Axel Ljungman

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Axel Ljungman.

Axel Vilhelm Ljungman, född 1 september 1841 i Ljungs socken, Bohuslän, död 27 oktober 1901 i Göteborg, var en svensk zoolog och riksdagsman.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Han blev student i Uppsala 1859 och promoverades vid Uppsala universitet till filosofie doktor 1872 och var 1871-84 docent i zoologi där, men var nästan hela tiden tjänstledig för uppdrag till främjande av det bohuslänska sillfisket. För dess rationella skötsel och för belysningen av sillens levnadsförhållanden och sillfisket verkade han bland annat genom en mängd skrifter (åtskilliga översättningar i "Report of United state commission of fish and fisheries") och uppsatser i den av honom redigerade "Bohuslänsk fiskeritidskrift" (1884-95) och i "Nordisk tidskrift för fiskeri" (av vars årggr 5-7, 1879-82, han var medredaktör) m. m., varjämte han i "Öfversigt af Vetenskapsakademiens förhandlingar" (arg. 21, 23, 27, 28) lämnade bidrag till kännedomen om ophiuriderna.

Åren 1880-82 och 1885-96 tillhörde han Göteborgs och Bohus läns landsting. 1881-99 var han ledamot av andra kammaren för Orust och Tjörn, skrev många motioner och satt i tillfälligt utskott 1883-84, konstitutionsutskottet 1885-87 och 1891-98 (1887, 1891-98 som vice ordförande) och bankoutskottet 1888-90. I riksdagen verkade han utom i fiskerifrågor i övrigt för kommunikationsväsendet och särskilt för telefonnätets utvidgning i Bohuslän. Till sina politiska åsikter var han moderat konservativ. Han var ledamot av kommittén angående havsfiskets ordnande i Göteborgs och Bohus län (1892-94), för avgivande av förslag till lag om rätt till fiske (1894) och angående kommunalbeskattningen (1897). 1900 utnämndes han till karantänsmästare på Känsö. Han utgav bland annat Några ord om den unionella frågans lösning (1895).

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • Angående behöfligt sammanförande och öfverseende af lagstiftningen om rätt till fiskes utöfning. Göteborg. 1894. Libris 2783347 
 • Anteckningar rörande sillsaltning, sillvrakning och sillhandel. Uddevalla. 1882. Libris 3277222 
 • Berättelse öfver en med kanonångbåten Gunhild under sommaren 1871 företagen expedition för anställande af åtskilliga undersökningar till hafsfiskets befrämjande uti Skagerrack och Kattegat.. Med bifogade anm. och tillägg tryckt såsom handskrift. Upsala. 1873. Libris 2783348 
 • Berättelsen öfver Göteborgs och Bohus läns hafsfisken under 1886-1887. [Undert.: A.V.L.]. Göteborg. 1888. Libris 2783349 
 • Bidrag till kännedom om sillens lefnadsförhållanden. Tjörn: Förf. 1880. Libris 1598536 
 • Bidrag till lösningen af frågan om de stora sillfiskenas sekulära periodicitet. Tjörn: Förf. 1880. Libris 1598535 
 • Bohus läns hafsfiske och dess framtid. Göteborg. 1882. Libris 2783350 
 • Bohus läns hafsfisken och de vetenskapl. hafsfiskeundersökningarne. Tjörn: Förf. 1878. Libris 1598537 
 • Bohusläns hafsfiske och dess främjande.: en kortfattad öfversikt. Göteborg. 1896. Libris 2783351 
 • Bohuslänska längdbanans riktning. Göteborg. 1897. Libris 2783352 
 • De föreslagna telefonledningarna i bohuslänska skärgården. Stockholm. 1887. Libris 2783354 
 • "Fiskerinäringens understöd." Af A.L.V. Göteborg. 1890. Libris 2783353 
 • Förslag till förtydligande af grundlagsbestämmelserna rör. gemensam omröstning.: (Efter motionen i 2a Kammaren 1899, n:o 244.). Stockholm. 1900. Libris 2783355 
 • Die Härings-Fischerei.: Die Abhängigkeit des Härings von äusseren physikalischen und biologischen Verhältnissen...aus dem Schwedischen übersetzt von W. Finn. Stettin. 1880. Libris 2783356 
 • En kort pro-memoria öfver Bohuslänska jernvägsfrågan afg. till Göteborgs och Bohus läns landstings jernvägs kommité. Uddevalla. 1885. Libris 2783357 
 • Kortfattad berättelse öfver de under årtiondet 1873-1883 utförda vetenskapliga undersökningarna, rörande sillen och sillfisket vid Sveriges vestkust. Göteborg. 1883. Libris 2783358 
 • Lagstiftningen för hummerfisket.: Af A.V.L. Göteborg. 1892. Libris 2783359 
 • Några anteckningar rörande bohuslänska längdbanans riktning. Stockholm. 1898. Libris 2783360 
 • Några anteckningar rörande föreslagen förhöjning af "fonden för fiskerinäringens befrämjande". Stockholm. 1899. Libris 2783361 
 • Några geologiska iakttagelser gjorda under en resa i mellersta Bohus-län sommaren 1870. Uppsala. 1870. Libris 2783362 
 • Några ord i universitetsfrågan. Göteborg. 1880. Libris 2783363 
 • Några ord om de stora bohus-länska sillfiskena: ett föredrag. Tjörn: Förf. 1877. Libris 1598538 
 • Några ord om den unionella frågans lösning jämte utkast till tvänne författningsförslag. Göteborg. 1895. Libris 2119592 
 • Några ord om det tillämnade universitetet i Göteborg: tvänne smärre uppsatser. Göteborg. 1880. Libris 2783364 
 • Några ord om landthushållningens höjande inom landet genom förbättrad undervisning. Göteborg. 1880. Libris 2783365 
 • Om anordnandet af offentliga rapporter under bohuslänska sillfisket.: Af A.V L.. Göteborg. 1892. Libris 2783366 
 • Ljungman, Axel Vilh. (1890). Om de stora hafsfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt. Varekil: Förf:n. Libris 1624396 
 • Om offentliga åtgärder med hänsyn till det rika bohuslänska sillfisket. Tjörn: Förf. 1882. Libris 1598539 
 • Om ordnandet af förhållandena å de bohuslänska fiskelägena.: Af A.V.L. [Undert. Ljungman.]. Göteborg. 1896. Libris 2783367 
 • Ljungman, Axel Vilh. (1879). Om sillens och skarpsillens fortplantning och tillväxt. Tjörn: Förf. Libris 1598540 
 • (på danska) Om sillens och skarpsillens racer med serskild hänsyn till Sveriges vestkust. Kjöbenhavn. 1881-18[1. Libris 2783431 
 • Preliminär berättelse för 1873-1874 öfver de beträffande sillen och sillfisket vid Sveriges vestkust anställda undersökningarna. Upsala: Berling. 1874. Libris 2783368 
 • Preliminär berättelse för 1874-1875 öfver de beträffande sillen och sillfisket vid Sveriges vestra och södra kuster anstälda undersökningarna.: (Tryckt såsom handskrift.). Upsala. 1875. Libris 2783369 
 • Schematisk öfversigt öfver fiskeripolitikens hufvudsakligaste innehåll.: Ett utkast. Göteborg. 1896. Libris 2783370 
 • Smärre uppsatser rörande sillen och sillfisket m.m. Å nytt utgifne. Göteborg. 1891. Libris 2783371 
 • Sveriges deltagande i internationela fiskeriutställningen i London 1883: genmäle. Stockholm. 1883. Libris 2783372 
 • Särskild lagstiftning för hafsfisket vid rikets vestkust.: Af A.V.L. Göteborg. 1892-1894. Libris 2783373 
 • Upplysningar och handlingar rörande svenska fiskerinäringens och särskildt bohusländska hafsfiskets understöd och administration. Göteborg. 1891-1892. Libris 3277215 
 • Utkast till förslag till föreningsgrundlag för konungarikena Sverige-Norge: med användning af det i gällande grundlagar och unionskommitéernes förslag befintliga materialet. Göteborg. 1895. Libris 2119604 

Redaktörskap[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Ljungman, 1904–1926.