Q-förkortningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Q-förkortningar kallas en uppsättning fördefinierade treställiga förkortningar som används vid radiokommunikation, speciellt vid telegrafi. De är fastställda av Internationella Teleunionen (ITU) i Appendix 14 av Radioreglementet, som är en bilaga till Internationella Telekonventionen.

Förkortningarna börjar alla med Q, därav namnet; kan tänkas komma från engelskas question. Q-förkortningen ges frågande innebörd om den följs av ett frågetecken. Utan frågetecken ska Q-förkortningen tolkas som ett påstående eller en uppmaning. (Se nedan). En definition med negativ innebörd kan modifieras till en positiv betydelse genom tillägg av C, och en definition med positiv innebörd kan ändras till negativ betydelse genom tillägg av NO.

Serien QAA … QNZ är reserverad för aeronautisk trafik (definieras av ICAO); serien QOA … QQZ är reserverad för maritimt bruk, och QRA … QUZ är för allmänt bruk. Serien QVA/QWA ... QZZ saknar ITU-definitioner.

I svensk militär trafik används serien QXA … QZZ med nationella definitioner.

Vissa Q-koder har en liknande tolkning vid flaggsignalering enligt International Code of Signals. Dessa är utmärkta med asterisk ( * ) i listan för allmänt bruk nedan.

Signalen QRR var tidigare vakant, och användes då inofficiellt av radioamatörer som nödanrop. Sedermera tog ITU signalen QRR i anspråk med tillämpning på maskinsändning. För att undvika konflikter ändrade då radioamatörerna sitt inofficiella nödanrop till QRRR.

Bland radioamatörer, speciellt i USA, förekommer en inofficiell definition av serien QNA … QNZ med tillämpning på nättrafik. Från detta bruk måste starkt avrådas, eftersom allvarliga missförstånd kan uppstå om det tolkas enligt Radioreglementets officiella definitioner med tillämpning på flygtrafik.

Förkortningar[redigera | redigera wikitext]

Kod för aeronautisk trafik [1][redigera | redigera wikitext]

Denna serie består av koderna QAA—QNZ, vilken administreras av ICAO. Serien har reviderats åtskilliga gånger, vilket ibland inneburit att föråldrade koder annullerats, varvid luckor uppstått i den sista revisionen av Doc8400 (1989), vars användning slutligen avskaffades helt och hållet 1999.

För luckorna vid

QAA, QAC, QAD, QAE, QAJ, QAS, QAT, QAX
QBU, QBW
QCG, QCM, QCP, QCT
QDC, QDD, QDH, QDK, QDO
QFJ, QFK, QFN
QGA, QGB, QGF, QGI, QGJ, QGK, QGR, QGS, QGX, QGY

har komplettering skett med svenska definitioner enligt SignalI A 1945. De är nedan markerade med asterisk (*). Övriga fall är fri översättning från engelska i ICAO Doc8400-4.

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QAA *) Hur dags beräknar Ni anlända till ...? Jag beräknar anlända till ... kl ...
QAB Tillstånd begäres (för ...) flygning från ... (ort) till ... (ort) på flyghöjden ...? Jag (eller Luftfartyget) är på väg till ...
eller
Styr kurs mot ...
QAC *) Återvänder Ni till ...? Jag återvänder till ...
eller
Återvänd till ...
QAD *) Hur dags startade Ni från ...? Jag startade från ... kl ...
QAE *) Har Ni hört av ... (anropsignal för luftfartyget)? Jag har icke hört av ... (anropsignal från luftfartyget)
QAF När är/var du vid/över ... (ort)? Jag är/var vid/over ... (ort) klockan ... på flygnivån/höjden ...
QAG Planera flygningen så att Ni kommer över ... (ort) kl ...
eller
Jag planerar flygningen så att jag kommer över ... (ort) kl ...
QAH Hur högt över (nivåreferens) flyger Ni? Jag flyger på nivån/höjden
eller
Planera så att ni når nivån/höjden ... kl ... (tid eller ort)
(Se Tilläggsignaler nedan för förklaring av nivåreferenser MER/SOL)
QAI Vilken nödvändig trafik berörs av mitt flygfartyg? Nödvändig trafik som berörs av ditt flygfartyg är ...
QAJ *) Har det anmälts något luftfartyg i min närhet? Det befinner sig icke något luftfartyg i Eder närhet
QAK Föreligger kollisionsrisk? Risk för kollision föreligger
QAL Ämnar Ni landa vid ... (ort)
eller
Har flygfartyget landat vid (ort)?
Jag ämnar landa vid ... (ort)
eller
(Ni tillåts) landa vid ... (ort)
eller
Flygfartyget har landat vid ... (ort)
QAM Vilken är senaste väderlekrapport från ... (observationsort)? Väderleksrapporten från ... (observationsort) kl ... var ...
Upplysningarna kan ges i Q-kodform eller enligt METAR-metod
QAN Vilken markvind (riktning och hastighet) råder vid ... (ort)? Markvindens riktning och hastighet vid ... (ort) kl ... är ... (riktning) ... (hastighet)
QAO Vad är vindens riktning i RÄTTVISANDE grader och hastighet vid ... (ort eller zon/zoner) vid var och en av nivåerna ... (tal) ... (enhet) över ... (nivåreferens)]? Vindens riktning och hastighet vid ... (ort eller zon/zoner) vid flygnivå/höjd ... är: ... (vertikal höjd) ... RÄTTVISANDE grader ... (hastighet)
QAP Skall jag lyssna på er (eller på ...) på ... kHz (... MHz)? Lyssna efter mig (eller på ...) på ... kHz (... MHz)
QAQ Är jag nära förbjudet område, område med begränsat tillträde eller farligt område
eller
Är jag nära ... (omrädesbeskrivning)?
Du
  1) är nära
  2) flyger inom
(områdesbeskrivning)
QAR Får jag avbryta passningen på anropsfrekvensen under ... minuter? Du får avbryta passningen på anropsfrekvensen under ... minuter
QAS *) Ni flyger över förbjudet område
eller
över det förbjudna området ... (namn på området)
QAT *) Skall jag fortsätta att sända? Lyssna, innan Ni sänder, Ni stör ...
eller
Lyssna, innan ni sänder; Ni sänder samtidigt med ...
QAU Var kan jag tömma bränsletankarna? Jag kommer nu att tömma bränsletankarna
eller
Töm bränsletankarna vid ... (område)
QAW Jag ämnar flyga enligt omkörningsreglerna
QAX *) Har Ni ombord ... (namn och titel på viss person enligt adress i tgm), till vilken jag har ett radiotgm? Ja, jag har ombord den av Eder angivna personen
QAY Kan du underrätta mig när du passerar/passerade ... (ort) i bäringen 090 (270) grader från din kurs? Jag passerade ... (ort)) i bäringen ... grader i från min kurs kl ...
QAZ Har du kommunikationsproblem p g a oväder? Jag har kommunikationsproblem p g a oväder
QBA Vilken horisontalsikt råder vid ... (ort)? Horisontalsikten vid ... (ort) kl ... är ... (tal och enhet)
QBB Hur mycket moln och av vad slag är det, och hur högt över flygplatsens egen registrerade nivå ligger molnbasen [vid ... (ort)]? Molnmängd och slag samt molnbasens höjd över flygplatsens registrerade nivå vid (ort) kl ... är: ... (oktas) (av slaget ...) ... (tal och enhet) över flygplatsens registrerade nivå?
QBC Vilket väder rådde kring er flygfarkost [vid ... (läge eller zon)] [[kl ...)]? Det väder som rådde kring min flygfarkost vid ... (läge eller zon) kl ... var ... oktas (... molnslag) på höjden ... (tal och enhet) över (referensnivå)
Obs, svaret ska ges i form av ett AIREP-meddelande
QBD Hur mycket bränsle har ni kvar (uttryckt i timmar och/eller minuter flygtid) Mitt bränsle räcker för flygning ... (timmar och/eller minuter)
QBE Jag vindar in min antenn
QBF Flyger ni i moln? Jag flyger i moln på höjden ... och stiger/går ned till flyghöjden ...
QBG Flyger ni ovanför moln? Jag flyger ovanför moln på höjden ...
eller
Håll ett vertikalavstånd på ... (tal och enhet) över moln, rök, dis och dimma
QBH Flyger ni under moln? Jag flyger under moln på höjden ...
eller
Håll ett vertikalavstånd på ... (tal och enhet) under moln
QBI Är flygning enligt IFR obligatoriskt vid ... (ort) [eller från ... till ... (ort)]? Flygning enligt IFR är obligatoriskt vid ... (ort) [eller från ... till ... (ort)]
QBJ Hur mycket moln finns det och av vad slag samt hur högt över (referensnivå) ligger molnets överkant vid (läge eller zon)? Kl ... vid ... (läge eller zon) fanns moln av typ ... med täckningen ... oktas och dess överkant låg ... (tal och enhet) över ... (referensnivå)
QBK Flyger du utan moln i sikte? Det syns inga moln där jag flyger på flygnivån/höjden ...
QBM Har ... sänt något meddelande till mig? Följande meddelande sändes av ... kl ...
QBN Flyger du mellan två molnskikt? Jag flyger mellan två molnskikt på flygnivån/höjden ...
QBO Var finns närmaste flygplats där jag kan flyga enligt VFR-reglerna? Flygning enligt VFR-reglerna är tillåtet vid ... (ort) där det är lämpligt för dig att landa
QBP Flyger du in i och ut ur molnighet? Jag flyger in i och ut ur molnighet vid flygnivån/höjden ...
QBS Stig (eller gå ner) till ... (tal och enhet) över (nivåreferens) innan meteorologiska instrumentförhållanden inträffar eller, om sikten faller under ... (avstånd: tal och enhet), begär instruktioner
QBT Vilken sikt råder längs banan vid ... (ort)? Sikten längs banan vid ... (ort) kl ... är ... (avstånd: Tal och enhet)
QBU *) Är Ni säker på att tgm nr ... har riktig lydelse? Lydelsen av tgm nr ... är oviss
QBV Har du nått flygnivån/höjden ... (eller ... (område eller ort) Jag har nått flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller ort)]
eller
Anmäl när du nått flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller ort)]
QBW *) Har Ni mottagit det tgm som sändes kl ...? Jag har icke mottagit det tgm som sändes kl ...
QBX Har du lämnat flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller ort)? Jag har lämnat flygnivån/höjden ... ['eller (område eller ort)]
eller
Anmäl när du lämnar flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller ort)]
QBZ Hurudan är molnlgheten där du flyger nu? Svar på QBZ? ges med tillämplig signal QBF, QBG, QBH, QBK, QBN eller QBP
QCA Får jag ändra flygnivå/höjd från ... till ...? Du får ändra flygnivån/höjden från ... till ...
eller
Jag ändrar min flygnivå/höjd från ... till ...
QCB Du fördröjer trafiken genom att
1) svara innan det är din tur
2) långsamma svar
3) inte svara på min fråga ...
QCE När kan jag få inflygningstillstånd? Inflygningstillstånd kan väntas kl ...
QCF Väntetid obestämd, men inflygningstillstånd torde kunna ges senast kl ...
QCG *) Ska jag sköta passningen på ... kp/s eller ... m åt Eder? Sköt passningen åt mig på ... kp/s eller ... m åt mig
QCH Får jag rulla till ... (plats)? Klart att rulla till ... (plats)
QCI Gör en 360-graderssväng omedelbart (och fortsätt mot mot ...) Jag gör omedelbart en 360-graderssväng (och fortsätter mot ...)
QCM *) Det tycks vara något fel på Eder sändare
QCP *) Eder ton är dålig
QCS Mottagningen på frekvens ... har kraschat
QCX Vilken är din fullständiga anropssignal? Min fullständiga anropssignal är ...
eller
Använd din fullständiga anropsignal t v
QCY Jag använder släpantenn
eller
Använd släpantenn
QDB Har ni sänt meddelande ... till ...? Jag har sänt meddelande ... till ...
QDC *) Tgm nr ... har vidarebefordrats pr tråd
QDD *) Tgm nr ... har avvisats av ... såsom stridande mot reglementet. Var god underrätta avsändaren härom
QDF Vilket D-värde har du vid ... (position ...)
eller
Vilket D-värde vid ... (ort eller position) (kl ...) på nivån ... millibar?
Mitt D-värde vid ... (position) på höjden ... (tal och enhet) över referensnivån 1013,2 millibar är ... (D-värde tal och enhet) ... (indikera plus eller minus)
eller
D-värdet vid ... (plats eller position) kl ... vid nivån ... millibar är (D-värde tal och enhet) (indikera plus eller minus)
Anvisning: När sann höjd (radiohöjd)) är större än tryckhöjden ange PS (plus), och när den är mindre MS (minus)
QDH *) Varifrån härröra de nu pågående störningarna? De nu pågående störningarna härröra från ...
QDK *) Svara i alfabetisk ordning efter anropsignalerna
QDL Avser du att begära en antal bäringar? Jag avser att begära ett antal bäringar
QDM Vilken MAGNETISKA kurs ska jag ska styra för att nå er (eller ...)? Den MAGNETISKA kurs du ska styra för att nå oss (eller ...) utan hänsyn till vind år ... grader (var kl ...)
QDO *) Kan ni sända för anpejling på arbetsfrekvensen (eller på ... kp/s under ... min? Jag sänder för anpejling på arbetsfrekvensen (eller på ... kp/s) under ... min
QDP Kan du åta dig trafikledning (eller ta ansvaret) för ... nu eller kl ...? Jag kan åta mig trafikledning (eller ta ansvar för nu (eller kl ...)
QDR Vilken är den MAGNETISKA bäringen till mig från er (eller ...)? Den MAGNETISKA bäringen från oss (eller från ...) till dig är ... grader ( var kl ...)
QDT Flyger ni under goda siktförhållanden? Jag flyger under goda siktförhållanden
eller
Ni får fortsätta under förutsättning att ni håller avståndet och att siktförhållandena är goda
QDU Jag slutar flyga enligt instrumentflygningsreglerna
eller
Ordern om flygning enligt instrumentflygningsreglerna upphör att gälla kl ...
QDV Flyger du med sikt understigande ... (tal och enhet)? Jag flyger med en sikt understigande ... (tal och enhet) på flygnivån/höjden ...
QEA Får jag korsa banan framför mig? Du får korsa banan framför dig
QEB Ska jag svänga vid knutpunktan? Kör vid knutpunkten ...
  rakt fram DRT
  åt vänster LEFT
  åt höger RITE
QEC Får jag göra en 180-gradersväng och köra tillbaka längs banan? Du får göra en 180-gradersväng och köra tillbaka längs banan
QED Ska jag följa ledarbilen? Följ ledarbilen
QEF Har jag kommit till min parkeringsplats?
eller
Har du nått din parkeringsplats?
Du har kommit till din parkeringsplats
eller
Jag har nått min parkeringsplats
QEG Får jag lämna parkeringsområdet
eller
Har du lämnat parkeringsområdet?
Du får lämna parkeringsområdet
eller
Jag har lämnat parkeringsområdet
QEH Får jag köra till väntplatsen för startbana ...
eller
Har du kört till väntplatsen för startbana ...?
Klart att köra till väntplatsen för startbana ...
eller
Jag har kört till väntplatsen för startbana ...
QEJ Kan jag anta att det är klart för start
eller
Är du klar att starta från startplatsen?
Klart att inta väntläge för start från bana ...
eller
Jag intar väntläge för start på bana ...
QEK Är du klar för omedelbar start? Jag är klar för omedelbar start
QEL Får jag starta [och göra en skarp sväng när jag lyft? Klart att starta (när du lyft sväng så här ...)
QEM I vad skick är landningbanan vid ... [ort)? Landningsbanans skick vid ... (ort) är ...
Svaret ges så som det står i tillämpligt avsnitt i NOTAM
QEN Ska jag behålla mitt läge? Behåll ditt läge
QEO Ska jag ge mig av från banan
eller
landningsområdet?
Lämna banan fri (eller landningsområdet
eller
Jag har lämnat banan fri (eller landningsområdet
QES Gäller högersvängningsregel vid ... (ort) Högersvängningsregel gäller vid ... (ort)
QFA Vad är väderprognosen för ... (tur, sträcka, delsträcka eller zon) för tiden kl ... till kl ... ? Väderprogosen för ... (tur, sträcka, delsträcka eller zon) för tiden kl ... till kl ... är ...
QFB Ljusen för
  1) inflygning
  2) bana
  3) inflygning och bana
är ur funktion
QFC Vilken molnighet råder och av vad slag, och hur högt över ... (referensnivå) ligger molnbasen vid ... (ort, position eller zon)? Vid ... (ort, position eller zon) är molnigheten ... (oktas), av typ ... samt molnbasens höjd ... (tal oh enhet) över ... (nivåreferens)
QFD 1) Är ljusfyren vid ... igång?
2) Kan du tända ljusfyren vid ...?
3) Kan du släcka flygplatsens ljusfyr vid ... (ort) tills lag har landat?
1) Ljusfyren vid (ort) är igång
2) Jag kommer att hålla ljusfyren [vid ... (ort)] släckt tills din landning är slutförd
QFE Hur ska jag ställa in underskalan på min höjdmätare så att den visar höjden över använd nivåreferens? Om underskalan på din höjdmätare är inställd på ... millibar kommer den att visa höjden över flygplatsens nivå (över tröskeln, bana nummer ...)
QFF Vad är nuvarande lufttryck [vid ... (ort)] omräknat till havsytans medelnivå enligt meteorologisk praxis? Vid (ort) är lufttrycket, omräknat enligt meteorologisk praxis till medelhavsnivå (eller var kl ... enligt beräkning ) ... millibar
QFG Är jag ovanför? Du är ovanför
QFH Får jag gå ner till under molnen? Du får gå ner till under molnen
QFI Är flygplatsbelysningen tänd? Flygplatsbelysningen är tänd
eller
V g tänd flyplatsbelysningen
QFJ *) Flygplatsbelysningen är tänd
Med flygplatsbelysning avses gräns- och hinderbelysning, flygplatsfyr och landnings-T eller belyst vindstrut
QFK *) Skjut signalpistolskott
QFL Kan du skicka upp pyrotekniskt ljus? Jag skickar upp pyrotekniskt ljus
QFM Vilken flynivå/höjd
1) ska jag fortsätta hålla?
2) har du?
3) avser du färdas på?
...
1) fortsätt (eller flyg) på flygnivå/höjden ...
2) jag håller flygnivå/höjden ...
3) jag avser färdas på flygnivå/höjd ...
QFN *) Vinda icke in antennen förrän trafiken är avslutad
QFO Får jag landa omgående? Du kan landa omgående
QFP Kan du ge mig senaste information om möjlighet till ... [vid ... (ort)]? Senaste information om möjlighet till ... [vid ... (ort)] är ...
Upplysningen ges enligt tillämpligt avsnitt i NOTAM
QFQ Kan jag vänta vid ... (ort)? Du kan vänta vid ... (ort) på flygnivå/höjd ... (nivåreferens) och avvakta vidare besked
QFR Verkar mitt landningsställ vara skadat? Ditt landningsställ tycks vara skadat
QFS Är radioanläggningen vid ... (ort) igång? Radioanläggningen vid (ort) är igång eller kommer att vara igång om ... timmar
eller
Sätt igång ...(slag) -radioanläggningen vid ... (ort)
QFT Mellan vilka höjder (relativt nivåreferens) har isbildning iakttagits [vid ... position eller zon)]? Isbildning har iakttagits vid ... (position eller zon) av slaget ... och med tillväxthastighet ... mellan (tal och enhet) och ... (tal och enhet) på höjden ... (relativt nivåreferens)
QFU Vad är magnetiska riktningen för (eller numret på] den rullbana som ska användas? Den magnetiska riktningen för (eller nummer på) den rullbana som skall användas är ...
QFV År strålkastarna tända? Strålkastarna är tända
eller
Tänd strålkastarna
QFW Hur lång är använd rullbana (uttryckt i enheten) ...? Längden på nu använd rullbana ... är ... (tal och enhet)
QFX Jag kommer att använta (eller jag använder) fast antenn
eller
Använd fast antenn
QFY Var god meddela nuvarande väderleksförhållanden för landning [vid ...]? Nuvarande väderleksförhållanden [för ... (ort)] är ...
När svar ges med Q-kod skall ordningsföljden vara QAN, QBA, QNY, QBB samt därefter, om behövligt, QMU, QNT, och QBJ
QFZ Vad är flygplatsenns väderleksprognos för ... (ort) tiden kl ... till kl...? Flygplatsens väderleksprognos [för ... (ort)] kl ... till kl ... är ...
När svar ges med Q-kod skall ordningsföljden vara QAN, QBA, QNY, QBB samt därefter, om behövligt, QMU, QNT, och QBJ
QGA *) Kan jag landa omedelbart med ledning av signalerna från radiofyren? Ni kan landa omedelbart med ledning av signalerna från radiofyren
QGB *) Ni får icke landa med ledning av signalerna från radiofyren
QGC Det finns hinder på vägen till ... vid ... rullbana ...
QGD Finns det hinder längs min färd på samma eller högre höjd än jag har? Det finns hinder längs din färd som är ... (tal och enhet) över ... (nåvåreferens)
QGE Hur långt har jag till din station (eller till ...)? Avståndet från dig till min station (eller' till ...) är ... (avståndstal och enhet)
QGF *) Vilken är magnetiska kursen vid vindstilla samt avståndet till Eder eller ...? Magnetiska kursen i vindstilla till mig eller ... är ... grader och avståndet är ... km
QGH Får jag landa med användning av ... enligt reglerna för ... (procedur eller system)? Ni får landa med användning av ... (procedur eller system)
QGI *) Ni får icke landa efter molngenomgång
QGJ *) Inskränk Eder trafik till det absolut nödvändigaste. Jag är upptagen med andra luftfartyg
QGK *) Flyg så att Eder rättvisande bäring från ... förblir oförändrat ... grader och samtidigt på en höjd av ... meter över havsytan eller över ...
eller
Jag flyger så, att min rättvisande bäring från ... förblir oförändrat ... grader och samtidigt på en höjd av ... meter över havsytan eller över ...
QGL Får jag komma in i ... (trafikreglerat område eller zon) vid ... (ort)? Ni får komma in i ... (trafikreglerat område eller zon) vid ... (ort)
QGM Lämna ... (trafikreglerat område eller zon)
QGN Kan jag tillåtas landa [vid ... (ort)]? Ni tillåts landa [vid ... (ort)]
QGO Landningsförbud råder vid ... (ort)
QGP Vilken är min tur för landning? Din tur för landning är nummer ...
QGQ Kan jag vänta vid ... (ort)? Vänta vid ... (ort) på flygnivå/höjd ... (nivåreferens) och avvakta vidare besked
QGR *) Får jag landa utan vänstersväng? Ni får landa utan vänstersväng
QGS *) Ni får icke landa utan vänstersväng
QGT Flyg i ... minuter i en riktning som medger landning i en kurs i motsatt riktning som din nuvarande
QGU Flyg i ... minuter med magnetisk kurs ... grader
QGV Ser du mig?
eller
Ser du flygplatsen?
eller
Ser du ... (flygfarkost)?
Jag ser dig i riktning ... (kardinalväderstreck eller kvadrant)
eller
Jag ser flygplatsen
eller
Jag ser ... (flygfarkost)
QGW Verkar mitt landningsställ helt utfällt? Ditt landningsställ synes vara helt utfällt
QGX *) Får lag landa efter utpejling enligt ZZ-metoden? Ni får landa efter utpejling enlig ZZ-metoden
QGY *) Ni får icke landa efter utpejling enligt ZZ-metoden
QGZ Håll dig i riktningen ... avläst med hjälp av ... systemet
Definitionerna i serien QHA — QHZ återges här på engelska direkt efter ICAO PANS-ABC Doc8400 utan översättning till svenska. Se Diskussion för förklaring.
QHE Will you inform me when you are on ... leg of approach? I am on
  1) cross-wind leg
  2) down-wind leg
  3) base leg
  4) final leg
... of approach.
QHG May I enter traffic circuit at flight level/altitude ... ? Cleared to enter traffic circuit at fligh level/altitude ...
QHH Are you making an emergency landing? I am making an emergency landing.
or
Emergency landing being made at ... (place). All aircraft below flight level/altitude ... and within a distance of ... (figures and units) leave ... (place or landings).
QHI Are you (or is ...) ...
  1) waterborne?
  2) on land?
I am (or ... is) ...
  1) waterborne
  2) on land
at ... hours.
QHQ May I make a ... approach [at ... (place ... )]? You may make a ... approach [at ... (place)].
or
I am making a ... approach.
QHZ Shall I circle the aerodrome (or go around)? Circle the aerodrome (or go around).
QJA Är
  1. min remsa bakvänd
  2. tecken och mellanrum bakvända?
-
QJB Använder ni
  1. Radio
  2. Kabel
  3. Telegraf
  4. Teleprinter
  5. Telefon
  6. Mottagare
  7. Sändare
  8. Reperforator?
-
QJC - Kontrollera er(t)
  1. Sändningsfördelare
  2. Sändarhuvud
  3. Perforator
  4. Reperforator
  5. Printer
  6. Printermotor
  7. Klaviatur
  8. Antennsystem
QJD Sänder jag
  1. Bokstäver
  2. Siffror ?
-
QJE Är mitt frekvensskift.
  1. För brett?
  2. För smalt?
  3. Riktigt?
-
QJF Min skrift, kontrollerad av ... är tillfredsställande ...
  1. lokalt
  2. på radio
-
QJG Skall jag övergå till automatisk transitering? Övergå till automatisk transitering
QJH Skall jag sända ...
  1. min provremsa
  2. en mening för prov?
-
QJI Vill ni sända ett kontinuerligt ...
  1. tecken
  2. mellanrum?
-
QJK Mottager ni ...
  1. kontinuerligt tecken
  2.
  mellanrum
  3. för tunga tecken
  4. för lätta tecken?
-
QMU Vad är marktemperaturen vid ...? Marktemperaturen är ...
QNH Vad är lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå är … hPa (eller tiondels inch Hg) Lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå är …
QNF Vad är lufttrycket vid marken på flygplatsen är … hPa (eller tiondels inch Hg) Lufttrycket vid marken på flygplatsen är …

––––––––––
*) Definitionen av dessa koder är enligt SignalI A 1945

Tilläggsignaler[redigera | redigera wikitext]

Svaret kan i vissa fall ersättas med QBF, QBG, QBN eller QDV. Exempel: QAH? Svar: QBF 1000 MER eller QBN 1500 PART eller QBF 700 SOL DES
PART

Signal Betydelse

ASC Flygningen i moln sker under stigning
DES Flygningen i moln sker under plané
FIN ... (Q-kod) upphör att gälla
MER Höjd relativt havsytan
PART Molntäcket är icke sammanhängande
SOL Höjd relativt marken (endast i närheten av landningsplatsen)

Kod för maritim trafik [2][redigera | redigera wikitext]

(Oauktoriserad fri översättning från den engelska versionen)

Förkortning Fråga Svar eller anvisning
QOA Kan du gå över till telegrafi på 500 kHz? Jag kan använda telegrafi på 500 kHz
QOB Kan du gå över till telefoni på 2 182 kHz? Jag kan använda telefoni på 2 182 kHz
QOC Kan du gå över till telefoni på VHF-kanal 16 (156,80 MHz)? Jag kan använda telefoni på VHF-kanal 16 (156,80 MHz)
QOD Kan du samtala med mig på:
  0. Nederländska
  1. Engelska  
  2. Franska
  3. Tyska
  4. Grekiska
  5. Italienska
  6. Japanska
  7. Norska
  8. Ryska
  9. Spanska
Jag kan samtala med dig på:
  0. Nederländska
  1. Engelska
  2. Franska
  3. Tyska
  4. Grekiska
  5. Italienska
  6. Japanska
  7. Norska
  8. Ryska
  9. Spanska
QOE Har du tagit emot säkerhetsmeddelandet från ...?
(Namn och/eller anropsignal)
Jag har tagit emot säkerhetsmeddelandet från ...
(Namn och/eller anropsignal)'
QOF Vilken kvalitet har mina signaler för kommersiell trafik? 1. Otillräcklig
2. Nätt och jämnt användbar
3. Godtagbar
QOG Hur många remsor har du att sända? Jag har ... remsor att sända
QOH Skall jag sända infasningssignal under ... sekunder? Sänd infasningssignal under ... sekunder
QOI Skall jag sända min remsa? Sänd din remsa
QOJ Kan du lyssna på ... kHz eller MHz efter positionsnödsignaler (EPIRB)? Jag lyssnar på ... kHz eller MHz efter positionsnödsignaler (EPIRB)
QOK Har du tagit emot positionsnödsignalerna (EPIRB) på ... kHz? (eller ... MHz Jag har tagit emot positionsnödsignalerna (EPIRB) på ... kHz? (eller ... MHz
QOL Har ditt fartyg utrustning för mottagning av selektivanrop?
Om så är fallet, vilket är fartygets selektivnummer eller anropsignal?
Mitt fartyg har utrustning för mottagning av selektivanrop.
Mitt selektivnummer eller anropsignal är ...
QOM På vilka frekvenser kan ditt fartyg nås med selektivanrop? Mitt fartyg kan nås med selektivanrop på följande frekvens/frekvenser ... (passningstider kan tilläggas vid behov)
QOO Kan du sända på vilken arbetsfrekvens som helst? Jag kan sända på vilken arbetsfrekvens som helst
QOT Hör du mitt anrop. Hur länge dröjer det ungefär tills vi kan utväxla trafik? Jag hör ditt anrop. Väntetid ungefär ... minuter

Allmänna koden[redigera | redigera wikitext]

Förkortningar med fetstil används inom amatörradio.

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QRA Vad heter ditt fartyg eller din station? Mitt fartyg eller min station heter ...
QRB Ungefär hur långt bort från min station befinner du dig? Avståndet mellan oss är ungefär ... nautiska mil eller kilometer
QRC Genom vilket privat trafikföretag (eller statlig förvaltning) avräknar ni? Jag avräknar genom privata trafikföretaget ... (eller statliga förvaltningen)
QRD Vart är ni på väg och varifrån kommer ni? Jag är på väg till ... och kommer från ...
QRE Hur dags beräknar ni anlända till ... (eller över) (ort)? Jag beräknar anlända till ... (eller vara över ...) (ort) kl ...
QRF Är ni på väg tillbaka till ...? Jag är på väg tillbaka till ... eller Återgå till ... (ort)
QRG Kan du ange min exakta frekvens eller den exakta frekvens som ... har? Din exakta frekvens är ... (eller den exakta frekvens som ... har) är ... kHz (eller MHz)
QRH Varierar min frekvens? Din frekvens varierar
QRI Hur är min sändningston? Din sändningston är 1. God 2. Varierande 3. Dålig
QRJ Hur många radiotelefonsamtal har du att beställa? Jag har ... radiotelefonsamtal att beställa
QRK Vilken uppfattbarhet har mina signaler [eller signalerna hos ... (namn och/eller anropsignal)]? Uppfattbarheten av dina signaler [eller hos ... (namn och/eller anropsignal)] är 1. Usel 2. Dålig 3. Någorlunda 4. God 5. Utmärkt
QRL Är du upptagen? Jag är upptagen [eller Jag är upptagen med ... ( namn och/eller anropsignal)]. Var god stör ej
QRM Är min sändning störd? Störningarna är 1. Obefintliga 2. Svaga 3. Måttliga 4. Starka 5. Mycket starka
QRN Besväras du av atmosfäriska störningar? Atmosfäriska störningar är 1. Obefintliga 2. Svaga 3. Måttliga 4. Starka 5. Mycket starka
QRO Ska jag öka sändningseffekten? Öka effekten
QRP Ska jag minska sändningseffekten? Minska effekten
QRQ Ska jag öka sändningshastigheten? Öka hastigheten (till ord/minut)
QRR Är ni beredd på automatisk trafik? Jag är beredd
QRS Ska jag minska sändningshastigheten? Minska hastigheten (till tecken/minut)
QRT Skall jag avbryta sändningen? Avbryt sändningen
QRU Har ni något till mig? Jag har inget till dig
QRV Är du redo? Jag är redo
QRW Ska jag informera ... att ni ropar på ...? Informera ...
QRX När anropar du mig igen? Jag anropar dig kl ...
QRY Vilken är min turordning? Din turordning är...
QRZ Vem anropar mig? Du anropas av ...
QSA Vilken styrka har mina signaler? Dina signaler är 1. Knappt uppfattbara 2. Svaga 3. Ganska starka 4. Starka 5. Mycket starka
QSB Varierar min signalstyrka? Din signalstyrka varierar
QSC Är ni ett lastfartyg? Jag är ett lastfartyg
QSD Är mina signaler förvanskade? Dina signaler är förvanskade
QSE* Vilken är räddningsfarkostens beräknade avdrift? -
QSF* Har ni utfört räddningen? Jag har utfört räddningen och har ... skadade
QSG Ska jag sända ... meddelanden åt gången? Sänd ... meddelanden åt gången
QSH Kan du använda pejling för att styra din farkost? -
QSI Jag har inte kunnat avbryta er sändning! -
QSJ Vad kostar det att sända meddelande vi er? -
QSK Kan ni höra mig mellan era egna tecken? Jag kan höra er mellan mina tecken
QSL Kan du ge mig kvittens? Jag kvitterar
QSM Ska jag repetera senaste meddelandet? Repetera senaste meddelandet
QSN Hörde ni mig? Jag hör er
QSO Kan du få förbindelse med ... direkt? Jag kan få förbindelse med ... direkt
QSP Kan ni vidaresända till ... utan kostnad? Jag kan vidaresända till ... utan kostnad
QSQ Finns ... ombord? ... finns ombord
QSR Skall jag repetera anropet på anropsfrekvensen? Repetera anropet på anropsfrekvensen!
QSS Vilken arbetsfrekvens kommer ni att använda? Jag kommer att använda ... som arbetsfrekvens
QST Skall jag sända allmänt anrop före meddelandet? Sänd allmänt anrop före meddelande
QSU Ska jag sända på den har eller ... frekvensen? Sänd på den här frekvensen
QSV Ska jag sända en serie V? Sänd en serie V
QSW Kommer ni att sända på den här frekvensen? Jag kommer att sända på den här frekvensen
QSX Kommer ni att lyssna på ... på ... MHz? Jag kommer att lyssna på ... MHz
QSY Ska jag gå över till en annan frekvens? Gå över till annan frekvens
QSZ Ska jag sända varje ord flera gånger? Sänd varje ord ... gånger
QTA Ska jag stryka och glömma meddelande nr ...? Stryk och glöm meddelande nr ...
QTB Överensstämmer din ordräkning med min? Ordräkningen överensstämmer
QTC Hur många telegram har du att sända? Jag har ... telegram till dig
QTD* Vad har räddningsfartyget bärgat? Räddningsfartyget har bärgat ...
QTE Vad är min korrekta bäring från er? Den korrekta bäringen är ...
QTF I vilken riktning har ni pejlat mig? Jag har pejlat er mot ...
QTG Kan ni sända er signal två långa gånger? Jag sänder min signal två långa gånger
QTH Vad är er position? Min position är ...
QTI* Vad är er korrekta bana? Min korrekta bana är ...
QTJ* Vad är er hastighet? Min hastighet är ...
QTK* Vilken fart flyger ni med? Min fart är ... knop
QTL* Vad är er korrekta kurs? Min kurs är ...
QTM* Vad är er magnetiska kurs? -
QTN När lämnade ni ...? Jag lämnade ... kl ...
QTO Har ni startat färden? Jag har startat
QTP Ska ni avsluta färden? Jag har avslutat färden
QTQ Kan ni utväxla trafik med Q-förkortningar? Jag kan utväxla trafik med Q-förkortningar
QTR Kan du ge mig rätt tid? Rätt tid är ...
QTS Kan ni sända i ... min för frekvensmätning? Jag kan sända i ... min
QTT Den igenkänningssignal som följer är överlagrad på annan sändning. -
QTU Under vilka tider har ni igång stationen? Jag har igång stationen från kl ... till kl ...
QTV Skall jag bevaka ... MHz åt er? Bevaka frekvensen åt mig
QTW* Hur är de överlevandes tillstånd? -
QTX Kan ni vänta på kanalen tillsvidare för mig? Jag kan vänta på anrop från er tillsvidare
QTY* Är ni på väg mot olycksplatsen? Jag är på väg mot olycksplatsen
QTZ* Fortsätter ni med sökande? Jag fortsätter med sökandet
QUA Har ni några nyheter rörande ...? Jag har nyheter om ...
QUB* Kan ni ge mig: sikt, molnhöjd, vindriktning? -
QUC Vad har mitt senaste meddelande för nummer? Ditt senaste meddelande har nummer
QUD Har ni tagit emot brådskande anrop från ...? Jag har tagit emot brådskande anrop från ...
QUE Kan ni tala på ... (språk)? Jag kan tala på ... (språk)
QUF Har ni tagit emot nödanropet från ...? Jag har tagit emot nödanropet från ...
QUG Tvingas ni landa? Jag tvingas att landa
QUH* Vad är aktuellt barometertryck vid havsytan? Aktuellt barometertryck vid havsytan är...
QUI Är era positionsljus tända? Mina positionsljus är tända
QUJ Kan ni ange rättvisande färdlinje till er? -
QUK Hur är havets tillstånd vid ...? Havets tillstånd vid ... är ...
QUL Hur är dyningen vid ...? Dyningen vid ... är ...
QUM Får jag återgå till normal trafik? Du kan återgå till normal trafik
QUN Skulle fartyg i min omedelbara närhet ange sin position och kurs? -
QUO* Skall jag söka efter ... 1.luftfartyg? 2.fartyg? 3.räddningsfarkoster? -
QUP* Kan ni ange ert läge med ... 1. strålkastare? 2. svart rök? 3. nödraketer? -
QUQ Skall jag, om möjligt med intermittent ljus, rikta min strålkastare vertikalt mot ett moln,
och om jag ser eller hör Ert luftfartyg, därefter rikta ljusstrålen mot vindriktningen och mot vattnet
(eller marken) för att underlätta Er nedgång på vattnet (eller Er landning)?
-
QUR* Har de överlevande 1. räddningsutrustning? 2. tagits upp av räddningsbåt? 3. nåtts av hjälp? -
QUS* Har ni siktat överlevande eller vrakspillror? -
QUT* Är olycksplatsen markerad? -
QUU* Skall jag dirigera fartyget till min position? Dirigera fartyget till er position
QUW* Befinner ni er i spaningsområdet? Jag befinner mig i spaningsområdet
QUY* Är räddningsfarkostens position markerad? Positionen är markerad

__________
Denna kod har motsvarande betydelse vid flaggsignalering

Svensk militär kod [3][redigera | redigera wikitext]

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QXD Skall jag använda min fullständiga anropssignal? Använd Er fullständiga anropssignal.
QXF Har Ni uppfattat mitt (min) ... på frekvens nr (bet) ...?
1. Svar
2. Anrop
3. Sändning
Jag har uppfattat ... på frekvens nr (bet) ...
1. Svar
2. Anrop
3. Sändning
QXM - Använd signaleringsmetod ...
QXN - Främmande radiostation (med anropsignal ...) utför falsk signalering (med ...)
QXO Skall jag passa frekvens nr (kanal, trafiknät) ...? Passa frekvens nr (kanal, trafiknät) ...
QXP Vilket passningsalternativ har Ni? Jag har passningsalternativ ...
QXR - Ni använder fel anropssignal för denna trafik
QXS - Iakttag trafikdisciplin. Ni bryter mot moment ...
QXT - Stäng Er station
QXU Stämmer gruppantalet? Antalet grupper är ...
QXX Kan Ni meddela mig när detta meddelande (eller meddelande med tnr ...) sänts till...? Jag meddelar när detta meddelande (eller meddelande med tnr ...) sänts till ...
QXY Kan Ni meddela mig när ni fått förbindelse med ...? Jag meddelar Er när jag fått förbindelse...
QXZ Kan Ni meddela ... att jag har ett meddelande till honom? Jag meddelar ... att Ni har ett meddelande till honom.
QYC Skall jag sända provslinga (provningsmeddelande)? Sänd provslinga (provningsmeddelande)
QYD Är min fjärrskrift oläslig? Er fjärrskrift är oläslig
QYF På vilken frekvens skall jag sända? Sänd på frekvens nr ...
QYG På vilken frekvens sänder Ni? Jag sänder på frekvens nr ...
QYH Skall vi sända på våra respektive sändningsfrekvenser? Vi går över till våra respektive sändningsfrekvenser
QYJ Kan annat frekvensband (frekvens) tilldelas mig i stället för ... enär detta är olämpligt? Ni tilldelas frekvensband (frekvens) ... istället för ...
QYK Kan Ni tilldela mig ett frekvensband (frekvens) för fjärrskriftförbindelser med Er? Ni tilldelas frekvensband (frekvens) ... för fjärrskriftförbindelse med mig.
QYL Kan Ni utföra följande?
1. Funktionskontroll i inre slinga
2. Funktionskontroll i yttre slinga
3. Ställa ARQ i MA (MASTER)
4. Ställa ARQ i SL (SLAVE)
5. Ställa i SPX (SIMPLEX)
6. Kontrollera skiftet på Er sändare
7. Kontrollera övre sidbandet
8. Kontrollera undre sidbandet
Jag har utfört följande:
1. Funktionskontroll i inre slinga
2. Funktionskontroll i yttre slinga
3. Ställt ARQ i MA (MASTER)
4. Ställt ARQ i SL (SLAVE)
5. Ställt i SPX (SIMPLEX)
6. Kontrollerat skiftet på min sändare
7. Kontrollerat övre sidbandet
8. Kontrollerat undre sidbandet
QYM Vilket frekvensskift har Ni ställt in på
1. Sändaren
2. Mottagaren
1. Min sändares skift är ...
2. Min mottagares skift är ...
QYN Vilket är Ert senast sända meddelandes serie- (löp‑)nummer? Mitt senaste sända meddelandes serie- (löp‑)nummer är ...
QYO Skall jag stoppa fjärrskriftsändningen? Stoppa fjärrskriftsändningen
QYP - Följande meddelande avser radiofjärrskrift
QYU - Utför lösensignalering
QYV Lösensignalering. Vilket lottningsnummer använder Ni? Lösensignalering. Lottningsnummer ...
QYX - Lösensignalering. Lösen ...
QYY - Lösensignalering. Svar ...
QZA 1. Får min (eller ...) station stängas (kl ...)?
2. Får min (eller ...) station stängas till (kl ...)?
1. Er (eller ...) station får stängas (kl ...)
2. Er (eller ...) station får stängas till (kl ...)
3. Stäng stationen kl ...
4. Jag stänger min station (kl ...)
5. Stationen är stängd (till kl ...)
6. Stäng fjärrskriftförbindelsen
QZB Skall jag minska frekvensen? Minska frekvensen med ... kHz
QZC Är min frekvens rätt inställd? Er frekvens är rätt inställd
QZD Skall jag öka frekvensen? Öka frekvensen med ... kHz
QZE Skall jag gå över till nät ... (eller frekvens nr ...)? Gå över till nät ... (eller frekvens nr ...)?
QZF Skall jag ta över trafiken (på nät ...)? Ta över trafiken (på nät ...)
QZG Tar ni över trafiken (på nät ...)? Jag tar över trafiken (på nät ...)
QZH På vilken frekvens eller nät ligger ...? ... ligger på frekvens (eller nät) ...
QZJ - Jag kan ej uppfatta era svarssignaler på UK (eller frekvens nr ...). Kvittera meddelandet på KV (eller frekvens nr ...).
QZO Skall vi gå över till ordinarie/reservfrekvens nr ... (eller beteckning nr ...) Vi går över till ordinarie/reservfrekvens nr ... (eller beteckning nr ...)
QZR 1. Skall jag bibehålla min nuvarande frekvens?
2. Skall vi bibehålla vår nuvarande frekvens?
1. Jag bibehåller min nuvarande frekvens
2. Vi bibehåller vår nuvarande frekvens
QZS Skall vi gå över till sändningsklass ... (eller på frekvens nr ...)?
1. A1A (A1)
2. A2A, A2B (A2)
3. A3E (A3)
4. R3EÖ, J3EÖ (A3AÖ)
5. R3EU, J3EU (A3AU)
6. B8E (A3B)
7. R7B, J7B, B7B (A7J)
8. B XX (A9B)
9. F1B (F1)
10. F1B m ARQ (F1 ARQ)
Vi går över till sändningsklass ... (eller på frekvens nr ...)
1. A1A (A1)
2. A2A, A2B (A2)
3. A3E (A3)
4. R3EÖ, J3EÖ (A3AÖ)
5. R3EU, J3EU (A3AU)
6. B8E (A3B)
7. R7B, J7B, B7B (A7J)
8. B XX (A9B)
9. F1B (F1)
10. F1B m ARQ (F1 ARQ)
QZV Skall vi gå över till trafikfrekvens nr ... (eller kHz)? Vi går över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)
QZW Kan ni gå över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)? Jag går över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)
QZX Skall vi gå över till nästa alternativ (eller alternativ nr ...)? Vi går över till nästa alternativ (eller alternativ nr ...)
QZY Är det begärda möjligt att utföra? Det begärda är omöjligt att utföra.

Inofficiella nättrafik-förkortningar använda i USA[4][redigera | redigera wikitext]

Varning! Serien QNA … QNZ är internationellt avdelad för aeronautisk trafik och nedanstående inofficiella förkortningar har helt annan innebörd än de internationella, och allvarliga följder riskeras om man misstolkar användningsområdet.

Nedanstående är försöksvis fri översättning från engelsk originaltext med anpassning till svenska termer.

Sammanhanget avgör om meddelandet ska tolkas som fråga (avslutas i så fall med frågetecken '?') eller ha positiv betydelse.

Förkortning Betydelse
QNA* Svara i fastställd ordning
QNB* Transitera mellan ... och ...
QNC Alla stationer ska skriva ned följande som är riktat till alla stationer i nätet
QND* Jag är trafikledare
QNE* Alla i nätet ska passa
QNF Nätet saknar trafikledare
QNG Överta nätet som trafikledare
QNH Din sändarfrekvens är för hög
QNI Jag anmäler mig i nätet med följande trafiklista eller QRU
QNK* Sänd meddelanden till ... via ...
QNL Din sändarfrekvens är för låg
QNM* Du stör nätet. Avbryt sändningen
QNN ... är trafikledare
QNO Jag lämnar nätet
QNP Jag kan inte läsa dig eller ...
QNQ* Byt frekvens till ... och vänta tills ... är klar. Sänd sen ditt meddelande
QNR Svara ... och ta emot meddelandet
QNS* Förbindelsekontroll. Vilka stationer finns i nätet?
QNT Får jag lämna nätet?
QNU* Trafik från nätet väntar. Håll dig redo ta emot
QNV* Anropa ... på denna frekvens.
Om du får svar, flytta till frekvens ... och sänd det meddelande som är riktat till ...
QNW Vilken station har förbindelse till ... ?
QNX Får jag avbryta passningen? / Du får avbryta passningen
QNY* Byt till annan frekvens eller till ... kHz för trafik med ...
QNZ Nolltona din sändare mot min frekvens

––––––––––

  • Endast huvudstationen får använda denna kod

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ICAO PANS-ABC_Doc8400–4: The ICAO Q Code 1989 + Signalinstruktion för armén (SignalI A 1945), Försvarets kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm1945
  2. ^ ITU Radio Regulations, Appendix 14, Section 1 (Revision 1985)
  3. ^ Sambandsreglemente för Försvarsmakten, telegrafering, 1986
  4. ^ QSL.net