Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det är vanskligt att använda en annan artikelWikipedia som källa för en artikel då den blir svårare att verifiera, och risken blir därför stor att dess tillförlitlighet och trovärdighet minskar. Det är däremot vanligt att använda ursprungsmallar, men dessa ersätter inte källhänvisningar fullt ut.

Praxis[redigera | redigera wikitext]

Att använda konventionella källhänvisningar till andra Wikipediaartiklar är ovanligt och anses kontroversiellt. Orsaken är att Wikipediaartiklar som grundas på varandra skulle kunna förorsaka tradering (rundgång). Därför krävs källor som möjliggör kontroll av ursprunget till en uppgift. De källor som accepteras på Wikipedia är vanligen auktoritativa sekundärkällor som i sin tur hänvisar till primärkällor. Wikipedia betraktas ofta som en tertiärkälla vars trovärdighet vilar på dess källor snarare än sina författares auktoritet, och bör därför inte hänvisa till andra tertiärkällor.

Det är däremot vanligt att lägga in ursprungsmallar i slutet av artiklar för att hänvisa till artiklar på andra språkversioner, Wikipediaprojekt och wikier, då hela eller delar av artikeln är en översättning av ursprungsartikeln eller på annat sätt baseras på ursprungsartikeln. Ett exempel är {{enwp}} som används för att hänvisa till engelskspråkiga Wikipedia. Att i ursprungsmallen ange datum och/eller URL till den version av ursprungsartikeln som den svenska artikeln grundas sig på underlättar framtida revidering.

Även om det är ovanligt så förekommer det att man överst i ett avsnitt lägger in en ursprungsmall (baserad på {{artikelursprung}}) och lägger in parametern avsnitt=ja. Mallen säger då:

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från...

Ofta hänvisar avsnittets ursprungsmall då till en fördjupningsartikel på en annan Wikipediaversion som avsnittet är en sammanfattning av. Därmed får ursprungsmallen liknande funktion som hänvisning till en {{fördjupningsartikel}} eller {{huvudartikel}}, och den svenskspråkiga artikeln får karaktär av översiktsartikel. Ursprungsmall i avsnitt används enbart om motsvarande fördjupningsartikel ännu inte har skapats på svenskspråkiga Wikipedia. För en förteckning över artiklar som har avsnitt med ursprungsmall, se Kategori:Ursprungsmall för avsnitt.

Att översätta referat av källor[redigera | redigera wikitext]

En ursprungsmall ersätter inte källhänvisningar i artikeln fullt ut, även om den de facto har funktion som en källa, och ursprungsartikelns källor får funktion som källor till den svenskspråkiga artikeln om källhänvisningarna inte har översatts. Om en artikel på svenskspråkiga Wikipedia har en ursprungsmall, så förekommer det ändå att källor i form av fotnoter efterfrågas, i synnerhet om ursprungsartikeln har få källhänvisningnar, eller om det är svårt att härleda från vilka av ursprungsartikelns källor som den svenska artikelns uppgifter är hämtade.

På Wikipedia är det inte ett ovanligt problem att refererat (d.v.s. sammanfattning och tolkning) av källor förändras med tiden och fjärmas från vad som egentligen står i källan. Detta problem kan förvärras vid översättning och av att texten sedan fortsätter att leva sitt eget liv på en annan språkversion. Särskilt om källhänvisning och ordagranna citat inom citattecken saknas.

Det finns därför en debatt om hela fotnotapparaten bör översättas från ursprungsartikeln, eller endast sådana källhänvisningar som man har kunnat kontrollera. När information hämtas från andra artiklar på Wikipedia bör man om möjligt kontrollera ursprungskällan och använda endast informationen som finns i den. Då källan är svårtillgänglig eller artikeln sammanställt en större mängd material som det vore för arbetsamt att gå igenom skall man åtminstone göra en rimlighetsbedömning av att sakuppgifterna är korrekta och i överensstämmelse med källan. Om man tvivlar skall man inte använda det.

Ett citat ur källan riskerar inte att förändras på samma sätt som ett referat. Citatet kan med fördel ges inom citattecken i källhänvisningens fotnot, exempelvis med hjälp av fältet citat i mallen {{bokref}}. Ett sådant citat skall inte vara en egen översättning eller ett eget referat.

Wikipedia är sällan den bästa källan, men kan vara snabbast att hitta och lätt att använda. Den tillåter direkt översättning utan upphovsrättsligt intrång (förutsatt att man anger källan). På ett litet språk som svenska är översättning av artiklar eller delar av artiklar på andra språkversioner ett tidseffektivt sätt att skapa artiklar, och kan avsevärt förbättra undermåliga artiklar.

Det är emellertid inte oöverstigligt att hitta bra källor som komplement till översättningen. Det är särskilt viktigt att söka efter andra källor om ursprungsartikeln har få källor, om man är tveksam till hur källor använts men inte kan kontrollera dem, eller om det inte går att härleda vilka källor som använts för den aktuella informationen. Källorna som använts i den andra artikeln kan också användas direkt, utan att man efterliknar hur de använts i den artikeln.

Om bättre källor inte kan hittas, så måste man göra en kritisk granskning av informationens trovärdighet. Om det finns skäl att tvivla på den ska informationen inte läggas in; det kan vara frågan om misstag, missuppfattningar, myter eller sabotage och sådant skall vi inte sprida vidare till andra artiklar. I det fallet är det viktigt att även ursprungsartikeln förbättras eller ifrågasätts. Om man inte har tillräcklig sakkunskap för att göra en god trovärdighetsbedömning skall man vara extra försiktig med att lägga in information.

Källhänvisningar till Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

När Wikipediaartiklar med bristfälliga källor eller bristfälliga källangivelser ändå används i en artikel, eller då man inte kontrollerat ursprungskällorna, uppstår frågan om hur detta bör anges.

Källhänvisningar till Wikipedia som källa är inte okontroversiellt på svenskspråkiga Wikipedia. Ett självpublicerat verk som främst är skrivet av anonyma icke-experter uppfyller inte de krav som Wikipedia själv ställer på andra internetkällor, t.ex. bloggar eller internetforum. Eftersom många användare skriver på flera språkversioner ökar också risken för rundgång. Problemet gäller även utanför Wikipedia; tidningar använder ibland Wikipedia som källa utan källhänvisning, varvid en sådan tidningsartikel naturligtvis är olämplig som en källa för att bekräfta uppgiften. (Se även Wikipedia:Källkritik.)

En del användare anser att en annan Wikipediaartikel aldrig bör användas som källa på grund av kritiken mot och problemen med Wikipedia som källa. Andra användare är inte lika kategoriska. Det råder också olika uppfattningar om huruvida sådana källhänvisningar skall utelämnas, eftersom de betraktas som värdelösa och eventuellt vilseledande, eller om den använda källan alltid skall anges, för att undvika rundgång, underlätta trovärdighetsbedömning och underlätta hittande av ursprungskällorna.

Ursprungsmallar[redigera | redigera wikitext]

Vid rena översättningar från andra språkversioner av Wikipedia, eller vid överföring från andra öppnar wikier, används ofta ursprungsmallar. Detta har flera syften:

  • Mallen uppfyller Wikipedias krav på källhänvisning när man återanvänder bilder och texter, exempelvis översätter artikeltext. På så sätt kan man spåra vem som bidragit med vad.
  • Mallen kan utgöra ersättning för andra källhänvisningar. Därmed kan man undvika eller uppskjuta arbetet med att översätta en hel notapparat och kontrollera källhänvisningarna.
  • Mallen gör att man kan hålla reda på vilken version man utgått ifrån. Den kan underlätta att revideringar synkroniseras, och att översättningsfel upptäcks.

Utformning[redigera | redigera wikitext]

När en källhänvisning till en annan Wikipediaartikel görs, så förekommer olika sätt att utforma den:

Enstaka uppgifter

För enstaka uppgifter anges den andra artikeln i likhet med andra webbkällor i en fotnot, företrädesvis som permanent länk med mallen {{permalink}}, eller ibland istället med mallen {{webbref}}.

Översättningar

Om en större del av en artikel utgör en översättning från en artikel på en annan språkversion av Wikipedia så kan ursprungsmallen {{översatt}} eller någon specifik översättningsmall användas under rubriken "Referenser" eller sist i artikeln. Även här bör en permanent länk anges.

Okontrollerade fotnoter

Om en fotnot (eller ibland en hel notapparat) från den andra artikeln kopieras utan att kontrolleras (till exempel då källan är svåråtkomlig), så bör detta kommenteras; antingen direkt i fotnoten eller i samband med notförteckningen. Detta går att göra genom att byta <ref> mot <ref group="fi-wp"> eller liknande och lägga dessa noter under skild rubrik med <references group="fi-wp"/>.

Wikipedias relativa kvalitet som källa[redigera | redigera wikitext]

En källhänvisning till en annan Wikipediaartikel måste i regel betraktas som mindre trovärdig jämfört med andra källor. Om annan, motstridig, information framkommer, så bör källornas trovärdighet i regel vägas mot varann – och andra källor är oftast mer trovärdiga än en Wikipediaartikel utan verifierbara källhänvisningar. Olika källors relativa trovärdighet behandlas i policyn Verifierbarhet.

Om en användare ifrågasätter trovärdigheten för en uppgift som har källhänvisning (till exempel) till en annan Wikipediaartikel, utan att denne kan hänvisa till en bättre källa, så kan detta som vanligt markeras med {{ifrågasatt uppgift}} eller {{verifiera trovärdighet}}.

Se även[redigera | redigera wikitext]