Skyddsfraser

Från Wikipedia

Skyddsfraser eller S-fraser är ett klassificeringssystem av skydds- och säkerhetsföreskrifter för hantering av kemiska produkter. Systemet definieras i bilaga IV i rådsdirektiv 67/548/EEG och används främst inom EU men har även en viss användning utanför EU. Varje skyddsfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt S samt en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Från och med 1 juni 2015 används Skyddsangivelser enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida.

Lista över skyddsfraser[redigera | redigera wikitext]

Enkla skyddsfraser[redigera | redigera wikitext]

Kod Betydelse Anteckning
S1 Förvaras i låst utrymme.
S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S3 Förvaras svalt.
S4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
S5 Förvara innehållet i ... Lämplig vätska anges av tillverkaren.
S6 Förvaras i ... Inert gas anges av tillverkaren.
S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S8 Förpackningen förvaras torrt.
S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
S12 Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
S14 Förvaras åtskilt från ... Oförenliga ämnen anges av tillverkaren.
S15 Får inte utsättas för värme.
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S17 Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
S18 Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
S20 Ät inte eller drick inte under hanteringen.
S21 Rök inte under hanteringen.
S22 Undvik inandning av damm.
S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma Lämplig formulering anges av tillverkaren.
S24 Undvik kontakt med huden.
S25 Undvik kontakt med ögonen.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S27 Tag genast av alla nedstänkta kläder.
S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... Anges av tillverkaren.
S29 Töm ej i avloppet.
S30 Häll aldrig vatten på eller i produkten.
S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
S36 Använd lämpliga skyddskläder.
S37 Använd lämpliga skyddshandskar.
S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S40 Golv och förorenade föremål tvättas med ... Anges av tillverkaren.
S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
S42 Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning Specificeras av tillverkaren.
S43 Vid brandsläckning använd ... Ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten".
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S47 Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C Anges av tillverkaren.
S48 Innehållet skall hållas fuktigt med ... Lämpligt material anges av tillverkaren.
S49 Förvaras endast i originalförpackningen.
S50 Blanda inte med ... Anges av tillverkaren.
S51 Sörj för god ventilation.
S52 Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
S56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
S59 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S63 Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
S64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten Endast om personen är vid medvetande.

Sammansatta S-fraser[redigera | redigera wikitext]

Kod Betydelse Anteckning
S1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S3/7 Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
S3/9/14 Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från ... Oförenliga ämnen anges av tillverkaren.
S3/9/14/49 Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från ... Oförenliga ämnen anges av tillverkaren.
S3/9/49 Förvaras svalt och åtskilt från ... Oförenliga ämnen anges av tillverkaren.
S7/8 Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
S7/9 Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
S7/47 Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger ... °C Anges av tillverkaren.
S20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
S27/28 Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket ... Anges av tillverkaren.
S29/35 Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S36/39 Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S47/49 Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger ... °C Anges av tillverkaren.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]