Universitetslärare

Från Wikipedia
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

En universitetslärare är en lärare som undervisar på ett universitet. Universitetslärare kan ha olika titlar eller tjänster beroende på deras utbildningsgrad och övriga kvalifikationer. Universitetsadjunkten innehar en grundutbildning från universitet (magister- eller kandidatexamen), universitetslektorn innehar doktorsexamen och professorer innehar också doktorsexamen och kan många gånger vara utnämnda till docenter.