Bahaikalendern

Från Wikipedia
Bahá'í
Centrala gestalter
Bahá'u'lláh
Báb · 'Abdu'l-Bahá
Heliga skrifter
Kitáb-i-Aqdas · Kitáb-i-Íqán
Axplock från B:s skrifter
Förborgade Ord · Sju Dalar
Lista över Bahá'u'lláhs skrifter
Övrig central litteratur
B. och Den Nya Tidsåldern
Civilisationens Förnyelse
Kallelse Till Nationerna
Anföranden I Paris
Some Answered Questions
Institutioner
Beskyddarinstitutionen
Universella Rättvisans Hus
Nationella Andliga Råd
Lokala Andliga Råd
Tillbedjans Hus
Fester och helgdagar
Dagarna i Ridván · Naw-Rúz
Nittondedagsfesterna
Bábs deklaration
Bahá'u'lláhs bortgång
Bábs martyrskap
Bábs födelse
Bahá'u'lláhs födelse
Förbundets dag
Bahais historia
Bahá'ís historia · Bábísm
Guds Saks Händer
Den Levandes Bokstäver
Bahá'u'lláhs Apostlar
Utmärkande personer
Shoghi Effendi
Martha Root · Táhirih
Fariborz Sahba
George Townshend
David Hofman
Övrigt
Bahá'í-kalendern
Pilgrimsfärden
Religiösa lagar
Bahá'í och Kristus
Bahá'í och Buddha
Bahá'í och Muhammed
Religiösa symboler

Badíkalendern (badi betyder förunderlig, unik, enastående, underbar)[1] eller bahá'í-kalendern, är de bahá'í-troendes kalender. Den har i Västerlandet från 1950-talet till fram till 2014 varit bunden till den gregorianska kalendern och alltid börjat året den 21 mars (Naw-Rúz). Universella Rättvisans Hus beslutade 2014 att badi-kalendern i hela världen från år 172 ska följa den som de iranska bahá'íerna tillämpar i enlighet med den kalender som Báb och Nabíl-i-'Azam tog fram på 1840-talet. Astronomiska mätningar ligger från 2015 till grund för vilka datum bahá'í-helgdagarna infaller på. Det innebär bland annat att bahá'í-nyåret började 21 mars 2015, den 20 mars 2016 och att skottåren inte inträffar samma år som i väst (2018 i stället för det gregorianska 2016). Vidare innebär förändringen att Bábs och Bahá'u'lláhs födelsedagar kommer att inträffa första och andra dagen efter framträdandet av den åttonde nymånen efter Naw-Rúz. De båda religionsgrundarnas födelsedagar inföll för första gången i väst direkt efter varandra - 13 och 14 november 2015, 21-22 oktober 2016, och så vidare.[2]

Beskrivning och historik[redigera | redigera wikitext]

Kalendern initierades av den iranske profeten Báb år 1844, färdigställdes av Nabíl-i-'Azam och bekräftades av Bahá'u'lláh 1863, det vill säga 19 år efter Bábs första framträdande. Ordet al-badi` motsvarar alfa eller "början" i Uppenbarelsebokens resonemang kring alfa och omega (alltings början och fullbordan) [3]. Badi är dessutom ett språk – "det underbara språket" – som talades av invånarna på en av Guds många världar. Detta språk hade enligt Bahá'u'lláhs skrivare (amanuens, följeslagare och betjänt) Mirza Aqa Jan och Aqa Muhammad-Hasan-i-Isfani en suggestiv, hypnotisk effekt på åhörarna, och Bahá'u'lláh brukade vid enstaka tillfällen sjunga eller mässa sina verser på badi.[4],[5]

Kalendern är en solkalender där året indelas i 19 enheter (som kallas "månader", trots att de inte följer månens cykler utan är decinover (nittondelar) som fått namn efter några av Guds egenskaper – "sifater", (صِفَة, på arabiska), alla med 19 dygn som börjar vid solnedgången och inte vid midnatt. Därtill kommer fyra interkalendariska dygn (fem vid skottår) – Ayyám-i-Há – som skjutits in mellan den 18:e och 19:e sifaten.

Året börjar vid vårdagjämningen, när dag och natt är lika långa över hela jorden och solen är synlig i tolv timmar. Badíkalendern har fastställt nyåret, Naw-Rúz, till den 21 mars, vilket alltså innebär att bahá'í-kalenderns nyårsdag alltid börjar vid solnedgången den 20 mars och slutar vid solnedgången den 21 mars. Bahá'í-året 166 B.E. (Bahá'í Era). Den första aftonen i månaden, vid solnedgången, håller de bahá'í-troende nittondedagsfesten.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Genom historien har årets månader och veckans dagar burit namn efter hedniska fester och romerska helgdagar. Báb ersatte dessa med 19 namn på Guds egenskaper (sifater): Prakt, härlighet, skönhet, storhet, ljus, barmhärtighet, ord, fullkomlighet, namn, makt, vilja, kunskap, kraft, tal, frågor, heder, överhöghet, herravälde och upphöjdhet.

Badíkalendern är inte bara ett redskap för att hålla tiden utan har en djup andlig betydelse. Den är ett av tecknen för att bahá'í-tron är en självständig och från shia-islam fullständigt frigjord religion med egna helgdagar och högtider. Talen 9 och 19 har enligt Báb – som konstruerade kalendern – en särskild betydelse. Kalendern, som är en solkalender, tar inte hänsyn till månens faser och är därför inte indelad i 12 månader, utan i 19 tidsperioder som alla består av 19 dygn och som var och en fått namn efter en gudomlig egenskap: "sifat". Kalendern var en av de innovationer i Bábs väckelserörelse som mest retade shahens hov och de shia-muslimska prästerna i Iran med en (hädisk) solkalender. En kalender är en av hörnpelarna i en religion. [6]Ur shia-muslimernas synvinkel försökte dessutom Báb med sina 19 månader och 19 månadsdagar, som han namngav efter Guds egenskaper, överglänsa shia-muslimerna vad gäller hängivenhet.

Kalendern väckte en sådan anstöt i Iran att den inte kunde användas officiellt av de babí-troende. Det var historikern och poeten Nabíl-i-'Azam som på 1860-talet färdigställde kalendern så att den fick sin nuvarande form. Först då bestämdes att de fyra interkalendariska dagarna skulle placeras mellan den 18:e och 19:e månaden och att kalenderns startår skulle vara 1844, då Báb offentliggjorde sin ställning som Guds sändebud och inte 1863 då Bahá'u'lláh proklamerade att han var Den-som-Gud-skall-göra-uppenbarad, som Báb hade profeterat om på 1840-talet. Bahá'u'lláh stadfäste kalendern på 1860-talet, och Shoghi Effendi slog på 1950-talet fast att 21 mars enligt den gregorianska kalendern alltid ska vara badíkalenderns första dag på året. Innan dess följde de troende alltid det exakta klockslaget för vårdagjämningen, vilken olika år inträffar vid olika tidpunkter den 20 - 21 mars. [7]

Bahá'u'lláh namngav kalendern efter en av sina apostlar, Mírzá Áqá Buzurg-i-Nishapuri som fått titeln Badí (som betyder början) och som lidit martyrdöden endast 17 år gammal år 1869. Badí hade bett Bahá'u'lláh, som vid den tiden hölls fängslad i 'Akká i ottomanska Palestina, om att få leverera en av de skrifter som Bahá'u'lláh riktade till världens härskare. Det tog Badí fyra månader att ta sig till fots till Teheran för att överlämna Lawh-i-Sultán till den persiske kungen Nasíri d-Din Shah, som befann sig i sitt sommarpalats. Badí greps och torterades i tre dygn innan han avled av skadorna. [8]

Året[redigera | redigera wikitext]

Året i badíkalendern består av nitton sifater om nitton dagar vardera (det vill säga 361 dagar) med tillägg av inskjutna dagar (4 under vanliga och 5 under skottår). De 19 sifaterna i badíkalendern har alla ett namn, och de 19 dagarna i varje sifat har samma namn. Datum kan beskrivas både i siffror och ord. Bahá'í-årets första dag (1/1) är 1 Bahá'í eller Bahá'í i Bahá'í. Bahá'í-nyåret och fixerades under 1950-talet till den 21 mars, men ska från år 172 (2015) bygga på astronomiska beräkningar av när vårdagjämningen inträffar. Det nya dygnet börjar inte vid midnatt som i Väst utan vid solens nedgång. Det nya året 172 inträdde således när solen gått ned kvällen den 19 mars, från 1950-talet till 2014 kvällen den 20 mars. Bahá'í-eran börjar med året 20 mars 1844. Skrivet med siffror börjar detta första badí-år 0001-01-01 och slutar med 0001-19-19. Bahá'í-årets sista dag (19/19) heter således 'Alá i 'Alá (Upphöjdhet i Upphöjdhet). Bábs tillkännagivande att han var "den utvalde" ägde rum på natten mellan 22 och 23 maj 1844 hemma i hans hus i Shiraz i Persien, det vill säga 0001-04-07 eller den 7 Storhet eller Ord i Storhet – vilket var exakt vad Báb uttalade den kvällen.

Trots att bahá'í-kalendern har tillkommit ganska sent i historien och begreppet 0 varit känt i öst mycket längre än i väst, har det Internationella Bahá'í-samfundet ännu inte kommit fram till om det ska skrivas 0 eller -1 BBE (before the Bahá'í era) för året före det första bahá'í-året. Det är oklart om skrivs dagen före bahá'í-nyåret 1844 ska skrivas 0000-19-19 eller -0001-19-19. Eftersom varken Báb eller historikern Nabíl-i-'Azam har gett året 0 något namn har man liksom de kristna helt enkelt struntat i år noll. Under den tidiga bahá'í-eran användes bahá'í-kalender från och med den 21 mars 1844 och för tiden före detta datum användes den muslimska kalendern.

Sifaternas dagar respektive dagarna i varje sifat[redigera | redigera wikitext]

I badíkalendern finns 19 namngivna sifater, och varje sifat består av 19 namngivna dagar eller gudomliga egenskaper. Sifaterna och dagarna har samma namn. Den första dagen i varje nytt bahá'í-år (1/1) är den 1 Bahá eller dagen Bahá i sifaten Bahá. I den persiska Bayán anger Báb även för varje sifat värden som människan kan koncentrera sig på att utveckla, även om dessa värden förutsätts finnas med året runt, livet ut. Nedanstående tabell visar år 172, följande bahá'í-år kommer nyåret, Naw-Rúz och den 1 Bahá att inträffa 20 mars, den 1 Jalál 8 april, och så vidare.

Nr Sifat/fönster
(gudomlig egenskap)
Översättning  Värde för männi-
skan att odla
Första dagen börjar ª
1 Bahá Praktfullhet Lyskraft (tro) 21 mars
2 Jalál Härlighet Kärlek (glädje) 9 april
3 Jamál Skönhet Renlighet (ordning) 28 april
4 'Azamat Storhet Tjänande (mod) 17 maj
5 Núr Ljus Klarhet (förståelse) 5 juni
6 Rahmat Barmhärtighet Medkänsla (hänsyn) 24 juni
7 Kalimát Ord Vänlighet (tolerans) 13 juli
8 Kamál Fullkomlighet Harmoni (balans) 1 augusti
9 Asmá' Namn Närhet (tillit) 20 augusti
10 'Izzát Makt Rättvisa (visdom) 8 september
11 Mashíyyat Vilja Målmedvetenhet (ansvar) 27 september
12 'Ilm Kunskap Vetande (kreativitet) 16 oktober
13 Qudrat Kraft Hopp (idealism) 4 november
14 Qawl Tal Uppriktighet (sanning) 23 november
15 Masá'il Frågor Vetgirighet (tålamod) 12 december
16 Sharaf Ära Ärlighet (pålitlighet) 31 december
17 Sultán Överhöghet Trofasthet (lydnad) 19 januari
18 Mulk Herravälde Avskiljande (självkännedom) 7 februari
- Ayyam-i-Há Inskjutna dagar Gränslöshet (essens), Givmildhet 26 februari - 1 mars
19 'Alá Upphöjdhet Självkontroll (måttfullhet) 2 mars (fastemånaden)

ª) Det nya dygnet börjar i praktiken vid solnedgången i badi-kalendern. Det innebär att det nya året egentligen börjar vid solnedgången kvällen den 20 mars, och att nyårsdagen slutar vid solnedgången den 21 mars.

De inskjutna dagarna 26 - 1 mars mellan sifaterna Mulk (herravälde) och 'Alá (upphöjdhet) kallas Ayyám-i-Há. Detta kan översättas som Guds essens dagar, och essens betyder här innersta natur. Dessa fyra dagar (fem vid skottår) har genom åren utvecklats till en period under vilken många bahá'íer festar med familj och vänner, ger varandra gåvor och ägnar sig åt välgörenhet. [9]. Att badíkalendern är en solkalender med skottår och fastställda datum för olika högtider innebär att den är synkroniserad med den gregorianska kalendern [10]

Den sista sifaten, 'Alá, består av 19 dagars fasta, då bahá'íer avhåller sig från mat och dryck från soluppgång till solnedgång.

Veckan[redigera | redigera wikitext]

Badíkalendern har två system som löper parallellt med varandra för att namnge dagar. Förutom de 19 namnen på de 19 dagarna i varje månad har även de sju veckodagarna i varje vecka fått namn. Veckan var inte särskilt viktig för Báb och de övriga skaparna av Badi-kalendern, utan 19-dagarscykeln. Bahá'í-tron har dock anpassat sig efter resten av världen och tillämpar veckor, och man valde att liksom muslimerna göra fredagen till vilodag. Bahá'í-veckan börjar således med lördagar, som döpts till Jalál (härlighet). [11]

Dag  Arabiskt namn  Översättning  Veckodag
1 Jalál Härlighet Lördag
2 Jamál Skönhet Söndag
3 Kamál Fullkomlighet Måndag
4 Fidál Nåd Tisdag
5 'Idál Rättvisa Onsdag
6 Istijál Majestät Torsdag
7 Istiqlál Oberoende Fredag

Veckans första dag är lördag. Bahá'í-dygnet börjar och slutar vid solnedgången där man befinner sig, varför Universella Rättvisans Hus måste ange särskilda klockslag för när ett dygn ska övergå i ett annat för bahá'í-församlingar som är belägna norr och strax söder om polcirkeln.

Som framgår har några av veckodagarna samma namn som ett antal sifater, vilket kan vara förvirrande. Under 1860-talet diskuterades därför flera alternativ, varav kan nämnas en idé om att låna Bahá'u'lláhs namn på dalarna i hans bok Sju dalar[12]: lördagen Sökande, söndagen Kärlek, vidare Kunskap, Enhet,Förnöjsamhet, Förundran och, fredagen, Helgelse eller Intighet (avskiljande från materiella behov och önskningar).

19- och 361-årscyklerna[redigera | redigera wikitext]

Bahá'í-kalendern har en cykel på 19 år som kallas för Vahid (arab. "enhet") och en supercykel på 361 (19×19) år, som kallas Kull-i-Shay (arab. "allting"). Den senaste Vahid i den nuvarande Kull-i-Shay påbörjades 1996, och eftersom det är den nionde Vahid och nio har en speciell innebörd enligt Bábs talmagi, kan 19-årscykeln 1996 – 2014 förmodas ha speciell betydelse enligt Báb. Vad har inte framgått än. Kull-i-Shay 1 började år 1844. Den andra Kull-i-Shay (361-årscykeln) kommer att påbörjas år 2205.

Det bahá'í-år som inföll mellan 21 mars 2009 och 20 mars 2010 kunde antingen skrivas Vahháb i 9:e Vihad i 1:a Kull-i-Shay 1 eller helt kort 166 B.E (år 166 i bahá'í-eran).

.Torsdagen den 24 december 2009 (2009-12-24) är i badíkalendern

Istijlál (veckodagen Majestät)
Qudrat (månadsdagen Kraft)
Masáil (månaden Frågor)
Vahháb i 9:e Vihad i 1:a Kull-i-Shay (året Frikostig i 9:e cykeln i 1:a supercykeln).

Detta datum kan också skrivas som 1.9.14.15.13 (supercykel 1, cykel 9, år 14 "frikostig", månad 15 "frågor", månadsdag 13 "kraft") eller helt kort 166-15-13 B.E.

Nr Arabiskt namn Arabiskt tecken Svensk översättning 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V 13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V
1 Alif أﻟﻒ A 1844 1863 1882 1901 1920 1939 1958 1977 1996 2015 2034 2053 2072 2091 2110 2129 2148 2167 2186
2 Bá’ باء B 1845 1864 1883 1902 1921 1940 1959 1978 1997 2016 2035 2054 2073 2092 2111 2130 2149 2168 2187
3 Ab أب Fader 1846 1865 1884 1903 1922 1941 1960 1979 1998 2017 2036 2055 2074 2093 2112 2131 2150 2169 2188
4 Dál دﺍﻝ D 1847 1866 1885 1904 1923 1942 1961 1980 1999 2018 2037 2056 2075 2094 2113 2132 2151 2170 2189
5 Báb باب Port 1848 1867 1886 1905 1924 1943 1962 1981 2000 2019 2038 2057 2076 2095 2114 2133 2152 2171 2190
6 Váv وﺍو V 1849 1868 1887 1906 1925 1944 1963 1982 2001 2020 2039 2058 2077 2096 2115 2134 2153 2172 2191
7 Abad أبد Evighet 1850 1869 1888 1907 1926 1945 1964 1983 2002 2021 2040 2059 2078 2097 2116 2135 2154 2173 2192
8 Jád جاد Generositet 1851 1870 1889 1908 1927 1946 1965 1984 2003 2022 2041 2060 2079 2098 2117 2136 2155 2174 2193
9 Bahá' بهاء Prakt 1852 1871 1890 1909 1928 1947 1966 1985 2004 2023 2042 2061 2080 2099 2118 2137 2156 2175 2194
10 Ḥubb حب Kärlek 1853 1872 1891 1910 1929 1948 1967 1986 2005 2024 2043 2062 2081 2100 2119 2138 2157 2176 2195
11 Bahháj بهاج Behaglig 1854 1873 1892 1911 1930 1949 1968 1987 2006 2025 2044 2063 2082 2101 2120 2139 2158 2177 2196
12 Javáb جواب Svar 1855 1874 1893 1912 1931 1950 1969 1988 2007 2026 2045 2064 2083 2102 2121 2140 2159 2178 2197
13 Aḥad احد Enkel 1856 1875 1894 1913 1932 1951 1970 1989 2008 2027 2046 2065 2084 2103 2122 2141 2160 2179 2198
14 Vahháb وﻫﺎب Frikostig 1857 1876 1895 1914 1933 1952 1971 1990 2009 2028 2047 2066 2085 2104 2123 2142 2161 2180 2199
15 Vidád وداد Kärlek 1858 1877 1896 1915 1934 1953 1972 1991 2010 2029 2048 2067 2086 2105 2124 2143 2162 2181 2200
16 Badí‘ بديء Början 1859 1878 1897 1916 1935 1954 1973 1992 2011 2030 2049 2068 2087 2106 2125 2144 2163 2182 2201
17 Bahí بهي Strålande 1860 1879 1898 1917 1936 1955 1974 1993 2012 2031 2050 2069 2088 2107 2126 2145 2164 2183 2202
18 Abhá ابهى Det mest strålande 1861 1880 1899 1918 1937 1956 1975 1994 2013 2032 2051 2070 2089 2108 2127 2146 2165 2184 2203
19 Váḥid واحد Enhet 1862 1881 1900 1919 1938 1957 1976 1995 2014 2033 2052 2071 2090 2109 2128 2147 2166 2185 2204

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bahai library: [http://bahai-library.com/resources/1863-68.html Bibliography for the Tablets of Baha'u'llah: List of citations and resources for Tablets revealed 1863-68. Kitáb-i-Badí‘ ("The Wondrous Book," "the Unique Book"). Sammanställning av Jonah Winters för the Wilmette Institute.
 2. ^ Hjerpe, Leif (2015), "Nyheter i 172 års Bahá'í- Badikalender". Journalkalender Bahá'í-år 172. Leif Hjerpe. sid. 3 
 3. ^ al-badí och al-ákhir är arabiskans motsvarigheter till Uppenbarelsebokens alfa och omega – beskrivningen av Gud som början och slutet. Taylor, J. (2008) On Novelty in Ayyám-i-Há and the Badí Calendar. Artikel på portalen Bahá'í Library Online. [1]
 4. ^ Balyuzi, H.M. (1980) Baha'u'llah - The King of Glory, s. 213. Oxford: George Ronald.
 5. ^ PBahai-Library: (10 jan 2009)] ”Langue and Epistle to The Son of The Wolf”. Arkiverad från originalet den 6 november 2011. https://web.archive.org/web/20111106191611/http://bahai-library.com/wwwboard/messages01/620.html. Läst 25 juli 2011.  inlägg postat den 25 oktober 2010 av Eden Golshani. (Sidan senast kontrollerad 2011-07-25.) Det var när Aqa Jan och Aqa Muhammad-Hasan-i-Isfani tillbringade en tid i Kazimyan tillsammans i Haji 'Abdu'l-Majid-I -Shirazis hem med Bahá'u'lláh som denne frågade sitt sällskap om de ville höra bad, ett språk som används av invånarna i en av Guds världar. Bahá'u'lláh gick sedan vidare med att sjunga på det aktuella språket. Mirza Aqa Jan vittnade efteråt om att språket hade en underbar effekt på lyssnaren. Bahá'u'lláh sade senare till sin värd Haji 'Abdu'l-Majid: "Haji, du har nu hört språket badi och bevittnat Guds överhöghet över sina världar. Hembär tack för denna gåva och uppskatta dess värde.”
 6. ^ Effendi, S. (1973). Directives from the Guardian. India/Hawaii: Bahá'í publishing trust, ss. 30-34.
 7. ^ Effendi S. (odaterad) Directives from the Guardian återgiven i Effendi, S. (1974) The World Order of Bahá'u'lláh, Wilmette: Bahá'í Publishing Trust.
 8. ^ Francis, R (2001) Áqá Buzurg (Badí') the Pride of the Martyrs. Artikel på portalen Bahá'í Library Online. [2]
 9. ^ Back, S. (24 februari 2008). ”Ayyam-i-Ha – tidlösa dagar”. Svenska Bahá'í-samfundet. Arkiverad från originalet den 6 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080506152332/http://www.bahai.se/nyheter/index.htm. Läst 6 oktober 2008. 
 10. ^ Walker, J. (2008) artikeln Calender Converter på CalendarHomes sajt.[3]
 11. ^ Effendi, S. (1950) Bahá'í Faith, The: 1844-1950. Wilmette, IL: Bahá'í Publishing Committee.
 12. ^ Betz, Hans D. (Ed.), Browning, Don S. (Ed.), Janowski Bernd (Ed.) & Jungel Eberhard (Ed.) (2009) RPP – Religion Past And Present: Encyclopedia of Theology And Religion. Brill Academic Pub.