Malldiskussion:Fairuse

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Namnbyte[redigera wikitext]

Om endast logotyper gäller som "fair use" på svenska wikipedia kanske det vore smidigare att flytta denna mall till Mall:Logo? /Slartibartfast 24 juli 2005 kl.16.15 (CEST)

Det verkar rimligt. / Elinnea 24 juli 2005 kl.16.21 (CEST)

Inte helt rimligt eftersom det inte går att redirecta mallar. Har fixat till så att Mall:Fair use, Mall:Fairuse och Mall:Logo är identiska, och den gamla texten var faktiskt mer informativ. Kategorin la jag också tillbaka, även om även logotypkategorin kanske kunnat ligga med. /Grillo 24 juli 2005 kl.16.57 (CEST)

Hur är det med Fair Use och oanvända bilder? Måste inte Fair Use bilder (exempelvis logor) som inte används raderas? De får ej heller användas på någon användarsida. /Lokal Profil 29 juli 2006 kl.02.48 (CEST)

Definition av en logotyp[redigera wikitext]

Denna mall används flitigt på bilder som innehåller logotyper, utan att faktiskt vara logotypen, t.ex. Bild:Rapports logotyp.jpg, Bild:Jula.jpg. På dessa bilder är logotypen bara en delmängd av bilden. Hur stor del av bilden måste vara logotypen för att den ska falla under fair-use? Kan jag ta en upphovsrättsskyddad bild på en volvobil (typ: Bild:Volvo S80 2,9 2002.jpg) och kalla den för volvologo.jpg för loggan finns ju där och i flera exemplar dessutom. Var går gränsen? //Castrup 24 augusti 2006 kl. 19.33 (CEST)

"Fair use enligt amerikansk lagstiftning"[redigera wikitext]

Kan vi inte åtminstone enas om att ta bort denna fåniga formulering? Detta är svenska Wikipedia, och att hänga sig fast vid amerikansk lagstiftning måste vara bedrägligt.

Det finns rimligen möjligheter i svensk lagstiftning att återge logotyper om det finns ett behov avv det. Så vitt jag vet, finns inga begränsningar i citaträtten mot att citera logotyper, och i mönsterskyddslagen, § 7 står : Från mönsterrätten undantas utnyttjanden

  1. som företas för privat bruk och utan vinstsyfte,
  2. som företas i experimentsyfte, eller
  3. som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges. Lag (2002:570).

Följdaktligen är det möjligt att citera mönster, eller "logotyper" (se mönsterskyddslag: definitioner). Det verkar uppenbart att när en tidning visar en logotyp, så skiljer det sig markant från att återge ett konstverk. Ett konstverk skapas nämligen i avsikt att upphovsmannen tjänar pengar på att folk går och tittar på konstverket, vilket gör det självklart att sätta restriktioner för återgivning. En logotyp har dock inte alls denna mening.

Fred Chess 22 september 2006 kl. 19.38 (CEST)

Bara för att det är svenska Wikipedia betyder inte att Sveriges lagar gäller eller har företräde. Jag trodde att vi var överens om detta vid det här laget. —CÆSAR 22 september 2006 kl. 20.00 (CEST)
Det har Caesar helt rätt i. Kan logotyperna inte användas enligt alla rättsordningar (eller åtminstone alla rättsordningar där en större minoritet är svenskspråkiga), så bör de inte användas alls. Förstår för övrigt inte alls "Ett konstverk skapas nämligen i avsikt att upphovsmannen tjänar pengar på att folk går och tittar på konstverket". Får man inte skapa konstverk annat än i vinstsyfte? Om du ritar något i paint, har du i regel vinstsyfte då? :S
Angående citaträtten och logotyper så trodde jag jag gjort det hela klart upprepade gånger, men för säkerhets skull drar jag ett propositionscitat: "Citatregeln har i princip samma innehåll som föreslogs av Auktorrättskommittén år 1956. Enligt kommittén finns det i fråga om andra verk än litterära och musikaliska knappast utrymme för citat i egentlig mening ... Detta uttalande lämnades okommenterat under det fortsatta lagstiftningsarbetet ... och får anses ge uttryck för gällande rätts ståndpunkt." (Prop 1992/93:214 s 77)
Gällande mönsterskyddslagen infogas följande från Fred Chess diskussionssida:

Du hänvisar till ett undantag i mönsterskyddslagen, som undantar återgivning "i syfte att citera eller undervisa" från ensamrätten "förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges". Skulle Wikipedias syfte vara att citera eller undervisa? Anges källa i anslutning till logotyperna? Det åberopade lagrummet verkar falla redan där. Mönster som skyddas får inte innehålla "något som kränker annans upphovsrätt [till litterära eller konstnärliga verk]". Mönsterskyddet gäller tydligt bara produktmärken: "mönster en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller materia" och lagens skydd förbjuder "särskilt att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu sagts". Vad har detta med alla föreningars, organisationers, bands och företags logotyper på Wikipedia att göra?! Oavsett - på vilket sätt skulle registrering av ett mönster innebära att upphovsrätten till verket utsläcks? Något sådant framgår inte av lagen. Den här lagen är uppenbart helt otillämpbar gällande logotyper av det slag som finns på Wikipedia, och oavsett så uppfyller inte Wikipedia de krav som stipuleras. Jag återställer mallen, med anledning av ovanstående./Vladimir Moskau 22 september 2006 kl. 21.41 (CEST)

Att wikipedia ska kunna vidaredistribueras är ett av huvudsyftena. Om inte varje del kan fritt spridas vidare inom ramen för svensk lagstiftning faller hela den sidan. För andra språk är svensk lagstiftning tämligen ovidkommande men om inte svenska wikipedias innehåll kan spridas inom Sverige utan att bryta mot svensk lag... Verkar korkat och kortsiktigt. // OlofE 22 september 2006 kl. 22.41 (CEST)
Jag kan rekommendera ett dokument skrivet av jur. dr. Per Jonas Nordell som handlar om känneteckensrätten. Dokumentet är på 402 sidor (3 mb) och finns i pdf-format här. Vad jag förstår så faller logotyper under varumärkeslagen och omfattas i upphovsrättslagen endast av §50, som säger att logotypen inte får avbildas i näringsverksamhet så att den kan förväxlas. Manuskriptet, som jag tror är hans doktorsavhandling, handlar om ordkännetecken, men beskriver även figurkännetecken. Nordell skriver på sidan 111:
I sig självt är kännetecknet en symbol – ett kännetecken. Lösryckt från sin konkreta kommersiella miljö har det, till skillnad från t.ex. litterära och konstnärliga verk, annat än i undantagsfall varken självständig mening eller eget värde. Därmed skiljer sig känneteckensrätten på ett avgörande sätt från andra immaterialrättigheter, vilka skyddar objekt av skilda slag under förutsättning av viss egen referens.
På sidan 263 skriver han:
Ensamrätten är enligt 4 § 1 st. VML begränsad till användning i näringsverksamhet. E contrario står det således en var fritt att använda annans kännetecken utanför näringsverksamhet.
En sammanfattning av dokumentet i pdf-format finns här. //StefanB 23 september 2006 kl. 09.28 (CEST)
Betyder det att logotyper som är skapade i Sverige gäller under denna lag, eller gäller det logotyper för företag i Sverige, logotyper som laddas upp från Sverige eller kanske logotyper som visas i Sverige? —CÆSAR 23 september 2006 kl. 09.46 (CEST)
Först och främst: Jag har min egen tolkning av dokumentet och andra kan tolka det annorlunda. Och så ytterligare en egen tolkning: Varumärkeslagen faller under Pariskonventionen (se Bernkonventionen) som har skrivits under av 160 länder, bland annat USA. Samma lagar gäller alltså i princip i 160 länder och dess företag världen över. //StefanB 23 september 2006 kl. 09.57 (CEST)
Samme Nordell har faktiskt skrivit om upphovsrätt till kännetecken, se detta./Vladimir Moskau 23 september 2006 kl. 12.56 (CEST)
Jag har läst den också och där utvecklar han resonemanget ytterligare. Där skriver han bland annat att ett kännetecken som skapas överlåts med upphovsrätt till uppdragsgivaren. Därmed är inte kännetecknet längre ett litterärt eller konstnärligt verk eftersom det används för att koppla ett märke till en produkt, och syftet inte är att tjäna pengar på själva märket i sig. Om inte den kopplingen finns är alltså kännetecknet värdelöst och därmed faller upphovsrätten eftersom ingen kan göra ekonomiska anspråk på någon som använder märket. Ett företag kan endast ställa ekonomiska anspråk på någon som använder märket i sin näringsverksamhet eftersom det är renommesnyltning. //StefanB 23 september 2006 kl. 13.24 (CEST)
Då tolkar vi texten helt olika. Han inleder med "Traditionellt har i svensk doktrin antagits att det inte finns något hinder mot s.k. dubbelt skydd mellan upphovsrätt och kännetecken". Han skriver även "Känneteckensrättsligt skydd kan ges för s.k. figurkännetecken, d.v.s. visuella symboler för varor och tjänster. Sådana kan vara skyddade också som alster av bildkonst." Han menar inte alls att "ett kännetecken som skapas" automatiskt "överlåts med upphovsrätt till uppdragsgivaren", utan att kännetecknet kan upplåtas endast för användning som just kännetecken. Upphovsmannens upphovsrätt kvarstår, och han äger upplåta den för andra syften. "Normalt skulle alltså inget hindra upphovsmannen till ett kännetecken som genom överlåtelse eller eljest tillkommer annan att själv använda verket i marknadsföring för sig själv eller att licensiera rätten att använda sitt verk för andra ändamål, inklusive som kännetecken inom andra varuslag, till tredje man." Det upphovsrättsliga skyddet utsläcks sålunda ej, även om Nordell anser att "Den upphovsman som skapar ett kännetecken måste ... vara medveten om att hans verk får känneteckensegenskaper och att känneteckensrättigheter för skilda ändamål kan komma att behöva användas på sätt som ursprungligen inte var givna." Att upphovsrätten in dubio kvarstår bekräftas av "Följderna [av att rätten till kännetecken övergår på ny ägare vid försäljning av en rörelse] blir att varumärkesrätten – om annat inte avtalats – övergår med rörelsen, medan överlåtaren behåller upphovsrätten – om annat inte avtalats – och således skulle kunna hävda sin upphovsrätt gentemot såväl köparen som tredje man."/Vladimir Moskau 23 september 2006 kl. 13.33 (CEST)
Det du beskriver förekommer inte i verkligheten och det är ett hypotetiskt resonemang av Nordell. Alla upphovsrätter säljs till den som ska använda logotypen. Hur tror du annars att ett företag skulle kunna marknadsföra sig på ett vettigt sätt? Tror du att ett företag skulle godta villkor där skaparen skulle kunna sälja logon till andra näringsidkare? Upphovsrätten regleras av VML, inte URL (frånsett 50§). I en affärsrörelse är inte en logotyp ett litterärt eller konstnärligt verk. Därför gäller inte upphovsrättslagen. Det enda hinder jag kan se för att publicera logos är att ett renommesnyltande företag tar logon från Wikipedia och använder den i sin verksamhet, vilket inte är fri användning. Men det förefaller helt osannolikt så jag kan inte se varför inte Wikipedia kan ha logotyperna kvar. Därmed är den här diskussionen slut för min del. //StefanB 23 september 2006 kl. 13.51 (CEST)
Att varumärket registreras som varumärke innebär inte att upphovsrättsskyddet släcks ut. Om nu "Alla upphovsrätter säljs till den som ska använda logotypen." så borde ju logotypanvändarna vara de som har de upphovsrättsliga rättigheterna till logotyperna, eller? Wikipedias bilder ska kunna spridas och användas enligt GFDL, och detta är helt omöjligt med logotyperna, dels emedan de har upphovsrättsligt skydd, och dels av de anledningar du själv skriver, dvs. att logotyperna kan användas i strid mot varumärkesrätten. Det förefaller mig inte särdeles osannolikt att Microsoft skulle klaga om någon sålde tröjor - dvs. inte dataprodukter - med deras logotyp på. Även om någonting förefaller osannolikt innebär inte det att det inte kan ske. Det är knappast troligt att andra än professionella fotografer eller andra rättighetsinnehavare som använder sina bilder i vinstsyfte, skulle klaga på att de används på Wikipedia, men det innebär inte att det ska ske. Men det går uppenbarligen inte att få till någon konsensus gällande detta, och om nu en knapp majoritet vill försvara logotypers existensberättigande här, till varje pris, så önskar jag ej längre ödsla min tid på att debattera emot./Vladimir Moskau 23 september 2006 kl. 14.04 (CEST)
Ok, ett kort svar då. Nej, upphovsrättsskyddet släcks inte ut, men det regleras i fortsättningen av ensamrättsskrivningen i VML, vilket inte är något problem för Wikipedia eftersom loggan får användas fritt utom i näringsverksamhet. Företags olika loggor på tröjor finns att köpa i var och varannan butik så det tror jag inte är några problem så länge inte företaget blir ekonomiskt lidande av tröjförsäljningen. Det viktigaste är att kännetecken inte är litterära eller konstnärliga verk. Därmed gäller inte URL. //StefanB 23 september 2006 kl. 14.19 (CEST)
Om alla varumärkesskyddade logotyper automatiskt saknade upphovsrättsligt skydd, i och med att de registrerats/inarbetats, och detta gällt i 160 länder, tror jag nog inte att commons skulle ha haft debatter och ha flera kategorier logotyper. Men som sagt, det tjänar inget till att fortsätta denna diskussion./Vladimir Moskau 23 september 2006 kl. 14.31 (CEST)

Jämförelser i stället för tolkning[redigera wikitext]

Tydligen kan ingen enighet uppnås av tolkningen av diverse texter. Ett förslag är att i stället se hur andra gör. Har TV-nyheter och dagstidningar visat logotyper, eller gör de aldrig så? Jag har tittat på de olika nätupplagorna, men finner bara partilogor - jag tror nästan att jag kan svära på att tidningar och nyheter brukar visa logor. Är det någon som vet? En annan jämförelse är att design, som är upphovsrättsskyddad, visas när en artikel behandlar märket eller modellen, se www.svd.se om Sony och Mercedes.//--IP 23 september 2006 kl. 18.15 (CEST)

Även om logotyper är att betrakta som bildkonst, skulle dagstidningarna få återge dem "i samband med en redogörelse för en dagshändelse" (se detta)./Vladimir Moskau 24 september 2006 kl. 13.40 (CEST)
Jag har kollat med Bonniers lexikon. Jag kan ju inte svära på att de inte fått något särskilt tillstånd, men något sådant finns inte angivet, när de visar Volvos loga i band 21. Under finns en förklarande bildtext "Volvos logotyp". Eftersom Wikipedia räknas som folkbildning eller något, så tror jag att det är tillåtet att återge logotyper, åtminstone enligt svensk rätt, och om nu det vore upphovsrättslagen som avgjorde det hela.//--IP 24 september 2006 kl. 17.52 (CEST)
Och de säljer ju alltså sitt uppslagsverk (det är kommersiellt).//--IP 24 september 2006 kl. 17.53 (CEST)
Det är ju inget argument i sig. Lexikonet kan ju vara från innan 1994, då populärvetenskapliga framställningar, t.ex. uppslagsverk, fick återge konstverk utan tillstånd. Volvo kan ju ha givit Bonniers sitt tillstånd annars./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 11.16 (CEST)

Ändrade i mallen[redigera wikitext]

PER JONAS NORDELL (Jur. dr, docent ) bör ju veta vad han talar om. Om han alltså skriver att logotyper kan användas fritt utanför näringslivsverksamhet, ser jag ingen anledning att betvivla detta. Jag har därför ändrat mallen i enlighet med Nordell. / Fred Chess 24 september 2006 kl. 15.35 (CEST)

Jag hittade ett par EU-domar som rör varumärkesintrång, [1], [2], som i och för sig inte har något med Wikipedia att göra. Det intressanta är att det verkar vara varumärkeslagarna i de olika länderna som gäller. Ingenting sägs om upphovsrättslagar, vilket man kan tänka sig att åtminstone ett av företagens advokater skulle ha åberopat om de hade gällt.
Det verkar även vara ordet figurkännetecken eller figurmärke som gäller. Ordet logotyp används inte. //StefanB 24 september 2006 kl. 16.39 (CEST)
Materialet på Wikipedia ska gå att använda även kommersiellt. Vi bör egentligen inte tillåta något material som inte tillåts på Commons. Det allra enklaste vore att använda samma regler som de. Det gör exempelvis dewiki, och den är ju som bekant väldigt bra, trots att de inte visar några logotyper. /Grillo 24 september 2006 kl. 17.07 (CEST)
Jag håller med, men om logotyperna ska vara kvar så bör vi hänvisa till relevanta bestämmelser, och vad jag förstår så är det endast varumärkeslagen som berör logotyper. Se även regeringskansliet om varumärkesrätt. //StefanB 24 september 2006 kl. 17.20 (CEST)
Håller med Grillo. Och jag undrar fortfarande varför commons inte tillåter alla logotyper, om de nu saknar upphovsrättsligt skydd./Vladimir Moskau 24 september 2006 kl. 17.41 (CEST)
På Commons ska materialet vara fritt. Både trademark och upphovsrätt är otillåtna restriktioner. / Fred Chess 24 september 2006 kl. 17.51 (CEST)
Om det inte är olagligt att använda logotyperna på Wikipedia i Sverige så tycker jag inte att man borde radera logotyperna. Däremot borde de endast (precis som på engelska wikipedia) laddas upp lokalt. Rätta mig om jag har fel, men det är väl egentligen det som den lokala uppladdningen är till för? Om vi ska hålla oss till commons regler så borde väl den lokala uppladdningen avskaffas eftersom allt material vi använder finns på Commons. Jag tycker att eftesom vi (tydligen) har möjligheten till att ladda upp logotyper så borde vi väl utnyttja den. Det blir ju inte värre än logotyper på den engelska wikipedian så någon större skada borde det inte göra enligt mig. / Klibbnisse 24 september 2006 kl. 19.15 (CEST)
Måste tillägga en sak som jag kom att tänka på alldeles nyss. Om man vill ta en riktigt ful väg runt (vilket vi inte vill men borde veta om) så kan man argumentera med att om servrarna står i USA så gäller amerikansk lagstiftning dessa servrarna och allting på dem. Jag säger inte att man borde argumentera med det men det är något som tål att tänkas på. / Klibbnisse 24 september 2006 kl. 19.19 (CEST)
Den "fula vägen runt" som Klibbnisse föreslår har redan stötts och blötts i logotypdiskussionen. Gällande svensk rätt har jag fått svar på frågor ställda till P-J Nordell, se detta./Vladimir Moskau 25 september 2006 kl. 12.59 (CEST)
Föreslog aldrig den fula vägen, läste lite om den idag och fick då fram att upphovsrätten gäller det land och språk som sidan är riktad till vilket betyder att svensk lag gäller i vilket fall som helst. / Klibbnisse 26 september 2006 kl. 19.46 (CEST)
Ursäkta att lima påpekningar men jag läste inlägget från, jag tror, Grillo här ovanför där han skrev att man ska kunna använda bilderna kommersiellt också, varför då inte göra som man gör på commons för alla bilder under Creative Commons (den licensen som inte tillåter kommersiell användning). Nu menar jag inte att man ska släppa logos under CC licens utan att man lägger till i logo-mallen att bilden inte får användas för kommersiellt syfte, ungefär som det står i CC-mallen. / Klibbnisse 26 september 2006 kl. 19.49 (CEST)
Angående vad den lokala uppladdningen är till för, så tror jag framförallt att den existerar, för att Commons inte fanns för ett par år sen. Så på den tiden var man tvungen att ladda upp alla bilder lokalt. Men om vi bestämmer oss för att ha samma regler som Commons, så går det säkert bra att stänga av lokal uppladdning av bilder. --boiviebd 26 september 2006 kl. 20.00 (CEST)
Vilket vi ju borde kunna, såväl med mitt som med StefanBs resonemang. Man tar helt enkelt väck de logos som de facto har upphovsrättsligt skydd, och resten flyttar man över till commons. Alla blir glada och nöjda, och den onödiga lokala uppladdningen kan stängas ned, och bespara admins och andra mycket tid./Vladimir Moskau 26 september 2006 kl. 23.33 (CEST)
Det är oerhört förvirrande att föra denna diskussion på två ställen. Att flytta delar av den till Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Samtliga logos är inte bra men jag ger samma svar som där: Se detta, commons:Template:Logo-Germany och commons:Commons:Deletion requests/Template:Logo-Germany. Tyskarnas logotyper raderas på grund av att de var ofria i vissa länder. De uppmanas av commons att behålla dem på sin egen Wikipedia, vilket även kommer att gälla för svenska Wikipedia. //StefanB 27 september 2006 kl. 07.35 (CEST)
Om de nu är ofria i vissa länder är vi tillbaka i utgångsläget. Då håller jag fast vid att logotyper bör raderas./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 11.01 (CEST)
Eftersom Svenska Wikipedia är riktar sig till svensk "puplik" så borde man få ladda upp logotyper lokalt, annars så fyller inte den lokala uppladningen någon större funktion om vi endast kommer ladda upp filer som tillåts på commons. Rätta mig om jag har fel men är inte den lokala uppladdningen skapad för att man skall kunna ladda upp filer som endast tillåts på respektive wikipedia och dell land? / Klibbnisse 27 september 2006 kl. 13.30 (CEST)
Nej, svenskspråkiga Wikipedia riktar sig inte till en svensk "publik". Gällande anledningen till att lokal uppladdning finns, vill jag återge boivies inlägg ovan: "Angående vad den lokala uppladdningen är till för, så tror jag framförallt att den existerar, för att Commons inte fanns för ett par år sen. Så på den tiden var man tvungen att ladda upp alla bilder lokalt. Men om vi bestämmer oss för att ha samma regler som Commons, så går det säkert bra att stänga av lokal uppladdning av bilder."/Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 13.40 (CEST)

Svensk rätt?[redigera wikitext]

Per Jonas Nordells synpunkter är värdefulla, då det gäller svensk rätt. Nu heter vi inte längre "Svenska Wikipedia", utan riktar oss tydligt inte bara till människor i Sverige. Artiklar skrivs om, för att inte ha ett "svenskt" perspektiv. Varför skulle då tolkningar av svensk rätt vara relevanta? Tills vi vet att det som står i mallen stämmer med de flesta rättsordningar, föreslår jag att vi ändrar tillbaka till fair use./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 11.19 (CEST)

Varför skulle amerikansk rätt väga tyngre än svensk rätt? En hänvisning till svenska VML är betydligt mer konkret än det flummiga fair use. Nu har vi fått svar från jurister, dels PJ Nordell och dels jurister aktiva här på Wikipedia, och båda hänvisar till VML. Fair use verkar ingen veta vad det konkret innebär. //StefanB 27 september 2006 kl. 11.25 (CEST)
Funderade på i vilken kategori jag skulle skriva detta i men om nu Svenska Logotyper är lagliga att använda i ej kommersiella syften så blir det ungefär som Creative Commons licens för att man inte heller får använda verket i kommersiella syften, bilder med denna licens tillåts på Wikipedia och om nu logotyper ska behandlas ungefär likadant i sverige så borde dessa i alla fall få laddas upp lokalt. / Klibbnisse 27 september 2006 kl. 12.48 (CEST)
Nej, Klibbnisse, de Creative Commons-licenser som används på Wikipedia tillåter kommersiell användning (se detta). StefanB, Nordell har inte svarat på några frågor om Wikipedia, utan endast om känneteckens upphovsrätt enligt svensk rätt. De jurister som hänvisat till VML har gjort det under förutsättning att svensk rätt är tillämplig här. Kan du ge en anledning till att den svenska varumärkeslagen skulle vara tillämplig rätt här?/Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 13.14 (CEST)
Läs andra stycket under denna rubrik en gång till. Därmed är diskussionen om detta slut för min del. //StefanB 27 september 2006 kl. 13.22 (CEST)
Jag har läst ditt inlägg (annars skulle jag inte ha kunnat bemöta det), och anser att om vi ska hänvisa till en lag så bör det vara lagen i det land där logotyperna lagras. Att tillämpa svensk rätt på en grekisk logotyp som ligger på en server i USA tycks mig väldigt skumt./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 13.24 (CEST)
Jag har ändrat i mallen, så att den åtminstone hänvisar till svensk lag och inte svensk doktrin./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 17.20 (CEST)

Flyttat från användardiskussion:Fred_chessplayer[redigera wikitext]

Hejsan Fred. Meningen "eller bild som kan förväxlas med denna" lade jag till för att ingen ska tro att man kan använda bilden i ändrad form, i näringsverksamhet. Bilden torde i princip ha samma restriktioner som andra bilder som inte får ändras, och inte användas i kommersiella sammanhang. Jag ändrar tillbaka mallen. Mvh/Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 19.35 (CEST)

Jag håller inte med dig eftersom Wikipedia inte behöver ge generell juridisk rådgivning, utan endast göra klart vad som gäller för just den specifika bilden. / Fred Chess 27 september 2006 kl. 19.39 (CEST)
Vad som gäller för den specifika bilden är ju att den inte kan smått modifieras och sedan användas i näringsverksamhet./Vladimir Moskau 27 september 2006 kl. 19.48 (CEST)

Jisses[redigera wikitext]

Snälla, inga röda rutor, inga diskussionsvarningar i fet text som helt övertrumfar innehållet. // OlofE 1 december 2006 kl. 19.53 (CET)

Ensamrätt som upphör[redigera wikitext]

Om ett företag som har sin logotyp registrerad i Sverige inte har använt sin den på 5 år så upphör ensamrätten efter ytterligare 5 år, det vill säga 10 år. Det innebär att denna mall inte ska användas på logotyper som inte har använts de senaste 10 åren, till exempel Bild:SR1.jpg. Se Aktiebolgstjänsts sida om varumärken samt 25 a§ VML. //StefanB 9 december 2006 kl. 08.55 (CET)

Menar du att logotyper som inte används är helt fria att använda, även i kommersiella syften, så att de hamnar i typ "public domain", och därmed kan laddas upp på Commons? --Boivie 9 december 2006 kl. 10.17 (CET)
Det är min tolkning men på commons tolkar de det ju annorlunda och jag vet inte vad de stöder det på. Jag kan använda SR1-logon som logotyp i min näringsverksamhet men jag kan inte registrera den eftersom den inte har särskiljningsförmåga. Den har ju funnits förut. Ingen har ensamrätt på den längre om PRV har tagit bort den ur sina register. Dessutom är det enligt Madridprotokollet registreringen i hemlandet som styr. Om ensamrätten upphör i Sverige, så upphör den automatiskt även i andra länder. Denna logo borde alltså gå att ladda upp på commons, men förmodligen kommer den att få en anmärkning om att den har fel licens om den taggas med PD. Det skulle vara intressant att veta varför commonstolkningen är som den är. Jag har sett jurister varit inne där och protesterat men deras inlägg har avfärdats. Nu kan jag tycärr inte hitta diskussionen. //StefanB 9 december 2006 kl. 10.38 (CET)
Men bara för att ensamrätten upphör så betyder det väll inte att upphovsrätten upphör? För upphovsräten så gäller väll fortfarnade 70år efter skaparens död för Public Domain? Som jag har tolkat det så är inte dess bilder ({{logo}}-märkta) fria p.g.a. att deras upphovsrätt inte har gått ut men att vi använder dem ändå eftersom de är registrerade varumärke. Om någon däremot skulle registrera en PD bild som varumärke så skulle vi väll få använda den fritt (till och med ladda upp den på Commons), dock med en liten varningstext i still med commons:template:insignia-Sweden. /Lokal_Profil 9 december 2006 kl. 14.05 (CET)
Se:Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Samtliga logos#Per Jonas Nordell om upphovsrätt till kännetecken. Det är ytterst få fall där en logo skyddas av upphovsrätt. Det krävs att logotypen ursprungligen skapades med konstnärlig ambition för att nå verkshöjd. Att radera logotyper med hänvisning till upphovsrättslagen kommer jag aldrig att kunna svälja eftersom det inte är den lagen som gäller i de flesta fall. Vad jag däremot kan svälja är att de raderas med hänvisning till VML, eftersom de inte är tillåtna att använda i kommersiell verksamhet med likartade produkter. Det vill säga, de är inte fria om de har använts de tio senaste åren. Med risk för att detta blir ytterligare en evighetsdiskussion om logotyper så drar jag mig ur nu. //StefanB 12 december 2006 kl. 06.59 (CET)

Jag tycker Commons har bra grundprinciper för fritt användade på commons:Commons:Licensing:

The Wikimedia Commons only accepts free content, that is, images and other media files that can be used by anyone, for any purpose. The details are explained below. The Wikimedia Commons does not accept fair use; see below for the reasons. Commons also does not accept noncommercial-only content.

De principerna tycker jag vore lämpliga även här. Det skulle innebära att på sikt (när fler människor hjälper till att komma fram till vad reglerna egentligen innebär), så kommer logotyper som är fria att använda tillåtas på commons, och logotyper som inte är fria kommer att försvinna även från svwiki. --Boivie 12 december 2006 kl. 14.07 (CET)

Men Commons ar inte riktigt sa strikta. Exempelvis sa tillats flagor och emblem om de ar upphovsrattsligt fria trots att det finns lagliga begransningar pa hur de far anvandas. En liknande situation finns for en del fria logotyper ocksa och da anvands mallen commons:Template:Trademarked finns. Dens stora skillnaden mellan tradmark/logotyp och ickekomersiell licens ar att tradmark lag bara begransar kommersiell anvandning dar det kan misstolkas, exempelvis att pepsi far inte satta Coca colas logo pa sin flaska men jag far ge ut en bok som har med deras marke (OBS exempel Coca Colaslogo ar antagligen inte fri). En icke kommersiell licens daremot skule inte ens tillata mig att anvanda bilden i en bok.
Situationen ar densamma som for emblem (commons:Template:insignia). Jag kan fa satta sveriges flagga i min bok eller som en del av min poster men jag far inte anvanda den som falgga for min nya stat. /Lokal_Profil 12 december 2006 kl. 14.31 (CET)
Förbudet att använda en logotyp i näringsverksamhet gäller ju även logotyper[3] som lätt kan förväxlas med den använda. Står det "Coca Cola" i ett annat typsnitt (om CC någonsin haft en sådan logo) så är den förväxlingsbar med dagens CC-logo. För övrigt undrar jag fortfarande över lämpligheten att hänvisa till svensk rätt, om Wikipedia nu ska vara globalt. Hänvisas endast till svensk rätt torde utrikiska logotyper endast vara skyddade i den mån de även sökts skydd för i Sverige, eller är så notoriskt kända att de ändå har skydd, eller är inarbetade i riket (2§ VML). Själv skulle jag inte orka fråga PRV om alla logotyper som finns här, och det verkar orimligt att svensk registrering/inarbetning ska styra. Logotyper för organisationer, vilka ej bedriver näringsverksamhet, är det även tveksamt om de åtnjuter varumärkesskydd, eller om skyddet är närmast upphovsrättsligt. Om du, Lokal Profil, vill använda en logotyp i en bok, beakta 11 § VML. En skyddad logotyp får huromhelst inte helt och fullt användas i kommersiella sammanhang, vilket GFDL förutsätter att verk skall. Användning "for any purpose" är sålunda omöjlig. Tydligt är även att det skulle förenkla att ha alla bilder på Commons. Ej heller jag känner dock att en evighetsdiskussion om logotyper är vare sig nödvändig eller lämplig, och med tanke på de bisarra anklagelser jag fick utstå sist, ämnar jag ej tillägga något ytterligare i sak./Vladimir Moskau 15 december 2006 kl. 08.54 (CET)

Fritt utanför näringsverksamhet?[redigera wikitext]

Längre upp på den här sidan (under rubriken Ändrade i mallen) anges det att Per Jonas Nordell menar att ett varumärke får användas fritt så länge det inte används i näringsverksamhet. Det är en sanning med modifikation.

Visst får man använda en logga i ett icke-kommersiellt sammanhang, men inte till vad som helst. Man får till exempel inte använda den på ett sätt som är ägnat att skada näringsidkaren eller dennes verksamhet, ekonomiskt eller ideellt. Man får till exempel inte använda Ericssons symbol i en smädande annonsliknande text för företaget och man får inte heller använda exempelvis socialdemokraternas symbol i en falsk propagandabroschyr. E.G. 26 januari 2007 kl. 12.48 (CET)

Detta känner jag inte till, alltså att man inte får skada näringsidkaren med märket. Om detta sker sakligt och kritiskt, och utanför kommersiell verksamhet, bör det väl inte vara några problem? Är det en varumärkesrättslig fråga - dvs. finns undantagen i varumärkesrätten som sådan? Socialdemokraternas symbol torde inte vara skyddad varumärkesrättsligt, då den inte används i näringsverksamhet. Sådana symboler bör åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Att man inte får utge sig för att vara någon annan torde inte heller vara en varumärkesrättslig fråga. Mvh/Vladimir Moskau 27 januari 2007 kl. 01.23 (CET)
Skaparen av vilket verk som helst (oavsett licens) har alltid "en:Moral rights" till sitt verk. T.ex. har jag rätt att stämma om ett nynazistiskt förbund använder mina Commonsbilder för att sprida hat mot judar. /Lokal_Profil 27 januari 2007 kl. 01.32 (CET)
Jo, upphovsmannens ideella rätt är en del av upphovsrätten. Men det är inte en del av varumärkesrätten, vad jag känner till. Och en förtalskampanj mot t.ex. Microsoft, med deras logo, skadar ju inte upphovsmannen till loggan, troligen./Vladimir Moskau 27 januari 2007 kl. 02.56 (CET)
Nej, kanske inte, men om man t.ex. falskeligen utger sig för att faktiskt företräda Microsoft och därvid använda deras logga, då gör man fel. E.G. 27 januari 2007 kl. 11.04 (CET)
Jo, givetvis. Men i vilka sammanhang som inte är kommersiella skulle detta kunna ske?/Vladimir Moskau 27 januari 2007 kl. 15.20 (CET)
En personlig hemsida t.ex. / Fred Chess 27 januari 2007 kl. 15.31 (CET)
Men i vilka syften? Det finns väl ingen möjlighet att ge sig ut för att vara ett företag, på en privat webbplats? Och om man utger sig för att vara ett företag är det väl i kommersiellt syfte?/Vladimir Moskau 27 januari 2007 kl. 17.00 (CET)

Varför raderas enligt licensing policy?[redigera wikitext]

Jag förstår inte varför bilder märkta som logos ska raderas. Enligt licensing policyn på meta, som det länkas till, så står det ju att logotyper är okej? / Fred Chess 25 april 2007 kl. 00.17 (CEST)

Det står väl att ofria logotyper endast kan vara okej om man har en EDP som tillåter logotyper? --Boivie 25 april 2007 kl. 00.26 (CEST)
Som jag förstår det så raderas ofria bilder efter den 23e mars om det inte finns stöd för dem i EDPn. Eftersom vi ännu inte har någon EDP utarbetad så tillåts för tillfället inga nya ofria bilder. Åtminstonne är det det jag sagt till de som laddat upp ofria bilder samt att jag har hänvisat dem till diskkussionssidan om EDPn. /Lokal_Profil 25 april 2007 kl. 00.36 (CEST)
Okej, jag förstår.
Fred Chess 25 april 2007 kl. 00.47 (CEST)
Varför inte bara skriva färdigt EDPn så vi kan få detta överstökat? Jag menar, så som jag har förstått det hela så verkar EDP vara i stil med regler för vilka ofria bilder man får ladda upp. På meta så länkar man vidare till en:Fair use och någon polsk motsvarande sida. På svwiki har vi länge tillåtit logotyper så våran "EDP" borde väl isåfall vara Wikipedia:Riktlinjer för användande av bilder eller någonting liknande.
Min tolkning av det hela:
2. In addition, with the exception of Wikimedia Commons, each project community may develop and adopt an EDP. Non-free content used under an EDP must be identified in a machine-readable format so that it can be easily identified by users of the site as well as re-users.
Alla Wikipediaprojekt får alltså skapa och utveckla en egen EDP. Allt material som inte är fritt ska markeras med en speciell mall (i vårat fall, {{Logo}}).
3. Such EDPs must be minimal. Their use, with limited exception, should be to illustrate historically significant events, to include identifying protected works such as logos, or to complement (within narrow limits) articles about copyrighted contemporary works. An EDP may not allow material where we can reasonably expect someone to upload a freely licensed file for the same purpose, such as is the case for almost all portraits of living notable individuals. Any content used under an EDP must be replaced with a freely licensed work whenever one is available which will serve the same educational purpose.
Användandet av EDPs ska uppenbarligen undvikas. Däremot så är poängen med EDP att illustrera artiklar med märkvärdiga tillställningar och verk som logotyper. EDP-material måste ersättas av fria bilder så fort det går, etc. etc.
Media used under EDPs are subject to deletion if they lack an applicable rationale. They must be used only in the context of other freely licensed content.
EDP-material måste raderas om det inte används på rätt sätt. Det har vi gjort med logotyper en längre tid nu, raderat de som inte används.
Jag tycker inte att detta verkar vara någon större förvirring, jag har inte märkt någon skillnad på hur enwiki hanterat sina bilder. Poängen med EDP är väl att man ska kunna få en klar bild över vilka undantag som kan göras på en wiki, eller? / Klibbnisse 25 april 2007 kl. 00.53 (CEST)
Under förra årets hetsiga diskussion, vilken jag kanske var lite väl drivande i, men som tyvärr utmynnade i personangrepp och status quo, blev utfallet - förutom att rekordmånga engagerade sig - 41 röster (ca. 47 %) för radering av logotyper, och 46 röster (ca. 53 %) mot. Detta manar till eftertanke. För att kunna skriva en EDP behövs en grundlig debatt om ofria bilders vara och icke vara här på svenskspråkiga Wikipedia. Bara för att någonting gällde innan licenspolicyn, behöver inte detta innebära att det gäller efter./Vladimir Moskau 25 april 2007 kl. 01.07 (CEST)
Även om det inte märkts på en.wiki (för att det för närvarande diskuteras hur det ska genomdrivas) så har reglerna stramats åt. men logotyper kan om vi vill fortfarande vara tillåtna. hur som helst så är det det som Wikipediadiskussion:Exemption Doctrine Policy gäller så jag inbjuder till fortsatt diskussion där istället. /Lokal_Profil 25 april 2007 kl. 01.38 (CEST)
Jag korrigerar Oskar. Det behövs ingen debatt om ofria bilder. Inga ofria bilder är tillåtna och kan inte användas med undantag i en EDP. //StefanB 8 juni 2007 kl. 17.31 (CEST)

Giltighet av *föreslagna* regler[redigera wikitext]

Hur kan nya regler börja gälla bara för att de har föreslagits, trots att de ännu inte har bestämts? Förlåt, men det låter ju helsnurrigt. Jag tycker att de gamla reglerna borde gälla tills nya regler är klara. Annars kan ju vem som helst föreslå vad som helst som regel, och så skall det gälla tills man har diskuterat färdigt om det? -Ulla 8 juni 2007 kl. 16.32 (CEST)

Wikimedia Foundation har inte bara diskuterat, det har tagit ett beslut. Sen är det upp till oss, ifall vi vill skapa en Exemption Doctrine Policy eller inte. -- boivie 8 juni 2007 kl. 17.00 (CEST)
Eh? Skulle du kunna ta det där igen, på ett sätt som man förstår?
Det finns alltså ingen regel, men ett förslag till regel, men det skall gälla som regel eftersom man har bestämt sig om en regel, som dock inte gäller förrän man har bestämt en regel? Det är ju glasklart! Inte. -Ulla 8 juni 2007 kl. 18.42 (CEST)
Du verkar ha fattat! :) Wikimedia Foundation har beslutat att vi inte längre får använda ofria bilder, och nyuppladdade ofria bilder ska raderas direkt. Äldre ofria bilder måste raderas inom ett år. Men vi kan få börja använda vissa ofria bilder lite grann igen, ifall vi skapar en EDP som tillåter det. EDP:n måste i så fall vara utformad i enlighet med deras önskemål. -- boivie 8 juni 2007 kl. 19.02 (CEST)
Det var en konstig ordning. En regel brukar ju inte gälla förän man har beslutat om den. Och om man ska fixa till nåt som gjordes fel enligt gamla regler brukar gamla regler i alla fall kunna gälla det. -Ulla 9 juni 2007 kl. 12.27 (CEST)