Hoppa till innehållet

ADR

Från Wikipedia
För adresserad direktreklam, se direktreklam.
Explosivt Inert gas Brandfarlig vätska eller gas
Brandfarligt fast ämne Fara för självantändning Utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Oxiderande ämne Giftigt ämne Varning för smitta
Radioaktivt ämne Frätande ämne Övriga farliga ämnen och föremål

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket.

ADR är en förkortning för Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route på franska eller European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road på engelska.

Exempel på en Tankcontainer som man transporterar farligt gods med.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]