Kajaneborg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kajaneborg
Byggnad
Kajaneborgs ruiner
Kajaneborgs ruiner
Land  Finland
Län Uleåborgs län
Kommun Kajana
Material sten, tegel
Grundad 1604
Ägare Museiverket
Öppet för allmänheten ja
Webbplats: Officiell webbplats

Kajaneborg (-bå'rj), på finska Kajaanin linna, är en slottsruin på en holme i Kajana älv i Kajana stad i Finland.

Det första byggnadsskedet[redigera | redigera wikitext]

Fästningen grundades 1604 på uppdrag av kung Karl IX vid denna sedan länge naturliga knutpunkt för olika färdleder, som ett administrativt center och försvarspunkt för Kajanaland, som tillfallit Sverige vid freden i Teusina. I början av 1600-talet grundade Karl IX både staden Uleåborg och fästningen Kajaneborg för att stärka rikets ställning i landskapet. Grundvalarna lades 1604, och fästningens egentliga byggnad påbörjades 1605.

Kung Karl IX skickade mästermuraren Isak Rasmusson till Kajaneborg för att leda konstruktionen av slottet. På grund av slottets avlägsenhet var det mycket svårt att få tag på material och arbetskraft. Efter fem år avsade sig Rasmusson mästerskapet 'på grund av blindhet', och reste tillbaka till Sverige. Av dessa orsaker drog arbetet ut på tiden, och Karl IX efterföljare Gustav II Adolf gav år 1619 order om att sätta stopp för vidare byggnad. I detta skede bestod borgen av en rektangulär mur med halvcirkelformade kanontorn i bägge gavlarna. Gråstensslottet förblev dock ofärdigt och användes på grund av sitt avsides läge som fängelse och förvisningsort. Det hyste då bland andra den bemärkte svenska författaren Lars Wivallius (1634-1641) och historikern Johannes Messenius (1616-1635), vars uppgift var att skriva en nordisk historia som inkluderade Finlands folk.

Det andra byggnadsskedet[redigera | redigera wikitext]

Efter att greven Per Brahe d.y. blivit drots förlänades han friherreskapet Kajana, och år 1651 grundade han staden Kajana som stöd för Kajaneborg. Per Brahe ansåg att hans förläningar skulle administreras från representativa byggnader, och därför beslöts att bygga om Kajaneborg till ett adelsslott. På 1660-talet utvidgades borgen betydligt. Den höjdes med en våning och tidigare träkonstruktioner ersattes med sten. Byggmästare Samuel Lång avslutade arbetet med slottet år 1665, genom att höja de inre murarna till samma höjd som de yttre murarna.

Denna tid som adelsslott kan med rätta anses vara Kajaneborgs glansperiod. Borgen anses det sista exemplet i svenska riket på herresäte och fästning i förening. Kajaneborg förblev huvudsäte för Kajana friherreskap ända till 1681, när slottet tillföll kronan genom Karl XI:s reduktioner. Efter dessa reduktioner ändrades slottets roll och det blev ett fogdeslott ansvarigt för landskapets och länets försvar.

Det tredje byggnadsskedet och slottets fall[redigera | redigera wikitext]

Litografi av hur borgen kan ha sett ut före 1716

Kajaneborgs historia blev dock kort. Den var inte involverad i några strider före det stora nordiska kriget bröt ut år 1700. Kajana och de närliggande byarna brändes av ryska styrkor år 1712, och borgens sista ombyggnad påbörjades. Överstelöjtnant Johan von Meurman förstärkte borgens försvar. Tornens översta våningar ändrades för att innefatta kanoner, yttermuren kröntes av ett tre meter tjockt torvlager, dörr- och fönsteröppningarna täcktes av luckor, och landstigningshinder byggdes längs stränderna.

Alla dessa ändringsarbeten till trots, medverkade borgen inte i en enda egentlig drabbning förrän dess förstörelse. Genom sin blotta existens och genom sporadisk kanoneld förhindrade dock Kajaneborg nedbränningen av de norra delarna av Kajana stad under det så kallade vadmalskriget i mars 1712. Borgens kommendant major Nils Silfverbagge, som också var kommendant för Uleåborgs slott, kunde dock inte försvara Kajana helt eftersom prästsläkten Cajanus utövade stor makt i distriktet och motverkade Kajaneborgs inflytande. Efter vadmalskriget blev Silfverbagge avskedad från sin post.

Slottets fall[redigera | redigera wikitext]

De nya försvarsbyggnaderna kunde inte förhindra det oundvikliga. Kajaneborg var kronans sista försvarspunkt i Finland efter att Olofsborg fallit år 1714. I mars 1715 anlände en rysk styrka och krävde omedelbar och villkorslös kapitulation. Borgens försvar bestod av endast 50 man ledda av den nyligen anlände Estlands-födde svenske kaptenen Johan Henrik Fieandt. Försvararna kunde hålla belägrarna på avstånd under hela sommaren och hösten, men fallet var bara en fråga om tid. I slutet av december 1715 anlände en rysk här under ledning av kosackgeneralen Tjekin; i januari hade styrkan svällt till mellan 3000 och 4000 man. Borgen föll 24 februari efter en fem veckor lång belägring, när de sista försvararna kapitulerade på grund av bristande ammunition och föda. Ryssarna hade lovat att försvararna skulle få gå fria och även behålla sin egendom om de gav sig. Ryssarna bröt alla sina löften och tömde borgen på all egendom efter att de intagit den. Tjekin beordrade att Fieandt och hans familj skulle fängslas, varefter ryssarna fyllde borgen med krut och sprängde den i mars.

Slottet som ruin[redigera | redigera wikitext]

Förslag för återuppbyggnad av borgen

Vid freden i Nystad 1721 återgick området till Sverige, och slottet som nu var en ruin återintogs. Borgen städades så att en liten garnison kunde instiftas på slottsön. Garnisonen verkade på slottsön ända till 1788 då kommendantämbetet och rotesystemet lades ned, men borgen förföll detta till trots. Murarna var instabila och många murstenar användes som stenfot för hus i staden. En återbyggnad av slottet planerades flera gånger, men återuppbyggnaden som dryftades drog ut på tiden. Efter 1808-09 års krig föll borgen i ryskt ägo. Borgruinens plats ansågs då inte längre strategiskt viktig och det sista förfallet började.

Borgholmen var dock fortfarande viktig för Kajana som grundval för slottsbron som gick över Kajana älv. Bron som först varit endast en liten träbro som använts av slottet, utvidgades 1845 till en flerfilig träbro som gick genom ruinen. När denna bro byggdes förstördes de kvarstående murarna ytterligare och en stor del murstenar forslades till andra byggnadsprojekt.

Restaureringar[redigera | redigera wikitext]

Den första restaureringen av slottet, ledd av arkitekten Jac Ahrenberg, skedde år 1890 när den finska senaten anslog pengar till projektet. I detta skede hade borgen varit en ruin i nästan 200 år. Halvhjärtade planer gjordes på att återbygga ruinen, men inget sådant gjordes. Vidstående litografi kan vara Ahrenbergs vision av hur borgen skulle ha kunnat se ut efter återbyggnad. Det därpå följande restaureringsjobb gjordes enligt sin tids metoder, och var till största delen ett fiasko. Tegel användes för att fylla hål i murarna och för att förhindra ytterligare förfall. Något nyare metoder användes i en senare restaurering åren 1910-1911, men tegelkonstruktionerna kvarstod. År 1936 beslöt Kajana stad att ersätta träbron med en bro i stål och betong, och en tredje restaurering påbörjades i juli 1937. I samband med denna restaurering togs teglen bort och ersattes av gråsten. Över 1800 fynd gjordes i samband med denna restaurering. Dessa fynd fick flere kajanabor att inse slottets värde, och för första gången hördes röster som kritiserade den då nya brons placering mitt i ett fornminne.

Den senaste restaureringen inleddes av Kajana stad, och skedde åren 2001 till 2008. I samband med denna täcktes borggården av kullersten och en gångbro till borgholmen byggdes.

Slottet idag[redigera | redigera wikitext]

Slottet avbildat på Kajanas vapen.

Idag är ruinen åter ett föremål för diskussion. Slottet är världens nordligaste borgruin, och Kajana stad har ett flertal gånger utlyst sitt intresse för att göra Kajaneborg till ett mer attraktivt turistmål. Alternativ för slottsbrons placering diskuteras relativt ofta och intressegrupper har grundats för olika lösningar angående borgens framtid.

Kajana stad upphåller en officiell internet-sida för slottet, och Kajaneborg är i dag - sitt erbarmliga nuläge till trots - en av Kajanas populäraste turistattraktioner. Slottet är avbildat i stadens vapen.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]