Studentkåren i Sundsvall

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Studentkåren i Sundsvall (SKS; engelska: Student Union in Sundsvall at Mid Sweden University), grundades 1977.

Studentkåren representerar studenter som studerar på campus Sundsvall vid Mittuniversitetet, såväl som distansstudenter som är registrerade i Sundsvall. Detta innefattar studerande på kandidat- och masternivå, utbytesstudenter, gäststudenter såväl som doktorander.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Kårmöte[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens högsta beslutande organ är kårmötet. Kårmötet är ett öppet möte, som alla studenter har närvarorätt till och där medlemmar har rösträtt vid, och har sammanträder tre gånger per år. Vid dessa möten så beslutar kårmötet om strategiska frågor som studentkårens stadgar och regelverk. Vid novembermötet (som även räknas som årsmöte) beslutas budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Vid kårmötets sammanträden fattas beslut huvudsakligen med enkel majoritet (ett fåtal frågor kräver större majoriteter; dessa finns samtliga angivna i kårens stadga).

Kårstyrelsen[redigera | redigera wikitext]

Kårstyrelsen, som är kårens högsta verkställande organ, utses via direktval av studenterna vid ett medlemsmöte under våren. Valberedningen administrerar valet där alla kårens medlemmar har rösträtt. Kårstyrelsen verkställer de beslut som kårmötet fattat och ansvarar inför kårmötet för kårens verksamhet.

Kårstyrelsen leds av kårordföranden och består förutom denna, av vice kårordförande samt ett antal ledamöter (max. elva stycken). Ledamöterna bör representera en mångfald gällande kön, ålder och utbildningsområde.

Presidiet[redigera | redigera wikitext]

Tre av kårstyrelsens ledamöter anses ha särskilt centrala funktioner inom kårens ledning, och bildar tillsammans det så kallade Presidiet. Presidiet består av kårordföranden, vice kårordförande och andra vice kårordförande, dessa leder den dagliga verksamheten. Kårordförande väljs direkt av studenterna via direktval i maj varje år och tillträder till höstterminen. Medan vice kårordförande och andra vice ordförande väljs på samma sätt men i November och tillträder i Januari. Mandattiden för alla uppdragen är ett år och uppdragen för ordförande är heltidsarvoderad och för både vice ordförande halvtidsarvoden.

Både kårordförande, vice kårordförande och andra vice kårordförande arbetar med utbildningsfrågor och representerar studenterna i de centrala organen som exempelvis universitetsstyrelsen, rektors beslutsmöte och ledningsrådet på Mittuniversitetet.

Bland tidigare funktionärer märks politikern Roger Haddad som var vice ordförande läsåret 2000–2001.

Kårordförande[redigera | redigera wikitext]

Kårordförandes uppdrag är att leda Studentkåren som organisation samt att vara Studentkårens ansikte utåt. Kårordföranden har den officiella kontakten med kommun, näringsliv, organisationer, myndigheter, regering och riksdag. Kårordförande har också ansvar för Studentkårens påverkansarbete.

Kårordföranden är ledamot i Mittuniversitetets styrelse, ledamot i disciplinnämnden, vice ordförande och sammankallande i Studenternas Stipendiestiftelse samt ledamot.

Vice kårordförande[redigera | redigera wikitext]

Vice kårordförandes uppdrag är att vara kårordförandens ställföreträdare och arbetar med studiefackliga frågor samt studiesociala frågor.

Andre vice kårordförande

Maj 2020 infördes en reform för en andra vice kårordförande. Där en vice ordförande ska vara mot HUV och den andra NMT.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren ska ses som en intresseorganisation för studenterna i Sundsvall. Kårens verksamhet regleras i verksamhetsplanen för året och bestäms av studenterna vid ett kårmöte.

Konferens i Luleå

Påverkansarbete[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren arbetar på lokalt, regionalt och nationellt plan för att påverka och informera politiker och makthavare om studenters villkor. Kåren träffar lokala riksdagsledamöter och kommunpolitiker, deltar i konferenser, skriver debattartiklar och gör kampanjer. Frågor som höjt studiemedel, fler lärarledda lektioner, bättre socialförsäkringssystem för studenter, reserabatter på kollektivtrafiken och en bra studentstad är exempel på vad kåren arbetar med.

Utbildningsfrågor och studiefackligt arbete[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren utser studentrepresentanter och representerar studenterna i universitetets olika organ, allt från fakultetsnämnderna, grundutbildningsråden, rektors beslutsmöte till universitetsstyrelsen. På det sättet är kåren en aktiv part för att förbättra lärosätet som helhet och utbildningarna i synnerhet. Kåren hjälper också studenter som får problem i sin utbildning, exempelvis vid konflikt med en lärare.

Bostadsfrågor och hyresförhandlingar[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren arbetar aktivt med Mitthem / Stubo, de andra studentbostadsbolagen och Sundsvalls kommun för att alla studenter ska ha någonstans att bo under sin studietid. Studentkåren är också förhandlingspart tillsammans med Hyresgästföreningen när det gäller Mitthem / Stubos studentbostäder.

Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren arbetar på olika håll för att få en bra koppling mellan student och arbetslivet och öka anställningsbarheten. En del saker som studentkåren arbetar med inom området är driva frågan om praktik inom alla program samt som en valbar kurs för de som läser fristående kurser. En stor del ligger också på studentföreningarna, att de jobbar med anställningsbarheten, möjlighet till examensarbeten och praktik på företag inom sitt utbildningsområde.

Tillsammans med Mittuniversitetet, studentföreningarna och andra organisationer så anordnar Studentkåren olika företagsträffar och föreläsningar för studenterna.

Sundsvalls Akademiska Arbetsmarknadsmässa, SAAM[redigera | redigera wikitext]

SAAM, Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa, var en årlig återkommande mässa 1986 till 2017, och fungerade som en mötesplats för Mittuniversitetets studenter och deras framtida arbetsgivare. Under en heldag på vårterminen fylldes Campus Sundsvall med företag och föreläsare och de tidigare åren som mässan har genomförts har lett till många lyckade rekryteringar, examensarbeten och spännande möten. Arbetsmarknadsdagarna på Campus Sundsvall hette innan 2006 Armkroken och drevs som en fristående förening av studenter.

SAAM brukade erbjuda studenterna möjlighet att

 • själva hjälpa till inför och under själva mässan
 • träffa utställande företag inom flera branscher
 • gå på intressanta föreläsningar
 • få möjlighet till CV-granskningar
 • förbokade kontaktsamtal med företag
 • delta i tävlingar

SAAM har sedan våren 2018 ersatts av Mötesplats Campus, som arrangeras två gånger per år av Mittuniversitetets samverkansenhet.[1] Till SAAM:s gamla hemsida: www.saam.se

Inspark av nya studenter[redigera | redigera wikitext]

Inspark av nya studenter 2005

En vanlig bild som förekommer bland allmänheten är att Studentkårernas nollning (eller i Studentkårens i Sundsvalls fall, inspark) går ut på att dricka så mycket alkohol som möjligt och förnedra de nya studenterna. Studentkåren i Sundsvall arbetar för att alla studenter ska känna sig välkomna till sitt nya lärosäte tillsammans med sina nya studiekamrater och tillåter ingen diskriminering.

Studentkåren är samordnare av insparken mellan Mittuniversitetet och linjeföreningarna. Studentkåren ser till att det samlas ihop kommitten (Varje ansvarig för insparken i varje studentförening) som sen beslutar om schema och aktiviteter på insparken.

Exempel på aktiviteter

 • Stadsvandring
 • Fixarmässan
 • Föreningsaktiviteter

Studentkåren har som policy att inte bjuda eller betala för alkohol och har därmed en hårdare policy än Mittuniversitetet.

Fixarmässan[redigera | redigera wikitext]

Fixarmässan på Kårhuset

Under första veckan på den nya höstterminen arrangeras Fixarmässan av Studentkåren på Kårhuset. På mässan möter nya studenter företag, organisationer och myndigheter som erbjuder dem bra tjänster, produkter och hjälp som de kan ha användning av under sin studietid. Det kan vara allt från billiga träningskort, information från Skatteverket till extrajobb från olika bemanningsföretag.

Utbildningsdag för faddrar[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren arrangerar fadderdag före höstterminens start för de studenter som ska ta emot de nya studenterna. Kursen brukar vara en heldag där man besöker campusområdet och får reda på vart allting finns som exempelvis studentservice, studenthälsan, studievägledare m.m. (Inte alltid självklart för gamla studenter heller). Under dagen så går man igenom alkohol och andra droger, olika policyer som gäller under insparken, lär sig första hjälpen och lära sig hantera diskriminering, plugga på studentkår- och kårhuskunskap m.m.

Avslutningshögtid[redigera | redigera wikitext]

Tillsammans med Mittuniversitetet arrangerar Studentkåren en avslutningshögtid två gånger per år för de studenter som tar examen på grundnivå och avancerad nivå. Avslutningshögtiden brukar bestå av lunch, musik från studentkören och kulturskolan samt talare som exempelvis Mittuniversitetets Rektor, representant från Sundsvalls Kommun, en representant från näringslivet och någon från Studentkårens presidium. Under avslutningshögtiden delas också tackbrev och en present från Mittuniversitetet till studenterna.

Stipendier[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren i Sundsvall tillsammans med de andra två studentkårerna vid Mittuniversitetet är grundare av Studenternas Stipendiestiftelse som delar ut stipendier varje år. Sista ansökningsdag är 1 mars varje år. Nuvarande ordförande för stiftelsen är Börje Hörnlund, f.d landshövding i Västernorrlands län. Tidigare ordförande var f.d. centerledaren och statsministern Torbjörn Fälldin som också var en av dem som var med och grundade stiftelsen.

Hälsofrågor[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren för en ständig diskussion med studenthälsan på Mittuniversitetet om hälsofrågor gällande studenter. Kåren arbetar tillsammans med studenthälsan med förebyggande arbete och kampanjer.

Studenthälsan på Mittuniversitetet erbjuder studenter

 • möjlighet att träffa sjuksköterska, kurator och präst och prata om sin studie- och sociala situation.
 • få tips och råd om kost, alkohol, sexualitet m.m.
 • lära sig mer om stresshantering

Studentkåren tillsammans med landstinget Västernorrland och Studenthälsan arbetar aktivt tillsammans med att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar (STI). Exempelvis så delar Studentkåren ut kondomer på campus och Kårhuset.

Studentkårens kondomer

Sundsvalls kårhus[redigera | redigera wikitext]

Sundsvalls Studenters Kårhus AB, SSKAB var ett helägt aktiebolag av Studentkåren och därmed ytterst av Sundsvalls studenter. Det gamla Kårhuset grundades 1989 i Sundsvalls stadsbiblioteks och högskolebibliotekets gamla lokaler, och bedrev restaurang- och barverksamhet för studenterna i Sundsvall. Bolaget hade en bolagsstyrelse som bestod av studenter, näringslivsföreträdare, representanter från Studentkåren, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. VD och Vice VD skötte den operativa ledningen och valdes av bolagsstyrelsen. All personal bestod av studenter som arbetade ideellt.

Sedan augusti 2016 var kårhusverksamheten istället förlagd till fastigheten Grönborg inom Campus Sundsvall. I januari 2019 försatte SSKAB emellertid i konkurs,[2] och restaurangens VD bedriver själv vidare restaurang- och nattklubbsverksamheten på Grönborg under namnet Medelpads nation. Den 31 mars 2020 försatte VD nya bolag i konkurs för att sedan i 24 augusti 2020 [3] tas över av det Restaurangen Grankotten på Norra berget. [4]

Studentföreningar[redigera | redigera wikitext]

Utöver utskotten finns också en rad studentföreningar, som inte kräver medlemskap i studentkåren.

Linjeföreningar i Sundsvall
 • SUS, Sundsvalls Samvetarförening
 • Sundekon, Sundsvalls Ekonomförening
 • μtec (mytec), Sundsvalls Teknologers Förening
 • JFS, Journalistföreningen i Sundsvall
 • Committ, Linjeföreningen för fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, Info & PR samt Grafisk design och kommunikation.
 • Emboli, Vårdstuderande, hälsovetare och kriminologers linjeförening vid Mittuniversitetet i Sundsvall
Studentföreningar
 • Gungner - Studentkören i Sundsvall
 • S.Å.S - Sundsvalls Åverållsällskap
 • Credo - Kristen studentförening (Ej aktiv)
 • MIFS - Mittuniversitetets idrottsförening Sundsvall (bedriv med ett nytt namn SKS sport)
 • MINK - Mittuniversitetets nätverk för kvinnor (Ej aktiv)

Kårordförande emeritus[redigera | redigera wikitext]

Vice kårordförande emeritus[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Mötesplats Campus”. Arkiverad från originalet den 15 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180115190645/https://www.miun.se/motesplatscampus. Läst 15 januari 2018. 
 2. ^ Lind, Tiffany (25 januari 2019). ”Sundsvalls kårhus i konkurs”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sundsvalls-karhus-i-konkurs. Läst 18 november 2019. 
 3. ^ ”Medelpads Nation”. www.facebook.com. https://www.facebook.com/Medelpadsnation/posts/543055349673967. Läst 20 oktober 2020. 
 4. ^ ”Grönborg”. www.facebook.com. https://www.facebook.com/gronborgsundsvall/posts/1497726750399776. Läst 20 oktober 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]