Islamism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Muslimska demonstranter med islamistiska slagord.

Islamism, även känt som islamisk fundamentalism[1] eller radikal politisk islam,[2] är en bred politisk rörelse och ideologi som härstammar från mellanöstern, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.[3] De tre ideologer som brukar räknas som islamismens föregångare är Jamal al-din al-Afghani, Rashid Rida och Muhammed Abduh. De som anses vara islamister använder som regel dock inte begreppet om sig själva eller andra som delar deras uppfattningar. Inom den islamistiska rörelsen finns såväl moderata demokratiska partier som extremistiska militanta grupper.[4] År 2014 var islamistgrupper en part i de flesta pågående inbördeskrig och konflikter i världen.[5]

Termen och begreppet[redigera | redigera wikitext]

Under början av 1900-talet uppstod i västvärlden en kritik mot bokstavstrogna kristna, vilka i USA fick benämningen fundamentalister. Ordet började sedan användas om andra religiösa grupper, vilka ville integrera den moderna statens politik, juridik och offentliga förvaltning med religionen. Tämligen omedelbart uppstod debatter om ordets legitimitet, i synnerhet i Frankrike, som har många muslimska intellektuella. Som kompromiss, myntade då Le Monde termen "islamist" för de muslimer som strävade efter ett sådant religiöst samhälle. Ordet kom att uppfattas som värdeneutralt av alla läger, och spred sig till de flesta språk, även arabiska (islâmîyûn).[6]

Islamism och islam uppfattas sålunda som två olika begrepp, fastän islamister menar att det i förlängningen är samma sak. Islamister kallar sig själva ofta usûlîyûn[7], en term som är en direkt översättning av "fundamentalister" (usul = grunder, fundament).[8]

Islamism är en ideologi som förespråkar att islamska normer, så som de uttrycks i Koranen och haditherna, ska bestämma samhällets lagar och styra individers liv. Avvikelser från islamska normer kan och bör bestraffas, ibland med fysisk misshandel eller döden. Islamismen står i strid med grundläggande västerländska demokratiska värden som sekularism och rätten till frihet, eftersom den utesluter handlingsval som inte påverkar en annan människas frihet om dessa står i strid med islamsk lära. Enligt islamister ska icke-muslimer rätta sig efter islamska tabun, men omvänt behöver, eller till och med bör inte muslimer ta hänsyn till ett sekulärt samhälles konventioner.[9]

I rapporten "Våldsbejakande extremistisk islamism i Sverige" från 2010[10] beskrev Säpo att termen islamism "används i många fall för att göra åtskillnad mellan människor som bekänner sig till islam och anser sig vara muslimer respektive människor som är anhängare av ett synsätt där islam uppfattas som en hel samhällsordning och därmed innefattar politiska perspektiv. […] Bland personer och grupper som utger sig för att vara islamister finns dem som accepterar och arbetar inom ramarna för existerande politiska system, parallellt med dem som tar helt avstånd från sekulära politiska system - och hela skaran däremellan. På motsvarande sätt finns bland islamister hela spännvidden från personer och grupper som helt tar avstånd från våld till dem som begår våldshandlingar för att uppnå sina syften". En skiljelinje går mellan de islamister som menar att staten ska islamiseras, och de som eftersträvar ett samhälle där islamiska värderingar ska råda, eller i alla fall få plats.[11]

Skillnaden mellan islamism och traditionellt islamiskt styre[redigera | redigera wikitext]

Islamismen bör inte heller förväxlas med traditionellt islamiskt styrelseskick, där staten endast bestod av en handfull undersåtar till en sultan som skipade rättvisa på basis av 'urf eller lokal praxis, medan de rättslärda (ulama) dömde i sina egna instanser. Befogenheten att tillämpa den islamiska lagen (shari'a) vilade alltså inte på staten utan på den muslimska gemenskapen, det vill säga det civila samhället. Icke-muslimer dömdes dessutom i separata domstolar enligt sina egna religiösa bestämmelser.[källa behövs]

Islamismen kan därför delvis ses som en produkt av att den moderna staten gör anspråk på en mer övergripande social struktur än den traditionella med större kontroll av medborgarnas privata sfär. I sin politiska tolkning av islam betonar islamisterna ofta vikten av ijtihad, det vill säga möjligheten att självständigt tolka Koranen med hänsyn till den rådande situationen. Därför har de ofta vänt sig mot de traditionellt skriftlärda, liksom mot sufismen.[källa behövs]

Islamismens ursprung[redigera | redigera wikitext]

Stater som bygger på islamisk lagstiftning har funnits sedan religionen islam grundades, men begreppet islamism betecknar politiska rörelser som har uppstått under 1900-talet, och de första islamistiska rörelserna var en del av kampen för självständighet från dåtidens kolonialmakter och återskapandet av islamiska ummah, kalifatet.[12] Framför allt två rörelser blev mycket inflytelserika under islamismens tidiga period - Jama'at-i-Islami (Islamiska partiet) som bildades 1941 i det brittiska Indien och Ikhwan al-Muslimun (Muslimska brödraskapet) som grundades 1928 i Egypten.

Islamistiska grupperingar[redigera | redigera wikitext]

Den viktigaste islamistiska grupperingen är det ursprungligen egyptiska Muslimska brödraskapet. Andra betydelsefulla islamistiska organisationer är Hamas, Hizbollah, Islamiska jihad, Hizb ut-Tahrir, Jama'at-i-Islami, Jaysh Muhammad, och Takfir wa Hijra.[13]

Gemensamt för islamistiska grupper är att de menar att islam är en objektiv sanning med ett lagsystem som är den enda samhällsordning som förmår upprätta ordningen.[14]

Hizb ut-Tahrir är sedan 2011 etablerat i Sverige.[15] Enligt flera myndighetsrapporter så har Islamiska Förbundet i Sverige kopplingar till Muslimska brödraskapet. Likaså har Ibn Rushd återkommande påståtts ha kopplingar till islamism. Göteborgs stad återkrävde 2020 bidrag till Ibn Rushd efter att det visat sig att organisationen samarbetat med Bellevuemoskén som bland annat kritiserats för att ha bjudit in den somaliska terrorrörelsen al-Shabaabs andliga ledare. Organisationen själv tillbakavisar anklagelserna.[16][17][18][19]

Islamiska revolutionen i Iran[redigera | redigera wikitext]

I och med den iranska revolutionen 1979 tog islamister under ledning av Ayatollah Khomeini makten i Iran. Iranska islamister har spridit politisk shiism till Libanon, Irak och andra platser i Mellanöstern. Till de ledande iranska islamisterna hör Sadeq Khalkhali, Ali Khamenei och Hashemi Rafsanjani. Khalkhali var ledare för den iranska islamiströrelsen Fedayan-e eslam som begått flera mord på politiker och intellektuella i landet.

Jamaat-e-Islami[redigera | redigera wikitext]

Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi[redigera | redigera wikitext]

Jama'at-i-Islami grundades 1941 i Lahore av Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi. Mawdudi var journalist och författare och hade sin bakgrund i den muslimska separatiskmrörelsen i brittiska Indien. Till skillnad från Mohammed Ali Jinnah, som senare skulle bli Pakistans landsfader, handlade Mawdudis vision inte om en sekulär självständig stat för Indiens muslimer, utan om ett islamiskt hemland som styrdes efter Koranens bud. I sin tolkning av islam betonade Mawdudi vikten av ijtihad; möjligheten att självständigt tolka Koranen, med hänsyn till den rådande situationen. Han vände sig mot de traditionellt skriftlärda. Mawdudi kallade det styrelseskick som han förespråkade för teodemokrati. Det innebar att den islamiska nationen skulle ledas av en emir, det vill säga, en from muslimsk man som skulle utses i allmänna val. Sedan den muslimska staten Pakistan skapats 1947 var Mawdudi mycket kritisk mot dess sekulära regim. Han dömdes flera gånger för statsfientlig verksamhet. General Zia-ul-Haq, som grep makten i Pakistan efter en militärkupp 1977, var dock en stor beundrare av Mawdudi, och från kuppen fram till sin död 1979 hade Mawdudi stort inflytande över politiken i Pakistan.

Mawdudis mest inflytelserika verk är Towards Understanding Islam (arabiska: Risalah Diniyat).

Muslimska brödraskapet[redigera | redigera wikitext]

Hassan al-Banna[redigera | redigera wikitext]

Hassan Al-Banna grundade Muslimska brödraskapet 1928 i Egypten. Al-Banna ansåg att islam var ett omfattande livssystem med Koranen som den enda acceptabla konstitutionen. Hans mål var att återskapa kalifatet och att sharia ska fungera som den enda lagstiftningen.[20]

Sayyid Qutb[redigera | redigera wikitext]

Sayyid Qutb var en av de viktigaste ideologerna i Muslimska brödraskapets tidiga historia. Hans tänkande har inspirerat såväl moderata islamister som radikala så kallade jihadister. De militanta grupperna kan motivera sin våldsideologi med hjälp av Qutbs senare skrifter, där han förespråkade att ett islamiskt avantgarde skulle "väcka de slumrande massorna" med våldsamma medel. De moderata islamisterna å andra sidan, är mer benägna att vända sig till Qutbs tidigare verk, där han fokuserar på social rättvisa och jämlikhet. Qutbs tänkande radikaliserades i takt med hans egna erfarenheter av den egyptiska statens repression. Han torterades svårt i egyptiskt fängelse, dömdes till döden och avrättades slutligen 1966. I boken Social rättvisa i islam skriver Qutb att social rättvisa är en grundläggande princip för islam. Han tolkar islams tanke om alla människors enhet som ett krav på jämlikhet, och zakat (allmosor) som ett argument för en välfärdsstat.

Qutb vände sig i sina senare skrifter mot Koranens lära om det rättfärdiga kriget som uteslutande ett försvarskrig. Qutb hävdade att syftet med jihad är att förverkliga en rättvis samhällsordning och frihet för alla människor, och för det krävs enligt honom ett offensivt jihad.

Yusuf al-Qaradawi[redigera | redigera wikitext]

Yusuf al-Qaradawi är den nuvarande andliga ledaren för Muslimska brödraskapet och har ett stort inflytande på rörelsens ideologiska och politiska strategier i väst.[21] Han är också ordförande för European Council for Fatwa and Research.

Islamiska jihad[redigera | redigera wikitext]

Muslimska brödraskapet övergav i en överenskommelse med president Sadat på 1970-talet våld som en metod att uppnå sina mål. Sadat anklagade senare i ett tal till det egyptiska parlamentet brödraskapet för att förråda överenskommelsen och att utöva taqiyyah (dubbla budskap).[22] Andra radikala islamistiska rörelser fortsatte den militanta kampen. Den viktigaste av dessa var Islamiska jihad.

Salafism och wahhabism[redigera | redigera wikitext]

Salafism är en gren av sunniislamisk fundamentalism som har många likheter med wahhabismen, den religiösa/politiska ideologi som är förhärskande i Saudiarabien. Man kan i stort indela salafisterna i dels konservativa wahhabiter som gynnas av den saudiska regimen, dels salafistjihadister som drivs av en militant radikalism och anser sig ha rätt att utropa heligt krig mot alla otrogna, dit även oliktänkande muslimer räknas. Deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat.[23] Den militanta radikalismen följer islams påbud i Koranen (9:29) att föra ett heligt krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”islamism - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamism. Läst 25 september 2022. 
 2. ^ ”islamism | SAOL | svenska.se”. https://svenska.se/saol/?id=1312830&pz=7. Läst 18 december 2022. 
 3. ^ Griffel, Frank (21 januari 2003). ”Globalization and the Middle East: Part Two” (på engelska). yaleglobal.yale.edu. http://yaleglobal.yale.edu/content/globalization-and-middle-east-part-two. Läst 22 april 2016. 
 4. ^ Graham E. Fuller, Islamists in the Arab World: The Dance Around Democracy
 5. ^ ””Man kan inte bomba bort en idé””. 2016 02 22. Forskning & Framsteg. http://fof.se/tidning/2016/3/artikel/man-kan-inte-bomba-bort-en-ide. Läst 16 november 2016. 
 6. ^ Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 160-162
 7. ^ Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 162
 8. ^ Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, London 1993, s. 256
 9. ^ Bauhn, Per (8 mars 2017). ”Islamism och folkhemsanpassning - Kvartal”. kvartal.se. https://kvartal.se/artiklar/islamism-multikulturalism-och-folkhemsanpassning/. Läst 10 januari 2023. 
 10. ^ ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”. Säkerhetspolisen. 2010. sid. 28. https://cve.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e2160/1547452379244/S%E4po%20V%E5ldsbejakande%20islamistisk%20extremism%202010.pdf. Läst 26 maj 2022. 
 11. ^ Sorgenfrei, Simon (2018). Islam i Sverige - de första 1300 åren. sid. 136-137. ISBN 978-91-983453-2-2. Läst 26 maj 2022 
 12. ^ Egyptson, Sameh (2018). Holy White Lies.. sid. 242-243. ISBN 978-977-02-8780-4. OCLC 1065025016. https://www.worldcat.org/oclc/1065025016. Läst 26 februari 2021 
 13. ^ Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 162 f
 14. ^ Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 163
 15. ^ Nyheter, S. V. T.; Ferm, Moa (8 mars 2021). ”Radikal islamistisk rörelse värvar i Järva”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/radikal-islamistisk-rorelse-varvar-i-jarva. Läst 20 november 2022. 
 16. ^ Thurfjell, Karin (20 november 2022). ””Systemet får inte granska sönder oss””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/abJKxO/anna-waara-ny-chef-for-ibn-rushd-kritiken-ar-politiserad. Läst 20 november 2022. 
 17. ^ Hyllengren, Peder; Carlbom, Aje; Ranstorp, Magnus (16 juni 2020). ”Statsstödd folkbildning för islamism, del 1 - Kvartal”. Kvartal.se. https://kvartal.se/artiklar/statsstodd-folkbildning-for-islamism-del-1/. Läst 20 november 2022. 
 18. ^ Hyllengren, Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder; Carlbom, Aje; Ranstorp, Magnus (17 juni 2020). ”Statsstödd folkbildning för islamism, del 2 - Kvartal”. Kvartal.se. https://kvartal.se/artiklar/statsstodd-folkbildning-for-islamism-del-2/. Läst 20 november 2022. 
 19. ^ ”Stödet till studieförbundet Ibn Rushd stoppas efter sista minuten-beslut”. DN.SE. 27 augusti 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/stodet-till-studieforbundet-ibn-rushd-stoppas-efter-sista-minuten-beslut/. Läst 30 augusti 2020. 
 20. ^ Egyptson, Sameh (2020). Erövringen - Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige.. sid. 77. ISBN 978-91-519-6376-1. OCLC 1187207132. https://www.worldcat.org/oclc/1187207132. Läst 26 februari 2021 
 21. ^ Egyptson, Sameh (2020). Erövringen - Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige.. sid. 93-164. ISBN 978-91-519-6376-1. OCLC 1187207132. https://www.worldcat.org/oclc/1187207132. Läst 26 februari 2021 
 22. ^ Egyptson, Sameh (2020). Erövringen - Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige.. sid. 55. ISBN 978-91-519-6376-1. OCLC 1187207132. https://www.worldcat.org/oclc/1187207132. Läst 26 februari 2021 
 23. ^ Steinick, Karl. ”Arabvärldens problem är Europas | SvD”. SvD.se. http://www.svd.se/kultur/understrecket/arabvarldens-problem-ar-europas_177833.svd. Läst 27 november 2018. 

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]