Epafras

Från Wikipedia

Epafras är en person som omnämns i Kolosserbrevet 1:7 och 4:12 samt i Filemonbrevet, vers 23. Han var en kristen predikant och nära medarbetare till aposteln Paulus i Kolossai.