Tjänsteförrättande

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tjänsteförrättande (förkortat tjf) avser en person som upprätthåller en tjänst, när den ordinarie befattningshavaren tillfälligt är frånvarande p.g.a. tjänsteresa, semester, kortvarig sjukdom e d. Ofta innebär det att en underordnad tillfälligt tar ett steg uppåt i karriären, "när chefen är borta"; ibland med lönetillägg p.g.a. tjänstgöring i högre befattning. Den tjänsteförrättande har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden. Om omständigheterna medger det (t.ex. tidsskäl), kan, för att "olyckliga beslut" ska undvikas, den tjänsteförrättande skjuta upp större beslut av principiell natur till dess den ordinarie befattningshavaren åter är i tjänst.

Termen tjänsteförrättande ska inte blandas ihop med tillförordnad (förkortat tf). Ett tillförordnande (förkortat tf) tilldelas en person i en tjänst eller befattning under viss tid. Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p.g.a. föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar.

Befogenheterna hos den som beslutat ska alltid framgå genom förkortningarna tjf och tf (eller motsvarande fullt utskrivet) i anslutning till undertecknandet av beslutshandlingen.

I byråkrati oskolade personer har ofta inte skillnaden i begreppen klar för sig, och använder ej sällan förkortningarna tf och tjf oriktigt.

Andra termer i sammanhanget är enligt uppdrag och på uppdrag som kan åtfölja ett undertecknande.

  • Enligt uppdrag innebär att en underställd, ofta en sekreterare, instruerats att i ett enstaka ärende meddela, vad chefen anser i frågan, när chefen inte har tid att själv hantera ärendet.
    I utländsk brevväxling motsvaras detta av p. p. NN xx, där p. p. är latin för "per persona" (för personen), NN namnet på den som har befogenheten i ärendet, och XX står för den som författat skrivelsen, t.ex. en sekreterare.
  • På uppdrag innebär en delegering till en underordnad att på eget ansvar och med full giltighet besluta i en angiven typ av ärenden. En delegering ska alltid vara protokollförd på ett eller annat sätt, så att det går att kontrollera beslutfattarens befogenheter.