Överträdelseförfarande

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett överträdelseförfarande är ett förfarande inom Europeiska unionen som Europeiska kommissionen inleder när den anser att en medlemsstat inte uppfyller sina skyldigheter enligt unionens fördrag.[1] Överträdelseförfaranden är kommissionens främsta verktyg för att se till att medlemsstaterna genomför och tillämpar unionsrätten på ett korrekt sätt. Samtliga medlemsstater har förbundit sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av unionsrätten fullgörs.[2] Övervakningen av medlemsstaternas genomförande och tillämpning av unionsrätten är en av kommissionens huvuduppgifter.[3] Vid överträdelse av stabilitets- och tillväxtpaktens bestämmelser om budgetdisciplin används dock ett annat förfarande – förfarandet vid alltför stora underskott.[4]

Kommissionen kan inleda ett överträdelseförfarande antingen på eget initiativ eller efter att ha mottagit ett klagomål från allmänheten.[1] Innan ett formellt överträdelseförfarande inleds försöker kommissionen att lösa problemet i dialog med den berörda medlemsstaten genom ett så kallat EU pilot-förfarande. Pilotförfarandet innebär att kommissionen skickar en rad frågor till de nationella myndigheterna, som har tio veckor på sig att svara. Därefter har kommissionen ytterligare tio veckor på sig att bedöma om de nationella myndigheternas svar är tillfredsställande. Om kommissionen anser att medlemsstaten inte uppfyller sina skyldigheter kan den gå vidare med ett formellt överträdelseförfarande.[5]

Det formella överträdelseförfarandet inleds med att kommissionen översänder en formell underrättelse till de nationella myndigheterna om att den inte anser att medlemsstaten uppfyller sina skyldigheter. De nationella myndigheterna har därefter två månader på sig att yttra sig. Baserat på de nationella myndigheternas svar beslutar kommissionen genom ett motiverat yttrande om medlemsstatens åtgärder ska anses vara tillräckliga eller inte.[6] Medlemsstaten har sedan två månader på sig att uppfylla de eventuella krav som kommissionen ställer. Om medlemsstaten underlåter sig att göra detta, kan kommissionen väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen. Cirka 85 procent av alla klagomål löser sig dock innan de når domstolen. Domstolen undersöker om medlemsstaten i fråga har brutit mot fördragen och meddelar sin dom i genomsnitt efter två år. Om en medlemsstat fortfarande inte vidtar lämpliga åtgärder, kan domstolen, efter att kommissionen har väckt talan på nytt, utdöma ett standardbelopp eller vite.[7] I ärenden som rör en medlemsstat som inte har meddelat kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att införliva ett direktiv som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande, kan domstolen på begäran av kommissionen utdöma ett standardbelopp eller vite redan i första domen.[8][9][10]

Även en medlemsstat kan väcka talan om fördragsbrott mot en annan medlemsstat. I sådana fall har kommissionen tre månader på sig att yttra sig över frågan innan den tas upp i domstol.[11]

Överträdelseförfarande
Klagomål väcks
På kommissionens eget initiativ eller efter klagomål från allmänheten
Circle arrow right font awesome.svg EU pilot-förfarande
Kommissionen försöker att lösa problemet i dialog med medlemsstaten
Circle arrow right font awesome.svg Formell underrättelse
Kommissionen uppmanar medlemsstaten att yttra sig inom två månader
Circle arrow right font awesome.svg Motiverat yttrande
Kommissionen motiverar varför medlemsstaten bryter mot unionsrätten
Circle arrow right font awesome.svg Talan om fördragsbrott
Kommissionen väcker talan vid EU-domstolen mot medlemsstaten
Circle arrow right font awesome.svg Dom
Domstolen avger sin dom, i genomsnitt efter två år, om eventuellt fördragsbrott
Circle arrow right font awesome.svg Ny formell underrättelse
Om medlemsstaten fortsätter att bryta mot unionsrätten väcks ny talan
Double angle down font awesome.svg Double angle down font awesome.svg Double angle down font awesome.svg Double angle down font awesome.svg Double angle down font awesome.svg
Dialog-accept.svg Medlemsstaten och kommissionen kommer överens Dialog-accept.svg Kommissionen anser att medlemsstatens svar är tillfredsställande Dialog-accept.svg Medlemsstaten uppfyller kommissionens krav inom två månader Dialog-accept.svg Medlemsstaten vidtar de åtgärder som krävs enligt domslutet Dialog-error.svg Domstolen utdömer ett standardbelopp eller vite

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Överträdelseförfarande”. Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_sv. Läst 6 juli 2022. 
 2. ^ ”Artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 18. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 3. ^ ”Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 25–26. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 4. ^ ”Artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 99–102. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 5. ^ ”EU Pilot” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/governance-tools/eu-pilot. Läst 6 juli 2022. 
 6. ^ ”Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 160. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 7. ^ ”Artikel 260.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 161. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 8. ^ ”Artikel 260.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 161. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 9. ^ ”Om domstolen”. Europeiska unionens domstol. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/. Läst 6 juli 2022. 
 10. ^ ”EU-domstolen”. Europa (webbportal). https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_sv. Läst 6 juli 2022. 
 11. ^ ”Artikel 259 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 161. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.