Mittuniversitetet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Mittuniversitetet
Engelska: Mid Sweden University
Grundat 1 juli 1993
Ägandeform Statligt
Rektor Anders Söderholm
Lärarkår 1070 anställda individer (år 2012)[1]
Studerande 7 742 helårs (varav 1 807 Härnösand, 2 639 Sundsvall, 3 020 Östersund)
17 834 registrerade individer (år 2012)[1]
Doktorander 235 (år 2012)[1]
Säte Sundsvall, Sverige
Campus Härnösand, Sundsvall, Östersund
Tidigare namn Mitthögskolan
Webbplats www.miun.se

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är av typen nätverksuniversitet och är beläget i Mittsverigeregionen kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på tre orter: Sundsvall, Östersund och Härnösand (vars verksamhet omlokaliseras till Sundsvall inför höstterminen 2016).

Historik[redigera | redigera wikitext]

Mittuniversitetet blev universitet den 1 januari 2005 och hette före det Mitthögskolan. Mitthögskolan bildades 1993 genom ett samgående mellan Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/Härnösand, båda grundade 1977 av regeringen Fälldin. Dessa hade rötter i den socialhögskola som 1971 bildades i Östersund av regeringen Palme, i den systematiserade decentraliserade utbildning som startades i Sundsvall 1971 respektive i det folkskoleseminarium och den nautiska utbildning för sjökaptener som 1842 grundades i Härnösand.[2] Lärarutbildningen i Härnösand kan i sin tur härledas till att Härnösand tidigt var en läroverksstad och till den prästutbildning som började när Härnösands gymnasium grundades 1658.

Redan vid 1900-talets början hade diskussioner förts om att inrätta en högskola i Norrland. Frågan aktualiserades i riksdagen 1946 i en motion av riksdagsmannen Gösta Skoglund. De två huvudkandidaterna var från första stund Härnösand och Umeå, en strid som vanns av Umeå som fick tandläkarutbildning 1956, medan Mellannorrland fick vänta till 1970-talet med utbildning på högskolenivå, i samband med att regionala högskolor etablerades i varje län i Sverige.

Thorbjörn Fälldin, f.d. statsminister, var drivande för samgåendet mellan Sundsvalls/Härnösands och Östersunds högskolor.

Tidigare statsministern Torbjörn Fälldin var ledande kraft bakom det så kallade Omega-projektet, genom vilket högskolorna i Östersund respektive Sundsvall/Härnösand gick samman till Mitthögskolan, i syfte att senare leda till universitetsstatus. Sammanslagningen genomfördes 1993 under regeringen Bildt.

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik samt Vårdhögskolan i Östersund inkorporeras år 1995 i Mitthögskolan. Den 1 juli 2007 togs sjuksköterskeutbildningen i Örnsköldsvik över av Umeå universitet, och campus Örnsköldsvik förlorade då status som Mittuniversitetscampus. Forskning och undervisning inom digitaltryck bedrivs emellertid alltjämt av Mittuniversitetet på orten, till följd av initiativ av regionens pappersindustri.[3][4]

Den skogsteknikerutbildning som bedrivits vid Norra skogsinstitutet i Bispgården sedan 1898 överfördes från SLU till Mitthögskolan 1997, och gav upphov till att Mitthögskolan tidigt fick EMAS miljöteknikcertifiering.[2] Verksamheten i Bispgården avvecklades sommaren 2003 varpå utbildning flyttades till Östersund.[5]

Första etappen av Campus Åkroken invigdes i september 1997, och Åkroken rymmer sedan 2005 hela campus Sundsvall.[6] Campus Härnösand har sitt centrum i och kring Sambiblioteket, invigt 1 februari 2000, men består även av äldre byggnader, exempelvis Lilla Nybo som byggdes 1870 och Villa Nybo 1873.[7] Den 6 september 2002 invigdes campus i Östersund på A 4:s tidigare regementsområde, bildat 1893.

Regeringen Persson tilldelade 2001 Mitthögskolan universitetsstatus inom naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderande IT-området, och lärosätet fick således rätt att anordna forskarutbildning och utfärda doktorsexamen. Doktorander som anställts vid Mitthögskolan dessförinnan var inskrivna som forskarstuderande vid andra lärosäten. Mittuniversitetet har som universitet sedan 2005 generell rätt att utfärda forskarexamina, och har sedan dess två vetenskapsområden (fakulteter): naturvetenskap, teknik och medier respektive humanvetenskap.

Mittuniversitetet valde att införa Bolognamodellens sjugradiga betygskala 2007.[8]

Utbildningsverksamhet vid Träakademien i Kramfors fördes vårterminen 2010 in under Mittuniversitetet och ges i ämnet Möbel- och byggnadshantverk.[9][10]

Verksamheten vid campus Härnösand, inklusive lärarutbildningen, skall omlokaliseras till campus Sundsvall senast under läsåret 2015/16 enligt ett beslut som universitetsstyrelsen fattade den 18 februari 2013.[11][12] Efter 174 år av högre utbildning i Härnösand flyttas all verksamhet från orten. Först ut var Avdelningen för humaniora som genomförde sin flytt under sommaren 2014.[13]

Utbildningsutbud[redigera | redigera wikitext]

Klickbar översiktsbild över Campus Sundsvall.

De tio mest sökta utbildningsprogrammen inför hösten 2013 var:[14]

 • Kriminologprogrammet, Sundsvall
 • Beteendevetenskapliga programmet, distans med träffar i Härnösand
 • Sjuksköterskeutbildning, Sundsvall och Östersund
 • Webbutveckling, distans
 • Förskollärare, distans med träffar i Härnösand
 • Ekonomprogrammet, Sundsvall och Östersund
 • Programvaruteknik, distans
 • Psykologprogrammet, Östersund
 • Journalistprogrammet, Sundsvall
 • Socionomprogrammet, Östersund

Mittuniversitetet har tillstånd att ge flera yrkesexamina: socionomexamen sedan 1971, journalistexamen sedan 1989 (se även bildjournalistikprogrammet), civilingenjörsexamen sedan 2003[15][16], högskoleingenjörsexamen, grund- och ämneslärarexamen, förskollärarexamen, sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, barnmorskeexamen och, från och med 2008, psykologexamen. Vidare erbjuder Mittuniversitetet generella examina inom ett flertal ämnen, nämligen högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen sedan 1994, licentiat- och doktorsexamen sedan 2001, och internationell mastersexamen (två år) sedan 2007.[17]

Civilingenjörsutbildningar gavs i slutet av 1990-talet i samverkan med KTH, så att studenter läste första åren av utbildningen på Mittuniversitet och slutet på KTH. Inför att Mittuniversitetet fick egna civilingenjörsutbildningar 2003 avbröts samarbetet men återupptogs 2011. Studenter antagna vid fyra av Mittuniversitetets fem civilingenjörsutbildningar sedan dess har möjlighet att välja mellan att läsa årskurs 4 och 5 i Sundsvall eller på KTH, där de i så fall får examen.[18]

Mittuniversitetet var det universitet som hade störst volym distans- och nätbaserad undervisning läsåret 2008/09.[19] 48 procent av helårsstudenterna läste på distans år 2012. 92 procent av studenterna registrerade i Härnösand år 2012 läste på distans, 37 procent i Östersund, 33 procent i Sundsvall och 24 procent av registrerade på övriga undervisningsorter. Detta bidrar till att universitetet är riksrekryterande. Endast 15 procent av nybörjarstudenterna kommer från den lokala regionen (Jämtlands och Västernorrlands län). 21 procent kommer från Stockholms län, 13 procent från Västra Götaland, 10 procent från Skåne och 4 procent från Gävleborg.[20]

Storlek[redigera | redigera wikitext]

Mittuniversitetet var både 2009 och 2010 det svenska lärosäte vars grundutbildningsvolym växte mest – såväl antalsmässigt som relativt sett – då antalet helårsstudenter under 2010 ökade med 1 530, eller 20 procent.[21] Mittuniversitetet var 2011 Sveriges 9:e största lärosäte sett till antal registrerade individer i grundutbildningen vårterminen, hade 15:e största volym undervisande och forskande personal, 16:e största volym anställda, intäkter och kostnader, och 17:e högsta antal avlagda examina. Åren 1997 till 2001 var dåvarande Mitthögskolan Sveriges 8:e största lärosäte sett till antal registrerade helårsstudenter, år 2002 13:e störst, åren 2003 till 2007 15:e störst, samt 2008 16:e störst.[22][21]

Kvalitet[redigera | redigera wikitext]

Mittuniversitetets grundutbildning kom på 18:e plats vid den ranking av 26 av Sveriges högskolor och universitet som genomfördes av tidningen Fokus 2012.[23]

Bland de 20 största svenska universiteten år 2009 hade Mittuniversitetet lägst genomströmning (prestationsgrad) då endast 69 procent av studenterna slutförde kurserna, som en konsekvens av den höga andelen nätbaserade kurser, sommarkurser och fristående kurser.[24][25] Mittuniversitetet har sedan dess ställt in ett stort antal sommarkurser och fristående kurser och infört avregistrering av inaktiva studenter tre veckor efter kursstart, för att öka genomströmningen och genomföra besparingar till följd av att regeringen begränsat universitetets takbelopp,[26] resulterande i 79 procent genomströmning år 2012.[20]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Som nätverksuniversitet saknar Mittuniversitetet huvudcampus eller huvudort. Ledningen och administrationen finns företrädd i två län, och har således kontaktyta mot två länsstyrelser. Rektor är stationerad till Sundsvall, och prorektor till Östersund.

Mittuniversitetet gick den 1 april 2013 från en trenivå- till tvånivåorganisation, utan institutioner, enligt följande:

 • Bibliotek
 • Förvaltning:
  • Campusservice
  • Ekonomiavdelning
  • IT-avdelning
  • Kommunikationsavdelning
  • Personalavdelning
  • Samverkansavdelning
  • Studentcentrum
  • Universitetsledningens kansli

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Forskningen är till stor del koncentrerad till åtta forskningscentra inom universitet:[27][28]

Dessutom bedrivs ämnesforskning vid Mittuniversitetets avdelningar[29] och forskningssatsningar görs inom ytterligare forskargrupper[30].

Samverkan[redigera | redigera wikitext]

Universitetet har ett nära samarbete med det regionala näringslivet i Östersund genom Peak Innovation och Karriärveckan, samt i Sundsvall genom Åkroken science park, föreningen och innovationssystemet Bron (som bland annat arrangerar IT-konferensen Sundsvall 42) och Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässa (SAAM).

Det i Härnösand belägna Sambiblioteket är gemensamt för Mittuniversitet, Härnösands kommun och Länsbiblioteket i Västernorrland. Se även Mittuniversitetets bibliotek.

Studentliv och studentorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Vid Mittuniversitetet finns det två godkända studentkårer: Studentkåren i Sundsvall[31] och Studentkåren i Östersund[32]. Vid sidan om studentkårerna finns det även ett stort antal studentföreningar. Studentkårerna arbetar med studiefackligt påverkansarbete och arrangerar sociala aktiviteter på respektive ort, bland annat i Sundsvalls kårhus, men ska även representera distansstudenter.

Personer[redigera | redigera wikitext]

Mittuniversitetets rektorer (Sundsvall)[redigera | redigera wikitext]

Kari Marklund, rektor 1994-1999

Mittuniversitetets prorektorer (Östersund)[redigera | redigera wikitext]

Björn Fjæstad, hedersdoktor och tidigare adj. prof. i företagsekonomi.

Hedersdoktorer vid Mittuniversitetet[redigera | redigera wikitext]

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Exempel på personer som uppmärksammats i riksmedia och har studerat vid Mittuniversitetet eller de högskolor och lärarseminarier som senare blev Mittuniversitetet är:

Personer verksamma vid Mittuniversitetet[redigera | redigera wikitext]

Se Personer verksamma vid Mittuniversitetet för en förteckning över några av universitetets professorer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Mittuniversitetets presentationsbroschyr 2013
 2. ^ [a b] Gunnmo, Alf et.al. (1 januari 2003). Historik om Mittuniversitetet. Mittuniversitetet. ISBN 91-87908-74-3. http://www.miun.se/Global/Ovriga/Generellt/Historik/Mitthogskolan%2010%20%c3%a5r.pdf. Läst 12 januari 2012 
 3. ^ Digital printing center (DPC)
 4. ^ http://campus.ornskoldsvik.se/sida/forskning.html Campus Örnsköldsviks: Forskning]
 5. ^ Skogsepok i graven, SVT Jämtlandsnytt, 16 maj 2012.
 6. ^ Katrin Holmqvist (2008), Campus Sundsvall : att bygga symbolvärden, Umeå Universitet.
 7. ^ Jan Samuelsson, CEDIF: VÅra lokaler, 12 januari 2011.
 8. ^ MIUN generella betygskriterier, enligt rektorsbeslut 2006-10-30.
 9. ^ Träakademien.se
 10. ^ Sammanträdesprotokoll Tillväxtutskottet, Kramfors kommun, 19 oktober 2009.
 11. ^ Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand omlokaliseras till Sundsvall, Pressmeddelande 2013-01-18
 12. ^ Varför jag röstade nej till att flytta verksamheten från campus Härnösand, Jesper Strömbäcks blogg 19 februari 2013}
 13. ^ http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/nyhetsarkiv/hum-pa-plats-i-sundsvall
 14. ^ Rekordmånga sökande men färre platser på Miun, Sundsvalls Tidning, 8 november 2013
 15. ^ ”Beslut: Mitthögskolan – Ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen” (PDF). Högskoleverket. 11 mars 2003. http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800088013/641-2552-01.pdf. Läst 16 juni 2008. 
 16. ^ Mittuniversitetets fyra civilingenjörsutbildningar
 17. ^ UK-ämbetets databas över examenstillstånd, accessdatum 22 december 2013
 18. ^ Samarbete med KTH, läst 2015-10-30
 19. ^ Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, Högskoleverket Rapport 2011:2 R
 20. ^ [a b] Mittuniversitetet: Årsredovisning 2012
 21. ^ [a b] Högskoleverket: Statistisk analys: Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare, 2011-03-08
 22. ^ Högskoleverket statistik: Högskoleöversikt. Accessdatum 2009-11-28.
 23. ^ Fokus rankar Sveriges högskolor. Publicerad 3 mars 2012 (accessdatum 2012-05-02)
 24. ^ http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.1967856-mittuniversitetets-studenter-ar-samst, Dagbladet
 25. ^ http://svt.se/2.55868/1.1969127/samst_betyg_pa_mittuniversitetet&lid=aldreNyheter_1850896&lpos=rubrik_1969127
 26. ^ Sparkrav tvingar Mittuniversitetet att skära, Östersundsposten 9 februari 2012.
 27. ^ Mittuniversitetets center och institut
 28. ^ Forskningsområden
 29. ^ Ämnesforskning
 30. ^ Större forskningssatsningar
 31. ^ Studentkåren i Sundsvall
 32. ^ Studentkåren i Östersund]
 33. ^ Fälldins protest skickas till utbildningsministern, Sundsvalls tidning 2013-02-21.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]