Försvar

Från Wikipedia

Försvar kan avse:

  • Försvar (militär) – en militär taktik
  • Försvarsmakt – ett lands samlade militära och civila försvar, men kan också användas som beteckning för den militära försvarsmakten
  • Försvarsindustri – industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel
  • Försvarsanläggning – anläggningar uppförda för försvar
  • Försvarskyrka – en kyrkobyggnad som anses haft funktion dels som gudstjänstrum och dels som skydd mot fientliga angrepp
  • Civilt försvar – den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs
  • Försvarare (sport) – inom sport den lagdel som benämns back- eller försvarslinje
  • Försvarsadvokat – en advokat som biträder den tilltalade i ett brottmål
  • Försvarsmekanism – en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier
  • Försvarsarbete – inom bergsbruket, det minsta arbete en innehavare av mutsedel på någon fyndighet eller utmål måste utföra för att bevara sin rätt till fyndigheten