Maktmissbruk

Från Wikipedia

Maktmissbruk är en beteckning på användandet av sin ställning eller makt till sin egen eller den egna gruppens fördel.

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs. Missbruk av makt kan förekomma var som helst där makt utövas.

Politiskt maktmissbruk i olika länder[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

Enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europeiska unionens domstol pröva lagenligheten i lagstiftningsakter, bland annat sådana där maktmissbruk kan misstänkas eller har anmälts av en medlemsstat eller Europaparlamentet. Sådan talan ska väckas inom två månader räknat från den dag då lagstiftningsakten offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.[1]

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

Maktmissbruk är när en myndighet nyttjar sina befogenheter för ett annat ändamål än det för vilka de skapats.

Inom förvaltningen[redigera | redigera wikitext]

Maktmissbruk föreligger om tjänsteman eller myndighet använder sina befogenheter i eget intresse.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Fel eller försummelse vid maktmissbruk eller vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala skadestånd[2]. Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]