Fastighetsregistret

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Fastighetsregister)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fastighetsregistret (äldre benämning stadsregistret och jordregistret) är svenska statens förteckning av fastigheterna med uppgifter om lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestäm­melser. Av bestämmelserna framgår bland annat hur fastig­hetsregistret ska föras, för vilka ändamål personupp­gifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla.

Registret förvaltas och utvecklas av Lantmäteriet medan uppdatering av informationen i registret sker från lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, skatteverket och kommuner.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Jordregistret var en förteckning över fast egendom i Sverige. Jordregistret inrättades genom en kunglig förordning av 13 juni 1908 för att ersatta den äldre jordeboken för fastigheter på landsbygden, medan städer och stadsliknande samhällen omfattades av stadsregistret.[1] Uppläggandet av jordregistret färdigställdes 1931.[2] Som tillsynsmyndighet för jordregistret utsågs Lantmäteristyrelsen.[1]

Fastighetsregistret i städerna (stadsregistret) kom efter lagen om fastighetsbildning i stad 12 maj 1917. Fastighetsregistret i städerna kom att utgöras av en tomtbok för tomterna och en stadsägobok för stadsägorna. I städerna organiserades enheterna utifrån kvarter eller ägor i stället för jordeboksenheter. Städerna hade även möjlighet att hålla med en egen registersakförare och fastighetsregistret därmed skötas oberoende av Lantmäteriet, även om de flesta städer hade överlantmätaren som registersakförare. Förutom städer kunde även municipalsamhällen och köpingar efter beslut av regeringsrätten föra fastighetsregister såsom för stad.[3]

Jordregistret och fastighetsregistret överfördes till ett gemensamt IT-baserat register i perioden från början av 1970-talet till 1995. [4]

Från 1 januari 1972 överfördes ansvaret för registerföringen av stadsregistren till Länsstyrelsen.

Numera ansvarar Lantmäteriet i samarbete med Inskrivningsmyndigheten, Skatteverket och kommunerna för fastighetsregistret.

Fastighetsregistrets fem delar[redigera | redigera wikitext]

Registret är uppbyggt av fem delar, en all­män del, en inskrivningsdel, en adressdel, en bygg­nadsdel och en taxeringsuppgiftsdel.[5]

Den allmänna delen
Allmänna delen utgör en översikt över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Den allmänna delen innehåller uppgifter om fastigheter och samfälligheter, koordinater, planer och bestämmelser, kvarter, gemensamhetsanläggningar samt register­kartan. Det är viktigt att notera att fastighetsregitrets allmänna del inte har rättskraft och att innehållet inte är garanterat av staten. Vill man ha säker visshet om en fastighets omfång, rättigheter med mera, måste de myndighetsbeslut dokumenterade i förrättningsakter som lagras i Lantmäteriets digitala arkiv Arken studeras. Uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del ändras bland annat genom lantmäteriförrättning.
Inskrivningsdelen
Inskrivningsdelen innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare. Delen innehåller också inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden. Inskrivningsdelens uppgifter om lagfarter garanteras av staten och har rättskraft, dvs det är själva registerinnehållet som är det rättsligt gällande.
Adressdelen
Adressdelen innehåller uppgifter om belägenhetsadres­ser samt viss tilläggsinformation till adress, till exempel popu­lärnamn, postnummer och postort.
Byggnadsdelen
Bygg­nadsdelen innehåller uppgifter om byggnader som inrymmer bostäder, lokaler, industrier m.m. Uppgifterna anger bl.a. byggnadens läge samt uppgifter från adressdelen och taxeringsuppgiftsdelen. Byggnads­delen innehåller också viss tilläggsinformation, till exempel alternativnamn och tätortstillhörighet.
Taxeringsuppgiftsdelen
Taxeringsuppgiftsdelen innehåller taxerings- och vär­deringsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Upp­gifterna hämtas från Skatteverket en gång per år.

Informationsgrupper[redigera | redigera wikitext]

Informationen i fastighetsregistret är indelad i olika informationsgrupper:

1. Gällande fastighetsbeteckning

2. Övriga anmärkningar

3. Församling, socken

4. Tidigare beteckning

5. Ursprung

6. Avregistrering

7. Adress

8. Areal

9. Läge, karta

11. Fristående fiske

12. Andel i samfällighet eller gemensamhetsanläggning

13. Skattetal (för fastigheter) eller ändamål (för samfälligheter och gemensamhetsanläggningar)

14. Delägande fastigheter (för samfälligheter)

15. Åtgärder, fastighetsrättliga och tekniska

16. Avskild mark

17. Rättigheter

18. Planer, bestämmelser och fornlämningar

19. Taxeringsuppgifter, typkod

20. Taxerad ägare

21. Lagfart

22. Inskriven tomträttsupplåtelse

23. Inskrivet tomträttsinnehav

24. Inteckningar och inskrivna avtalsrättigheter

25. Anteckningar

26. Äldre förhållanden

27. Ajourförande myndighet

80. Förvaltande förening (för samfälligheter och gemensamhetsanläggningar)

Informationsgrupp 1–20 hör till fastighetsregistrets allmänna del och ajourförs av Lantmäteriets division Fastighetsbildning. Informationsgrupp 21–26 hör till inskrivningsdelen och ajourförs av Lantmäteriets division Fastighetsinskrivning.

Om en fastighet berörs av en pågående lantmäteriförrättning finns en notering om detta.

Avtalsservitut som belastar en fastighet nämns under både informationsgrupp 17 och 24, eftersom grupperna ajourförs av olika divisioner.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1932). Svensk uppslagsbok. Bd 9. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 117 
  2. ^ Gunnar Carlquist, red (1947–1955). ”Fastighetsregister”. Svensk uppslagsbok (2:a omarbetade och utvidgade upplagan). Malmö: Baltiska förlaget. sid. 267. Libris 11112. http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_09/0267_0268-0034.jpg 
  3. ^ Carlquist, Gunnar, red (1932). Svensk uppslagsbok. Bd 9. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 117-18 
  4. ^ Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
  5. ^ 3 § Lag om fastighetsregister (2000:224)

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]