Mall:Militär enhet

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen är tänkt att kunna användas för alla olika typer av militära enheter oavsett vapenslag.

Användning[redigera wikitext]

{{Militär enhet
| enhetsnamn     = 
| officielltnamn   = 
| grenfärg      = 
| bild        = 
| bildtext      = 
| datum       = 
| land        = 
| lojalitet     = 
| försvarsgren    = 
| typ        = 
| roll        = 
| kommando_struktur = 
| föregångare    = 
| efterföljare    = 
| ingående delar   = 
| ingående delar beteckning = 
| stående styrkor  = 
| storlek      = 
| högkvarter     = 
| förläggningsort  = 
| övningsplats    = 
| smeknamn      = 
| beskyddare     = 
| motto       = 
| färger       = 
| marsch       = 
| maskot       = 
| slag        = 
| årsdagar      = 
| dekorationer    = 
| segernamn     = 
| webbplats     = 
<!-- Befälhavare -->
| befälhavare1    = 
| titel befälhavare1 = 
| befälhavare2    = 
| titel befälhavare2 = 
| befälhavare3    = 
| titel befälhavare3 = 
| befälhavare4    = 
| titel befälhavare4 = 
| framstående_befälhavare    = 
| titel framstående_befälhavare = 
<!-- Tjänstetecken -->
| identifikationssymbol       = 
| identifikationssymbol_beteckning  = 
| identifikationssymbol_2      = 
| identifikationssymbol_2_beteckning = 
| identifikationssymbol_3      = 
| identifikationssymbol_3_beteckning = 
| identifikationssymbol_4      = 
| identifikationssymbol_4_beteckning = 
<!-- Flygplan -->
| flygplan_attack   = 
| flygplan_bomb    = 
| flygplan_tele    = 
| flygplan_jakt    = 
| flygplan_multi-role = 
| flygplan_torped   = 
| flygplan_spaning   = 
| flygplan_skol    = 
| flygplan_transport  = 
| flygplan_mål     = 
| flygplan_övrigt   = 
<!-- Helikoptrar -->
| helikopter attack  = 
| helikopter transport = 
| helikopter spaning  = 
| helikopter räddning = 
| helikopter ubåtsjakt = 
| skolhelikoptrar   = 
| helikopter övrigt  = 
<!-- Fordon -->
| stridsvagn      = 
| pansarskyttefordon  = 
| terrängfordon    = 
| trupptransportfordon = 
| artillerifordon   = 
| radarfordon     = 
}}
 • enhetsnamn – det formella namnet på enheten.
 • bildvalbar – en bild av enhetens tjänstetecken eller vapensköld. Bilden måste vara i formen [[Fil:Exempel.jpg|100px]]; särskilt thumb attributet får inte användas.
 • bildtextvalbar – texten som placeras under bilden.
 • datum – perioden (vanligtvis i år) då enheten var aktiv.
 • föregångarevalbar – den tidigare enhet som föregick nuvarande enhet.
 • efterföljarevalbar – den enhet som kom att ersätta/bildas ur nuvarande enhet.
 • landvalbar – om enheten är en del av ett lands försvarsmakt.
 • lojalitetvalbar – används för att indikera hos vem enheten är lojal mot som inte är del av någon reguljär försvarsmakt; kan vanligtvis utelämnas. I fall med nationalgarden, lantvärn eller hemvärn så ska ursprungslandet anges.
 • försvarsgrenvalbar – i militären är vanligtvis armén, marinen, flygvapnet, etc.
 • typvalbar – den generella typen av enheten, t.ex. kavalleri, infanteri, artilleri, etc.
 • rollvalbar – den typiska strategiska användandet av enheten, t.ex. shocktrupper, specialförband, mekaniserat infanteri, etc.
 • storlekvalbar – enhetens storlek, t.ex. regemente.
 • ingående delarvalbar – vilka signifikanta delar som ingår, som brigader i den division eller flygdivisioner i en flygflottilj.
 • ingående delar beteckningvalbar – beteckning av ingående delar.
 • kommand_strukturvalbar – ifall enheten är en del av en större permanent enhet.
 • högkvartervalbar – enhetens högkvarter (om det finns på annan plats än förläggningsorten)
 • förläggningsortvalbar – enhetens förläggningsort/högkvarter.
 • övningsplatsvalbar – enhetens övningsplats.
 • smeknamnvalbar – om enheten har något smeknamn.
 • beskyddarevalbar – beskyddaren som enheten är döpt efter; detta är bara användbart i försvarsmakter där enheter är döpta efter individer.
 • valspråk/mottovalbar – enhetens officiella valspråk (med översättning, om möjligt).
 • färgervalbar – färger, antingen från uniformerna eller från enhetens färger.
 • marschvalbar – enhetens officiella marsch.
 • maskotvalbar – om de finns någon officiell maskot.
 • slagvalbar – anmärkningsvärda slag eller krig som enheten har deltagit i.
 • årsdagarvalbar – om enheten har några årsdagar som man firar.
 • dekorationervalbar – dekorationer som enheten har mottagit.
 • segernamnvalbar – segernamn som enheten har mottagit.

Parameter för Befälhavare[redigera wikitext]

 • befälhavare1 –Första aktiva befälhavaren, till exempel regementschef
 • titel befälhavare1 –Titel för befälhavare1 om den ej anges så skrivs Nuvarande befälhavare ut.
 • befälhavare2 –Andra aktiva befälhavaren, till exempel ställföreträdande divisionschef
 • titel befälhavare2 –Titel för befälhavare2 om den ej anges så skrivs Nuvarande stf befälhavare ut.
 • befälhavare3 –Tredje aktiva befälhavaren, till exempel stabschef
 • titel befälhavare3 –Titel för befälhavare3 om den ej anges så skrivs Nuvarande stabschef ut.
 • befälhavare4 –Fjärde aktiva befälhavaren, till exempel Command Sergeant Major
 • titel befälhavare4 –Titel för befälhavare4 om den ej anges så skrivs Befälhavare ut.
 • framstående_befälhavare – Ett urval av framstående befälhavare, dock inte alla historiska förbandschefer som hellre kan listas i ett separat stycke i artikeln.
 • titel framstående_befälhavare –Titel för framstående befälhavare om den ej anges så skrivs Framstående befälhavare ut.

Parameter för Tjänstetecken[redigera wikitext]

 • identifikationssymbolvalbar – enhetens identifieringssymbol (som t.ex. lapp på axel, tartan, etc).
 • identifikationssymbol_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_2valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_2_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_3valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_3_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_4valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_4_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).

Parameter för flygplan[redigera wikitext]

 • flygplan_attackvalbar – Attackflygplan
 • flygplan_bombvalbar – Bombflygplan
 • flygplan_televalbar – Telekrigföringsflygplan
 • flygplan_jaktvalbar – Jaktplan
 • flygplan_multi-rolevalbar – Multirollflygplan
 • flygplan_torpedvalbar – Torpedflygplan
 • flygplan_spaningvalbar – Spaningsflygplan
 • flygplan_skolvalbar – Skolflygplan
 • flygplan_transportvalbar – Transportflygplan
 • flygplan_målvalbar – Målflygplan
 • flygplan_övrigtvalbar – Övriga flygplan

Parameter för helikoptar[redigera wikitext]

 • helikopter attack – Attackhelikoptrar
 • helikopter transport – Transporthelikoptrar
 • helikopter spaning – Spaningshelikoptrar
 • helikopter räddning – Räddningshelikoptrar
 • helikopter ubåtsjakt – Ubåtsjaktshelikoptrar
 • helikopter övrigt – Övriga helikoptrar

Se även[redigera wikitext]

Mallen är tänkt att kunna användas för alla olika typer av militära enheter oavsett vapenslag.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
grenfärggrenfärg

ingen beskrivning

Okändvalfri
enhetsnamnenhetsnamn

det formella namnet på enheten

Strängföreslagen
bildbild

en bild av enhetens tjänstetecken eller vapensköld. Bilden måste vara i formen [[Fil:Exempel.jpg|100px]]; särskilt thumb attributet får inte användas.

Strängföreslagen
bildbreddbildbredd

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildtextbildtext

texten som placeras under bilden

Strängvalfri
officielltnamnofficielltnamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
datumdatum

perioden (vanligtvis i år) då enheten var aktiv.

Strängföreslagen
landland

om enheten är en del av ett lands försvarsmakt.

Exempel
{{Flagga|Sverige}}
Strängföreslagen
lojalitetlojalitet

används för att indikera hos vem enheten är lojal mot som inte är del av någon reguljär försvarsmakt; kan vanligtvis utelämnas. I fall med nationalgarden, lantvärn eller hemvärn så ska ursprungslandet anges.

Strängvalfri
försvarsgrenförsvarsgren

i militären är vanligtvis armén, marinen, flygvapnet, etc.

Exempel
{{Arme|Sverige}}
Strängföreslagen
typtyp

den generella typen av enheten

Exempel
kavalleri, infanteri, artilleri,
Strängföreslagen
rollroll

ingen beskrivning

Okändvalfri
specialiseringspecialisering

ingen beskrivning

Okändvalfri
storlekstorlek

ingen beskrivning

Okändvalfri
föregångareföregångare

den tidigare enhet som föregick nuvarande enhet.

Strängvalfri
efterföljareefterföljare

ingen beskrivning

Okändvalfri
ingående delar beteckningingående delar beteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
ingående delaringående delar

ingen beskrivning

Okändvalfri
ingående_brigaderingående_brigader

ingen beskrivning

Okändvalfri
kommando_strukturkommando_struktur

ingen beskrivning

Okändvalfri
högkvarterhögkvarter

ingen beskrivning

Okändvalfri
förläggningsortförläggningsort

ingen beskrivning

Okändvalfri
övningsplatsövningsplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
smeknamnsmeknamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
beskyddarebeskyddare

ingen beskrivning

Okändvalfri
mottomotto

ingen beskrivning

Okändvalfri
färgerfärger

ingen beskrivning

Okändvalfri
marschmarsch

ingen beskrivning

Okändvalfri
maskotmaskot

ingen beskrivning

Okändvalfri
slagslag

ingen beskrivning

Okändvalfri
årsdagarårsdagar

ingen beskrivning

Okändvalfri
dekorationerdekorationer

ingen beskrivning

Okändvalfri
segernamnsegernamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
webbplatswebbplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
befälhavare1befälhavare1

ingen beskrivning

Okändvalfri
befälhavare2befälhavare2

ingen beskrivning

Okändvalfri
befälhavare3befälhavare3

ingen beskrivning

Okändvalfri
befälhavare4befälhavare4

ingen beskrivning

Okändvalfri
framstående_befälhavareframstående_befälhavare

ingen beskrivning

Okändvalfri
nuvarande_befälhavarenuvarande_befälhavare

ingen beskrivning

Okändvalfri
nuvarande_stf_befälhavarenuvarande_stf_befälhavare

ingen beskrivning

Okändvalfri
nuvarande_stabschefnuvarande_stabschef

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel befälhavare1titel befälhavare1

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel befälhavare2titel befälhavare2

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel befälhavare3titel befälhavare3

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel befälhavare4titel befälhavare4

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel framstående_befälhavaretitel framstående_befälhavare

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbolidentifikationssymbol

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_2identifikationssymbol_2

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_3identifikationssymbol_3

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_4identifikationssymbol_4

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_beteckningidentifikationssymbol_beteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_2_beteckningidentifikationssymbol_2_beteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_3_beteckningidentifikationssymbol_3_beteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
identifikationssymbol_4_beteckningidentifikationssymbol_4_beteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_attackflygplan_attack

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_bombflygplan_bomb

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_teleflygplan_tele

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_jaktflygplan_jakt

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_torpedflygplan_torped

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_spaningflygplan_spaning

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_skolflygplan_skol

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_transportflygplan_transport

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_övrigtflygplan_övrigt

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_multi-roleflygplan_multi-role

ingen beskrivning

Okändvalfri
flygplan_målflygplan_mål

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter attackhelikopter attack

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter transporthelikopter transport

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter spaninghelikopter spaning

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter räddninghelikopter räddning

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter ubåtsjakthelikopter ubåtsjakt

ingen beskrivning

Okändvalfri
helikopter övrigthelikopter övrigt

ingen beskrivning

Okändvalfri
{{{enhetsnamn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Information
Officiellt namn{{{officielltnamn}}}
Datum{{{datum}}}
Land{{{land}}}
Lojalitet{{{lojalitet}}}
Försvarsgren{{{försvarsgren}}}
Typ{{{typ}}}
Roll{{{roll}}}
Del av{{{kommando_struktur}}}
Föregångare{{{föregångare}}}
Efterföljare{{{efterföljare}}}
Ingående delar{{{ingående delar}}}
Stående styrkor{{{stående_styrkor}}}
Storlek{{{storlek}}}
Högkvarter{{{högkvarter}}}
Förläggningsort{{{förläggningsort}}}
Övningsplats{{{övningsplats}}}
Smeknamn{{{smeknamn}}}
Beskyddare{{{beskyddare}}}
Valspråk{{{motto}}}
Färger{{{färger}}}
Marsch{{{marsch}}}
Maskot{{{maskot}}}
Kända slag och krig{{{slag}}}
Årsdagar{{{årsdagar}}}
Dekorationer{{{dekorationer}}}
Segernamn{{{segernamn}}}
Webbplats{{{webbplats}}}
Befälhavare
Nuvarande befälhavare{{{befälhavare1}}}
Nuvarande stf befälhavare{{{befälhavare2}}}
Nuvarande stabschef{{{befälhavare3}}}
Befälhavare{{{befälhavare4}}}
Framstående befälhavare{{{framstående_befälhavare}}}
Tjänstetecken
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_2}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_3}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_4}}}
Flygplan
Attackflygplan{{{flygplan_attack}}}
Bombflygplan{{{flygplan_bomb}}}
Telekrigförings
flygplan
{{{flygplan_tele}}}
Jaktflygplan{{{flygplan_jakt}}}
Enhetsflygplan{{{flygplan_multi-role}}}
Torpedflygplan{{{flygplan_torped}}}
Spaningsflygplan{{{flygplan_spaning}}}
Skolflygplan{{{flygplan_skol}}}
Transportflygplan{{{flygplan_transport}}}
Målflygplan{{{flygplan_mål}}}
Övriga typer{{{flygplan_övrigt}}}
Helikoptrar
Attackhelikoptrar{{{helikopter attack}}}
Transporthelikoptrar{{{helikopter transport}}}
Spaningshelikoptrar{{{helikopter spaning}}}
Räddningshelikoptrar{{{helikopter räddning}}}
Ubåtsjaktshelikoptrar{{{helikopter ubåtsjakt}}}
Skolhelikoptrar{{{skolhelikoptrar}}}
Övriga helikoptrar{{{helikopter övrigt}}}
Fordon
Stridsvagn{{{stridsvagn}}}
Pansarskyttefordon{{{pansarskyttefordon}}}
Terrängfordon{{{terrängfordon}}}
Trupptransportfordon{{{trupptransportfordon}}}
Artillerifordon{{{artillerifordon}}}
Radarfordon{{{radarfordon}}}
|}