Clausius–Clapeyron-ekvationen

Från Wikipedia

Clausius–Clapeyron-ekvationen är en ekvation inom termodynamiken som beskriver sambandet mellan tryck och temperatur vid en fasövergång, exempelvis hur kokpunkten för en vätska ändras som funktion av trycket.

Ekvationen[redigera | redigera wikitext]

Uttryckt med nutida termodynamisk terminologi och molära storheter lyder ekvationen som följer, tillämpad på förångning av en vätska:

där

  • är trycket
  • är temperaturen i kelvin
  • är ångbildningsentalpin per mol ( betecknar en molär storhet och står för ångbildning (vaporization))
  • är förändringen av volym per mol mellan vätskefas () och gasfas ().

Mer generellt för en fasövergång från fas 1 till fas 2 lyder ekvationen:

där

  • är omvandlingsentalpin vid övergång från fas 1 till 2
  • är volymförändringen vid övergång från fas 1 till 2.

Approximation för en ideal gas[redigera | redigera wikitext]

I fallet med en ideal gas används en approximativ formulering av ekvationen som lyder

där är allmänna gaskonstanten med värdet 8,314462 J·K-1·mol-1

Härledning:
I de flesta fall är molvolymen för gasfasen betydligt större än för vätskefasen:

och därför kan volymskillnaden approximeras med gasens molära volym  :

Slutligen gäller för en ideal gas följande samband enligt ideala gaslagen:

Integrerad form[redigera | redigera wikitext]

Ekvationen kan skrivas på integrerad form, förutsatt att ombildningsentalpin är approximativt konstant över det temperaturintervall ( till ) som beräkningen gäller. Då bir

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Fasövergång från vatten till is[redigera | redigera wikitext]

Vid atmosfärstryck inträffar denna fasövergång vid temperaturen T = 273,15 K (0 °C). Smältvärmet eller omvandlingsentalpin är ΔH = 334 kJ·kg-1.

Is vid 273,15 K har densiteten 916,7 kg·m-3 och flytande vatten 999,84 kg·m-3. Detta ger fasernas volymskillnad ΔV = 1,00016·10-3 [m3·kg-1, vätskefas] – 1,09087·10-3 [m3·kg-1, fast fas] = -0,0907·10-3 m3·kg-1.

Clausius-Claperons ekvation ger därmed

Det innebär att smältpunkten för vatten under ett tryck motsvarande 1000 bar förskjuts med -1000/134,8 = -7,4 K jämfört med atmosfärstryck. Detta är en orsak till att tunga glaciärisar kan röra sig eftersom isen utövar stort tryck på underliggande delar och isen i botten kan härvid övergå till vätskeform. För att detta ska kunna ske måste samtidigt på något vis smätvärmet tillföras.

Fasövergång från vatten till ånga[redigera | redigera wikitext]

Vid atmosfärstryck (101 325 Pa = 1,013 bar) inträffar denna fasövergång vid temperaturen T = 373,15 K (100 °C). Ångbildningsvärmet (heat of vaporization) eller omvandlingsentalpin vid denna temperatur är ΔHvap = 2256 kJ·kg-1. Vad blir ångtrycket vid 110 °C?

För detta fall kan den integrerade ekvationen utnyttjas och vid mindre temperatur-/tryckändringar kan ΔH antas vara konstant (och integrationen baserades ju också på detta antagande).

Clausius-Clapeyrons ekvation ger därmed

vilket ger p2 = 142 595 Pa = 1,426 bar. Det verkliga ångtrycket för mättad ånga vid 110 °C är 1,434 bar och skillnaden mot det beräknade värdet beror på att ångbildningsvärmet ΔHvap inte är konstant utan minskar något med ökande temperatur. Clausius-Clapeyrons ekvation i denna form måste därför användas med viss försiktighet då man gör jämförelser över större temperaturområden.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Clausius-Clapeyron-ekvationen formulerades 1834 av Émile Clapeyron och härleddes senare av Rudolf Clausius från termodynamikens teorier.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Clausius-Clapeyron-Gleichung, 13 februari 2019.