Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det är olämpligt att använda en annan artikel Wikipedia som källa för en artikel då den blir svårare att verifiera, vilket innebär att tillförlitlighet och trovärdighet minskar. Dessutom kan det skapa rundgång som betyder att uppgifter enbart hänvisar till varandra. Det är däremot vanligt att använda ursprungsmallar, men dessa ersätter inte källhänvisningar.

Praxis[redigera | redigera wikitext]

Att använda konventionella källhänvisningar till andra Wikipediaartiklar är ovanligt och anses olämpligt. En stark orsak är att Wikipediaartiklar som grundas på varandra skulle kunna förorsaka rundgång. Därför krävs källor som möjliggör kontroll av ursprunget till en uppgift. De källor som accepteras på Wikipedia är vanligen auktoritativa sekundärkällor som i sin tur hänvisar till primärkällor. Wikipedia betraktas ofta som en tertiärkälla vars trovärdighet vilar på dess källor snarare än sina författares auktoritet, och bör därför inte hänvisa till andra tertiärkällor.

Det är däremot vanligt att lägga in ursprungsmallar i slutet av artiklar för att hänvisa till artiklar på andra språkversioner, Wikipediaprojekt och wikier, då hela eller delar av artikeln är en översättning av ursprungsartikeln eller på annat sätt baseras på ursprungsartikeln. Ett exempel är {{enwp}} som används för att hänvisa till engelskspråkiga Wikipedia. I ursprungsmallen bör man åtminstone fylla i några parametrar med artikelnamnet på ursprungsartikeln, helst ange URL till just den version av ursprungsartikeln som den svenska artikeln grundas på och ange datum för just den versionen. Det underlättar revidering i framtiden.

Även om det är ovanligt så förekommer det att man överst i ett avsnitt lägger in en ursprungsmall (baserad på {{artikelursprung}}) och lägger in parametern avsnitt=ja. Mallen säger då:

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från...

Ofta hänvisar avsnittets ursprungsmall då till en fördjupningsartikel på en annan Wikipediaversion som avsnittet är en sammanfattning av. Därmed får ursprungsmallen liknande funktion som hänvisning till en {{fördjupningsartikel}} eller {{huvudartikel}}, och den svenskspråkiga artikeln får karaktär av översiktsartikel. Ursprungsmall i avsnitt används enbart om motsvarande fördjupningsartikel ännu inte har skapats på svenskspråkiga Wikipedia. För en förteckning över artiklar som har avsnitt med ursprungsmall, se Kategori:Ursprungsmall för avsnitt.

Att översätta referat av källor[redigera | redigera wikitext]

En ursprungsmall ersätter inte källhänvisningar i artikeln, även om den de facto är en hänvisning. Eftersom ursprungsmallen i sig inte är godtagbar som källa, kan källor fortfarande efterfrågas i artikeln.

På Wikipedia förekommer att refererat (d.v.s. sammanfattning och tolkning) av källor förändras med tiden och fjärmas från vad som egentligen står i källan. Detta problem kan förvärras vid översättning och av att texten sedan fortsätter att leva sitt eget liv på en annan språkversion. Särskilt om källhänvisning och ordagranna citat inom citattecken saknas.

Källorna i ursprungsartikeln kan föras över till svenskspråkiga Wikipedia och översättas. När information hämtas från andra artiklar på Wikipedia bör man om möjligt kontrollera ursprungskällan och använda endast informationen som finns i den. Då källan är svårtillgänglig eller artikeln sammanställt en större mängd material, som det vore för arbetsamt att gå igenom, kan man åtminstone göra en rimlighetsbedömning av att sakuppgifterna är korrekta och i överensstämmelse med källan. Man kan också ersätta källan med en annan som innehåller samma uppgift eller föra över den bristfälliga källan till svenskspråkiga Wikipedia och märka upp den med en åtgärdsmall för senare beslut. Det har förts diskussion om ifall källorna alltid måste kontrolleras innan de flyttas över till svenskspråkiga Wikipedia.

Ett citat riskerar inte att förändras på samma sätt som ett referat. Ett citat skall inte vara en egen översättning eller ett eget referat. Citatet kan med fördel ges inom citattecken i källhänvisningens fotnot, exempelvis med hjälp av fältet citat i mallen {{bokref}}. Ange dock inte Wikipedia som källa, såvida det inte är den ursprungliga källan.

Även om Wikipedia inte är en önskvärd källa på Wikipedia kan det vara en snabb och enkel väg till att finna information. Den tillåter direkt översättning utan upphovsrättsligt intrång (förutsatt att man anger källan). För ett litet språk som svenska är översättning av artiklar eller delar av artiklar på andra språkversioner ett tidseffektivt sätt att skapa artiklar, och kan avsevärt förbättra undermåliga artiklar.

Det går att hitta bra källor även på egen hand. Det är särskilt viktigt om ursprungsartikeln har få källor, om man är tveksam till hur källor använts men inte kan kontrollera dem, eller om det inte går att härleda vilka källor som använts för den aktuella informationen. Källorna som använts i den andra artikeln kan som tidigare nämnt också flyttas över och översättas. Man behöver inte ange källorna på samma sätt som i ursprungsartikeln.

Om bättre källor inte kan hittas, behöver man göra en kritisk granskning av informationens trovärdighet. Om det finns skäl att tvivla på den ska informationen inte läggas in; det kan vara frågan om misstag, missuppfattningar, myter, klotter och annat som vi inte skall sprida vidare till andra artiklar. I det fallet är det lämpligt att även ursprungsartikeln förbättras eller ifrågasätts. Om man inte har tillräcklig sakkunskap för att göra en god trovärdighetsbedömning skall man vara extra försiktig med att lägga in information.

Hänvisningar vid översättningar[redigera | redigera wikitext]

När Wikipediaartiklar med bristfälliga källor eller bristfälliga källangivelser ändå används i en artikel, eller då man inte kontrollerat ursprungskällorna, uppstår frågan om hur detta bör anges.

Ett självpublicerat verk som främst är skrivet av anonyma icke-experter, till exempel i internetforum, uppfyller inte de krav som Wikipedia själv ställer på andra internetkällor. Eftersom många användare skriver på flera språkversioner ökar också risken för rundgång. Problemet gäller även utanför Wikipedia; tidningar använder ibland Wikipedia som källa utan källhänvisning, varvid en sådan tidningsartikel naturligtvis är olämplig som en källa för att bekräfta uppgiften.

När källhänvisningar mellan artiklar på Wikipedia förekommer bör man inte nödvändigtvis radera dem eftersom innehållet kan vara till hjälp för den som letar godtagbara källor. Istället kan man ersätta källangivelsen med en ursprungsmall.

Ursprungsmallar[redigera | redigera wikitext]

Vid rena översättningar från andra språkversioner av Wikipedia, eller vid överföring från andra öppnar wikier, används ofta ursprungsmallar. Detta har flera syften:

  • Mallen fungerar som en hänvisning när man återanvänder bilder och texter, exempelvis översätter artikeltext. På så sätt kan man spåra vem som ursprungligen bidragit med vad och när informationen kom till den andra språkversionen.
  • Mallen gör att man kan hålla reda på vilken version man utgått ifrån. Den kan underlätta att ändringar synkroniseras, och att översättningsfel upptäcks.
  • Mallen kan underlätta för den som letar efter källor, eftersom den kan ta hjälp av den andra språkversionen.

Hur olika hänvisningar anges[redigera | redigera wikitext]

Om en hela eller delar av en artikel utgör en översättning från en artikel på en annan språkversion av Wikipedia kan ursprungsmallen {{översatt}} eller någon specifik översättningsmall användas under rubriken "Referenser" eller i annat fall sist i artikeln. Det bör helst vara en permanent länk. Ursprungsmallen eller översättningsmallen är inte en godtagbar källa i sig, utan behöver kompletteras med källor och då helst fotnoter.

Kontrollerade fotnoter

När faktauppgifter används från en annan språkversion kan källorna kontrolleras, flyttas över och översättas. De anges som vanliga fotnoter, med hjälpa av andra {{källmallar}} eller läggs in som nya källor med källverktyget i VE. Se till att nödvändiga parametrar som "språk" är ifyllda. Språket som anges är då ursprungskällans, inte språkversionen på Wikipedia.

Okontrollerade fotnoter

Det har diskuterats om okontrollerade fotnoter ska föras över eller inte och hur dessa i så fall ska behandlas. Om en fotnot (eller ibland en hel notapparat) från den andra artikeln kopieras utan att kontrolleras (till exempel då källan är svåråtkomlig), så kan detta kommenteras; antingen direkt i fotnoten eller i samband med notförteckningen. Detta går att göra genom att byta <ref> mot <ref group="fi-wp"> eller liknande och lägga dessa noter under skild rubrik med <references group="fi-wp"/>. En tveksam källa kan märkas upp med en lämplig åtgärdsmall för senare åtgärd.

Verifierbarhet[redigera | redigera wikitext]

Olika källors relativa trovärdighet behandlas i policyn Verifierbarhet.

Enskilda uppgifter som inte är styrkta med godtagbar källa kan raderas av användare. Det är den som lägger till en faktauppgift som har det främsta ansvaret att styrka den med en godtagbar källa.

Se även[redigera | redigera wikitext]