Statens skolinspektion

Från Wikipedia
Statens skolinspektion
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
MyndighetschefHelén Ängmo, generaldirektör[1]
InstruktionSFS 2011:556
Webbplatswww.skolinspektionen.se

Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, [2]regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning.

Regelbunden tillsyn, som bygger på en risk- och väsentlighetsbedömning, återkommer till alla skolor med viss regelbundenhet. Samma sak gäller för regelbunden kvalitetsgranskning, där myndigheten tittar på kvaliteten inom fyra områden:

 • Rektors ledarskap
 • Undervisning
 • Trygghet och studiero
 • Bedömning och betygssättning

Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt.

Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående skolor. Myndigheten har dessutom i uppdrag att kontrollrätta nationella prov i grundskolan och gymnasiet. Syftet är bland annat att skapa likvärdighet i rättningen över landet och mellan skolor samt att motverka felaktig betygssättning.

Skolinspektionen tar emot anmälningar i enskilda ärenden från elever och föräldrar. Dessa kan till exempel handla om kränkningar i skolan eller att man inte fått det stöd man skulle behöva.

Skolinspektionen har möjlighet att fatta beslut om anmärkning, föreläggande eller föreläggande med vite för att få skolhuvudmän att vidta nödvändiga åtgärder. Som en yttersta åtgärd kan myndigheten återkalla godkännandet för fristående skolor eller, för kommunala skolor, besluta om åtgärder på den kommunala huvudmannens bekostnad.

Sedan 1 augusti 2011 tar Skolinspektionen dessutom emot anmälningar mot legitimerade lärare. Efter utredning kan myndigheten gå vidare till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar beslut om eventuell varning eller indragning av legitimationen.

Myndigheten inrättades den 1 oktober 2008 och sorterar under Utbildningsdepartementet.

Skolinspektionen har sitt huvudkontor i Stockholm och har inspektionsavdelningar i Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Umeå.[3] Totalt antal medarbetare är närmare 400.

De uppgifter som myndigheten har, med tillsyn och godkännande, övertogs från Skolverket som i och med detta fick en mer renodlad roll inom utvärdering och uppföljning.[4]

Storleken på vitesbelopp som myndigheten kan kräva in styrs av kommunen storlek, inte av allvarlighetsgraden i bristerna på en skola.[5]

I februari 2016 tillsattes Helén Ängmo som generaldirektör och chef för Skolinspektionen. Hon har tidigare bland annat varit överdirektörSkolverket och departementsråd vid Utbildningsdepartementet.

Synen på skolinspektionens insatser har skiftat. Dess tillkomst kan ses som ett resultat av en politisk strävan inom den dåvarande alliansregeringen att vid sidan om skolans såväl kommunala som fristående huvudmän, de som driver landets skolor, ha en separat skolmyndighet som kontrollerar regelefterlevnaden och kvaliteten. Från sin start 2008 organiserades Skolinspektionen i stort för att ha tillsyn över skolor och skolhuvudmän samt utföra kvalitetsgranskningar.[6] Samarbete med forskarsamhället och andra skolmyndigheter undveks. Tillsynen blev i hög grad till att pröva om verksamheten i skolorna följde bestämmelserna snarare än att bedöma om den var av godo för kunskapsinhämtning och elevernas utveckling. Kvalitetsgranskningarna gällde ofta sociala förhållanden i skolorna, sällan eller aldrig undervisningens kvalitet.[7] Myndigheten har under senare år öppnat sig mer mot att se till också kvaliteten i undervisningen och har numera en öppen attityd till samverkan med den andra stora Skolmyndigheten, Skolverket.[8]

Barn- och elevombudet[redigera | redigera wikitext]

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Statens skolinspektion. Barn och elever som känner sig kränkta i barnomsorgen eller skolan (eller deras föräldrar) kan vända sig till BEO. Det kan handla om kränkningar mellan elever men också om elever som blir kränkta av vuxna i skolan. Till grund för BEO:s arbete ligger skollagens sjätte kapitel. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling som inte är diskriminering. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar BEO för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Efter utredning kan BEO rikta föreläggande mot huvudmannen för skolan och, i vissa fall, begära skadestånd för elevens räkning.

Mårten Petersson är barn- och elevombud sedan 2020.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Helén Ängmo ny generaldirektör för Skolinspektionen”. regeringen.se. 25 februari 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/helen-angmo-ny-generaldirektor-for-skolinspektionen/. Läst 10 juli 2016. 
 2. ^ ”Inspektion”. www.skolinspektionen.se. https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/. Läst 2 november 2018. 
 3. ^ Organisation Skolinspektionen
 4. ^ Dir 2008:2008:3 Bildandet av Statens skolinspektion
 5. ^ ”Skolinspektionen: ”Rasism och homofobi på Malmöskola””. Sydsvenskan. 10 november 2016. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmoskola-hotas-av-miljonvite. Läst 22 november 2016. 
 6. ^ https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/425283?programid=1316, hämtad 2019-03-19.
 7. ^ https://pedagogiskamagasinet.se/problemen-kan-inte-inspekteras-bort/[död länk], hämtad 2019-03-19.
 8. ^ Rönnberg, Linda (2016), ”Granskning och styrning via skolinspektion”, i , Jarl, Maria & Nihlfors, Elisabet (red.), Ledarskap utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm: Natur och kultur, s. 81-101.