Q-förkortningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Q-förkortningar kallas en uppsättning fördefinierade treställiga förkortningar som används vid radiokommunikation, speciellt vid telegrafi. De är fastställda av Internationella Teleunionen (ITU) i Appendix 13 och Appendix 14 av Radioreglementet, som är en bilaga till Internationella Telekonventionen.

Förkortningarna börjar alla med Q, därav namnet; kan tänkas komma från engelskas question. Q-förkortningen ges frågande innebörd om den följs av ett frågetecken. Utan frågetecken ska Q-förkortningen tolkas som ett påstående eller en uppmaning. (Se nedan). En definition med negativ innebörd kan modifieras till en positiv betydelse genom tillägg av C vid telegrafi. Vid telefoni uttalat Charley vid Q-signaler upptagna i Appendix 13, men YES vid Q-signaler upptagna i Appendix 14. Detta synes inkonsekvent, men så blev i alla fall utslaget vid 1985 års ITU-konferens.

En definition med positiv innebörd kan ändras till negativ betydelse genom tillägg av N vid telegrafi och NO vid telefoni. I lokala trafikföreskrifter har det förekommit föreskrift att den omvända innebörden ska anges genom att ordet NEGATIVE uttalas.

Koderna är disponerade på följande sätt:

 • Serien QAA … QNZ är reserverad för aeronautisk trafik (definieras av ICAO)
 • Serien QOA … QQZ är reserverad för sjöfarttrafik (definieras i Radioreglementet Appendix 14)
 • Serien QRA … QUZ är för allmänt bruk. I delserien QTA – QUZ ingår en hel del koder med tillämpning både för sjöfart och luftfart, främst vid samverkan vid sjöräddning (definieras i Radioreglementet Appendix 13)
 • Serien QVA/QWA ... QZZ saknar ITU-definitioner, men den tyska polisen har använt vissa delar i denna serie med egna definitioner.[1]
 • Rysk militär trafik har egna definitioner av Q-signalerna. Föga är känt om tolkningen.[1]
 • I svensk militär trafik används serien QXA … QZZ med nationella definitioner.

Vissa Q-koder har en liknande tolkning vid flaggsignalering enligt International Code of Signals. Dessa är utmärkta med asterisk ( * ) i listan för allmänt bruk nedan.

Som underlag för framtida historieskrivning upptas även vissa äldre lydelser enligt Signalinstruktion för Armén 1938.[2] Ett annat skäl är rimlig tolkning vid läsning av äldre litteratur där Q-signaler nämns. (Se t ex konflikten vid QRJ.) Dessa äldre lydelser finns enbart i den allmänna delen och utmärks genom skrift med denna stil.

Signalen QRR var tidigare vakant, och användes då inofficiellt av radioamatörer som nödanrop. Sedermera tog ITU signalen QRR i anspråk med tillämpning på maskinsändning. För att undvika konflikter ändrade då radioamatörerna sitt inofficiella nödanrop till QRRR.

Bland radioamatörer, speciellt i USA, förekommer en inofficiell definition av serien QNA … QNZ med tillämpning på nättrafik. Från detta bruk måste starkt avrådas, eftersom allvarliga missförstånd kan uppstå om det tolkas enligt Radioreglementets officiella definitioner med tillämpning på flygtrafik.

Förkortningar[redigera | redigera wikitext]

Kod för aeronautisk trafik [3] [4][redigera | redigera wikitext]

Denna serie består av koderna QAA—QNZ, vilken administreras av ICAO. Serien har reviderats åtskilliga gånger, vilket ibland inneburit att föråldrade koder annullerats, varvid luckor uppstått i den sista revisionen av Doc8400 (1989), vars användning slutligen avskaffades helt och hållet 1999.

För luckorna vid

QAA, QAC, QAD, QAE, QAJ, QAS, QAT, QAX
QBU, QBW
QCG, QCM, QCP, QCT
QDC, QDD, QDH, QDK, QDO
QFJ, QFK, QFN
QGA, QGB, QGF, QGI, QGJ, QGK, QGR, QGS, QGX, QGY

har komplettering skett med svenska definitioner enligt Signal I A 1945, i tabellen nedan skrivna med liten stil.

Aktualisering till svensk officiell lydelse har skett t o m 1968 enligt SbIK:3.[5]

Båda dessa kompletteringar är i tabellen markerade med asterisk (*).

Övriga fall är fri översättning från engelska i ICAO Doc8400-4.

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QAA * Hur dags beräknar Ni anlända till ...? Jag beräknar anlända till ... kl ...
QAB * Får ... flyga från ... (plats) till ... (plats) på flyghöjden ...? Jag (eller Luftfartyget) är på väg till ...
eller
Styr kurs mot ...
Är ni på väg till —? Jag (eller Luftfartyget) är på väg till —
eller
Styr kurs mot —
QAC * Återvänder Ni till ...? Jag återvänder till ...
eller
Återvänd till ...
QAD * Hur dags startade Ni från ...? Jag startade från ... kl ...
QAE * Har Ni hört av ... (anropsignal för luftfartyget)? Jag har icke hört av ... (anropsignal från luftfartyget)
QAF * När är/var du vid/över ... (plats)? Jag är/var vid/över ... (plats) klockan ... på flygnivån/höjden ...
Hur dags passerade ni —? Jag passerade — kl —
QAG * Planera flygningen så att Ni kommer över ... (plats) kl ...
eller
Jag planerar flygningen så att jag kommer över ... (plats) kl ...
Flyg så, att ni anländer till — kl —
eller
Jag flyger så, att jag kan anlända till — kl —
QAH * Vad är Er höjd över ... (nivå)? Jag är på ... (siffror och enheter) höjd över ... (nivå)
    Anm – Ett luftfartyg får svara på QAH IMI a) genom användande av svarsformen för signalerna QBF, QBG, QBH, QBN eller QBP. I sådana fall utelämnas signalen QAH i svaret.
–––––––––––––––
a) IMI ska förstås som – – ––– ––– – –, d v s ?
    eller
Avpassa Er flygning så att Ni når ... (siffror och enheter) höjd över ... (nivå) kl ... vid ... (tid eller plats)
På vilken höjd flyger Ni? Min (eller Luftfartygets) flyghöjd är – m över havsytan eller
MER = höjd över havsytan. SOL = höjd rel marken (endast i närheten av landningsplatsen)
Svaret kan i vissa fall ersättas med QBF, QBG, QBN eller QDV.
Ex: QAH? Svar: QBF 1000 MER eller QBN 1500 PART eller QBF 700 SOL DES
QAI * Vilken viktig trafik berörs av mitt flygfartyg? Viktig trafik som berörs av ditt flygfartyg är ...
Har det anmälts något luftfartyg i min närhet? Det befinner sig inte något luftfartyg i Er närhet
QAJ * Skall jag hålla utkik efter luftfartyg i min närhet? Håll utkik efter luftfartyg i Eder närhet
QAK * Föreligger kollisionsrisk? Risk för kollision föreligger
Flyger ett annat luftfartyg i min närhet, så att kollisionsrisk föreligger? Försiktighet. Fara för sammanstötning föreligger med ett annat luftfartyg i Eder närhet (anropssignalen för det luftfartyg med vilket risk för sammanstötning föreligger)
QAL * Ämnar Ni landa vid ... (plats)
    eller
Har flygfartyg ... landat vid (plats)? /Se även QTP/
Jag ämnar landa vid ... (plats)
    eller
(Ni får) landa vid ... (plats)
    eller
Flygfartyg ... landade vid ... (plats) /Se även QTP/
Ämnar ni landa vid —? Jag ämnar landa vid —
eller
Landa vid —
QAM * Vad är den senaste tillgängliga väderleksobservationen för ... (plats)? Väderleksobservation gjord vid ... (plats) kl ... är följande ...
    Anm – Meddelandet kan ges i Q-kod eller i internationell AERO-kod. I Q-kod ges meddelandet medelst svars- eller meddelandeform för Q-signalerna i följande ordning: QAN, QBA, QNY, QBB, QNH och/eller QFE och om nödvändigt QMU, QNT, QBJ. Det är vanligtvis ej nödvändigt att låta QAN, QBA, QNY och QBB föregå den följande uppgiften, men det kan göras om så anses önskvärt.
I internationell AERO-kod föregås meddelandet av förkortningen AERO.
Kan jag få del av senaste väderleksrapporten från — (observationsort)? Härmed senaste väderleksrapporten från — (observationsort)
QAN * Vad är markvindens riktning och hastighet vid ... (plats)? Markvindens riktning och hastighet vid ... (plats) kl ... är ... (riktning) ... (hastighet i siffror och enheter)
    Anm – Om inte annorlunda angivs i frågan, svaret eller meddelandet, uttrycks markvindens riktning i MAGNETISKA grader
Kan jag få del av senaste markvindsuppgiften från — (observationsort)? Den senaste markvindsuppgiften för — (observationsort) är —
QAO * Vad är vindriktningen i RÄTTVISANDE grader och vindhastigheten vid ... 'position eller område/n) vid var och en av höjderna ... (siffror) ... (enheter) över ... (nivå)? Vindens riktning och hastighet vid ... (position eller område/n) på följande höjder över (nivå) ... är: ... (höjd i siffror och enheter) ... RÄTTVISANDE grader ... (hastighet i siffror och enheter) ... (höjd i siffror och enheter) ... RÄTTVISANDE grader ... (hastighet i siffror och enheter)
Kan jag få del av senaste höjdvindsuppgiften från — (observationsort) Härmed senaste höjdvindsuppgiften från — (observationsort)
QAP * Skall jag lyssna på er (eller på ...) på ... kHz (... MHz)? Lyssna efter mig (eller på ...) på ... kHz (... MHz)
Skall jag fortsätta att lyssna på Eder (eller på —) på — kp/s (eller på — m)? Fortsätt att lyssna på mig, (eller på —) på — kp/s (eller — m)
QAQ * Är jag nära förbjudet område, område med begränsat tillträde eller farligt område
eller
Är jag nära ... (omrädesbeskrivning)?
Du
  1) är nära
  2) flyger inom (områdesbeskrivning)
Är jag nära förbjudet område eller det förbjudna området — (namn på området) Ni är nära förbjudet område eller det förbjudna området —(namn på området)
QAR * Får jag avbryta passningen på anropsfrekvensen under ... minuter? Du får avbryta passningen på anropsfrekvensen under ... minuter
Får jag avbryta passningen under — min för att — ? Ni får avbryta passningen under — min för att —
QAS * Ni flyger över förbjudet område
eller
över det förbjudna området ... (namn på området)
QAT * Skall jag fortsätta att sända? Lyssna, innan Ni sänder, Ni stör ...
eller
Lyssna, innan ni sänder; Ni sänder samtidigt med ...
QAU Var kan jag tömma bränsletankarna? Jag kommer nu att tömma bränsletankarna
eller
Töm bränsletankarna vid ... (område)
QAW Jag ämnar flyga enligt omkörningsreglerna
QAX * Har Ni ombord ... (namn och titel på viss person enligt adress i tgm), till vilken jag har ett radiotgm? Ja, jag har ombord den av Eder angivna personen
QAY Kan du underrätta mig när du passerar/passerade ... (plats) i bäringen 090 (270) grader från din kurs? Jag passerade ... (plats)) i bäringen ... grader i från min kurs kl ...
QAZ * Har du kommunikationsproblem p g a oväder? Jag har kommunikationsproblem p g a oväder
Flyger ni i åskväder? Jag flyger i åskväder
QBA * Vad är horisontalsikten vid ... (plats)? Horisontalsikten vid ... (plats) kl ... är ... (avstånd i siffror och enheter)
Hur stor är horisontalsikten vid — ? Horisontalsikten vid — är — m
QBB * Vad är molnmängden och molnslaget samt höjden till molnbasen över flygplatsens officiella nivå / vid ... (plats) /? Molnmängden och molnslaget samt höjden till molnbasen över flygplatsens officiella nivå vid (plats) kl ... är ... åttondelar (... slag) på ... (siffror och enheter) höjd över flygplatsens nivå? a)
Vilken är molnhöjden vid — ? Moln höjden vid — är — m
(Tilläggsignaler kan vara NET = molnhöjd uppmätt, IRREG = brutet molntäcke, FLOU = diffust molntäcke, svårt definiera)
a) Molnmängden, molntypen (om den anges) samt uppgiften på vertikala avståndet anges i följd om flera molnlager finns, varvid den inbördes ordningen skall var från lägre till högre enligt följande:
    (1) det lägsta molnlagret,
    (2) det nästa högre molnlagret, vars mängd är 3 åttondelar eller mer (avrundat till närmaste åttondel),
    (3) det därpå högre molnlagret, vars mängd är 5 åttondelar eller mer (avrundat till närmaste åttondel).
    Exempel: QBB CYUL 2 300 FT 3 1500 FT 6 9000 FT.
QBC * Meddela väderleksförhållnaden som observerats från Ert luftfartyg / vid ... (position eller område) / /kl ...) /? Väderleksförhållanden som observerats från mitt luftfartyg vid ... (position eller område) kl ... på ... (siffror och enheter) höjd över ... (nivå) är ...
Anm – Meddelandet kan ges i Pomar eller Q-kod. I Q-kod ges meddelandet med svars- eller meddelandeform, för Q-signalerna i följande ordning:
QMX, QNY, QAO, QDF, QML, QFT och QNI.
Kan jag få del av de meterologiska observationer, som Ni utfört i fpl? Härmed de meteorologiska observationer, som av mig utförts i fpl
Obs, svaret ska ges i form av ett AIREP-meddelande
QBD Hur mycket bränsle har ni kvar (uttryckt i timmar och/eller minuter flygtid) Mitt bränsle räcker för flygning ... (timmar och/eller minuter)
QBE * Jag vindar in min antenn
QBF * Flyger ni i moln? Jag flyger i moln på höjden ... och stiger/går ned till flyghöjden ...
Flyger Ni i moln? Jag flyger i moln på en höjd av — m över havsytan eller över —
MER = höjd rel havsytan; SOL höjd rel marken (endast i närheten av landningsplatsen)
QBG * Flyger ni ovanför moln? Jag flyger ovanför moln på höjden ...
eller
Håll ett vertikalavstånd på ... (tal och enhet) över moln, rök, dis och dimma
Flyger Ni över molnen? Jag flyger över molnen på en höjd av — m över havsytan
eller
Flyg över molnen
MER = höjd rel havsytan; SOL rel marken (endast i närheten av landningsplatsen
QBH * Flyger ni under moln? Jag flyger under moln på höjden ...
eller
Håll ett vertikalavstånd på ... (siffror och enhet) under moln
Flyger ni under molnen? Jag flyger under molnen på en höjd av — m över havsytan eller över —
eller
Flyg undver molnen
QBI * Är flygning enligt IFR obligatoriskt vid ... (plats) / eller från ... till ... (plats) /? Flygning enligt IFR är obligatoriskt vid ... (plats) / eller från ... till ... (plats) /
Föreskrifter för flygning vid dålig sikt ha trätt i kraft.
(QBI åtföljt av ordet "FIN" betyder, att föreskrifterna för flygning i dålig sikt äro upphävda)
QBJ * Vad är molnmängden, molnslaget och höjden över ... (nivå) vid övre molngränsen / vid ... (position eller område) /? Kl ... vid ... (position eller område) är vid övre molngränsen: molnmängden ... åttondelar (molnslag ...) på ... (siffror och enheter) höjd över ... (nivå)
Hur hög är övre molngränsen? Övre molngränsen är — m
QBK Flyger du utan moln i sikte? Det syns inga moln där jag flyger på flygnivån/höjden ...
QBM * Har ... sänt något meddelande till mig? Följande meddelande sändes från ... kl ...
Har — sänt något för mig? — sände följande kl — för Eder
QBN * Flyger du mellan två molnskikt? Jag flyger mellan två molnskikt på flygnivån/höjden ...
Flyger Ni mellan två molnskikt? Jag flyger mellan två molnskikt på en höjd av — m över havsytan eller över —
MER = höjd relativt havsytan, SOL = höjd relativt marken (endast i närheten av flygplatsen)
QBO Var finns närmaste flygplats där jag kan flyga enligt VFR-reglerna? Flygning enligt VFR-reglerna är tillåtet vid ... (plats) där det är lämpligt för dig att landa
QBP Flyger du in i och ut ur molnighet? Jag flyger in i och ut ur molnighet vid flygnivån/höjden ...
QBS Stig (eller gå ner) till ... (siffror och enhet) över (nivåreferens) innan meteorologiska instrumentförhållanden inträffar eller, om sikten faller under ... (avstånd: siffror och enhet), begär instruktioner
QBT Vilken sikt råder längs banan vid ... (plats)? Sikten längs banan vid ... (plats) kl ... är ... (avstånd: Siffror och enhet)
Edra korta teckendelar försvinna
QBU * Är Ni säker på att tgm nr ... har riktig lydelse? Lydelsen av tgm nr ... är oviss
QBV Har du nått flygnivån/höjden ... (eller ... (område eller plats) Jag har nått flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller plats)]
eller
Anmäl när du nått flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller plats)]
QBW * Har Ni mottagit det tgm som sändes kl ...? Jag har icke mottagit det tgm som sändes kl ...
QBX Har du lämnat flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller plats)]? Jag har lämnat flygnivån/höjden ... [eller (område eller plats)]
eller
Anmäl när du lämnar flygnivån/höjden ... [eller ... (område eller plats)]
QBZ Hurudan är molnlgheten där du flyger nu? Svar på QBZ? ges med tillämplig signal QBF, QBG, QBH, QBK, QBN eller QBP
QCA Får jag ändra flygnivå/höjd från ... till ...? Du får ändra flygnivån/höjden från ... till ...
eller
Jag ändrar min flygnivå/höjd från ... till ...
Ni fördröjer trafiken genom Edra långsamma svar
QCB * Du fördröjer trafiken genom att
1) svara innan det är din tur
2) långsamma svar
3) inte svara på min fråga ...
Ni fördröjer trafiken genom att svara, innan er tur kommer
QCE När kan jag få inflygningstillstånd? Inflygningstillstånd kan väntas kl ...
QCF Väntetid obestämd, men inflygningstillstånd torde kunna ges senast kl ...
QCG * Ska jag sköta passningen på ... kp/s eller ... m åt Eder? Sköt passningen åt mig på ... kp/s eller ... m åt mig
QCH Får jag rulla till ... (plats)? Klart att rulla till ... (plats)
QCI Gör en 360-graderssväng omedelbart (och fortsätt mot mot ...) Jag gör omedelbart en 360-graderssväng (och fortsätter mot ...)
QCM * Det tycks vara något fel på Eder sändare
QCP * Eder ton är dålig
QCS
Mottagningen på frekvens ... har fungerar inte
Min långvågsmottagare är skadad
QCX * Vad är E fullständiga anropssignal? Min fullständiga anropssignal är ...
eller
Använd Er fullständiga anropsignal tills vidare
QCY * Jag använder släpantenn
eller
Använd släpantenn
Jag använder hängande antenn a)
eller
Använd hängande antenn a)
a)  Vid armén kastantenn
QDB * Har Ni sänt meddelande ... till ...? Jag har sänt meddelande ... till ...
Har Ni vidarebefordrat tgm nr — till —? Jag har vidarebefordrat tgm nr — till —
QDC * Tgm nr ... har vidarebefordrats pr tråd
QDD * Tgm nr ... har avvisats av ... såsom stridande mot reglementet. Var god underrätta avsändaren härom
QDF Vilket D-värde har du vid ... (position ...)
eller
Vilket D-värde vid ... (plats eller position) (kl ...) på nivån ... millibar?
Mitt D-värde vid ... (position) på höjden ... (siffror och enhet) över referensnivån 1013,2 millibar är ... (D-värde siffror och enhet) ... (indikera plus eller minus)
eller
D-värdet vid ... (plats eller position) kl ... vid nivån ... millibar är (D-värde siffror och enhet) (indikera plus eller minus)
Anvisning: När sann höjd (radiohöjd)) är större än tryckhöjden ange PS (plus), och när den är mindre MS (minus)
QDH * Varifrån härröra de nu pågående störningarna? De nu pågående störningarna härröra från —
QDK * Svara i alfabetisk ordning efter anropsignalerna
QDL * Avser du att be mig om ett antal bäringar? Jag avser att be dig om antal bäringar
Har ni för avsikt att begära ett antal pejlingar av mig? Jag har för avsikt att begära ett antal pejlingar av Eder
QDM * Kan Ni ange min MAGNETISKA bäring från Er (eller från ...)? Er MAGNETISKA bäring från mig (eller från ...) var ... grader [kl ...)
Jfr QGF, QUX Vilken är magnetiska kursen till Eder (eller till —) vid vindstilla? Magnetiska kursen till mig (eller till —) vid vindstilla är — grader kl —
QDO * Kan ni sända för anpejling på arbetsfrekvensen (eller på ... kp/s under ... min? Jag sänder för anpejling på arbetsfrekvensen (eller på ... kp/s) under ... min
QDP Kan du åta dig trafikledning (eller ta ansvaret) för ... nu eller kl ...? Jag kan åta mig trafikledning (eller ta ansvar för nu (eller kl ...)
QDR * Vad är min MAGNETISKA bäring från Er (eller från ...)? Er MAGNETISKA bäring från mig (eller från ...) var ... grader (kl ...)
Jfr QUV Vilken är min magnetiska bäring från Eder (eller från —)? Eder magnetiska bäring från mig (eller från —) är — grader kl —
QDT * Flyger ni i visuella väderförhållanden? Jag flyger i visuella väderförhållanden
    eller
Flyg hela tiden i visuella väderförhållanden
Flyger Ni under goda siktförhållanden (horisontalsikt över 1 000 m)? Jag flyger vid en horisontalsikt över 1 000 m på — meters höjd över havsytan
eller
Jag flyger under goda siktförhållanden
QDU Jag slutar flyga enligt instrumentflygningsreglerna
eller
Ordern om flygning enligt instrumentflygningsreglerna upphör att gälla kl ...
QDV * Flyger du med sikt understigande ... (siffror och enhet)? Jag flyger med en sikt understigande ... (siffror och enhet) på flygnivån/höjden ...
Jag flyger vid en horisontalsikt understigande 5 KMS/3 miles[ifrågasatt uppgift] på — meters höjd över havsytan eller över —
MER = höjd över havsytan; SOL = höjd över markytan (endast i närheten av flygplatsen)
QEA Får jag korsa banan framför mig? Du får korsa banan framför dig
QEB Ska jag svänga vid grenvägen? Vid grenvägen ...
  kör rakt fram DRT
  tag av åt vänster LEFT
  tag av åt höger RITE
QEC Får jag göra en 180-gradersväng och köra tillbaka längs banan? Du får göra en 180-gradersväng och köra tillbaka längs banan
QED Ska jag följa ledarbilen? Följ ledarbilen
QEF Har jag kommit till min parkeringsplats?
eller
Har du nått din parkeringsplats?
Du har kommit till din parkeringsplats
eller
Jag har nått min parkeringsplats
QEG Får jag lämna parkeringsområdet
eller
Har du lämnat parkeringsområdet?
Du får lämna parkeringsområdet
eller
Jag har lämnat parkeringsområdet
QEH Får jag köra till väntplatsen för startbana ...
eller
Har du kört till väntplatsen för startbana ...?
Klart att köra till väntplatsen för startbana ...
eller
Jag har kört till väntplatsen för startbana ...
QEJ Kan jag anta att det är klart för start
eller
Är du klar att starta från startplatsen?
Klart att inta väntläge för start från bana ...
eller
Jag intar väntläge för start på bana ...
QEK Är du klar för omedelbar start? Jag är klar för omedelbar start
QEL Får jag starta [och göra en skarp sväng när jag lyft? Klart att starta (när du lyft sväng så här ...)
QEM I vad skick är landningbanan vid ... [plats)? Landningsbanans skick vid ... (plats) är ...
Svaret ges så som det står i tillämpligt avsnitt i NOTAM
QEN Ska jag behålla mitt läge? Behåll ditt läge
QEO Ska jag ge mig av från banan
eller
landningsområdet?
Lämna banan fri (eller landningsområdet
eller
Jag har lämnat banan fri (eller landningsområdet
QES Gäller högersvängningsregel vid ... (plats) Högersvängningsregel gäller vid ... (plats)
QFA * Vad är väderleksprognosen för ... (flygning, sträcka, del av sträcka eller område) för tiden kl ... till kl ... ? Väderleksprogosen för ... (flygning, sträcka, del av sträcka eller område) för tiden kl ... till kl ... är ...
    Anm — När prognosen ges i Q-kod används svars- eller meddelandeform för Q-signalerna i följande ordning: QAO. QMX, QMI, QNY, QBA, QMW, QFT och QNI
QFB * Ljusen för
  1) inflygning
  2) bana
  3) inflygning och bana
är ur funktion
Inhämtas nya väderleksuppgifter? Nya väderleksuppgifter inhämtas
QFC * Vad är molnmängden, molnslaget och höjden över ... (nivå) vid undre molngränsen vid ... (plats, position eller område)? Vid ... (plats, position eller område) är vid undre molngränsen molnmängden ... åttondelar och molnslaget ... på ... (siffror ooh enheter) höjd över ... (nivå)
    Anm — Om flera molnskikt eller molnmassor finns, meddelas det lägsta först
Kan Ni ange höjdvinklarna på sträckan från — till —? Härmed höjdvinklarna på sträckan från — till —
QFD * 1) Är ljusfyren vid ... igång?
2) Kan du tända ljusfyren vid ...?
3) Kan du släcka flygplatsens ljusfyr vid ... (ort) tills lag har landat?
1) Ljusfyren vid (plats) är igång
2) Jag kommer att hålla ljusfyren [vid ... (plats)] släckt tills din landning är slutförd
Min höjdmätare reglerades i — kl — (avgångstid, åtföljd av beteckningen MET, GMT e d uppgift). Vill Ni ge mig höjdmätarkorrektionen för — (namn på flygfält eller annan plats, där höjdmätarens uppgift bör vara riktig)?
(Ex: QFR? Malmö)
Vid — (namn på flygfält eller annan plats, där höjdmätarens uppgift bör vara riktig) skall vid avläsning av höjdmätaren tilläggas resp fråndragas — m.
(Ex: QFD Stockholm plus 70 m)
QFE * Vad är / vid ... (plats) / nuvarande lufttrycket på flygplatsens officiella höjd över havsytan? Vid ... (plats) är (eller var kl ...) observerade lufttrycket ... tiondels millibar på flygplatsens officiella höjd över havsytan.
Exempel: QFE KLGA 9737 (d v s 973,7 millibar)
Kan ni ange det nuvarande lufttrycket på flygplatsen — utan reducering till havsytans nivå?
(Ex: QFE? Malmö)
Det nuvarande lufttrycket på flygplatsen är utan reducering till havsytans nivå — mm (eller mb)
(Ex: QFE Malmö 760/1013)
QFF * Vad är / vid ... (plats) / nuvarande lufttrycket omräknat till havsytans medelnivå enligt meteorologisk praxis? Vid ... (plats) är (eller var kl ... lufttrycket omräknat till havsytans medelnivå enligt meterologisk praxis ... tiondels millibar
Kan ni ange det nuvarande lufttrycket på flygplatsen — reducerat till havsytans nivå? Det nuvarande lufttrycket på flygplatsen — är, reducerat till havsytans nivå — mm (eller mb)
QFG * Befinner jag mig över flygplatsen? Ni befinner Eder över flygplatsen
Sista bokstaven i markstationens anropssignal tillägges. Ex: QFGA = Ni befinner Er över Hässlö
QFH * Får jag gå ned under molnen? Ni kan gå ned under molnen
Sista bokstaven i markstationens anropssignal tillägges. Ex: QFGA = Ni befinner Er över Hässlö
QFI Är flygplatsbelysningen tänd? Flygplatsbelysningen är tänd
eller
V g tänd flyplatsbelysningen
QFJ * Flygplatsbelysningen är tänd
Med flygplatsbelysning avses gräns- och hinderbelysning, flygplatsfyr och landnings-T eller belyst vindstrut
QFK * Skjut signalpistolskott
QFL Kan du skicka upp pyrotekniskt ljus? Jag skickar upp pyrotekniskt ljus
QFM * Vilken flynivå/höjd
1) ska jag fortsätta hålla?
2) har du?
3) avser du färdas på?
...
1) fortsätt (eller flyg) på flygnivå/höjden ...
2) jag håller flygnivå/höjden ...
3) jag avser färdas på flygnivå/höjd ...
På vilken höjd ska jag flyga? Flyg på en höjd av — m
MER = höjd rel havsytan‚ SOL = höjd rel marken (endast i närheten av landningsplatsen)
QFN * Vinda icke in antennen förrän trafiken är avslutad
QFO * Kan jag landa direkt? Ni kan landa direkt
QFP * Kan du ge mig senaste information om möjlighet till ... [vid ... (ort)]? Senaste information om möjlighet till ... [vid ... (ort)] är ...
Upplysningen ges enligt tillämpligt avsnitt i NOTAM
Mina lanternor fungera icke
QFQ * Kan jag vänta vid ... (plats)? Du kan vänta vid ... (plats) på flygnivå/höjd ... (nivåreferens) och avvakta vidare besked
Flygplatsbelysningen [vid —) fungerar icke
QFR * Är mitt landningsställ skadat? Edert landningsställ är skadat
Om möjligt ska skadans natur anges
QFS * Är radioanläggningen vid ... (plats) igång? Radioanläggningen vid ... (plats) är igång eller kommer att vara igång kl ...
eller
Var god sätt igång ... radioanläggningen vid ... (plats)
Vill Ni sätta —:s radiofyr i funktion? —:s radiofyr kommer att vara i funktion om — min
    eller
—:s radiofyr är i funktion
QFT * Mellan vilka höjder (nivå) har isbildning iakttagits / vid ... position eller område) / ? Isbildning har iakttagits vid ... (position eller område) i form av ... och med en tillväxthastighet av ... mellan ... (siffror och enheter) och ... (siffror och enhet) höjd över ... (nivå)
Mellan vilka höjder och i vilken trakt föreligger fara för isbildning? Fara för isbildning föreligger mellan — och — meters höjd över havsytan eller över — och i trakten av —
Svaret kan erhålla någon av följande lydelser
    OBS = Isbildning har konstaterats mellan — och — meters höjd över havsytan eller över — och i trakten av —
    NIL = Ingen fara för isbildning föreligger
QFU * Vad är MAGNETISKA riktningen (eller numret) på den rullbana som användas? Den MAGNETISKA riktningen (eller nummet) på den rullbana som används är ...
    Anm — Rullbanans nummer anges med tvåsiffrig grupp och den MAGNETISKA riktningen med en tresiffrig grupp
Vilken är missvisande landningsriktningen? Missvisande landningsriktningen är — grader
QFV År strålkastarna tända? Strålkastarna är tända
eller
Tänd strålkastarna
QFW Hur lång är använd rullbana (uttryckt i enheten) ...? Längden på nu använd rullbana ... är ... (tal och enhet)
QFX Jag kommer att använta (eller jag använder) fast antenn
eller
Använd fast antenn
Jag minskar (kommer att minska) antenneffekten. (Fast antenn eller delvis invindad hängande antenn)
    eller
Minska antenneffekten
QFY * Var god meddela nuvarande väderleksförhållanden för landning / vid ... (plats) / Nuvarande väderleksförhållanden för landning vid ... (plats)] är ...
    Anm — I Q-kod ges meddelandet i följande ordning: QAN, QBA, QNY, QBB, QNH, och/eller QFE och om nödvändigt QMU, QNT, QBJ.
Det är vanligtvis ej nödvändigt att låta QAN, QBA, QNY och QBB föregå den följande uppgiften, men det kan göras om så anses önskvärt
QFZ * Vad är flygplatsprognosen för ... (plats) tiden kl ... till kl ...? Flygplatsprognosen för ... (plats)] tiden kl ... till kl ... är ...
    Anm — I Q-kod ges meddelandet med svars- eller meddelandeform för Q-signalerna i följande ordning: QAN, QBA, QNY, QBB och om nödvändigt QMU, QNT och QBJ
QGA * Kan jag landa omedelbart med ledning av signalerna från radiofyren? Ni kan landa omedelbart med ledning av signalerna från radiofyren
QGB * Ni får icke landa med ledning av signalerna från radiofyren
QGC Det finns hinder på vägen till ... vid ... rullbana ...
Kan Ni leda min landning? Jag kan icke leda Eder landning. Stanna utanför landningszonen
QGD Finns det hinder längs min färd på samma eller högre höjd än jag har? Det finns hinder längs din färd som är ... (siffror och enhet) över ... (nivåreferens)
Finns flyghinder på min kurs med större höjd än den jag flyger på? Flyghinder befinna sig på Eder kurs med — meters höjd över havsytan eller över —
QGE Hur långt har jag till din station (eller till ...)? Avståndet från dig till min station (eller till ...) är ... (siffror för avståndet och enhet)
Var befinner jag mig i förhållande till Eder radiostation uttryckt i rättvisande bäring och avstånd? Ni befinner Er på ett avstånd av — km och i bäring — grader från mig
QGF * Vilken är magnetiska kursen vid vindstilla samt avståndet till Eder eller ...? Magnetiska kursen i vindstilla till mig eller ... är ... grader och avståndet är ... km
QGH * Får jag landa med användning av ... (förfaringssätt eller anläggning)? Ni får landa med användning av ... (förfaringssätt eller anläggning)
Får jag landa efter molngenomgång? Ni får landa efter molngenomgång
QGI * Ni får icke landa efter molngenomgång
QGJ * Inskränk Eder trafik till det absolut nödvändigaste. Jag är upptagen med andra luftfartyg
QGK * Flyg så att Eder rättvisande bäring från — förblir oförändrad — grader och samtidigt på en höjd av — meter över havsytan eller över —
    eller
Jag flyger så, att min rättvisande bäring från — förblir oförändrad — grader och samtidigt på en höjd av — meter över havsytan eller över —
QGL Får jag komma in i ... (trafikreglerat område eller zon) vid ... (plats)? Ni får komma in i ... (trafikreglerat område eller zon) vid ... (plats)
Får jag inträda i kontrollzonen? Ni får inträda i kontrollzonen
QGM * Lämna ... (kontrollområde eller -zon)
Ni får icke inträda i kontrollzonen,
    eller
Avlägsna Eder från kontrollzonen!
QGN * Kan jag landa / vid ... (plats) / ? Klart att landa / vid ... (plats) /
QGO * Landningsförbud vid ... (plats)
QGP Vilken är min tur för landning? Din tur för landning är nummer ...
I vilken tur får jag landa? Ni får landa i tur som nr —
QGQ Kan jag vänta vid ... (plats)? Vänta vid ... (plats) på flygnivå/höjd ... (nivåreferens) och avvakta vidare besked
Vänta på anvisning och uppehåll Eder på en höjd av — m i närheten av –
MER = höjd rel havsytan; SOL = höjd rel mark (endast i närheten av landningsplatsen
QGR * Får jag landa utan vänstersväng? Ni får landa utan vänstersväng
QGS * Ni får icke landa utan vänstersväng
QGT Flyg i ... minuter i en riktning som medger landning i en kurs i motsatt riktning som din nuvarande
Flyg — min på magnetisk kontrakurs i förhållande till den, på vilken Ni för tillfället flyger
QGU * Flyg — min med — graders magnetik kurs
QGV Ser du mig?
eller
Ser du flygplatsen?
eller
Ser du ... (flygfarkost)?
Jag ser dig i riktning ... (kardinalväderstreck eller kvadrant)
eller
Jag ser flygplatsen
eller
Jag ser ... (flygfarkost)
Ser Ni mig? Jag ser Eder i bäring — (kardinal- eller interkardinalstreck)
QGW Verkar mitt landningsställ helt utfällt? Ditt landningsställ synes vara helt utfällt
QGX * Får lag landa efter inpejling enligt ZZ-metoden? Ni får landa efter inpejling enlig ZZ-metoden
QGY * Ni får icke landa efter inpejling enligt ZZ-metoden
QGZ Håll dig i riktningen ... avläst med hjälp av ... systemet
Definitionerna i serien QHA — QHZ återges här på engelska direkt efter ICAO PANS-ABC Doc8400 utan översättning till svenska. Se Diskussion för förklaring.
QHE Will you inform me when you are on ... leg of approach? I am on
  1) cross-wind leg
  2) down-wind leg
  3) base leg
  4) final leg
... of approach.
QHG May I enter traffic circuit at flight level/altitude ... ? Cleared to enter traffic circuit at fligh level/altitude ...
QHH Are you making an emergency landing? I am making an emergency landing.
or
Emergency landing being made at ... (place). All aircraft below flight level/altitude ... and within a distance of ... (figures and units) leave ... (place or landings).
QHI Are you (or is ...) ...
  1) waterborne?
  2) on land?
I am (or ... is) ...
  1) waterborne
  2) on land
at ... hours.
QHQ May I make a ... approach [at ... (place ... )]? You may make a ... approach [at ... (place)].
or
I am making a ... approach.
QHZ Shall I circle the aerodrome (or go around)? Circle the aerodrome (or go around).
QIC Får jag söka samband med radiostationen ... på ... kHz (eller MHz) nu (eller kl ...)? Sök samband med radiostationen ... på ... kHz (eller MHz) nu (eller kl ...)
eller
Jag kommer att söka samband med radiostationen ... på ... kHz (eller MHz) nu (eller kl ...)
QIF Vilken frekvens använder ...? ... använder ... kHz (eller ... MHz)
QJA Är
  1. min remsa bakvänd?
  2. tecken och blank bakvända?
1. Remsan är bakvänd
2. Tecken och blank är bakvända
QJB Kommer ni att använda
  1. radio?
  2. tråd?
  3. telegraf?
  4. fjärrskrivare?
  5. telefon?
  6. fjärrskriftmottagare?
  7. fjärrskriftsändare?
  8. reperforator?
Jag kommer att använda
  1. radio
  2. tråd
  3. telegraf
  4. fjärrskrivare
  5. telefon
  6. fjärrskriftmottagare
  7. fjärrskriftsändaresändare
  8. reperforator
QJC Har ni fel på er(t)
  1. sändarefördelare?
  2. remsläsare?
  3. perforator?
  4. reperforator?
  5. skrivare?
  6. skrivarmotor?
  7. tangentbord?
  8. antennsystem?
Jag ska kontrollera min/mitt
  1. sändarefördelare
  2. remsläsare
  3. perforator
  4. reperforator
  5. skrivare
  6. skrivarmotor
  7. tangentbord
  8. antennsystem
QJD Sänder jag
  1. bokstäver?
  2. siffror?
Ni sänder
  1. bokstäver
  2. siffror
QJE Är mitt frekvensskift
  1. för brett?
  2. för smalt?
  3. riktigt?
Ditt frekvensskift är
  1. för brett
  2. för smalt
  3. riktigt
QJF Skriften är tillfredsställande i
  1. inre slinga
  2. yttre slinga
QJG Skall jag övergå till automatisk transitering? Övergå till automatisk transitering
QJH Skall jag sända
  1. min provremsa?
  2. en provmening?
Sänd
  1. din provremsa
  2. en provmening
QJI Kan ni sända kontinuerligt
  1. tecken?
  2. blank?
Jag sänder kontinuerligt
  1. tecken
  2. blank
QJK Mottager ni kontinuerligt
  1. tecken?
  2. blank?
  3. för tunga tecken?
  4. för lätta tecken?
Jag mottager kontinuerligt
  1. tecken
  2. blank
  3. för tunga tecken
  4. för lätta tecken
QKC Sjöläget (vid ... (position))
  1. tillåter landning men inte start
  2. skulle göra landning ytterst riskabel
QKF Kan jag bli avlöst (kl ...)? Du kan räkna med att bli avlöst kl ... av
  1. flygfarkost ... (identifikation) (typ ...)
  2. fartyg vars anropsignal (och/eller namn) är ... (anropsignal) ... (namn)
QKG Kommer avlösning att ske
  1. när överlevande siktats?
  2. när kommunikation med de överlevande upprättats?
Avlösning sker
  1. när överlevande siktats
  2. sedan kommunikation med de överlevande upprättats
QKH Vilka är detaljerna vid den parallellsvepning (det spår) som pågår (eller kommer att äga rum)
eller
Vid den parallellsvepning som pågår (eller som skall göras) vad är
  1) svepens riktning?
  2) avståndet mellan svep?
  3) använd flygnivå/höjd som används i sökmönstret?
Vid den parallellsvepning som pågår (eller ska göras) är
  1) svepriktningen ... grader ... (rättvisande eller magnetisk)
  2) med ... (avståndet med tal och enhet) mellan svepen
  3) på flygnivå/höjd ...
QKN Flygfarkost lokaliserad (troligen ni) vid ... med kurs ... grader kl ...
QKO Vilka andra enheter deltar (eller kommer att delta) i företaget ... (beteckning)? I företag ... (beteckning) deltar (eller kommer att delta) följande enheter ... (enheternas namn)
eller
... (namn) deltar i företag [ ... (beteckning) (med verksamhet från kl ...)
QKP Vilket sökmönster ska följas? Sökmönstret är
  1) parallellsvep
  2) rutsök
  3) "creeping line ahead" *)
  4) "track crawl" *)
  5)"contour search" *)
  6) kombinerat sök med flyg och fartyg
  7) ... (specificera)
–––––––––––––––
*) (svensk term oklar)
QLB Kan du kontrollera sändningen från station ... och meddela räckvidd, kvalitet etc? Jag har kontrollerat sändningen från ... och har (i korthet) funnit att ...
QLH Kan du samnyckla på frekvens ... och frekvens ... ? Jag kommer nu att samnyckla på frekvens ... och frekvens ...
QLV Behövs radioförbindelsen ... fortfarande? Radioförbindelsen ... behövs fortfarande
QMH Övergå till sändning och mottagning på ... kHz (eller MHz); om förbindelse inte erhållits inom 5 minuter, återgå till nuvarande frekvens
QMI Hur är molnigheten i höjdled [vid ... (position eller zon)] enligt iakttagelse från er flygfarkost? Molnigheten i höjdled enligt iakttagelse från min flygfarkost kl ... vid ... (position eller zon) var:
• ...  oktas (typ ...) med basen vid ... (tal och enhet) och toppen vid ... (tal och enhet)
[• samtidigt i tur och ordning för varje iakttaget skikt] på höjden ... över (referensnivå)
QMU Vilken marktemperatur och daggpunkt råder vid ...? Marktemperaturen vid ... (ort) kl ... är ... grader och daggpunkten ... grader
QMW Vid ... (ort eller zon), på vilken flygnivå/höjd ligger isotermen (isotermerna) för noll °C? Vid (ort eller zon) ligger isotermen (isotermerna) för noll °C på flygnivån (flygnivåerna]/höjden(höjderna) ...
QMX Vilken lufttemperatur råder [vid ... (ort eller zon)] kl ... på flygnivå/höjden ...? Vid ... (ort eller zon) kl ... var lufttemperaturen ... (grader och enhet) på flygnivån/höjden ...
Obs! Om det är en flygfarkost som rapporterar ska temperaturuppgiften vara korrigerad för flygfarkostens fart genom luften
QMZ Finns det några ändringar på prognosen för den återstående flygsträckan? Följande ändring(ar) ska göras i flygprognosen ... (Om inget behöver ändras, sänd QMZ NIL)
QNH Vad är lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå? Lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå är … hPa (eller tiondels inch Hg)
QNF Vad är lufttrycket vid marken på flygplatsen? Lufttrycket vid marken på flygplatsen är … hPa (eller tiondels inch Hg)

––––––––––
*) Definitionen av dessa koder är enligt SignalI A 1945

Tilläggsignaler[redigera | redigera wikitext]

Svaret kan i vissa fall ersättas med Ex: QAM SLA 1015 mulet QBA 20 km QBB 800 9/10 QAN 270 gr 25 km/t QFE 1013 mb

Signal Betydelse

ASC Flygningen i moln sker under stigning
DES Flygningen i moln sker under plané
FIN ... (Q-kod) upphör att gälla
FLOU Diffust molntäcke, höjden svår definiera
IRRG Brutet molntäcke
MER Höjd relativt havsytan
NET Molnhöjden uppmätt
PART Molntäcket är icke sammanhängande
SOL Höjd relativt marken (endast i närheten av landningsplatsen)

Kod för maritim trafik[redigera | redigera wikitext]

(Oauktoriserad fri översättning från den engelska versionen) [6]

Förkortning Fråga Svar eller anvisning
QOA Kan du gå över till telegrafi på 500 kHz? Jag kan använda telegrafi på 500 kHz
QOB Kan du gå över till telefoni på 2 182 kHz? Jag kan använda telefoni på 2 182 kHz
QOC Kan du gå över till telefoni på VHF-kanal 16 (156,80 MHz)? Jag kan använda telefoni på VHF-kanal 16 (156,80 MHz)
QOD Kan du samtala med mig på:
  0. Nederländska
  1. Engelska  
  2. Franska
  3. Tyska
  4. Grekiska
  5. Italienska
  6. Japanska
  7. Norska
  8. Ryska
  9. Spanska
Jag kan samtala med dig på:
  0. Nederländska
  1. Engelska
  2. Franska
  3. Tyska
  4. Grekiska
  5. Italienska
  6. Japanska
  7. Norska
  8. Ryska
  9. Spanska
QOE Har du tagit emot säkerhetsmeddelandet från ...?
(Namn och/eller anropsignal)
Jag har tagit emot säkerhetsmeddelandet från ...
(Namn och/eller anropsignal)'
QOF Vilken kvalitet har mina signaler för kommersiell trafik? 1. Otillräcklig
2. Nätt och jämnt användbar
3. Godtagbar
QOG Hur många remsor har du att sända? Jag har ... remsor att sända
QOH Skall jag sända infasningssignal under ... sekunder? Sänd infasningssignal under ... sekunder
QOI Skall jag sända min remsa? Sänd din remsa
QOJ Kan du lyssna på ... kHz eller MHz efter positionsnödsignaler (EPIRB)? Jag lyssnar på ... kHz eller MHz efter positionsnödsignaler (EPIRB)
QOK Har du tagit emot positionsnödsignalerna (EPIRB) på ... kHz? (eller ... MHz Jag har tagit emot positionsnödsignalerna (EPIRB) på ... kHz? (eller ... MHz
QOL Har ditt fartyg utrustning för mottagning av selektivanrop?
Om så är fallet, vilket är fartygets selektivnummer eller anropsignal?
Mitt fartyg har utrustning för mottagning av selektivanrop.
Mitt selektivnummer eller anropsignal är ...
QOM På vilka frekvenser kan ditt fartyg nås med selektivanrop? Mitt fartyg kan nås med selektivanrop på följande frekvens/frekvenser ... (passningstider kan tilläggas vid behov)
QOO Kan du sända på vilken arbetsfrekvens som helst? Jag kan sända på vilken arbetsfrekvens som helst
QOT Hör du mitt anrop. Hur länge dröjer det ungefär tills vi kan utväxla trafik? Jag hör ditt anrop. Väntetid ungefär ... minuter

Allmänna koden[redigera | redigera wikitext]

Definitionerna i nedanstående tabell är i huvudsak en oauktoriserad fri översättning av engelska utgåvan av internationella Radioreglementet (RR 1985). I den mån officiella svenska översättningar är kända har dessa använts i st f den svenska översättningen. Dessa fall är utmärkta med en not. Rent formella ändringar har inte markerats.a) 

Förkortningar med fetstil används inom amatörradio.

Förklaringar skrivna med Kapitäler baseras på Signal I A 1938.[2]
–––––––––––––––
a) Exv kan engelska you, your vara både singular och plural, som på svenska har numerusskiljande ord (du, ni o s v).

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QRA Vad heter Ert fartyg eller Er station? Vårt fartyg eller vår station heter ...
QRB Ungefär hur långt bort från min station befinner Ni er? Avståndet mellan oss är ungefär ... nautiska mil eller kilometer
QRC Genom vilket privat trafikföretag (eller statlig förvaltning) avräknar ni? Jag avräknar genom privata trafikföretaget ... (eller statliga förvaltningen)
QRD Vart är ni på väg och varifrån kommer ni? Jag är på väg till ... och kommer från ...
QRE Hur dags beräknar ni anlända till ... (eller vara över) (ort)? Jag beräknar anlända till ... (eller vara över ...) (ort) kl ...
QRF Är ni på väg tillbaka till ...? Jag är på väg tillbaka till ... eller Återgå till ... (ort)
QRG Kan Ni ange min exakta frekvens eller den exakta frekvens som ... har?
Kan Ni angiva min exakta frekvens i kc/s (eller våglängd i m)?
Er exakta frekvens är ... (eller den exakta frekvens som ... har) är ... kHz (eller MHz)
Eder exakta frekvens (våglängd) är — kc/s (eller — m) [2]
QRH Varierar min frekvens (våglängd)? Er frekvens (våglängd) varierar
QRI Hurudan är min sändningston?Är min ton jämn?
Din sändningston är
  1. God
  2. Varierande
  3. Dålig
Eder ton varierar [2]
QRJ Hur många radiotelefonsamtal har du att beställa?
Går mottagningen dåligt? Äro mina signaler svaga?
Jag har ... radiotelefonsamtal att beställa
Mottagning omöjlig. Edra signaler äro för svaga [2]
QRK Vilken uppfattbarhet har mina signaler [eller signalerna hos ... (namn och/eller anropsignal)]?

Går mottagningen bra? Äro mina signaler starka?
Uppfattbarheten av dina signaler [eller hos ... (namn och/eller anropsignal)] är
  1. Dålig
  2. Bristfällig
  3. Ganska god
  4. God
  5. Utmärkt
Mottagningen går bra. Edra signaler äro starka [2]
QRL Är Ni (Ni) upptagen? Jag är upptagen [eller Jag är upptagen med ... (namn och/eller anropsignal)]. Var god stör mig ej
QRM Är ni störd av annan station? [7]

Är Ni störd?
Störningarna är
  1. Obefintliga
  2. Svaga
  3. Måttliga
  4. Starka
  5. Mycket starka
Jag är störd [2]
QRN Besväras Ni av atmosfäriska störningar?

Besväras mottagningen av atmosfäriska störningar?
Atmosfäriska störningar är
  1. Obefintliga
  2. Svaga
  3. Måttliga
  4. Starka
  5. Mycket starka
Mottagningen besväras av atmosfäriska störningar [2]
QRO Ska (Kan) jag öka sändareeffekten? Öka sändareeffekten
QRP Ska jag minska sändareeffekten?
Kan jag minska effekten?
Minska sändareeffekten
Minska effekten [2]
QRQ Ska (Får) jag öka sändningshastigheten? Öka sändningshastigheten till ( ... trecken/minut) ((— ord i minuten))
QRR Är Ni beredd på automatisk trafik? Jag är beredd på automatisk trafik. Sänd med hastigheten ... ord/minut
QRRR Inofficiell nödsignal använt i radioamatörtrafik
QRS Ska jag sända långsammare?
Skall jag minska sändningshastigheten?
Minska sändningshastigheten (till ... tecken/minut)
Minska sändningshastigheten (till — ord i minuten)
QRT Ska jag avbryta (stoppa) sändningen? Avbryt (Stoppa) sändningen
QRU Har Ni något (någonting) till mig? Jag har inget till Er
Jag har ingenting till Eder
QRV Är du (ni) redo? Jag är redo
QRW Ska jag meddela ... att Ni anropar på honom på ... kHz (eller ... MHz...?
Skall jag meddela —, att Ni anropar honom på — kc/s (eller — m)?)
Meddela ... att jag ropar på honom på ... kHz (eller ... MHz)
Var god meddela —, att jag anropar honom på — kc/s (eller — m)
QRX När anropar Ni mig härnäst?
Skall jag vänta? När anropar Ni mig härnäst?
Jag anropar Er kl ... på ... kHz (eller MHz)
Vänta (eller Vänta tills jag avslutat expeditionen med —). Jag anropar Eder kl – (eller omedelbart)
QRY Vilken är min plats i kön?
(Avser kommunikation)
Vilken är min tur?
Din plats i kön är nummer ... (eller enligt uppgjord plan)
(Avser kommunikation)
Eder tur är nr — (eller ev annan uppgift) [2]
QRZ Vem anropar mig? Ni anropas av ... ( på ... kHz (eller MHz))
Ni anropas av —
QSA Vilken styrka har mina signaler? (eller ... (namn och/eller anropsignal)

Vilken ljudstyrka har mina signaler (uttryckt i siffror 1–5 a) )?
Era signaler (eller ... (namn och/eller anropsignal)) är
  1. Knappast uppfattbara
  2. Svaga
  3. Ganska starka
  4. Starka
  5.  Mycket starka
Eder ljudstyrka är — (uttryckt i siffror 1–5 a) )
a)  1 = knappast uppfattbar; oläslig
     2 = svag; stundtals läslig
     3 = ganska god; läslig om än med svårighet
     4 = god; läslig
     5 = mycket god; läslig utan minsta svårighet
QSB Svajar styrkan på mina signaler?
Varierar min ljudstyrka?
Styrkan på Era signaler svajar
Eder ljudstyrka varierar
QSC Är Ni ett lastfartyg? Jag är ett lastfartyg
QSD Är mina signaler förvanskade?
Är min teckengivning riktig? Äro mina tecken tydliga?
Dina signaler är förvanskade
Eder teckengivning är oriktig. Edra tecken äro otydliga
QSE* Vilken är räddningsfarkostens (räddningsredskapets) beräknade avdrift? [7] Räddningsfarkostens (räddningsredskapets) uppskattade avdrift är ... (tal och enhet) [7]
QSF* Har ni utfört räddningen? Jag har utfört räddningen och fortsätter mot basen (med ... skadade som behöver ambulanstransport)
QSG Ska jag sända ... meddelanden i taget? Sänd ... meddelanden i taget
QSH Kan du hitta fram med hjälp av din pejlingsutrustning? Jag kan hitta fram med min pejlingsutrustning (ombord ... (namn och/eller anropsignal))
QSI Jag har inte kunna avbryta Er sändning
eller
Underrätta ... (namn och/eller anropsignal) att jag inte kunnat avbryta hans sändning (på ... kHz (eller MHz))
QSJ Hur mycket ska skickas till ... som betalning för trafiken, inklusive Er trådavgift? [7] Den betalning för trafiken som ska skickas till ... inklusive min trådavgift är ... guldfranc [7]
QSK Kan du höra mig mellan dina egna tecken, och om så är fallet, får jag avbryta din sändning?
Skall jag fortsätta att sända hela min trafik? Jag kan lyssna på Eder, medan jag sänder
Jag kan höra dig mellan mina tecken; du må avbryta min sändning
Fortsätt att sända hela Eder trafik; jag avbryter Eder, om så behöves [2]

QSL Kan Ni ge (Ni giva) mig kvittens? Jag kvitterar
QSM Ska jag repetera det meddelande jag senast sände till Er (eller något tidigare sänd meddelande)? (det sista) meddelandet? Repetera de(t) meddelande du senast sände oss (eller meddelande(na) med nummer (numren) ... )
Repetera det sista meddelandet Ni sänt mig
QSN Hörde Ni mig (eller ... (namn och/eller anropsignal) på ... kHz (eller MHz)? Jag hörde Er (eller ... (namn och/eller anropsignal) på ... kHz (eller MHz)
QSO Har Ni förbindelse med ... (namn och/eller anropsignal) direkt (eller förmedlat)?
Har Ni förbindelse med — direkt (eller genom förmedling av —)?
Jag har förbindelse med ... direkt (eller förmedlat via ...)
Jag har förbindelse med — direkt (eller genom förmedling av —)
QSP Kan du vidaresända till ... (namn och/eller anropsignal) utan avgift? Jag kan vidaresända till ... (namn och/eller anropsignal) utan avgift
QSQ Finns läkare ombord (eller är ... (namn på person) omborf? Läkare finns ombord (eller ... (namn på person) finns ombord
QSR Skall jag upprepa anropet på anropfrekvensen?
Hava åtgärder vidtagits i anledning av nödsignalen från —?
Upprepa anropet på anropfrekvensen, jag hörde er inte (eller jag var störd) [7]
I anledning av nödsignalen från — hava årgärder vidtagits av — [2]
QSS Vilken arbetsfrekvens kommer Ni att använda? Jag kommer att använda arbetsfrekvensen ... kHz (eller MHz) (på högfrekvensbanden behöver vanligen bara de sista tre siffrorna anges)
QST Denna kod är i dagsläget annullerad i Radioreglementet. Följande är oauktoriserad översättning av 1915 års version
Har Ni mottagit anropet till alla stationer? Allmänt anrop till alla stationer [8]
Följande har använts vid radioamatörtrafik (föråldrat, ersatt av CQ)
Allmänt anrop till alla radioamatörer [9]
QSU Ska jag sända eller svara på den här frekvensen (eller på ... kHz (eller MHz) (med vågtyp ... )?
Skall jag sända (eller svara) på — kc/s (eller — m) och/eller med vågtyp A1, A2, A3 eller B?
Sänd eller svara på den här frekvensen (eller på ... kHz (eller MHz) (med vågtyp ...)
Sänd (eller Svara) på — kc/s (eller — m) och/eller med vågtyp A1, A2, A3 eller B [2]
QSV Ska jag sända en serie V (eller tecken) för inställning på denna frekvens (eller på ... kHz (eller MHz))? (VVV —)? Sänd en serie V (eller tecken på denna frekvens (eller på ... kHz (eller' MHz)) (VVV —)
QSW Kommer Ni atti sända på den här frekvensen (eller på ... kHz (eller MHz)) (med vågtyp ...)?
Vill ni sända på — kc/s (eller — m) och/eller med vågtyp A1, A2, A3 eller B?
Jag kommer att sända på den här frekvensen (eller på ... kHz (eller MHz)) (med vågtyp ...)
Jag kommer att (eller Jag skall) sända på — kc/s (eller — m) och/eller med vågtyp A1, A2, A3 eller B [2]
QSX Kommer Ni att lyssna på ... (namn och/eller anropsignal) på ... kHz (eller MHz), eller på banden ... / kanalerna ...?
Vill Ni lyssna på — (anropssignal) på — kc/s (eller — m)?
Jag lyssnar efter ... (namn och/eller anropsignal) på ... kHz (eller MHz), eller på banden ... / kanalerna ...
Jag kommer att lyssna på — (anropssignal) på — kc/s (eller — m) [2]
QSY Ska jag gå över till att sända på en annan frekvens?
Skall jag övergå till — kc/s (eller — m) utan att ändra vågtyp? eller
Skall jag övergå till annan våg?
Gå över till att sända på en annan frekvens (eller på ... kHz (eller MHz))
Övergå till — kc/s (eller — m) utan att ändra vågtyp eller Övergå till annan våg [2]
QSZ Ska jag sända varje ord eller grupp mer än en gång? Sänd varje ord eller grupp två gånger (eller ... gånger)
QTA Ska jag annullera telegram (eller meddelande) nr ... och betrakta det som osänt? [7] Annullera telegram (eller meddelande) nr ... och betrakta det som osänt [7]
QTB Överensstämmer Er ordräkning med min?
Stämmer ordantalet?
Ordantalet stämmer ej; jag repeterar första bokstaven eller siffran i varje ord eller grupp
Ordantalet stämmer ej. Jag repeterar första bokstaven i varje ord och första siffran i varje tal
QTC Hur många telegram har Ni att sända? Jag har ... telegram till dig (eller till ... (namn och/eller anropsignal))
QTD* Vad har undsättngsfartyget eller undsättningsflygfarkosten bärgat? ... (identitet) har bärgat
  1. ... (antal) överlevande
  2. vrakgods
  3. ... (antal) döda
QTE Vilken är min rättvisande bäring från Er?
Vilken är min rättvisande bäring från Eder? eller
Vilken är min rättvisande bäring från — (anropssignal? eller
Vilken är —:s rättvisande bäring från — (anropssignal)?
Den rättvisande bäringen är ...
Eder rättvisande bäring från mig är — eller
Eder rättvisande bäring från — (anrropssignal) är — grader kl — eller
—:s (anropssignal) rättvisande bäring från — (anropssignal) är — grader kl —
QTF I vilken riktning har ni pejlat mig?
Vill Ni meddela mig min position, grundat på bäringar från radiopejlstationer Ni kontrollerar?
Jag har pejlat er mot ...
Eder position är enligt bäringar från av mig kontrollerade radiopejlstationer lat. — long. —
QTG Var god sänd två långa signaler om tio sekunder vardera (eller bärvåg) följt av Er anropsignal (eller Ert namn) (upprepat ... gånger) på ... kHz (eller MHz)

eller

Var god be ... (namn och/eller anropsignal) att sända två långa signaler om tio sekunder vardera (eller bärvåg) följt av sin anropsignal (och/eller namn) (upprepat ... gånger) på ... kHz (eller MHz)?
Vill ni sända Eder anropssignal under 50 sekunder och därefter ett streck av tio sekunders varaktighet på — kc/s (eller — m), så att jag kan radiopejla in Eder?
Jag kommer att sända två långa signaler om tio sekunder vardera (eller bärvåg) följt av min anropsignal (eller mitt namn) (upprepat ... gånger) på ... kHz (eller MHz)

eller

Jag har bett ... (namn och/eller anropsignal) sända två långa signaler om tio sekunder vardera (eller bärvåg) följt av sin anropsignal (och/eller namn) (att upprepas ... gånger) på ... kHz (eller MHz)
Jag sänder min anropssignal under 50 sekunder och därefter ett streck av tio sekunders varaktighet på — kc/s (eller — m) för att Ni skall kunna radiopejla in mig
QTH Vilken är Er position?
Vilken är Eder position? latitud och longitud (eller ev. annan uppgift)?
Min position är ...
Min position är lat. — long. —  (eller ev. annan uppgift)
QTI* Vilken är Er rättvisande kurs? Min rättvisande kurs är ... grader
QTJ* Vilken fart gör Ni (avser ett fartygs fart genom vattnet respektive genom luften)? [7] Min fart är ... knop (eller ... km/h eller miles/h)
QTK* Vilken fart flyger Ni med? Min fart är ... knop
QTL* Vad är er korrekta kurs? Min kurs är ...
QTM* Vad är er magnetiska kurs?
Kan Ni sända radio- och undervattenssignaler, så att jag kan bestämma bäring och distans?

Jag sänder radio- och undervattenssignaler, för att Ni skall kunna bestämma Eder bäring och distans
QTN När lämnade ni ...? Jag lämnade ... kl ...
QTO Har ni startat färden? Jag har startat
QTP Ska ni avsluta färden? Jag har avslutat färden
QTQ Kan du använda signalflaggor enligt INTERCO (International Code of Signals) för kommunikation med min station?
Kan ni korrespondera med mig med tillhjälp av den internationella signalboken?
Jag kommer att använda signalflaggor enligt INTERCO (International Code of Signals) för kommunikation med din station
Jag ämnar korrespondera med Eder med tillhjälp av den internationella signalboken
QTR Kan du (Ni) ge mig rätt tid? Rätt tid är ...
QTS Kan ni sända i ... min för frekvensmätning? Jag kan sända i ... min
QTT Den igenkänningssignal som följer är överlagrad på annan sändning.
QTU Under vilka tider är stationen bemannad?
Vilka äro Edra öppethållningstider?
Stationen är bemannad från kl ... till kl ...
Mina öppethållningstider äro —
QTV Skall jag passa ... MHz för Er räkning? Passa frekvensen ... MHz för min räkning
QTW* I vilket skick befinner sig de överlevande? De överlevande är ... och behöver ... snarast
QTX Kan ni hålla öppet på kanalen för fortsatt förbindelse med mig tills jag meddelar vidare (eller till kl ...)? Jag håller öppet för trafik från Er tills Ni meddelar vidare (eller till kl ...)
QTY* Är ni på väg mot olycksplatsen? Jag är på väg mot olycksplatsen
QTZ* Fortsätter ni med sökande? Jag fortsätter med sökandet
QUA Har Ni hört av ... (anropsignal)? Härmed underrättelser om ... (anropsignal)
QUB* Kan ni ge mig: sikt, molnhöjd, vindriktning? -
QUC Vad har mitt senaste meddelande för nummer?
Vilket är det sista meddelande, Ni mottagit från — (anropssignal för rörlig station)?
Ditt senaste meddelande har nummer
Det sista meddelande, jag mottagit från — (anropssignal för rörlig station) är —
QUD Har ni tagit emot brådskande anrop från ...?
Har Ni mottagit ilsignalen från — (anropssignal för rörlig station)
Jag har tagit emot brådskande anrop från ...
Jag har mottagit ilsignalen från — (anropssignal för rörlig station) kl —
QUE Kan ni tala på ... (språk)? Jag kan tala på ... (språk)
QUF Har ni tagit emot nödanropet från ...?
Har Ni mottagit nödsignalen från (anropssignal för rörlig station)?
Jag har tagit emot nödanropet från ...
Jag har mottagit nödsignalen från — (anropssignal för rörlig station)
QUG Tvingas ni landa?
Blir Ni tvungen att gå ned på vattnet (eller landa)?
Jag tvingas att landa
Jag är tvungen att gå ned på vattnet (eller landa) vid — (plats)
QUH* Vad är aktuellt barometertryck vid havsytan? Aktuellt barometertryck vid havsytan är...
QUI Är era positionsljus tända? Mina positionsljus är tända
QUJ Kan ni ange rättvisande färdlinje till er?
QUK Hur är havets tillstånd vid ...? Havets tillstånd vid ... är ...
QUL Hur är dyningen vid ...? Dyningen vid ... är ...
QUM Får jag återgå till normal trafik? Du kan återgå till normal trafik
QUN Skulle fartyg i min omedelbara närhet ange sin position och kurs?
QUO* Skall jag söka efter ...
  1. luftfartyg?
  2. fartyg?
  3. räddningsfarkoster?
QUP* Kan ni ange ert läge med ...
  1. strålkastare?
  2. svart rök?
  3. nödraketer?
QUQ Skall jag, om möjligt med intermittent ljus, rikta min strålkastare vertikalt mot ett moln,
och om jag ser eller hör Ert luftfartyg, därefter rikta ljusstrålen mot vindriktningen och mot vattnet
(eller marken) för att underlätta Er nedgång på vattnet (eller Er landning)?
QUR* Har de överlevande
  1. räddningsutrustning?
  2. tagits upp av räddningsbåt?
  3. nåtts av hjälp?
QUS* Har ni siktat överlevande eller vrakspillror?
QUT* Är olycksplatsen markerad?
QUU* Skall jag dirigera fartyget till min position? Dirigera fartyget till er position
QUW* Befinner ni er i spaningsområdet? Jag befinner mig i spaningsområdet
QUY* Är räddningsfarkostens position markerad? Positionen är markerad

__________
Denna kod har motsvarande betydelse vid flaggsignalering

Svensk militär kod[redigera | redigera wikitext]

[5] [10] [11]

Observera, att flera definitioner är varandra motstridande (t ex jag/Ni) mellan respektive årgångsversioner enligt indikerade referenser.

Förkortning Fråga Svar eller meddelande
QXA Har Ni hört något (från ...)? Jag har ingenting hört (från ...)
QXB Pågår prov? Prov pågår
QXC Är innebörden i mitt nyss sända trafikmeddelande klar? Innebörden av Ert nyss sända trafikmeddelande är inte klar
QXD Skall jag använda min fullständiga anropssignal? Använd Er fullständiga anropssignal
QXE Hur många grupper innehåller Ert meddelande? Jag har ett meddelande att sända till Er, som innehåller ... grupper
QXE
(SbIA)
Hur många grupper innehåller Ert meddelande? Jag har ett meddelande innehållande — grupper att sända till Er
QXF
(SbRF)
Har Ni uppfattat mitt (min) ... på frekvens nr (bet) ...?
    1. Svar
    2. Anrop
    3. Sändning
Jag har uppfattat ... på frekvens nr (bet) ...
    1. Svar
    2. Anrop
    3. Sändning
QXF
<small(SbIA)
Har Ni uppfattat mitt — på frekvens (trafiknät) —?
    1. svar
    2.anrop
Jag har uppfattat Ert svar (anrop) på frekvens (trafiknät) —
QXF
(SbIK:3)
Har ni uppfattat mitt ... på frekvens nr ...?
    1. svar
    2. anrop
Jag har uppfattat Ert svar (anrop) på frekvens nr ...
QXG Skall jag fortsätta att sända? Lyssna innan Ni sänder
    1. Ni stör (anropssignal)
    2. Ni sänder samtidigt med (anropssignal)
QXH
(SbIK:3)
Kan fjärrskrift påbörjas på frekvensband nr ...? Fjärrskrift kan påbörjas på frekvensband nr ...
QXH
(SbIA)
Kan fjärrskrift påbörjas på frekvens (trafiknät) — Fjärrskrift kan påbörjas på frekvens (trafiknät) —
QXI
(SbIA)
(Disponibel)
QXI
(SbIK:3)
Skall jag sända provremsa? Sänd provremsa
QXJ Er fjärrskrift är oläslig
QXK Öka frekvenssvinget
QXL Minska frekvenssvinget
QXM
(SbRF)
Använd signaleringsmetod ...
QXM
(SbIA)
Kan Ni övergå till telegrafisändning på anrops- eller angiven frekvens (trafiknät) —? Jag övergår till telegrafisändning på anrops- eller angiven frekvens (trafiknät)
QXM
(SbIK:3)
Kan jag övergå till telegrafisändning på anrops- eller angiven frekvens? Jag går över till telegrafisändning på anrops- eller angiven frekvens
QXN Främmande radiostation (med anropsignal ...) utför falsk signalering (med ...)
QXN
(SbIA)
Kan Ni övergå till fjärrskrift på frekvens (trafiknät) —? Jag övergår till fjärrskrift på frekvens (trafiknät) —
QXN
(SbIK:3)
Kan ni gå över till fjärrskrift på frekvensband nr ...? Jag går över till fjärrskrift på frekvensband nr ...
QXO
(SbIA)
Skall jag passa frekvens (kanal, trafiknät) —? Passa frekvens (trafiknär) —
QXO
(SbIK:3)
Skall jag passa frekvens nr ... (kanal, trafiknät)? Passa frekvens nr (kanal, trafiknät) ...
QXP Vilket passningsalternativ har Ni? Jag har passningsalternativ ...
QXP
(SbIA, SbIIK:3)
Använd signaleringsmetod ...
QXQ Era ord(grupp-)uppehåll är felaktiga
QXR Ni använder fel anropssignal för denna trafik
QXS Iakttag trafikdisciplin. Ni bryter mot moment ...
QXT Stäng Er station
QXU Stämmer gruppantalet? Antalet grupper är ...
QXV Berör meddelande nr  ... mig? Meddelande nr ... berör inte Er
QXW
(SbIA)
Har Ni (eller —) mottagit meddelande nr — Jag (eller —) har kl — mottagit meddelande nr —
QXW
(SbIK:3)
Har Ni (eller ...) mottagit meddelande tnr ...? Jag (eller ...) har mottagit meddelande tnr ... kl ...
QXX Kan Ni meddela mig när detta meddelande (eller meddelande med tnr ...) sänts till...? Jag meddelar när detta meddelande (eller meddelande med tnr ...) sänts till ...
QXX
(SbIA, SbIK:3)
Meddela mig när detta meddelande (meddelande med nr ...) sänts till ...
QXY Kan Ni meddela mig när ni fått förbindelse med ...? Jag meddelar Er när jag fått förbindelse ...
QXZ Kan Ni meddela ... att jag har ett meddelande till honom? Jag meddelar ... att Ni har ett meddelande till honom.
QXZ
(SbIK:3)
Då Ni får/fått förbindelse med ... meddela honom att jag har ett meddelande till honom
QYA–QYJ
(SbIA)
(Reserverad för lösensignalering)
QYK–QYZ
(SbIA)
(Disponibla)
QYA–QYL
(SbIK:3)
(Reserverade för lösensignalering)
QYC Skall jag sända provslinga (provningsmeddelande)? Sänd provslinga (provningsmeddelande)
QYD Är min fjärrskrift oläslig? Er fjärrskrift är oläslig
QYF På vilken frekvens skall jag sända? Sänd på frekvens nr ...
QYG På vilken frekvens sänder Ni? Jag sänder på frekvens nr ...
QYH Skall vi sända på våra respektive sändningsfrekvenser? Vi går över till våra respektive sändningsfrekvenser
QYJ Kan annat frekvensband (frekvens) tilldelas mig i stället för ... enär detta är olämpligt? Ni tilldelas frekvensband (frekvens) ... istället för ...
QYK Kan Ni tilldela mig ett frekvensband (frekvens) för fjärrskriftförbindelser med Er? Ni tilldelas frekvensband (frekvens) ... för fjärrskriftförbindelse med mig.
QYL Kan Ni utföra följande?
1. Funktionskontroll i inre slinga
2. Funktionskontroll i yttre slinga
3. Ställa ARQ i MA (MASTER)
4. Ställa ARQ i SL (SLAVE)
5. Ställa i SPX (SIMPLEX)
6. Kontrollera skiftet på Er sändare
7. Kontrollera övre sidbandet
8. Kontrollera undre sidbandet
Jag har utfört följande:
1. Funktionskontroll i inre slinga
2. Funktionskontroll i yttre slinga
3. Ställt ARQ i MA (MASTER)
4. Ställt ARQ i SL (SLAVE)
5. Ställt i SPX (SIMPLEX)
6. Kontrollerat skiftet på min sändare
7. Kontrollerat övre sidbandet
8. Kontrollerat undre sidbandet
QYM Vilket frekvensskift har Ni ställt in på
1. Sändaren
2. Mottagaren
1. Min sändares skift är ...
2. Min mottagares skift är ...
QYM
(SbIK:3)
Jag utför sändning på frekvenserna nr ...
QYN Vilket är Ert senast sända meddelandes serie- (löp‑)nummer? Mitt senaste sända meddelandes serie- (löp‑)nummer är ...
QYO Skall jag stoppa fjärrskriftsändningen? Stoppa fjärrskriftsändningen
QYP Följande meddelande avser radiofjärrskrift
QYQ Är frekvensband nr ... olämpligt? Frekvensband nr ... är olämpligt
QYR Kan frekvensband nr ... ersättas med nr ... ? Frekvensband nr ... ersätts med nr ...
QYU Utför lösensignalering
QYV Lösensignalering. Vilket lottningsnummer använder Ni? Lösensignalering. Lottningsnummer ...
QYX Lösensignalering. Lösen ...
QYY Lösensignalering. Svar ...
QZA 1. Får min (eller ...) station stängas (kl ...)?
2. Får min (eller ...) station stängas till (kl ...)?
1. Er (eller ...) station får stängas (kl ...)
2. Er (eller ...) station får stängas till (kl ...)
3. Stäng stationen kl ...
4. Jag stänger min station (kl ...)
5. Stationen är stängd (till kl ...)
6. Stäng fjärrskriftförbindelsen
QZA
(SbIK:3)
Får min station stängas (kl ...)? Jag stänger min station (kl ...)
QZB Skall jag minska frekvensen? Minska frekvensen med ... kHz
QZB
(SbIK:3)
Minska frekvensen något (eller med ... kHz)
QZC Är min frekvens rätt inställd? Er frekvens är rätt inställd
QZD Skall jag öka frekvensen? Öka frekvensen med ... kHz
QZD
(SbIK:3)
Öka frekvensen något (eller med ... kHz
QZE Skall jag gå över till nät ... (eller frekvens nr ...)? Gå över till nät ... (eller frekvens nr ...)?
QZE
(SbIK:3)
Skall jag gå över till trafiknät ... ? Gå över till trafiknät ...
QZF Skall jag ta över trafiken (på nät ...)? Ta över trafiken (på nät ...)
QZF
SbIK:3
Skall jag överta trafiken (på trafiknät ...)? Överta trafiken (på trafiknät ...)
QZG Tar ni över trafiken (på nät ...)? Jag tar över trafiken (på nät ...)
QZG
QZH På vilken frekvens eller nät ligger ...? ... ligger på frekvens (eller nät) ...
QZJ - Jag kan ej uppfatta era svarssignaler på UK (eller frekvens nr ...). Kvittera meddelandet på KV (eller frekvens nr ...).
QZO Skall vi gå över till ordinarie/reservfrekvens nr ... (eller beteckning nr ...) Vi går över till ordinarie/reservfrekvens nr ... (eller beteckning nr ...)
QZR 1. Skall jag bibehålla min nuvarande frekvens?
2. Skall vi bibehålla vår nuvarande frekvens?
1. Jag bibehåller min nuvarande frekvens
2. Vi bibehåller vår nuvarande frekvens
QZS Skall vi gå över till sändningsklass ... (eller på frekvens nr ...)?
1. A1A (A1)
2. A2A, A2B (A2)
3. A3E (A3)
4. R3EÖ, J3EÖ (A3AÖ)
5. R3EU, J3EU (A3AU)
6. B8E (A3B)
7. R7B, J7B, B7B (A7J)
8. B XX (A9B)
9. F1B (F1)
10. F1B m ARQ (F1 ARQ)
Vi går över till sändningsklass ... (eller på frekvens nr ...)
1. A1A (A1)
2. A2A, A2B (A2)
3. A3E (A3)
4. R3EÖ, J3EÖ (A3AÖ)
5. R3EU, J3EU (A3AU)
6. B8E (A3B)
7. R7B, J7B, B7B (A7J)
8. B XX (A9B)
9. F1B (F1)
10. F1B m ARQ (F1 ARQ)
QZV Skall vi gå över till trafikfrekvens nr ... (eller kHz)? Vi går över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)
QZW Kan ni gå över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)? Jag går över till trafikfrekvens nr ... (eller ... kHz)
QZX Skall vi gå över till nästa alternativ (eller alternativ nr ...)? Vi går över till nästa alternativ (eller alternativ nr ...)
QZY Är det begärda möjligt att utföra? Det begärda är omöjligt att utföra.

Inofficiella nättrafik-förkortningar använda i USA[12][redigera | redigera wikitext]

Serien QNA … QNZ är internationellt avdelad för aeronautisk trafik och nedanstående inofficiella förkortningar har helt annan innebörd än de internationella, och allvarliga följder riskeras om man misstolkar användningsområdet.

Nedanstående är försöksvis fri översättning från engelsk originaltext med anpassning till svenska termer.

Sammanhanget avgör om meddelandet ska tolkas som fråga (avslutas i så fall med frågetecken '?') eller ha positiv betydelse.

Förkortning Betydelse
QNA* Svara i fastställd ordning
QNB* Transitera mellan ... och ...
QNC Alla stationer ska skriva ned följande som är riktat till alla stationer i nätet
QND* Jag är trafikledare
QNE* Alla i nätet ska passa
QNF Nätet saknar trafikledare
QNG Överta nätet som trafikledare
QNH Din sändarfrekvens är för hög
QNI Jag anmäler mig i nätet med följande trafiklista eller QRU
QNK* Sänd meddelanden till ... via ...
QNL Din sändarfrekvens är för låg
QNM* Du stör nätet. Avbryt sändningen
QNN ... är trafikledare
QNO Jag lämnar nätet
QNP Jag kan inte läsa dig eller ...
QNQ* Byt frekvens till ... och vänta tills ... är klar. Sänd sen ditt meddelande
QNR Svara ... och ta emot meddelandet
QNS* Förbindelsekontroll. Vilka stationer finns i nätet?
QNT Får jag lämna nätet?
QNU* Trafik från nätet väntar. Håll dig redo ta emot
QNV* Anropa ... på denna frekvens.
Om du får svar, flytta till frekvens ... och sänd det meddelande som är riktat till ...
QNW Vilken station har förbindelse till ... ?
QNX Får jag avbryta passningen? / Du får avbryta passningen
QNY* Byt till annan frekvens eller till ... kHz för trafik med ...
QNZ Nolltona din sändare mot min frekvens

–––––––––––––––
* Endast huvudstationen får använda denna kod

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] German police usage
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p] Signalinstruktion för Armén (Signal I A 1938, bilagor, Lantförsvarets Kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm 1938)
 3. ^ ICAO PANS-ABC_Doc8400–4: The ICAO Q Code 1989 + Signalinstruktion för armén (Signal I A 1945), Försvarets kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm1945
 4. ^ Engelskspråkiga Wikipedia: Q code
 5. ^ [a b] Sambandsinstruktion för Krigsmakten, 3. telegrafering, Försvarets bok- och blankettförråd, Sundbyberg1968 (SbIK:3) (Upphäver Gemensamma bestämmelser för krigsmakten, del I (GBSK:I) 1957 samt 1967 års offsetupplaga av Sambandsinstruktion för krigsmakten SbI K 1967
 6. ^ ITU Radio Regulations, Appendix 14, Section 1 (Revision 1985)
 7. ^ [a b c d e f g h i] Officiell svensk lydelse
 8. ^ QST 1915
 9. ^ QST är också namnet på en tidskrift utgiven av ARRL
 10. ^ Sambandsinstruktion för armén, 6.stationstjänst, Försvarets bok- och blankettförråd, Sundbyberg 1962 (SbIA) (Upphäver kapitel 7 i Prov SbIA 1958)
 11. ^ Sambandsreglemente för Försvarsmakten, telegrafering, 1986 (SbRF)
 12. ^ QSL.net