Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) är en kommitté inom Europeiska unionens råd som fyller flera viktiga funktioner inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommittén ansvarar för att övervaka den internationella situationen med hänsyn till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och kan få i uppdrag att utöva politisk kontroll och strategisk ledning vid krishanteringsinsatser.[1][2] Kommittén består av ambassadörer från medlemsstaterna samt en ordförande som företräder den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Den inrättades av rådet den 9 april 2001,[3] och ersatte då den interimistiska kommitté som hade inrättats den 1 mars 2000.[4]

Sammansättning och funktionssätt[redigera | redigera wikitext]

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik består av en ambassadör från varje medlemsstats ständiga representation vid Europeiska unionen. Ambassadörerna sammanträder i regel två gånger per vecka i Bryssel, Belgien. Kommittén leds av en ordförande som utses av och företräder den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.[5] Olof Skoog utsågs till ordförande den 16 november 2010.[6] Innan dess leddes kommittén av den ambassadör som företrädde den medlemsstat som utövade det halvårsvis roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.[7] Den 21 juni 2013 utsåg den höga representanten Walter Stevens till ny ordförande. Han efterträdde Skoog den 1 september 2013.[8][9]

I likhet med övriga delar av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken krävs alltid enhällighet bland ambassadörerna för att kommittén ska kunna fatta ett beslut.[10]

Funktioner och befogenheter[redigera | redigera wikitext]

Ambassadörerna i kommittén diskuterar bland annat hur unionen ska förhålla sig till olika kriser och andra händelser i omvärlden och hur unionen ska agera på det utrikespolitiska området. Kommittén förbereder underlag till rådet för utrikes frågor, bland annat för att utarbeta den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Ärendena i kommittén bereds vanligtvis av rådets regionala arbetsgrupper eller av militärkommittén eller civilkommittén.[11] Kommittén är också ett forum för dialog mellan medlemsstaternas företrädare i frågor som rör den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samt i vissa frågor med Natos medlemsstater. Kommitténs ärenden överlämnas till Ständiga representanternas kommitté innan de tas upp på ministernivå i rådet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Artikel 38 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 326, 26.10.2012, s. 36. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT. 
 2. ^ ”Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)”. Europa (webbportal). http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/political_security_committee_sv.htm. Läst 2013-08-30. 
 3. ^ ”Rådets beslut av den 22 januari 2001 om inrättande av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (2001/78/GUSP)”. EGT L 27, 30.1.2001, s. 1-3. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0078. 
 4. ^ ”Rådets beslut av den 14 februari 2000 om att inrätta interimistiska kommittén för politik och säkerhetspolitik (2000/143/GUSP)”. EGT L 49, 22.2.2000, s. 1. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0143. 
 5. ^ ”Förteckning över rådets förberedande organ”. Europeiska unionens råd. 2014-01-14. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%205312%202014%20INIT. Läst 2014-07-21. 
 6. ^ ”Ambassadör Olof Skoog, nyutnämnd ordförande för EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska kommitté (KUSP)”. Sveriges regering. 2010-11-17. http://www.regeringen.se/sb/d/12669/a/155930. Läst 2013-08-30. 
 7. ^ ”Ashton finalising six more top appointments” (på engelska). EUobserver. 2010-11-17. http://euobserver.com/institutional/31291. Läst 2013-08-30. 
 8. ^ ”EU security chief to leave” (på engelska). European Voice. 2013-03-08. http://www.europeanvoice.com/article/2013/march/eu-security-chief-leaves/76621.aspx. Läst 2013-08-30. 
 9. ^ ”High Representative Catherine Ashton appoints new Chair of the Political and Security Committee, a new Head of Delegation/EU Special Representative to Afghanistan, and new Heads of Delegation to Mauritania and Sierra Leone” (på engelska). Europa (webbportal). 2013-06-21. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-593_en.htm. Läst 2013-08-30. 
 10. ^ ”Olof Skoog - med en nyckelroll i EU:s utrikestjänst”. Sveriges regering. 2012-03-30. http://www.regeringen.se/sb/d/13372/a/189755. Läst 2013-08-30. 
 11. ^ ”Rådets beslut av den 22 maj 2000 om inrättande av en kommitté för de civila aspekterna av krishantering (2000/354/GUSP)”. EGT L 127, 27.5.2000, s. 1. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0354. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.