Simplexmetoden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Simplexmetoden eller simplexalgoritmen är en metod inom optimeringsläran för att effektivt lösa linjärprogrammeringsproblem. Metoden uppfanns av den amerikanske matematikern George Dantzig och är i dag den i särklass mest använda algoritmen för att lösa LP-problem som nästan helt dominerar den kommersiella marknaden.

Enligt linjärprogrammeringens fundamentalsats erhålles alltid optimum i minst en hörnpunkt till den tillåtna mängden och dessa hörn motsvaras av en (eller i det degenererade fallet flera) baslösning(ar). Simplexmetoden söker den bästa lösningen genom att systematisk flytta sig från en baslösning till en annan närliggande på ett sådant sätt att målfunktionsvärdet förbättras. Den söker inte igenom samtliga hörnpunkter då det även för förhållandevis "små" LP-problem finns oerhört många men eftersom problemet är konvext kommer den hörnpunkt för vilka ingen närliggande hörnpunkt har ett bättre målfunktionsvärde att vara optimallösningen till problemet.

Basbyten[redigera | redigera wikitext]

Givet en tillåten baslösning x^0 till ett LP-problem kan en sökriktning d^0 bestämmas för varje icke-basvariabler. Riktningen svarar mot att variabeln i fråga tillåts växa och övriga variblers värden erhålls ur bivillkoren den tidigare icke-basvariabel som tillåts bli nollskild kallas för ingående basvariabel.

Om det tillåtna området är begränsad finns det en största steglängd t^0 för vilken den nya punkten x^1 = x^0 + t^0 * d^0 är en tillåten punkt (dvs alla variabler \ge 0 ) den variabel som först når noll begränsar steglängden och kallas utgående basvariabel. Om d^i och t^i väljs på detta sätt i varje iteration kommer den nya lösningen x^{i+1} att vara en tillåten baslösning. Att på detta sätt röra sig mellan olika lösningar kallas för basbyte.

Simplexmetoden iterar på samma sätt mellan tillåtna baslösningar med det tillägget att sökriktningen endast får väljas så att målfunktionen förbättras. (inte sällan finns flera alternativ det har då visat sig bra att välja den riktning som snabbast förbättrar målfunktionen man säger att den har bäst reducerande kostnad, det är emellertid inte garanterat att det ger den enklaste lösningen).

Eftersom målfunktion ständigt förbättras och antalet baslösningar är ändligt (om än stort) är simplexmetoden garanterad att finna lösningen.

För att lösa ett generellt LP-problem måste det först överföras till standardform därefter måste en tillåten baslösning identfieras.

Algoritmen[redigera | redigera wikitext]

 • (Försteg) Börja med en tillåten baslösning x^0 sätt iterationsräknaren k till 0.
 • (Steg 1) Beräkna reducerande kostnader för alla icke-basvariabler eventuellt genom omskrivning av målfunktion.
 • Sätt den variabel med bäst reducerande kostnadad till inkommande variabel. Om ingen förbättrande finns är lösningen funnen.
 • Beräkna sökriktning d^k och bestäm steglängden t^k till det största tal för vilket x^{k} + d^kt^k är en tillåten lösning. (om t tillåts gå mot oändligheten har problemet obegränsad bra lösning).
 • Sätt x^{k+1} = x^k + d^kt^k stega vidare k := k+1 och gå till steg 1.

Illustrerande exempel[redigera | redigera wikitext]

Betrakta LP-problemet

Ett mycket litet exempel på ett LP-problem

 \mbox{max z} = 4x_1 + x_2 \,

 \mbox{då} \qquad\ 2x_1 + 3x_2 \le 6 Bivillkor 1

 x_1 \le 2 Bivillkor 2
 x_1,x_2 \ge 0

Som kan överföras på standarform genom introduktion av slackvariablerna a_1 och a_2 enligt:

 \mbox{max z} = 4x_1 + x_2 \,

 \mbox{då} \qquad\ 2x_1 + 3x_2 + a_1 = 6

 x_1 + a_2 = 2 \,
 x_1,x_2,a_1,a_2 \ge 0

Vi kan enkelt identifiera ur figuren att x_1=x_2=0 är en tillåten lösning som ger upphov till ekvationssystemet

 0 + 0 +a_1 = 6 \,

 0 + a_2 = 2 \,

vilket ger upphov till baslösningen där a_1,a_2 är basvariabler lika med 6 respektive 2 och x_1,x_2 är icke basvariabler ( = 0).

Ur målfunktion kan vi utläsa att en ökning av x_1 innebär en ökning av z med 4 enheter/enhet samt att motsvarande värde för x_2 är ett (de reducerande kostnaderna är 4 respektive 1). Eftersom båda icke-basvariabler ger förbättrande sökrikningar tar vi den snabbaste och väljer x_1 som inkommande basvariabel.

Ur omskrivningen av bivillkoren erhålles

 a_1 = 6 - 2x_1 - 3x_2

 a_2 = 2 - x_1

Vilket motsvarar en sökriktning längs x_2 , d^0 = [0 1 -2 -1]

och vi ser att a_2 först kommer nå noll när x_1 ökar (detta sker för x_1 = 2 t^0 = 2 ) dvs a_2 blir utgående basvariabel och vår nya baslösning blir att a_1,x_1 är basvariabler lika med 4 respektive 2 och a_2,x_2 är ickebasvariabler ( = 0).

Inför nästa iteration måste målfunktionen uttryckas i icke-basvariabler (så att vi kan se hur de påverkar) detta görs med hjälp av ekvationerna i bivillkoren.

 z = 8 - 4a_2 + x_2

Här erhålles att x_2 genererar en förbättrande riktning medan a_2 inte gör det. Vi kan också se att optimallösningen kommer att vara minst 8 eftersom det är en konstantterm i målfunktion i sig inte ett viktigt resultat men bra för kontroll senare.

proceduren upprepas och vi når i x_1 = 2, x_2 = 2/3, a_1 = a_2 = 0 omskrivningen av målfunktion ger

 z = 8 - 4a_2 - a_1/3

Här kan ingen förbättrande sökriktning hittas (om a_1 eller a_2 ökar minskar z) vilket innebär att baslösningen är optimalösningen och funktionsvärdet är 8,667.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Lundgren, Jan & Rönnqvist, Mikael & Värbrand Peter: Optimeringslära, 2003, upplaga 3:1. ISBN 978-91-44-05314-1.