Windows-1252

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Windows-1252 är en teckenkodning för det latinska alfabetet. Kodningen har använts i Microsoft Windows för engelska och en del andra västeuropeiska språk.

Tabell[redigera | redigera wikitext]

Följande tabell visar Windows-1252, med skillnaderna gentemot ISO-8859-1 markerade.

Windows-1252 (CP1252)
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC IS4 IS3 IS2 IS1
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { } ~ DEL
8x ƒ ˆ Š Œ Ž
9x ˜ š œ ž Ÿ
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Windows-1252 är ett tillägg till ISO/IEC 8859-1. I intervallet 80(hex)-9F(hex) har ISO/IEC 8859-1 osynliga styrtecken, medan Windows-1252 har skrivbara tecken.

Det är vanligt att webbsidor skapade med Microsoftverktyg, till exempel Microsoft Word, använder Windows-1252, men anger att de använder ISO 8859-1. Resultatet kan bli att vissa tecken såsom € och ” inte visas på icke-Windows-system. En lösning på sådana problem är Unicode och dess filkodning UTF-8. Windows-1252 kallas i microsoftprogramvaror för ANSI, men det är ett felaktigt namn, eftersom ANSI inte har standardiserat denna kodning.