Kameraövervakning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kameraövervakning är att övervaka platser med hjälp av övervakningskameror.

Hemlig kameraövervakning som används av brottsbekämpande myndigheter klassas i Sverige som ett hemligt tvångsmedel.[1]

Övervakningskameror[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: övervakningskamera

Det första kameraövervakningssystemet installerades 1942 i Peenemünde av Walter Bruch för att övervaka uppskjutningen av V-2-raketer.[2] 1944 började kameraövervakning användas i Manhattanprojektet för att kunna sköta kranar som hanterade plutonium utan att någon behövde vara närvarande.

Den absolut vanligaste formen av kameror är fastmonterade kameror som ibland kallas "domekameror" på grund av den typiska genomskinliga globen (på engelska "dome"). Innanför den sitter den vanligtvis rörliga kameraoptiken. Kameror som är styrbara av en operatör via en manöverpanel är också vanliga. Det finns en uppsjö av olika kameralösningar för alla tänkbara behov. Det finns också kameror som aktiveras av rörelse. Dessa används antingen för att spara utrymme i videolagrare och undvika onödiga inspelningar eller att man skickar signalen vidare till till exempel en larmcentral som kan kontrollera vad som pågår. Till detta förekommer dubbelriktad ljudkommunikation så att larmoperatören kan tala med personerna som befinner sig på platsen.[källa behövs]

Kameran placeras så att den täcker det man vill övervaka, exempelvis en dörr där man vill kontrollera vem som vill in eller i rent brottsförebyggande syfte (se situationell brottsprevention). Bilden från kameran överförs via kabel, vanligtvis koaxial eller tvåtråd, till en monitor och/eller videolagrare. Man kan även skicka videosignalen via TCP/IP i ett datanät och avståndet mellan kamera och monitor/lagrare kan då i princip vara hur långt som helst.

Det är mycket vanligt att det är en inspelningsfunktion (videolagrare) kopplad till kameraövervakningen så att man i efterhand kan kontrollera vad som hänt; detta är den absolut vanligaste övervakningsmetoden. Att någon de facto sitter och tittar på monitorer i övervakningssyfte är extremt ovanligt. Det inspelade materialet får sparas i högst två månader såvida inte upptagningen används vid brottsutredning, och endast spelas upp om man misstänker att brott föreligger (till exempel snatteri, rån eller inbrott) och då endast för att identifiera gärningsmän. Materialet måste också hanteras på ett sådant sätt att det inte kan komma i orätta händer.

Effekter på brottslighet[redigera | redigera wikitext]

Kameraövervakning har traditionellt betraktats som en form av situationell brottsprevention, men kan också syfta till att förbättra polisens möjligheter att utreda brott eller att minska rädsla för brottslighet.[3]

Brottsprevention[redigera | redigera wikitext]

Det finns en stor forskningslitteratur om kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. På uppdrag av Brottsförebyggande rådet genomförde forskare från Northeastern University och Universitetet i Cambridge en systematisk forskningsöversikt som publicerades 2007.[4] Forskningsöversikten sammanställde resultaten från 43 studier som undersökt effekten av kameraövervakning. När resultaten från dessa studier vägdes samman med hjälp av meta-analytiska metoder fann forskarna att

 1. Kameraövervakning orsakade en signifikant minskning av brottsligheten med i genomsnitt 16%.
 2. Kameraövervakning var mest effektivt i parkeringshus, där kameror reducerade brottsligheten med i genomsnitt 51%.
 3. Kameraövervakning i andra offentliga miljöer hade små och icke-statistiskt signifikanta effekter på brottslighet: 7% minskning i stadskärnor och 23% minskning av kollektivtrafikinställningarna.

Enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) finns det dock metodologiska problem med de studier som denna forskningsöversikt bygger på. Problemen består i att studierna endast visar korrelationen mellan kameraövervakning och brottslighet, men inte nödvändigtvis orsakssambanden. ESO-rapporten fastslår att en ny litteratur som undkommer dessa problem genom att använda exogen variation visar att "kamerorna har en avskräckande effekt, i synnerhet på planerad brottslighet som fickstölder".[5]

Resultaten från ESO-rapporten har också replikerats i en forskningsöversikt från tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) publicerad år 2017 i kriminologitidskriften Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. I likhet med ESO-rapporten fokuserar denna forskningsöversikt på studier som med större säkerhet kan etablera kausala samband. Resultaten visar att kameraövervakning kan minska brottslighet i flera offentliga miljöer, inklusive i gatumiljö och på centrala tunnelbanestationer. Vidare tyder resultaten från forskningsöversikten på att kameraövervakning är mer effektivt mot egendomsbrott såsom stöld än mot våldsbrott. Dessutom tycks säkerhetskameror som är aktivt bevakade av operatörer som kommunicerar med poliser i realtid vara mer effektiva en kameror som inte är aktivt bevakade.[6]

Användning i polisutredningar[redigera | redigera wikitext]

Enligt en studie från 2017 publicerad i European Journal on Criminal Policy and Research är sannolikheten att British Transport Police (BTP) klarar upp ett brott 25 procentenheter större när det finns användbara bilder från säkerhetskameror. Detta gällde för de flesta brott inklusive överfall, sexualbrott och fordonsstöld.[7]

Brottsförebyggande rådets utvärdering av kameraövervakningen i Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm visar att övervakningsfilm begärdes ut av polisen för ett 80-tal ärenden under den studerade niomånadersperioden. I 23 ärenden hade den begärda filmen någon relevans för utredningen. I tolv av dessa ärenden väcktes åtal och i tre av domarna bedömdes filmen ha haft särskilt stor betydelse för den fällande domen.[8]

Effekter på rädslan för brottslighet[redigera | redigera wikitext]

Enligt en systematiskt forskningsöversikt från 2013 tenderar den befintliga evidensen att visa att kameraövervakning inte är effektivt för att minska rädslan för brottslighet. Samma studie tillkännager dock att evidensens kvalitet på detta område är begränsad.[9]

Lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Informationsskylt om kameraövervakning på Stureplan och omgivande gator i Stockholm. Skylten lämnar dock ingen upplysning om att tillståndet för användningen av kamerorna är begränsat, då de endast får vara aktiverade under kvälls- och nattetid.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Sverige har länge haft en internationellt sett sträng lagstiftning som styrt kameraövervakningen. Efter Sveriges inträde i EU mjukades den dock upp betydligt. Kameraövervakning är i Sverige reglerat med kameraövervakningslagen. Som huvudregel krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta upp en övervakningskamera. Det finns undantag där det räcker med en anmälan till länsstyrelsen, till exempel i banker och butiker om syftet är att förebygga, utreda eller avslöja brott. För platser dit allmänheten inte har tillträde räcker det med samtycke från den som ska övervakas. En privatpersons övervakning av "en verksamhet av rent privat natur", till exempel det egna hemmet regleras inte av kameraövervakningslagen. Den som sätter upp en övervakningskamera ska som huvudregel informera om detta med skyltning.[10][11]

Allmänna opinionen[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det finns inga regelbundna studier av allmänhetens inställning till kameraövervakning. På uppdrag av statliga Integritetsskyddskommitén genomförde Statistiska centralbyrån hösten 2006 en opinionsundersökning på temat. Den visade på ett starkt stöd för att tillåta kameraövervakning, 90% av de cirka 1000 deltagarna i studien ställde sig positiva till frågan ”Tycker du att kameraövervakning ska vara tillåten eller otillåten på allmänna platser om det behövs för att få folk att känna sig tryggare av att platser är kameraövervakade?”[12][13]. Under 2017, och på uppdrag av Lunds universitet, genomförde opinionsundersökningsinstitutet Kantar Sifo en opinionsundersökning på temat kameraövervakning och personlig integritet med 1000 deltagare. På frågan ”Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats?” ställde sig 90% positiva till frågan. Rörande kamerornas eventuella negativa inverkan på den personliga integriteten, avvisade 83% av deltagarna påståendet ”Närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats (torg och gator) inkräktar på min personliga integritet.”[14].

Rättsfall[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Justitiedepartementet. "Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet Arkiverad 6 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.", Justitiedepartementets webbplats, 19 november 2007. Läst den 19 januari 2012.
 2. ^ Dornberger, Walter: V-2, Ballantine Books 1954, ASIN: B000P6L1ES, page 14.
 3. ^ ”Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte” (Rapport). Brottsförebyggande rådet. 2003. https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800015488/1371914730522/2003_kameraovervakning_i_brottsforebyggande_syfte.pdf. 
 4. ^ ”Kameraövervakning och brottsprevention”. Brottsförebyggande rådet. https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006311/1371914721855/2008_kameraovervakning_brottsprevention.pdf. 
 5. ^ Mikael Priks (2015). ”Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan”. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/07/ESO-2015_4-till-webben.pdf. 
 6. ^ Alexandrie, Gustav (2017). ”Surveillance cameras and crime: a review of randomized and natural experiments”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. doi:10.1080/14043858.2017.1387410. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2017.1387410. 
 7. ^ Ashby, Matthew (2017). ”The Value of CCTV Surveillance Cameras as an Investigative Tool: An Empirical Analysis”. European Journal on Criminal Policy and Research. doi:10.1007/s10610-017-9341-6. https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-017-9341-6. 
 8. ^ [https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2014-06-16-kameraovervakning-pa--stureplan-och-medborgarplatsen.html ”Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen”]. 2014. https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2014-06-16-kameraovervakning-pa--stureplan-och-medborgarplatsen.html. 
 9. ^ Lorenc, Theo (2013). ”Environmental interventions to reduce fear of crime: systematic review of effectiveness”. Systematic Reviews. doi:10.1186/2046-4053-2-30. https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-4053-2-30. 
 10. ^ Kameraövervakningslag (SFS 2013:460) (lagen.nu)
 11. ^ ”Datainspektionen (DI), Kameraövervakning”. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kameraovervakningslagen/. 
 12. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Användning av övervakningskameror Motion 2007/08:Ju417 av Luciano Astudillo m.fl. (s) - Riksdagen” (på sv). www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/anvandning-av-overvakningskameror_GV02Ju417. Läst 25 mars 2018. 
 13. ^ Allt fler svenskar positiva till kameror” (på sv-SE). Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2007-01-13/allt-fler-svenskar-positiva-till-kameror. Läst 25 mars 2018. 
 14. ^ Lahtinen, M. (2017). ”Allmänhetens uppfattning kring användandet av övervakningskameror på gator och torg, augusti 2017”. LUSAX-forskargrupp, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. http://lusax.se/Lahtinen_2017_Opinionsundersokning_DataBlad.pdf. Läst 25 mars 2018. 
 15. ^ https://lagen.nu/dom/hfd/2011:77
 16. ^ ”HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM, Mål nr 914-11”. http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2012/Mars/914-11.pdf. Läst 7 februari 2017. 
 17. ^ ”Högsta förvaltningsdomstolen säger nej till kameraövervakning i skolor”. http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2012/hogsta-forvaltningsdomstolen-sager-nej-till-kameraovervakning-i-skolor/. Läst 7 februari 2017. 
 18. ^ http://www.sydsvenskan.se/malmo/salde-knark-framfor-kamera/

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]