Integritet (rättighet)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Personlig integritet)
Hoppa till: navigering, sök

Integritet är ett begrepp som är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person.[1] Rätten till integritet är en mänsklig rättighet som kan avse personlig integritet eller fysisk integritet (kroppslig integritet, genetisk integritet). Rätten till integritet faller inom ramarna för mänskliga rättigheterna och åtnjuter ett grundlagsskydd i den svenska regeringsformen 2 kapitlet 6 paragrafen. Även i Europakonventionens artikel 8.1. finns ett rättsligt skydd. Men såväl regeringsformen som Europakonventionen lämnar utrymme för inskränkningar under vissa förutsättningar, exempelvis vid brottsbekämpning. Enligt juristen Markus Naarttijärvi är det inte bara viljan till skydd mot/rädslan för terrorism och brottsbekämpning som påverkat utökade möjligheter till exempelvis avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, utan även lagstiftaren (politikerna i Sveriges riksdag) har förändrat sin syn på den personliga integriteten.[2]

Enligt advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är rätten till integritet en absolut nödvändig förutsättning för att kunna nyttja demokratins rättigheter. Kränks denna rättighet genom avlyssning mot befolkningen från statens sida har hotas individernas personliga integritet och därmed även demokrati i samhället.[3] En stat som saknar eller inte respekterar begreppet integritet gentemot sina medborgare kallas för totalitär, till skillnad från humanistisk[källa behövs].

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Ordet stammar från latinets integer som betyder hel eller komplett.

Personlig integritet[redigera | redigera wikitext]

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
– Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Den är skyddad genom lag och kränkning av den ses således som ett brott.

I antologin utgiven av Rättsfonden 1980 försöker man räkna upp vilka handlingar som kan anses bryta mot någons personliga integritet. Personlig integritet berör bl.a. sekretessfrågor i Personuppgiftslagen men reglerar också tidningsbranschens pressetik. Den handlar om vilket slags personlig information som skall skyddas och innebär rätten till "... åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser" (se Europakonventionen).

I lagen verkar det inte göras någon distinktion mellan begreppen brott, kränkningar, intrång och överträdelser mot den personliga integriteten. ”Personlig integritet” likställs ofta[enligt vem?] med: integritet, privat sfär, enskild sfär, personlighetssfär, privatliv osv. Vad som än menas med begreppet i rättsliga sammanhang används det till att precisera vad den enskilde har rätt att få skydd till. Det skydd som staten kan erbjuda sammanfaller inte nödvändigtvis med det skydd som den enskilde har behov av och förväntar sig att få.

Fysisk integritet[redigera | redigera wikitext]

Genetisk integritet[redigera | redigera wikitext]

Genetisk integritet skyddas i Sverige i Lagen om genetisk integritet m.m. (SFS 2006:351) och avser begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella hälsotillstånd).[4] Undantag görs i lagen även för försäkringsbolag som enligt 2 kap 2 § tillåts att "efterforska eller använda genetisk information i samband med ingående, ändring eller förnyelse av avtal".[5]

Sexuell integritet[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.smer.se/etik/integritet/
  2. ^ Naarttijärvi, Markus (2013). För din och andras säkerhet: Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel. Juridiska institutionen, Umeå universitet.
  3. ^ TT. "Vill införa hemlig dataavlyssning", Aftonbladet, 12 maj 2016. Åtkomst den 27 juni 2016.
  4. ^ "Nationalencyklopedin ne.se uppslagsord 'integritet'", ne.se. Åtkomst den 10 juli 2016.
  5. ^ "Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.", lagen.nu. Åtkomst den 10 juli 2016.