Försiktighetsprincipen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.

Så här definieras försiktighetsprincipen i Miljöbalken (2 Kap 3 §):

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

Försiktighetsprincipen i ekonomiska sammanhang innebär att kostnader (värderas högt) bokförs så tidigt som möjligt (avsättning för vissa förväntade kostnader) medan intäkter (värderas lågt) bokförs så sent som möjligt, det vill säga först när de realiserats. Avsikten med principen är att ett företags affärsredovisning skall visa en försiktigt realistisk ställning.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]