Nödrätt

Från Wikipedia

Nödrätt är en grupp rättigheter för individ, samhälle och stat som uppstår som undantag när vederbörande befinner sig i nöd, och syftar till att värja aktören i nöd från summum ius, summa iniuria ('högsta rätt, högsta orätt'), det vill säga när lagar förbjuder det som är rätt eller nödvändigt. Till nödrätten hör nödvärnsrätten, trafikbrott i nöd, dödande av anfallande djur, med mera.[1] Nödrätten kan åberopas om gärningen varit nödvändig.

Svensk rätt definierar nöd i Brottsbalkens 24 kap 4 §. Nödrätt kan enligt svensk lag uppkomma för att skydda liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt som skyddas av rättsordningen. I sådana lägen är en gärning endast brottslig om den "med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig".[2] Sådan nöd ger med andra ord en objektiv ansvarsfrihetsgrund. I många länder finns lagar om undantagstillstånd, medan det för svensk del är oklart om det finns utrymme för konstitutionell nödrätt, eftersom det saknas force majeure-klausuler om kris i svensk lag.[3]

Åtminstone i Sverige saknas rätt till preventiv nödrätt, till exempel vid fridskränkningar.[4] Putativ nödrätt (förmodad nödrätt), det vill säga när någon felaktigt haft goda skäl att tro att nöd förelåg utan att så nödvändigtvis var fallet, kan ibland ge ansvarsfrihetsgrund.[5] Dock kan gärningar i nöd i samtliga fall vara nödexcess, det vill säga att handlingens allvar inte stått i proportion till nöden eller annars varit försvarlig.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandberg, Ulrika. "Straffrättslig nödrätt-Försvarlighetsbedömningen i 24 kap. 4 § BrB." (2012).
  2. ^ 24 kap. 4 § Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. (1962:700 )
  3. ^ Nilsson, Nils Olov. "Samverkan–för säkerhets skull." Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011).
  4. ^ Ragnesten, Lisa. "Brottsoffer eller gärningsperson?: Om de grova fridskränkningsbrotten och rätten att försvara sig." (2010).
  5. ^ ”Nödexcess och putativ nöd”. lag24.se. Arkiverad från originalet den 8 december 2015. https://web.archive.org/web/20151208093414/http://www.lag24.se/a/n%C3%B6dexcess-och-putativ-n%C3%B6d. Läst 5 december 2015.