Brottmål

Från Wikipedia

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som exempelvis tingsrätten. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Brottmål är en rättegång där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att de åtalade ska straffas. En annan typ av rättegång är tvistemål där två personer som inte kommer överens låter en domstol avgöra frågan.


Inom ett brottmål finns det vissa sektioner som åklagare brukar följa liksom

  1. Den tilltalades namn, personnummer, hens företrädande advokat, under vilka tider den tilltalade blev gripen, anhållen, och häktad.
  2. Därefter kommer ansvarsyrkanden m.m , som ska förklara historiken till vilket brottet som har företräffat och anledningen till dess grovhets grad plus brottets benämning liksom, mord, dråp osv.
  3. Under ansvarsyrkandet så kommer det vistas en målsägande benämning och vem hen företräds av. Om någon har dött under brottetsgång så ska det finnas ett dödsbo sektion som ska visa om det finns ett anspråk eller inte.
  4. Särskilda yrkanden kommer strax efter och kan vara en blandning av flera olika saker som till exempel, beslag osv. OBS om det ska skrivas om ett beslag så finns det särskilda nummer som ska förteckna artikeln som togs i beslag liksom: 2019-5000-BG132431. som företecknar en klädsartikel. Dessa nummer finns tillfälligt inte uppe på polisens hemsida.
  5. Efter detta så ska man redovisa under "muntlig bevisning" vilka vittnen som ska höras i rätten
  6. Efter detta så ska man redovisa under "övrig bevisning" prememoria, tidstabeller, händelseförlopps linje, fordenslogg, positioner från apptjänster liksom google maps, foton, dokument om undersökning av olika beslagtagna artiklar, vårdjournaler osv.
  7. sist kommer "handläggning" och denna sektion används för att tillfredsställa, ett förslag till en huvudförhandlingsplan, eller berätta om en önskning för att redovisa och hänvisa övriga bevis.