Hoppa till innehållet

Järnåldersdös

Från Wikipedia

Järnåldersdös är en typ av förhistorisk gravanläggning. De består av resta hällar eller block som bildar ett rum. Vanligtvis är graven utformad av tre hällar och med en sida öppen. Ibland förekommer takhäll. I förhållande till de äldre stenkammargravarna är järnåldersdösen av mindre storlek. I Sverige klassificeras den som fornlämning och förekommer på 35 lokaler i Götaland, företrädesvis på gravfält i Halland och västra Småland i Finnveden vid Bolmen.[1][2]

Jämåldersdösar kan generellt dateras till äldre järnålder. Deras utbredning avviker från andra tidiga järnålderstyper. De är geografiskt knutna till Finnveden i områdets södra del. Utbredning är olik de förhistoriska gravamas allmänna utbredning. Förekomsten är lokaliserad till ömse sidor om gränsområdet mellan Finnveden och Halland. Finnvedens järnåldersdösar pekar inte på att Finnveden som enhet fanns redan i äldre järnålder utan de tolkas som en gravtradition och att Finnveden hade gemensamma gravtraditioner med delar av nuvarande Halland.[3] 108 av de 111 järnåldersdösarna i fanns på gravfält så de är ovanliga utanför gravfält och är rakt motsatta hällkistor som bara till 1 % ligger på gravfält.

I området Värend, Finnveden och Njudung registrerades vid förstagångsinventeringen 1950 111 jämåldersdösar fördelade på 33 lokaler och de registrerades på 23 av ekonomiska kartans blad. Jämåldersdösen är en sällsynt gravtyp. Bars några få jämåldersdösar har blivit undersökta. och dessa daterades av fynd och gravskick till romersk järnålder[4] Jämåldersdösama uppträder på gravfält tillsammans med treuddar, domarringar och kvadratiska stensättningar och generellt är datering till äldre järnålder därför logisk. Genomsnittligt fanns 5 jämåldersdösar per kartblad men antalet varierade från 1 till 28 stycken. Jämåldersdösama var koncentrade till västra delen av de tre folklanden och absolut flest inom Finnveden. Undantaget i Värend finns på två gravfält i Vislanda RAÄ 101 och 102 med vardera en jämåldersdös.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lennart Carlie. ”Järnåldersdösar i Finnveden”. Utskrift nr 8 /Kulturmiljö Halland/. https://kundftp.datahalland.se/kulturmiljo_public/Utskrift/Utskrift8/Utskrift%208_Carlie%20L_J%C3%A4rn%C3%A5ldersd%C3%B6sar%20i%20Finnveden.pdf. Läst 2 juli 2023. 
  2. ^ Daniel Lindblad. ”Döden i Anderstorp socken”. In Situ / Göteborgs universitet. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/3947/3229. Läst 4 juli 2023. 
  3. ^ Mats Burström. [https://pubs.sub.su.se/2039.pdf ”ARKEOLOGISK SAMHÄLLSAVGRÄNSNING En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland”]. Stockholm Studies in Archaeology 9. sid. 141. https://pubs.sub.su.se/2039.pdf. Läst 2 juli 2023. 
  4. ^ Arne, Ture J. (1919). ”Stendösar från järnåldern”. Fornvännen årgång 14. sid. 127-139. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1225621/FULLTEXT01.pdf. Läst 2 juli 2023. 
  5. ^ Burström 76

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]