Skyddsfraser

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skyddsfraser eller S-fraser är ett klassificeringssystem av skydds- och säkerhetsföreskrifter för hantering av kemiska produkter. Systemet definieras i bilaga IV i rådsdirektiv 67/548/EEG och används främst inom EU men har även en viss användning utanför EU. Varje skyddsfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt S samt en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Från och med 1 juni 2015 används Skyddsangivelser enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida.

Lista över skyddsfraser[redigera | redigera wikitext]

Enkla skyddsfraser[redigera | redigera wikitext]

 • S1 Förvaras i låst utrymme.
 • S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • S3 Förvaras svalt.
 • S4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
 • S5 Förvara innehållet i ... (lämplig vätska anges av tillverkaren).
 • S6 Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren).
 • S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
 • S8 Förpackningen förvaras torrt.
 • S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
 • S12 Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
 • S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
 • S14 Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).
 • S15 Får inte utsättas för värme.
 • S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
 • S17 Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
 • S18 Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
 • S20 Ät inte eller drick inte under hanteringen.
 • S21 Rök inte under hanteringen.
 • S22 Undvik inandning av damm.
 • S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).
 • S24 Undvik kontakt med huden.
 • S25 Undvik kontakt med ögonen.
 • S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
 • S27 Tag genast av alla nedstänkta kläder.
 • S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).
 • S29 Töm ej i avloppet.
 • S30 Häll aldrig vatten på eller i produkten.
 • S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
 • S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
 • S36 Använd lämpliga skyddskläder.
 • S37 Använd lämpliga skyddshandskar.
 • S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
 • S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 • S40 Golv och förorenade föremål tvättas med ... (anges av tillverkaren).
 • S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
 • S42 Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).
 • S43 Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").
 • S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
 • S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
 • S47 Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren).
 • S48 Innehållet skall hållas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren).
 • S49 Förvaras endast i originalförpackningen.
 • S50 Blanda inte med ... (anges av tillverkaren).
 • S51 Sörj för god ventilation.
 • S52 Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
 • S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
 • S56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
 • S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
 • S59 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
 • S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
 • S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
 • S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
 • S63 Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
 • S64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Sammansatta S-fraser[redigera | redigera wikitext]

 • S1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
 • S3/7 Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
 • S3/9/14 Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).
 • S3/9/14/49 Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).
 • S3/9/49 Förvaras svalt och åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).
 • S7/8 Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
 • S7/9 Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
 • S7/47 Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren).
 • S20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
 • S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
 • S27/28 Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).
 • S29/35 Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
 • S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
 • S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
 • S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 • S36/39 Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 • S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 • S47/49 Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]