Luftföroreningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fabriksrök

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler, polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon. I förbränningshänseende förekommer även så kallade PM, det vill säga partiklar. Dessa partiklar kan ha olika storlek och således olika farlighet vid inandning.

Svenska miljökvalitetsnormerna (MKN)[redigera | redigera wikitext]

De svenska miljökvalitetsnormerna för uteluft är stadgade i miljöbalken, de är baserade på EU-direktiv som Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften med flera. Det finns miljökvalitetsnormer som inte får överskridas och sådana som endast får överskridas i viss utsträckning. Normerna är framförallt applicerbara i storstadsområden.

Kvävedioxid
Kraven på halten av kvävedioxid 2006 är att:

  • timmedelvärdet inte får blir större än 90 mikrogram per kubikmeter luft mer än 175 gånger per år.
  • timmedelvärdet inte får blir större än 200 mikrogram per kubikmeter luft mer än 18 gånger per år.
  • dygnsmedelvärdet inte får blir större än 60 mikrogram per kubikmeter luft mer än 7 gånger per år.
  • årsmedelvärdet inte får blir större än 40 mikrogram per kubikmeter luft.

Svaveldioxid
Kraven på halten av svaveldioxid 2006 är att:

  • timmedelvärdet inte får blir större än 200 mikrogram per kubikmeter luft mer än 175 gånger per år.
  • timmedelvärdet inte får blir större än 350 mikrogram per kubikmeter luft mer än 24 gånger per år.
  • dygnsmedelvärdet inte får blir större än 100 mikrogram per kubikmeter luft mer än 7 gånger per år.
  • halten inte får blir större än 125 mikrogram per kubikmeter luft mer än 3 gånger per år.

Kolmonoxid
Kraven på halten av kolmonoxid 2006 är att ett speciellt uträknat dygnsmedelvärde inte får bli större än 10 milligram per kubikmeter luft.

Bly
Kraven på halten av bly 2006 är att årsmedelvärde inte får bli större än 0,5 mikrogram per kubikmeter luft.

Bensen
Kraven på halten av bensen 2006 är att årsmedelvärde inte får bli större än 5 mikrogram per kubikmeter luft.

Partiklar
I bestämmelser om halter av partiklar används begreppet PM, particulate matter. Med till exempel PM10 menas partiklar som passerar genom ett selektivt intag som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 µm.

Kraven på halten av PM10 2006 är att:

  • dygnsmedelvärdet inte får blir större än 50 mikrogram per kubikmeter luft mer än 35 gånger per år.
  • årsmedelvärdet inte får blir större än 40 mikrogram per kubikmeter luft.

Förslag från EU-kommissionen 2005 om att även införa krav på mindre partiklar PM2,5 i framtiden.

Marknära ozon
Förslag finns på framtida normer som begränsar halten av marknära ozon till i storleksordningen årsmedelvärde inte får bli större än 120 mikrogram per kubikmeter luft.

Reningstekniker[redigera | redigera wikitext]

Följande tekniker är vanligast för att begränsa utsläpp av föroreningar från industrier eller transportfordon. Teknikerna går ut på att antingen förstöra partiklarna eller att filtrera bort dem från utsläppet innan det når atmosfären.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]