Direkt effekt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med direkt tillämplighet.

Direkt effekt är en rättsprincip inom den europeiska unionsrätten som innebär att bestämmelser i unionsrätten kan åberopas direkt inför nationella domstolar likt nationella lagar, trots att de inte har införlivats i den nationella lagstiftningen. Den direkta effekten gör unionsrätten till en unik rättsordning i internationell rätt.

Unionsrättens direkta effekt grundar sig på rättspraxis, som fastställdes för första gången av Europeiska unionens domstol genom dess dom av den 5 februari 1963 i målet Van Gend & Loos mot Nederländerna. Domstolen slog då fast att delar av unionsrätten ger upphov till individuella rättigheter för enskilda som det åligger de nationella domstolarna att skydda. I de fall den nationella lagstiftningen är oförenlig med unionsrätten äger den senare företräde i enlighet med företrädesprincipen. De nationella domstolarna kan inhämta (och har skyldighet att inhämta om det är högsta instans) förhandsavgörande från unionens domstol när de behöver tolka unionsrätten.

Innebörd[redigera | redigera wikitext]

Direkt effekt innebär att en privatperson kan åberopa unionsrätten inför nationella myndigheter och domstolar. På så sätt säkerställs att de rättigheter som följer av unionsrätten upprätthålls i medlemsstaterna. Även om en bestämmelse som antagits på unionsnivå inte är implementerad på nationell nivå kan den i vissa fall åberopas inför medlemsstatens domstol. Principen om direkt effekt är ett resultat av unionens rättspraxis och är inte en uttalad princip enligt Europeiska unionens fördrag. Europeiska unionens domstol har dock tolkat fördragen som att de implicit ger stöd för denna princip. Ytterst vilar denna princip på att medlemsstaternas domstolar accepterar de utslag unionens domstol ger.

Europeiska unionens domstol slog fast principen om direkt effekt för första gången i ett rättsligt mål den 5 februari 1963. I det målet konstaterade domstolen att unionsrätten inte enbart innebar förpliktelser mellan Europeiska unionens medlemsstater, utan också rättigheter för privatpersoner i medlemsstaterna.

Principen om direkt effekt har sedan dess tillämpats av domstolen, utan att den har varit skriftligt nedtecknad i något av Europeiska unionens fördrag. Det är dock långt ifrån enda gången som domstolen har påverkat unionsrättens tillämpning genom rättspraxis. Domstolen har även genom rättspraxis slagit fast att unionsrätten har företräde framför medlemsstaternas rätt.

Den direkta effekten inkluderar dels vertikal direkt effekt, dels horisontell direkt effekt. Den vertikala effekten innebär att privatpersoner kan åberopa unionsrätten gentemot en medlemsstat, medan den horisontella effekten innebär att den kan åberopas gentemot andra privatpersoner.[1]

Tillämpning[redigera | redigera wikitext]

För att en bestämmelse i den primära unionsrätten, det vill säga fördragen och tillhörande protokoll och bilagor, ska ha direkt effekt måste den vara precis, tydlig, ovillkorlig och inte kräva kompletterande nationella åtgärder eller gemenskapsåtgärder.[1]

I den sekundära unionsrätten skiljer sig den direkta effekten åt mellan olika rättsakter. Förordningar har alltid direkt effekt, i allmänhet i hela europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde.[1]

Även ett direktiv kan till vissa delar ha direkt effekt. Normalt sett ska direktivet införlivas i den nationella lagstiftningen och får därför rättslig effekt därigenom. Om en medlemsstat inte implementerar ett direktiv, kan det åberopas om bestämmelserna är ovillkorliga och tillräckligt tydliga och precisa. Den direkta effekten kan i så fall endast vara vertikal och åberopas om medlemsstaten inte har implementerat direktivet i tid. Unionens beslut har direkt vertikal effekt om dess adressat är en medlemsstat. Även vissa internationella avtal kan ha direkt effekt. Rekommendationer och yttranden, som inte är juridiskt bindande, saknar helt direkt effekt.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d] ”EU-rättens direkta effekt”. Europa (webbportal). 22 september 2010. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14547_sv.htm. Läst 10 januari 2011. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.