Medelklass

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medelklass är en vagt och ibland skiftande definierad socioekonomisk socialgrupp, som utgör ett mellanskikt i samhället.[1] Med avseende på faktorer som inkomst, förmögenhet, utbildning, självständighet i yrkesutövningen och social prestige har medelklassen en mindre gynnsam ställning än överklassen men en mer gynnsam ställning än arbetarklassen. Inom sociologin används begreppet medelklass ofta. Inom marxismen existerar inte medelklassen utan är ett skikt av arbetarklass och ägande klass.

Ofta indelas medelklassen i "övre" och "lägre" medelklass. Till den övre medelklassen räknas traditionellt akademiker i yrken med högre inkomst, personer med chefsposition i åtminstone mellanställning och framgångsrika småföretagare.[källa behövs] Till den lägre medelklassen räknas ofta övriga akademiker, icke-akademiska tjänstemän, som poliser och gymnasieingenjörer, samt mindre småföretagare.[källa behövs] Gränsen mellan svensk arbetarklass och lägre medelklass har föreslagits gå mellan barnskötare och förskollärare.[källa behövs]

Vid definitionen av medelklass är möjligt att ta fasta på graden av självständighet i arbetet. Medelklassyrken har då betydande frihet för den enskilde att avgöra vilka metoder som skall användas för att uppnå ett givet mål. Mer praktiskt sett kan uppdelningen handla om att den som tillhör medelklassen kan klara att leva utan inkomst under en kortare period (några månader eller något år) samt kan använda besparade medel för att köpa vissa kapitalvaror, exempelvis en nyare begagnad bil. För övre medelklass kan även gälla att kapitalinkomst ger ett märkbart bidrag till total inkomst även om arbetsinkomst dominerar.

Hur medelklass definieras i detalj beror på den använda metodologin. Vem som hör till medelklassen är därmed omdiskuterat, likaså om man överhuvudtaget kan dela in människor i klasser. Det kan dock noteras om samhället inte alls får indelas i grupper eller klasser blir det mycket svårt att diskutera samhället. Enligt den klassiska marxismen finns ingen medelklass utan endast kapitalister och arbetare; där talar man i stället om en privilegierad arbetarklass. Trots detta är en marxistiskt influerad definition av medelklass individer som har visst eget kapital men dock otillräckligt för att inte behöva arbeta, vilket innebär ett mellanskikt.

I dag kan en arbetare i Skandinavien ha en högre livsinkomst än vissa akademiker, vilket reflekterar att socioekonomisk position beror på fler variabler än löneinkomst. Även längre tillbaka i tiden uppstår problem med en klassindelning, till exempel när det gäller de ofta självägande bönderna i det svenska bondesamhället. Det är alltså inte lätt att dela upp befolkningen i klasser ur socialgruppsperspektiv men något enklare ur ett ekonomiskt maktperspektiv.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Medelklassen har sitt ursprung i borgarståndet, det vill säga städernas hantverkare och handelsmän. Under 1700- och 1800-talen växte sig medelklassen större, men fortfarande utgjorde den endast ett mindre mellanskikt mellan överklassen och arbetarklass. Det var i medelklassen de liberala tankegångarna växte sig starka. I de nordiska länderna såg dock situationen något annorlunda ut jämfört med på kontinenten. Här fanns en mycket liten urban medelklass, men å andra sidan en stor självägande bondeklass, som utgjorde ett slags lantlig lägre medelklass.

Under 1900-talet, då det materiella välståndet i västvärlden spred sig till i stort sett hela befolkningen (om än i varierade grad), kom en stor del av befolkningen att karaktäriseras som medelklass. Karakteristiskt för medelklassen är att den ständigt strävar uppåt, socialt och ekonomiskt, samtidigt som den hotas av social och ekonomisk degradering. Vissa menar att både liberalismen samt en viss konformism och strebermentalitet avspeglar just denna osäkra position för medelklassen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ medelklass i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 8 maj 2019.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]