Clearance

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Clearance är ett begrepp inom farmakologi och fysiologi och som är ett mått på den hypotetiska plasmavolym som är helt befriad från en viss substans per tidsenhet.

Matematiskt definieras clearance som

Där är koncentrationen (mol/volym) för substans x i urin, är urinflödet (volym/tidsenhet) och är koncentrationen av x i blodplasma.

Clearance för ett läkemedel ökar ofta ju längre behandlingstiden fortskrider. En ökad clearance innebär en kortare halveringstid och därmed lägre koncentration (Css) i plasma då systemet exponeras för läkemedlet under kortare tid varför en förhöjd dos måste intas för att få önskad effekt. Däremot så förblir biotillgänglighet oförändrad. Detta är en av de problematiska faktorerna associerade med läkemedelsberoende.

Bestämning av njurarnas clearance av en lämplig biologiskt inert substans till exempel iohexol eller inulin kan användas för att mäta njurens filtrationsfunktion som kallas Glomerulära filtrationshastigheten.

Njurens clearance är normalt sett 0-500 ml/min men om en markörsubstans utsöndras endast via GFR så är clearance i dessa fall 80-120 ml/min. Vidare kan man även skilja på renal clearance och plasma clearance. Där den sistnämnde i detta fall är ett mått på njurens eliminationshastighet från en substans i plasman, oftast en exogen substans som man syftar på. Renal clearance är i sin tur ett mått på utsöndring i urinen i förhållande till plasmakoncentrationen och denna syftar oftast till en endogen substans. För att lättare förstå begreppet renal clearance kan man ta ett exempel med kreatininclearance.

Ordet böjs clearance, clearancen, clearancer, clearancerna.