Hoppa till innehållet

Registreringsmyndighet

Från Wikipedia

Registreringsmyndighet är en samlande beteckning på olika myndigheter som är ålagda att i olika sammanhang föra register.

Myndigheter som för register i Sverige

[redigera | redigera wikitext]

Personuppgifter

[redigera | redigera wikitext]

För samtliga registermyndigheter gäller personuppgiftsansvar enligt PUL, såsom exemplet från Lantmäterimyndigheten visar.[23] Uppgifter ska lämnas ur registren med den begränsning som följer av 11 § PUL.[24] Registreringsmyndigheterna ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheterna i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.[25]

Elektronisk överföring

[redigera | redigera wikitext]

Elektronisk ansökan eller anmälan kan få förekomma. Myndigheterna får meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.[26] Handlingar som ska fogas till ansökan eller anmälan kan också få överföras elektroniskt enligt föreskrifter som myndigheterna får meddela.

Anmälan enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska dock göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse.[27]

 1. ^ 1 § 1 stycket Mönsterskyddsförordningen (1970:486)
 2. ^ 1 § Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
 3. ^ 2 kap. 1 § Varumärkeslagen (2010:1877)
 4. ^ 1 § 1 stycket Handelsregisterförordningen (1974:188)
 5. ^ Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar[uppdatering behövs]
 6. ^ 1 kap. 1 § Bostadsrättslagen (1991:614)
 7. ^ 2 kap. 22 § Aktiebolagslag (2005:551)
 8. ^ 7 § Lag (2004:575) om europabolag
 9. ^ 1 § 1 stycket Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
 10. ^ 2 § 1 stycket Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 11. ^ 8 kap. 1 § 1 stycket Årsredovisningslagen (1995:1554)
 12. ^ 8 kap. 1 § Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
 13. ^ 8 kap. 1 § Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 14. ^ 2 kap. 3 § Lag (2005:405) om försäkringsförmedling[uppdatering behövs]
 15. ^ 1 § 3 stycket Folkbokföringslagen (1991:481)
 16. ^ 2 kap. 3 § Radio- och tv-lag (2010:696)
 17. ^ 1 kap. 2 § 2 stycket Sjölagen (1994:1009)
 18. ^ 1 kap. 1 § Förordning (2000:308) om fastighetsregister
 19. ^ 3 § Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund
 20. ^ 10 kap. 1 § 3 stycket Stiftelselagen (1994:1220)
 21. ^ 11 kap. 2 § Stiftelselagen (1994:1220)
 22. ^ 11 kap. 4 § Stiftelselagen (1994:1220)
 23. ^ 5 § Lag (2000:224) om fastighetsregister
 24. ^ Personuppgiftslag (1998:204)[uppdatering behövs]
 25. ^ 2c § Stiftelseförordningen (1995:1280)
 26. ^ 3b § Stiftelseförordningen (1995:1280)
 27. ^ 23 § Folkbokföringslagen (1991:481)