 28. Om den norska hvalrossen
 29. Om skinnet af samma hvalross
 30. Om fiskar med vingar
 31. Om kalmaren och andra sskar med vingar och sågar
 32. Om de faror, som hota sjömän genom angrepp af jättedjur, fåglar och småfiskar
 33. Mera om skeppshållaren enligt Cassiodori vittnesbörd i hans första bok .
 34. Om polyper
 35. Om somliga fiskars grymhet och andras välvilja
 36. Om svampar och nässlor
 37. Om sjöstjärnor och ofantligt långa maskar
 38. Om en fisk, som norrmännen kalla svamfisk, och dess myckna fett samt om några andra hafsvidunder.
 39. Om sjökon, sjökalfven, sjöhästen, sjöharen och hafsmusen
 40. Om fiskarnas natur, tiden, då de begifva sig bort om sommaren, och trakten, dit de fara
 41. En vacker jämförelse mellan fskar och människor
 42. Om fiskars mildhet not människor
 43. Om den norska hafsormens och andra ormars storlek
 44. Ytterligare om ormars storlek
 45. Om olika slags ormar och deras växlande fàrger
 46. Ytterligare om ormars färg och namn
 47. Om ormars uppehållsort och hemvist
 48. Om herdars strid mot ormar
 49. Om teriak och andra motgifter
 50. Om fisken thrissa, som nyligen anträffats äfven i Preussen

Bok 22. Om insekterna.[redigera | redigera wikitext]

 1. Om spindlar
 2. Om bromsar och gräshoppor
 3. Om skalbaggar, bålgetingar och vanliga getingar af två slag
 4. Om de större getingarna
 5. Om de besvärliga myggen i den yttersta Norden
 6. Om olika sätt att fördrifva mygg och vägglös
 7. Om blodiglar och olika slags maskar
 8. Ytterligare om olika slags maskar
 9. Om bien och deras olika näring
 10. Hur man söker rätt på bien, när de flyga för högt
 11. Om försiktighetsmått vid inköp af bin
 12. Om förhållanden, som inverka menligt pâ bien
 13. Om biens fiender
 14. Om andra olägenheter för bien och medel att skydda dem
 15. Om bin, som anfalla berusade personer
 16. Om biens sysslor och förrättningar
 17. Hur man skyddar bien under snö och is
 18. Om biens fridlysning, fôr det gagn de göra, och om deras styrelsesätt
 19. Om honungen och när den kan anses fullgod
 20. Om myror
 21. Om pärlor och hur de alstras
 22. Verkets afslutning

Bihang
Förteckning på de viktigare i Norden befintliga konungariken, landskap, trakter, besittningar
och öar, som oftare omtalas här och hvar i detta verk

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Historia de gentibus septentrionalibus, Rome, 1555 (available free at Google Books)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]