Antifrimureri

Från Wikipedia
Denna artikel är en del av Wikipedias serie om
Frimureri
Frimureri
Huvudartiklar

Frimureri · Storloge · Frimurarloge · Frimureriska ämbetsmän · Stormästare · Erkännande · Reguljär · Liberalt frimureri· Svenska Frimurare Orden

Historia

Frimureriets historia · Liberté chérie · Frimureriska handlingar · Storlogen i London och Westminster

Antifrimureri definieras som "ett öppet erkänt motstånd till frimureri".[1] Det finns emellertid ingen homogen antifrimurerisk rörelse eller opposition, utan antifrimureriet består av radikalt olik kritik från ibland sinsemellan oförenliga grupperingar som av någon anledning är negativa till frimureri.

Tidiga antifrimureriska dokument[redigera | redigera wikitext]

Det tidigast kända[2] antifrimureriska dokumentat är ett flygblad tryckt 1698 av den presbyterianske pastorn Winter. Det lyder:

TILL ALLA GUDFRUKTIGA MÄNNISKOR, i staden London.

Som jag anser det vara av nöden att varna er för den Skada och det Onda som utövas i Guds Åsyn av dem som kallar sig Frie Murare, säger jag att ni skall ta er i Akt så att inte deras Ceremonier och hemliga Eder får er i sitt grepp; och var vaksam på det att inget må få er att fela i er Gudfruktighet. För denna djevulska Manliga Sekt håller Möten i hemlighet som bryter mot alla som inte följer deras Sak. De är den Anti Krist som skulle komma för att få Människan att inte Frukta Gud. För varför skulle Män mötas på hemliga Platser så att ingen Ser dem utföra Guds Verk, och är detta inte detta Ogärningsmäns sätt?

Vet att Gud ser dem som sitter i Mörkret de skall drabbas och deras Hjärtas Hemligheter skall uppenbaras. Rör er inte bland dessa korrupta Människor så att ni ertappas vid Världs Branden.[3]

Politiskt antifrimureri[redigera | redigera wikitext]

Amerikanskt politiskt antifrimureri (1830-1850-tal)[redigera | redigera wikitext]

År 1826 försvann William Morgan från den lilla staden Batavia i New York efter att ha hotat att avslöja frimureriska "hemligheter" genom att publicera deras ritualer. Hans försvinnande medförde att några antifrimurare påstod att han hade kidnappats och mördats av frimurare. Morgans försvinnande ledde till flera protester mot frimureriet och spred sig så småningom till den politiska arenan. Under ledning av antifrimuraren Thurlow Weed omvandlades en Andrew Jackson-kritisk rörelse till det politiska partiet Anti-Masonic party. Partiet nominerade kandidater till presidentvalen 1828 och 1832, men 1835 hade partiet försvunnit helt utom i Pennsylvania.

Brittiskt politiskt antifrimureri (1990 och framåt)[redigera | redigera wikitext]

Från 1997 och framåt har flera ledamöter i den brittiska regeringen försökt få till stånd lagar som gör det obligatoriskt för frimurare som börjar arbeta inom polisen eller rättsväsendet[4] att öppet redogöra för sitt medlemskap efter anklagelser om nepotism och tjänsteutbyte. Detta initiativ leddes ursprungligen av Jack Straw, inrikesminister mellan 1997 och 2001.[4] År 1999 blev National Assembly for Wales den första myndighet som genom lagstiftning krävde att frimurare öppet redovisade sitt medlemskap.[5] I England uppmanades 2005 frimurare inom polisen och i rättsväsendet att frivilligt redovisa sitt medlemskap.[6] Fram till 2009 var det ett krav att nyutexaminerade jurister skulle redovisa sin "frimureriska status", men efter en dom i Europadomstolen till följd av en anmälan från italienska frimurare medgav Straw att policyn var "orimlig" och återtog den.[6] På motsvarande sätt är nya polismän inte tvungna att redogöra för eventuellt medlemskap.[6]

År 2004 hävdade Rhodri Morgan, First Minister for Wales att han blockerat Gerard Elias utnämning till Counsel General for Wales på grund av dennes anknytning till jakt och frimureri,[7] även om det från det politiska motståndarlägret sades att det egentliga skälet var att Morgan ville att partikamraten Malcolm Bishop skulle ges ämbetet.[8]

Socialistisk förföljelse[redigera | redigera wikitext]

År 1922 förbjöds alla hemliga sällskap, inklusive frimureri, i Sovjetunionen. Vid ett av mötena under Andra Internationalen krävde Grigorij Zinovjev att den skulle renas från frimurare.[9] Frimureri fanns inte i Sovjetunionen, Kina eller andra socialistiska stater. Försök att återuppliva frimureriet i Tjeckoslovakien och Ungern efter andra världskriget slogs ner 1950.[10]

Förföljelse i Nazityskland[redigera | redigera wikitext]

Frimurare i koncentrationsläger bar denna symbol
Huvudartikel: Förtryck av frimureri

Fascisterna såg och behandlade frimureriet som en möjlig oppositionell källa. Frimureriska skribenter visar på att det språk som användes av de totalitära regimerna liknar det som används av frimureriets nutida kritiker.[11]

Eftersom frimureriet sågs som en ideologisk fiende till nazismens världsuppfattning (Weltauffassung), klassades frimurare som sattes i koncentrationsläger som politiska fångar och bar därför en upp- och nervänd röd triangel på sin fångdräkt.[12]

År 1943 beställde propagandaavdelningen (Propaganda Abteilung), en del av det tyska Ministeriet för allmänhetens upplysning och propaganda i det av Tyskland ockuperade Frankrike, filmen Forces occultes. Filmen fördömer i hätska ordalag frimureriet, parlamentarismen och judarna i enlighet med Vichyregeringens kampanjer mot dem och försöker visa på en judisk-frimurerisk sammansvärjning.

Det är inte känt hur många frimurare från tyskockuperade länder som dog, men man uppskattar att mellan 80 000 och 200 000 frimurare förlorade sitt liv under nazistregimen..[13] Storbritanniens regering instiftade Holocaust Memorial Day[14] till minne av alla de som föll offer för nazismen och för att motverka förintelseförnekelse. Till förintelsens offer hör frimurare.

Antifrimureri i Irak[redigera | redigera wikitext]

År 1980 ändrades lagarna i Irak av Saddam Hussein och det styrande Baathpartiet. I den nya lagstiftningen blev det ett brott att "stödja eller hylla sionistiska åsikter, inklusive frimureri, eller sympatisera med sionistiska organisationer".[15]

Frimureri och patriotism[redigera | redigera wikitext]

Frimureriet har anklagats för att hindra sina medlemmar från att vara lojala mot fosterlandet.[16] Kritiker hävdar att, jämfört med det praktiska frimureriets fördömande av förräderi,[17] blev det spekulativa frimureriet (efter 1723) betydligt mer mångtydigt.[18] Den äldre Catholic Encyclopedia hävdar att det frimureriska avståndstagandet från förräderi inte grundas på moraliska betänkligheter, utan för att det skulle kunna besvära andra frimurare. [19] Den hävdar [20] också att tankesättet "Lojaliteten till friheten övergår alla andra plikter"[21] rättfärdigar förräderi och citerar Albert Mackey, som sade "... om förräderi eller uppror var ett frimureriskt brott skulle nästan varje frimurare i Amerika 1776 ha riskerat uteslutning och varje loge ha förverkat sitt konstitutionspatent av storlogerna i England och Skottland, under vilka de lydde vid denna tid.".[16]

Emellertid stadgar frimureriet att: "I staten skall du vara en lydig och fridsam undersåte, lojal med din regering och rättvis mot ditt land: du skall inte uppmuntra trolöshet eller uppror, utan lugnt underkasta dig laglig myndighet och med glädje foga dig efter styret i det land i vilket du bor"[22]

Med denna förmaning i minnet förespråkar amerikanska frimurare ständigt den amerikanska konstitutionen och därtill frågan om delning av kyrka och stat,[23] något som av katolska kyrkan sågs som ett förtäckt angrepp på kyrkans position i det offentliga rummet.[24]

Konspirationsteorier[redigera | redigera wikitext]

Till följd av sin hemlighetsfulla natur har frimureriet länge varit föremål för allehanda konspirationsteorier, som t.ex. hävdar att frimurare antingen strävar efter världsherravälde eller redan kontrollerar världspolitiken i hemlighet. Det har även hävdats att frimureriet har som mål att skapa en världsregering utan gränser för att på så vis få utökad kontroll över folket.

Historiskt sett har frimureriet bland annat påståtts att i hemlighet ha konspirerat för att skapa ett samhälle grundat på revolutionära idéer som frihet, jämlikhet, broderskap, delningen av kyrka och stat och, i Nazityskland, en judisk sammansvärjning för att skapa religiös tolerans.[25] På liknande sätt hävdar andra antifrimurare att frimureriet är en judisk fasad för världsdominans, eller åtminstone kontrolleras av judarna för att uppnå detta mål. Ett exempel på detta är det notoriska falsariet Sions Vises Protokoll. Det var delvis på grund av detta som Hitler förbjöd frimureriet.[26] Den palestinska islamiströrelsen Hamas hävdar att frimureriet är ett "hemligt sällskap" som grundats som en del av en sionistisk komplott för att uppnå världsdominans.[27]

Det tidigaste kända dokument som hävdar frimureriet som en del av en sammansvärjning är Enthüllungen des Systems der Weltbürger-Politik ("Avslöjande av den kosmopolitiska politiken") som publicerades 1786.[28] Boken hävdar att en konspiration av frimurare, Illuminati och jesuiter planerade en världsomspännande revolution. [29] Under 1800-talet upprepades denna teori av många kristna motrevolutionärer,[30][31] vilka såg frimurare som upphovsmän till varje angrepp på det samtida sociala systemet.[30][31]

Det finns många trosbaserade eller politiskt grundade konspirationsteorier, vanligen avseende den amerikanska regeringen, alltifrån påståendet att alla presidenter är eller var frimurare[32] (i själva verket har bara 14 av 44 presidenter varit frimurare)[33] eller att frimurare var inblandade i mordet på John F. Kennedy.[34] Många av teorierna anspelar på frimurerisk symbolik i offentlig arkitektur eller Washington, D.C.:s stadsplan.

Konfessionellt antifrimureri[redigera | redigera wikitext]

Kristet antifrimureri[redigera | redigera wikitext]

En av de första, högljudda kristna kritikerna av frimureriet var Charles Finney. I sin bok The Character, Claims, and Practical Workings of Freemasonry, förlöjligar han inte bara frimurare, utan förklarar också varför han, tre år efter att ha konverterat till kristendomen och börjat studera till präst, såg det som så viktigt att lämna frimureriet.

Ett antal kristna och ortodoxa samfund avråder sina medlemmar från att ansluta sig till frimurarloger, även om det skiljer sig åt mellan de olika samfunden. En del uttrycker bara mild oro om huruvida frimureri är förenligt med kristendom, medan andra anklagar frimurare för att vara uppenbara djävulsdyrkare.

Den romersk-katolska kyrkan har sedan 1738 förbjudit medlemskap i frimureriska organisationer med hänvisning till såväl politiska som religiösa skäl. Fram till 1983 exkommunicerades den katolik som anslöt sig till frimurarna.[35] Då ändrades straffet till interdikt, det vill säga att man inte får gå till nattvard. Även om det kanoniska straffet ändrades 1983 kvarstår förbudet mot medlemskap.[36]

Muslimskt antifrimureri[redigera | redigera wikitext]

Många muslimska antifrimureriska argument är nära förknippade med antisemitism och antisionism, även om det finns annan kritik, till exempel påståenden om att frimureriet skulle ha band till Masih ad-Dajjal en individ som motsvarar kristendomens Anti-Krist.[37] En del påståenden går ut på att frimureriet främjar judiska intressen över världen och att ett av målen är att först riva al-Aqsamoskén och sedan återuppbygga Salomos tempel.[38] I artikel 28 i sitt fördrag säger Hamas att frimurare, Rotary och liknande grupper arbetar "för sionistiska intressen och i enlighet med deras instruktioner..."[39] Många länder med en betydande muslimsk andel av befolkningen tillåter inte frimureriska organisationer. Emellertid har det i länder som Turkiet och Marocko inrättats storloger [40] medan det i länder som Malaysia,[41] och Libanon[42] inrättats lokala loger som arbetar under en storloge i ett annat land.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Översättning[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Oxford English Dictionary (1979 års utgåva), sid. 369.
 2. ^ Brent Morris: The Complete Idiot's Guide to Freemasonry, Alpha books, 2006, sid. 203
 3. ^ Enligt citata v Brent Morris i The Complete Idiot's Guide to Freemasonry, Alpha books, 2006, sid. 204
 4. ^ [a b] BBC.co.uk 5 mars 1998: New judges must declare masonic membershipläst 26 februari 2006
 5. ^ BBC.co.uk 8 december 2001: Freemason policy review due, läst 26 februari 2006
 6. ^ [a b c] "House of Commons Hansard Written Answers for 21 July 2005 (pkt 69)" Arkiverad 15 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine., UK House of Commons, 21 juli 2005, läst 2 oktober 2007
 7. ^ BBC.co.uk 22 mars 2004: Morgan criticised over job blocking, läst 26 februari 2006
 8. ^ "Mr Morgan ville ha en annan Queen's Counsel, Malcolm Bishop, som kandiderade för Labour och som stod Lord Chancellor Derry Irvine nära." BBC.co.uk 4 mars 2004: Morgan 'blocked' QC appointment, läst 4 januari 2012
 9. ^ Кац. А. С. «Протоколы Сионских Мудрецов и Всемирный Жидомасонский Заговор»
 10. ^ W.J. Whalen: Freemasonry Arkiverad 30 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine. i The New Catholic Encyclopedia (1967), läst 9 oktober 2011
 11. ^ Paul M. Bessel (1994). ”Bigotry and the Murder of Freemasonry”. http://bessel.org/naziartl.htm. ”De som attackerar frimureriet med överdrivet språk och som inte accepterar förnuftiga förklaringar till vad frimureriet egentligen är, skulle förmodligen säga att det språk de använder om frimureriet och som är anslående likt det som förr användes av nazister och andra ondsinta kritiker, inte innebär att de följer i nazisternas fotspår.” 
 12. ^ The Encyclopedia of the Holocaust, volym 2, sidan 531, citat av Katz, Jews and Freemasons in Europe.
 13. ^ Christopher Hodapp (2005). Freemasons for Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing Inc. sid. 85. http://members.aol.com/brlodge/whymasons.html. Läst 27 januari 2012 , avsnittet Hitler and the Nazi
 14. ^ What is Holocaust Memorial Day? Arkiverad 12 november 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ Washington Times, 1 juli 2004: Saddam to be formally charged, läst 9 oktober 2011.
 16. ^ [a b] En annan typisk företeelse för frimureriet är att "förräderi" och "uppror" mot den världsliga makten endast ses som politiskt motiverade brott, vilka inte befläckar en Broder mer än kätteri och inte utgör grund för en frimurerisk prövning. Ur Masonry (Freemasonry) i Catholic Encyclopedia, som delvis citerar Mackey i Jurisprudence, sid. 509.
 17. ^ För det andra; Ni skall vara sanna vasaller till Konungen av England utan förräderi eller falskhet och om ni känner till någon [sådan] skall ni förbättra [denne] i enskildhet, om ni kan, eller i annat fall varna Kungen och hans Råd genom att berätta det för hans män
 18. ^ II. Om VÄRLDSLIGA MYNDIGHETER, över- och underordnade En Frimurare är ett fridfullt Subjekt till Världsliga Myndigheter, var han än bor och verkar, och skall aldrig befatta sig med Ränker och Konspirationer mot Landets Fred och Frid, ej heller föra sig ohörsamt mot högre Myndigheter; emedan Frimureriet alltid hafver skadats av Krig, Blodspillan och Förvirring, så uråldrige Kungar och Prinsar har alltid varit sinnade att uppmuntra de som behärskar Konsten, till följd av deras Fridsamhet och Lojalitet genom vilken de handfast motstått deras Motståndares Häcklande, och tillskyndat Brödraskapets Ära, som alltid blomstrat i Tider av Fred. Så om en Broder skulle göra Uppror mot Staten skall han inte bli uppmuntrad Därtill, men han kan bli ömkad som en olycklig Man; och, om han inte döms för något annat brott, måste och bör det lojala Brödraskapet förkasta hans Uppror, och tills vidare inte väcka anstöt eller skapa grund för politiskt Avund hos regeringen; de kan inte utesluta honom från Logen, och hans Förhållande till den kvarstår oåterkalleligt.
 19. ^ "Brödraskapet måste förkasta upproret, men bara för att skydda sällskapet från mynidgheternas förargliga inblandning", ur artikeln Masonry (Freemasonry) i Catholic Encyclopedia
 20. ^ "Ett sådant språk skulle lika gärna kunna passa för alla anarkistiska rörelser" Masonry (Freemasonry) i Catholic Encyclopedia
 21. ^ "Om vi skulle hävda att en frimurare under inga omständigheter hade befunnits vara villig att ta till vapen mot en dålig regering, vill vi bara göra klart att, vid prövning, då plikten, i frimureriskt hänseende, mot staten betyder motstånd gentemot Regeringen, att de då hade misslyckats i den högsta och heligaste av en medborgares plikter. Uppror är i vissa fall en helig plikt och ingen, utom en bigott person eller en dåre, skulle säga att våra landsmän hade fel, då de grep till vapen mot Konung Jakob II. Plikten till friheten står högre än allting annat i ett fall som detta, och då uppror är det samma som frihet eller att annars förgås, skulle det vara gagnlöst att påstå att en man måste minnas löften som aldrig avsåg att frånta honom hans status som mänsklig varelse och medborgare." "Freemason's Chronicle" 1875, I, 81, citerad som fotnot [89] i Masonry (Freemasonry) i Catholic Encyclopedia
 22. ^ Thomas Smith Webb: Freemason's Monitor Or Illustrations of Freemasonry] - Befallning vid reception i första graden, sid. 43 (ursprungligen utgiven 1818, ny utgåva av Kessinger Publishing år 1995 ISBN 1564595536, 9781564595539)
 23. ^ "Frimureriet stöder ingen särskild politisk ståndpunkt. Det har länge stått för en delning av kyrka och stat och därtill förespråkat fri utbildning." Ur ett föredrag av Bill Jones Arkiverad 15 februari 2006 hämtat från the Wayback Machine., Grand Master of Arkansas, 1996
 24. ^ Leo XIII Etsi Nos (Om förhållandena i Italien)
 25. ^ Adolf Hitler: Mein Kampf: Del 1. En uppgörelse, kapitel XI Arkiverad 8 december 2008 hämtat från the Wayback Machine. (1924). - "Till slut växer det judiska inflytandet över ekonomin med fruktansvärd hastighet via börsen. Han blir ägare av, eller åtminstone den som kontrollerar, den nationella arbetskraften. För att stärka sin politiska position försöker han riva de ras- och samhällsbarriärer som under en tid fortfar att hindra varje enskilt steg han tar. Ända till slutet kämpar han med all sin medfödda ihärdighet för religiös tolerans — och i frimureriet, vilket helt och hållet har givit efter för honom, har han ett utmärkt redskap för sitt mål och för att få dem på sin sida. Regeringskretsar och de högre samhällsskikten i den politiska och ekonomiska bourgeoisien lockas i hans nät genom frimureriets trådar, utan att misstänka vad det är som sker."
 26. ^ Adolf Hitler: Mein Kampf: Del 2 — Den nationalsocialistiska rörelsen, kapitel XIII Arkiverad 8 december 2008 hämtat från the Wayback Machine., 1924: "Den strid som det fascistiska Italien utkämpade mot judendomens tre huvudsakliga vapen och vars djupt liggande orsaker om vilka man inte varit helt medveten (även om jag personligen inte tror detta) ger det bästa beviset på att Maktens gifttänder, vilka överskrider alla nationsgränser, blottas, även om det sker indirekt. Ett förbud mot frimureri och hemliga sällskap, indragningen av den supernationella pressen och det definitiva avskaffandet av marxismen, tillsammans med en stadigt ökande konsolidering av den fascistiska tanken om staten — allt detta gör det möjligt för den italienska regeringen att inom loppet av några år tillgodose det italienska folkets intressen utan att behöva bry sig om väsandet från den judiska världshydran."
 27. ^ 'The Covenant of the Islamic Resistance Movement (HAMAS)-Palestine', §§17, 22 och 28, 18 augusti 1988.
 28. ^ "Bereits um 1786, kurz zuvor waren die Illuminaten in Bayern verboten worden, kursierte das erste Pamphlet über die Freimaurer, das von einem anonymen Autor als "Enthüllungen des Systems der Weltbürger- Politik" veröffentlicht wurde.": "Redan 1786, strax innan Illuminati i Bayern förbjöds, kom den första pamfletten om frimureriet, som gavs ut av en anonym författare under titeln "Enthüllungen des Systems der Weltbürger- Politik"." Freimaurer im Wandel der Zeit- von der Gründung bis heute Arkiverad 25 september 2008 hämtat från the Wayback Machine., från webbplatsen Neue Freimaurer.
 29. ^ Dr. Pfahl-Traughber: "Der antisemitisch-antifreimaurerische Verschwörungsmythos
 30. ^ [a b] Matthias Pöhlmann: Verschwiegene Männer, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen inom Tysklands evangeliska kyrka
 31. ^ [a b] Dr. Johannes Rogalla von Biberstein, historiker och bibliotekarie vid Universitetet i Bielefeld: Die These von der Verschwörung 1776–1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten gegen die Sozialordnung, Flensburg 1992
 32. ^ https://web.archive.org/web/20090831124052/http://geocities.com/endtimedeception/famous.htm endtimedeception. , arkiverad 25 oktober 2009
 33. ^ Masonic and Anti-Masonic Presidents of the United States, föredraget hållet inför Federal Lodge #1, F.A.A.M., of the District of Columbia 9 februari 1998 av Paul Bessel
 34. ^ James Shelby Downard och Michael A. Hoffman II. : "King-Kill/33°: Masonic Symbolism in the Assassination of John F. Kennedy Arkiverad 18 mars 2007 hämtat från the Wayback Machine., 1987. Utdrag från webbplats 1998. Läst 17 juli 2007.
 35. ^ Newadvent.org: "Excommunication"
 36. ^ Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, 26 november 1983: Declaration on Masonic Associations läst 9 oktober 2011. "Därför kvarstår Kyrkans negativa syn på frimureriska sammanslutningar oförändrad eftersom deras principer alltid ansetts oförenliga med Kyrkans doktrin och därför är medlemskap förbjudet. De trogne som ansluter sig till ett frimureriskt sällskap begår en svår synd och kan förvägras Herrens Heliga Nattvard. Det ligger inte inom lokala kyrkliga myndigheters jurisdiktion att avgöra frimureriska sällskaps natur, något som skulle innebära ett avsteg från vad som beslutats ovan..."
 37. ^ Prescott, Andrew. The Study of Freemasonry as a New Academic Discipline. sid. 13–14. http://www.freemasons-freemasonry.com/prescott03.html. Läst 21 maj 2006 
 38. ^ ”Can a Muslim be a freemason?” (asp). Islamonline.com. Arkiverad från originalet den 18 mars 2007. https://web.archive.org/web/20070318025454/http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503547288&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar. Läst 8 maj 2007. 
 39. ^ Hamas Covenant, 1988. Wikisource. Läst 2 oktober 2007.
 40. ^ Celil Leyiktez: "Freemasonry in the Islamic World", läst 2 oktober 2007.
 41. ^ DGLME.org - The District Grand Lodge of the Middle East Arkiverad 6 december 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 42. ^ Grand Lodge F. & A. M. State of New York Arkiverad 5 juli 2008 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]