Historieberättande

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För berättarrösten i en fiktiv berättelse, se berättare.
The Boyhood of Raleigh av John Everett Millais, oljemålning, 1870.
En sjöman berättar för en ung Sir Walter Raleigh och dennes bror vad som hänt till havs.

Historieberättande (engelska: storytelling) är att förmedla händelser i ord, bild och ljud, ofta genom improvisation eller försköning. Berättelser eller narrativa texter har använts som ett medel för underhållning, utbildning, kulturellt bevarande, och att ingjuta moraliska värderingar. Avgörande beståndsdelar i berättelser och berättande är handlingen, karaktärerna och berättarperspektivet.

Historiskt perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Historieberättande föregick skrivandet, med de tidigaste formerna av berättande, primärt verbalt kombinerat med gester och uttryck. Förutom att vara en del av religiös ritual, kan klippmålningar[1] ha fungerat som en form av storytelling för många gamla kulturer. Aboriginerna i Australien målade symboler från historier på grottväggar som ett sätt att hjälpa berättaren komma ihåg historien. Historien blev sedan återberättad genom en kombination av muntligt berättande, musik, klippmålningar och dans, vilket skapar förståelse och mening för människans existens genom ihågkomst och att återuppleva historier.[2] Människan har använt snidade trädstammar och förgängligt material (t.ex. sand och löv) för att bevara berättelser i bilder eller med skrift. Komplexa former av tatueringar kan också representera berättelser, med information om släktskap, tillhörighet och social status.

Med tillkomsten av skriftspråket och användningen av stabila, bärbara medier blev berättelser nedtecknade, transkriberade och delade över stora delar av världen. Berättelser har ristats, skrapats, målats, tryckts eller färgats in på trä eller bambu, elfenben och andra ben, keramik, skivor av lera, sten, palmbladsböcker, skinn (pergament), barktyg, papper, silke, canvas och andra textilier, spelats in på film och lagrats elektroniskt i digital form. Muntliga berättelser fortsätter att memoreras och föras vidare från generation till generation, trots den ökande populariteten av skriftliga och tv-sända medier i stora delar av världen.

Modernt berättande[redigera | redigera wikitext]

Modernt berättande har en bred sfär. Utöver sina traditionella former (sagor, folksagor, mytologi, legender, fabler etc.), har det utvidgats sig till att representera historia, den personliga berättelsen, politiska kommentarer, och framväxande kulturella normer. Modernt berättande används också ofta för att ta itu med pedagogiska mål.[3][4] Nya former av medier skapar nya sätt för människor att spela, uttrycka, och konsumera historier. Verktyg för asynkron gruppkommunikation kan erbjuda en miljö för individer att omformulera eller omarbeta enskilda berättelser till grupphistorier.[5][6] Spel och andra digitala plattformar, t.ex. de som används inom interaktiv fiktion eller interaktivt berättande, kan användas för att positionera användaren som karaktär inom en större värld. Dokumentärer, inklusive interaktiva webbdokumentärer, använder tekniker från berättartekniker från Storytelling för att förmedla information om sitt ämne.

Muntliga traditioner[redigera | redigera wikitext]

Albert Bates Lord undersökte muntliga berättelser av jugoslaviska skalder insamlade av Milman Parry på 1930-talet, och episka texter från bland annat Odysséen och Beowulf.[7] Lord upptäckte att en stor del av berättelserna bestod av texter som var improviserade under berättarprocessen. Lord identifierade två typer av berättelsevokabulär. Det första kallade han "formler": "rosafärgad gryning, "vin-mörkt hav", och andra specifika fraser hade sedan länge varit kända från Homeros och andra muntliga epos. Hur som helst upptäckte Lord att hela 90% av de muntliga berättelsetraditionerna är sammansatta av stycken som upprepas ordagrant eller som byter ut enstaka ord. Med andra ord bygger muntliga berättelser på floskler som har lagrats under en livstid av lyssnade och historieberättande.

Den andra typen av muntliga berättelser är temat, en serie sekvenser av berättelsens händelser som strukturerar en berättelse. Precis som berättare av sagor fortskrider line-by-line med hjälp av formler, så fortsätter han med händelse till händelse tema. En nära-universellt tema är upprepning, vilket framgår i västs folklore med "rule of three": tre bröder som anges, tre försök som görs, tre gåtor ställda. Ett tema kan vara så enkelt som att en specifik uppsättning sekvenser beskriver beväpningen av hjälten, det börjar med skjorta och byxor och slutar med huvudbonad och vapen.

En hjälte föreslår en resa till en farlig plats, han förställer sig. Hans förklädnad lurar alla / förutom en obetydlig person (en gammal käring, en servitris eller en skogshuggare) som genast känner igen honom och som blir hjältens bundsförvant, visar sig också ha oväntade resurser, skicklighet eller initiativ. Ett tema hör inte till en specifik berättelse, men kan hittas med smärre variationer i många olika berättelser. Teman kan vara något mer än praktiska uppbyggda delar för att skapa en berättelse, eller de kan representera universella sanningar, ritual-baserade, religiösa sanningar, som James George Frazer såg i Den gyllene grenen, eller arketypiska, psykologiska sanningar som Joseph Campbell beskriver i Hjälten med tusen ansikten.

Berättelsen beskrevs av Reynolds Price, när han skrev:

Ett behov av att berätta och höra berättelser är viktiga för arten Homo sapiens, i andra hand, efter mat och före kärlek och tak över huvudet. Miljontals kan överleva utan kärlek eller hem, nästan ingen i tystnad, motsatsen till tystnad leder snabbt till berättande, och ljudet av historierna är det dominerande ljudet i våra liv, från de små ljuden i våra dagshändelser till de stora outsägliga beskrivningarna av psykopater.

Berättelser och Legender[redigera | redigera wikitext]

Sagen, översätts bäst som "legender", förmodas ha som faktiska händelser, oftast vid en viss tid och plats, och de drar mycket av sin effekt från detta faktum. När det övernaturliga inkräktar (som det ofta gör), gör det detta på ett känslomässigt laddat sätt. Spöken och "älskande leap" stories tillhör denna kategori, liksom många UFO-historier och berättelser om övernaturliga väsen och händelser.[källa behövs] En annan viktig granskning av människans muntliga beteende är Walter J. Ongs muntligt berättande och skrivkunnighet: I The Technologizing of the Word (1982) studerar Ong de särskiljande dragen för muntliga traditioner, hur muntliga och skriftliga kulturer interagerar och utvecklar varandra, och hur de i slutändan påverkar människors kunskapsteori.

Historieberättande och lärande[redigera | redigera wikitext]

Historieberättande är ett verktyg för att dela och tolka upplevelser. Berättelser är universella på det sättet att de kan överbrygga kulturella, språkliga och åldersrelaterade klyftor. Historieberättande kan vara adaptiv för alla åldrar och utelämnar begreppet ålderssegregation. Storytelling kan användas som en metod för att lära sig etik, värderingar och kulturella normer och olikheter. Lärande är mest effektivt när det sker i sociala miljöer som ger autentiska sociala ledtrådar om hur kunskapen ska användas. Berättelser ger ett verktyg för att överföra kunskap i ett socialt sammanhang.

Mänsklig kunskap är baserad på berättelser och den mänskliga hjärnan består av ett kognitivt maskineri som krävs för att förstå, minnas och berätta historier. Människan är berättande varelser som både individuellt och socialt, lett traditionella liv. Berättelser speglar människans tankar mot människans tänkande vid narrativa strukturer och kommer oftast ihåg fakta i berättelseform. Fakta kan förstås som mindre versioner av en större berättelse och storytelling kan alltså komplettera analytiskt tänkande. Eftersom berättande kräver lyssnarens auditiva och visuella sinnen, kan man lära sig att organisera sin mentala representation av en berättelse, känna igen språkets struktur och uttrycka sina tankar.

Berättelser är effektiva pedagogiska verktyg eftersom lyssnare blir engagerade och därför minns.[8] En engagerad lyssnare kan föreställa sig nya perspektiv, och ta in förändrade, omvälvande och empatiska upplevelser. Detta innebär att man låter den enskilde aktivt engagera sig i berättelsen samt iaktta, lyssna och delta med minimal vägledning. Att lyssna till en berättare kan skapa varaktiga personliga kontakter, främja innovativ problemlösning, och främja en gemensam förståelse kring framtida ambitioner. Lyssnaren kan sedan aktivera kunskap och föreställa sig nya möjligheter. Tillsammans kan en berättare och lyssnare söka den bästa praxisen och uppfinna nya lösningar, eftersom berättelser ofta har flera lager av betydelser, lyssnare måste lyssna noga för att identifiera den underliggande kunskapen i berättelsen. Storytelling används, genom träning av lyssnande, som ett verktyg för att lära barnen vikten av respekt. Det används också för att lära barnen att ha respekt för allt liv, värdesätta öppensinnighet, och att alltid arbeta för att övervinna motgångar. För att lära ut detta används en Kinestetisk lärstil, involvering av lyssnaren via musik, drömtydning, eller dans.

Bland Quechuafolket, i Perus högland, finns det ingen uppdelning mellan vuxna och barn. Detta gör det möjligt för barn att lära sig berättande genom egna pauser i den givna berättelsen. Därför uppmuntras barn bland Quechuafolket att lyssna till berättelser som berättas för att lära sig om sin identitet och kultur. Ibland förväntas barnen att sitta tysta och aktivt lyssna för att engagera sig i aktiviteter som självständiga studerande som inte är beroende av vuxnas undervisning.

Berättelser tenderar att vara baserade på upplevelsebaserat lärande, men lärande från en erfarenhet är inte automatisk. Ofta behöver en person försöka berätta historien kring en upplevelse innan man inser värdet av den. I detta fall är det inte bara lyssnaren som lär sig, utan även berättaren som får kännedom om sina egna unika erfarenheter och bakgrund. Denna process av berättande gör det möjligt för berättaren att effektivt förmedla idéer och med träning kunna visa potentialen i människans prestationsförmåga. Berättelser exploaterar befintlig kunskap och skapar broar, både kulturellt och vad gäller motivationen, mot en lösning.

Inhemska kulturer[redigera | redigera wikitext]

För inhemska kulturer i Amerika, används historieberättande som en oral form av språket som associeras till metoder och värderingar som är viktiga för att utveckla sin identitet. Därför kan alla i samhället lägga sin egen touch och perspektiv på det kollektiva berättandet. Berättelser i ursprungsbefolkningen skiljer sig från andra former av berättelser eftersom de inte bara ä berättade i underhållningssyfte, utan också för att lära ut värderingar. Till exempel fokuserar Sto:lo-kulturen i Kanada på att stärka barns identitet genom att berätta historier om landet för att på så sätt förklara deras roller.

För många urfolk skiljer man inte på erfarenheter i den fysiska världen och den andliga världen. Således kommunicerar ursprungsbefolkningar med sina barn genom ritualer, historieberättande, eller dialoger för att allt kommer från den store Anden eller Skaparen, och det är Alltet. Allt, inklusive döda ting, har en själ och ska respekteras. Dessa värden, inlärda genom storytelling, hjälper till att styra den framtida generationen och ger stöd i identitetsskapandet.

Värderingar[redigera | redigera wikitext]

Berättelser bygger på värderingar som går i arv från äldre generationer att forma grunden för samhället. Historieberättande används som en brygga för kunskap och förståelse för värden på "jaget" och samhället som ger samband och lärs som helhet. Kroppsrörelser och gester hjälper till att förmedla värderingar och hålla berättelser vid liv, samt bli tillgängliga för framtida generationer. Dessa värden kan inkludera familj och inhemsk historia, inklusive lärdomar av landet. De äldsta, föräldrar och farföräldrar medverkar genom att lära barnen kulturella sätt, samt samhällets värderingar. Historieberättande fungerar också som en andlig och ceremoniell funktion. Det ceremoniella användandet av historieberättande och enhetens budskap för samman inhemska berättelseteman och karaktärer, oberoende av tid, plats och karaktär. Detta innebär att, historien berättas för att berätta ett budskap och när budskapet levereras, är berättelsen klar. Som cykler av berättelser som berättas och återberättas, kan bitar av berättelsen rekombineras och visa på olika resultat för en persons handlingar.

Som konstform[redigera | redigera wikitext]

Estetik[redigera | redigera wikitext]

Konsten av berättande är, per definition, ett estetiskt vågstycke och det finns ett antal konstnärliga inslag som normalt samverkar i välutvecklade berättelser. Sådana inslag är den grundläggande idén om narrativ struktur, med identifierbar början, mittpartier, och avslut. Eller exposition-utveckling-klimax-upplösning-upplösningen, som normalt är inbyggda i sammanhängande tomt linjer, samt ett starkt fokus på temporalitet, som omfattar bibehållande av det förflutna, uppmärksamhet av denna talan, och protention / framtida förväntan, ett betydande fokus på karaktärerna och karakterisering som är "utan tvekan den enskilt viktigaste komponenten i romanen". En given heterogloss av olika röster dialogically, att spela - "ljudet av mänskliga rösten, eller många röster, tal i en mängd olika accenter, rytmer och register". Har en berättare eller berättare-liknande röst, som per definition "adresserar" och "interagerar med" en läsande publik (se Reader Response teori). Kommunicerar med en Wayne Booth-liknande retorisk dragkraft, en dialektisk process för tolkning, vilket är ibland under ytan, en plottad konditionering av berättande, och har i andra tider mycket en mer synlig, argumentation för och emot olika ståndpunkter. Den byggs upp på en väsentlig om nu-standard estetiska figuration, särskilt inklusive användning av metafor, metonymi, synekdoke och ironi (se metahistoria för expansion av denna idé), ofta insnärjd i intertextualitet, med rikliga kontakter, referenser, anspelningar, likheter, paralleller etc. till andra litteraturer, som ofta visar på en ansträngning mot bildningsroman, en beskrivning av identitetsutveckling, med ett försök att visa på karaktär och gemenskap.

Festivaler[redigera | redigera wikitext]

Historieberättar-festivaler presenterar många olika historieberättare. Element i den muntliga konstformen storytelling inkluderar visualisering (att skapa bilder för sitt inre), samt vokala samt kroppsliga gester. På många sätt bygger konstformen storytelling på andra konstformer såsom skådespeleri, muntlig framställan samt teatervetenskap. Flera historieberättarorganisationer startade i USA under 1970-talet. En sådan organisation var National Association for the Perpetuation and Preservation of Storytelling (NAPPS), nu National Storytelling Network och International Storytelling Center. NSN är branschorganisation som hjälper till att organisera resurser för berättare och festivalarrangörer. ISC driver National Storytelling Festival i Jonesborough, Tennessee.[9] Australien följde sina amerikanska motsvarigheter med etableringen av storytelling-gillen i slutet av 1970. Australiensisk storytelling idag har individer och grupper över hela landet som träffas för att dela med sig av berättelser. Den brittiska Society for Storytelling som grundades 1993 sammanför berättare och åhörare, och har varje år sedan 2000 drivit National Storytelling Week första veckan i februari. För närvarande finns det massor av storytellingfestivaler och hundratals professionella berättare runt om i världen, samt ett internationellt firande av konstformen på World Storytelling Day.

Frigörelse av berättelsen[redigera | redigera wikitext]

Muntliga berättelser hålls vid liv genom att berättas om och om igen. Innehållet i varje berättelse genomgår naturligt flera förändringar och anpassas under denna process. När muntlig tradition fick stå tillbaka för tryckt media, fick den litterära tanken att författaren är skaparen av den officiella versionen av berättelsen folk att ändra sin mottaglighet/förståelse för själva berättelserna. Under de följande århundradena sågs berättelser som ett verk av enskilda individer, snarare än ett gemensamt verk. Först nyligen, då ett stort antal inflytelserika författare började ifrågasätta sina egna roller, återtog berättelserna sitt forna värde, oberoende av författarskap. Litterära kritiker såsom Roland Barthes utropade även “Death of the author”.

I företag[redigera | redigera wikitext]

På arbetsplatsen[redigera | redigera wikitext]

För vissa typer av företag kan kommunikation med hjälp av påhittade historier vara mer övertygande och effektivare än att använda bara torra fakta.[10][11]

Användande inkluderar:

Användning av berättelser för att hantera konflikter

För chefer är historieberättande ett viktigt sätt att lösa konflikter, att ta itu med problem och för att klara utmaningar.[12] Chefer använde berättandet för att hantera konflikter, eftersom direkta åtgärder ofta var omöjliga.

Använda berättelse att tolka det förflutna och forma framtiden

I en gruppdiskussion kan en kollektiv berättelse påverka andra och ena gruppen genom att koppla det förflutna till framtiden. I diskussioner omvandlade chefer önskemål och frågor till historier. Jameson kallar gruppens byggande för storybuilding.

Använda berättelse för att resonera

Historieberättande spelar en viktig roll i resonerande processer och för att övertyga andra. I möten föredrog cheferna historier istället för abstrakta argument och statistiska mått. När situationer var komplexa tillät berättande dem att tillföra ett tydligare sammanhang.[13]

I marknadsföring[redigera | redigera wikitext]

Historieberättande/storytelling används allt mer i reklam idag för att bygga kundlojalitet.[14] Enligt Giles Lury[15] avspeglar denna marknadsföringstrend det djupt rotade behovet att alla människor vill underhållas. Berättelser ger bilder, är lätta att minnas, och gör det lättare för företag att skapa starkare känslomässiga band med kunderna.[16]

Utvecklingen omfattar användning av transmedial teknik,[17] ursprungligen från filmindustrin som Build a world in which your story can evolve (bygg en värld där din berättelse kan utvecklas). Exempelvis Coca-Colas "Happiness Factory".[18][19]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 december 2014. https://web.archive.org/web/20141215182549/http://pure.ltu.se/portal/files/42191780/LTU-EX-2013-42116268.pdf. Läst 9 juni 2013. 
 2. ^ Cajete, Gregory, Donna Eder, and Regina Holyan. Life Lessons through Storytelling: Children's Exploration of Ethics. Bloomington: Indiana UP, 2010
 3. ^ https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29978
 4. ^ Birch, Carol and Melissa Heckler (Eds.) 1996. Who Says?: Essays on Pivotal Issues in Contemporary Storytelling’’ Atlanta GA: August Hous
 5. ^ Paulus, Trena M.; Marianne Woodside, Mary Ziegler (2007). ""Determined women at work" Group construction of narrative meaning". Narrative Inquiry 17 (2): 299.
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 december 2014. https://web.archive.org/web/20141215191556/http://pure.ltu.se/portal/files/31045615/LTU-EX-07164-SE.pdf. Läst 9 juni 2013. 
 7. ^ Lord, Albert Bates (2000). The singer of tales, Cambridge: Harvard University Press.
 8. ^ ”Minnestekniker”. Arkiverad från originalet den 6 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160306123500/http://www.studieteknik.info/default.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.studieteknik.info%2Frwdx%2Fcache%2Fminnestekniker_845.asp. Läst 23 juni 2017. 
 9. ^ Wolf, Eric James. Connie Regan-Blake A History of the National Storytelling Festival Audio Interview, 2008
 10. ^ By Jason Hensel, One+. "Once Upon a Time." February 2010.
 11. ^ Cornell University. "Jameson, Daphne A Professor[död länk]." Läst 19 oktober 2012
 12. ^ http://www.slideshare.net/folkpartietliberalerna/storytelling-3433516
 13. ^ Jameson, Daphne A. (2001). Narrative Discourse and Management Action. Journal of Business Communication, 38 (4), p. 476-511
 14. ^ Lury, Giles (2004). Brand Strategy, Issue 182, p. 32
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 juni 2013. https://archive.is/20130627002125/http://uk.linkedin.com/pub/giles-lury/8/663/264. Läst 9 juni 2013. 
 16. ^ Plain Language at Work. "The best story wins[död länk]." Mar 25, 2012. Läst 19 december 2012.
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304201730/http://coms.concordia.ca/wp-content/uploads/2012/12/Henry-Jenkins-Talk-Jan-10-2013.pdf. Läst 9 juni 2013. 
 18. ^ http://www.thefwa.com/article/an-inside-look-at-coke-happiness-factory
 19. ^ http://www.guardian.co.uk/media/2009/mar/13/coca-cola-happiness-factory Caitlin Fitzsimmons, The Guardian. "Coca-Cola launches new 'Happiness Factory' ad." 13 mars 2009. Läst 19 oktober 2012

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]