Överflödsförordning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Överflödsförordningar skapades under 1600- och 1700-talet i Sverige i syfte att begränsa import och hämma nyttjande av lyxkonsumtionsvaror i ett land. Siden, kaffe och choklad är exempel på varor som drabbades.[1] Nära kopplat till överflödsförordningar är de skatte- och importbestämmelser som utfärdades parallellt. I och med att överflödsförordningarna reglerade dyrbara varor innehåller förordningarna oftast bestämmelser kring klädedräkten.

Den första överflödsförordningen i Sverige under modern tid publicerades 17 maj 1575. "Öpie Bref till Borgmestere och Rådh uthi Stockholm ets. att ingen oädel Qwinnsperson må bruka sammets mössor, sammets Tröjor eller Kiortlar. Item om Borgarebruders prydning.” Samma förordning förnyades 1589 genom ”Påbud om åtskilige Oordningars och öfwerflödigheters afskaffande i Borgerlige klädebonader, brölloper, barnsöhl, Kyrkegångs och badstuguöhl. Item begrafningsöhl, Sendningar och brudegåfwor.”

Argumentationen för överflödsförordningar under 15- och 1600-talen grundade sig mindre på ekonomiska argument och mer på samhällelig stabilitet och gudsfruktan. Förordningen från 30 augusti 1664 inleds till exempel med orden:

”Wij Carl etc, etc. Göre witterligt, det Wij fast ogierna och medh synnerligt misshagh förspörje, huruledes Högferd, i Pracht och Prål, hoos åthskillige Ståndz-Personer, Adel och Oadel, så wäl elliest i dageligt Lefwerne, som i esynnerligen uthi Klädedrächter, sigh mehr och mehr see låter, oansedt deraff icke allena Guds dens Högstes stränge Wrede, hämbd och Straff, öfwer Landet må befruchtas, uthan ock deras egen Skada och Förderff, som således deras goda, ägendom och Förmögenheet, uthi en hoop Fåfängheeter förslöse och uthöde"

Under 1600-talet utkom tio överflödsförordningar av olika stränghet. Mellan 1720 och 1794 utfärdades 58 överflödsförordningar, de mest omfattande 1720, 1731, 1766 och 1794. Allra mest restriktiv var den från 1766 helt förbjöd import av kaffe, choklad, arrak, punsch, likörer, luktvatten och vissa vinsorter. Vidare förbjöds nyttjande av tobak för personer under 21 år, silkesspetsar och släp på kvinnodräkter.[2]

I 1664 års överflödsforordning förbjöds exempelvis att bruden på ett bröllop klädde sig i kläder och smycken som användes av högre stånd.[3]

Den som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sitt Hus, betalar Två Daler Silfvermynt utan åtskillnad.
– Exempel på svensk överflödsförordning från 1711

Ett angivarsystem utvecklades för att se till att efterlevnaden av förordningarna bibehölls. Gustav III upphävde alla överflödsförordningar.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Återhållsamhet vid bjudningar på 1700-talet – inget kaffe efter maten”. Örebro kommun. Arkiverad från originalet den 26 september 2008. https://web.archive.org/web/20080926081811/http://www.orebro.se/kulturochfritid/stadsarkiv/manadensdokument/manadensdokument2001/manadensdokumentaugusti2001aterhallsamhetvidbjudningarpa1700taletingetkaffeeftermaten.4.37c0d5e810d685ee73080003722.html. 
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Överflödsförordning)
  3. ^ Museiverket, Månadens föremål december 2005: Grannlåtskrona