Den svenska modellen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska modellen)
Ej att förväxla med Svenska systemet.
Saltsjöbadsavtalet undertecknas, den 20 december 1938.

Den svenska modellen eller den nordiska modellen är en politisk idé som i dess moderna tappning växte fram under 1930-talet som en kompromiss mellan marknadsekonomiska/kapitalistiska intressen av ekonomisk tillväxt och lönsamhet och den av socialdemokrater och socialliberaler drivna socialpolitiska utjämningssträvanden, idén om folkhemmet, som resulterade i ett slags oskrivet samhällskontrakt. Modellen anses av flera historiker (Maths Isacson, Eva Österberg och Ulf Olsson) ha idémässiga rötter i en samförståndskultur i 1800-talets bonde- och brukssamhällen, men också (Jan O. Berg, Anders Kjellberg) i det tidiga 1900-talets första överenskommelser mellan arbetsmarknadsparterna, verkstadsavtalet 1905 och decemberkompromissen mellan och LO och SAF 1906.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1938 års Saltsjöbadsavtal[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Saltsjöbadsavtalet

En central ingrediens i den svenska modellen är en maktbalans och därpå baserade kompromiss- och samförståndslösningar på arbetsmarknaden, uttryckta i Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan LO och SAF. En förutsättning för maktbalansen menar Anders Kjellberg var den höga fackliga organisationsgraden och den höga organisationsgraden på arbetsgivarsidan.[1] Det har också medverkat till kollektivavtalens höga täckningsgrad[2] och framträdande roll för att reglera arbetsvillkoren på svensk arbetsmarknad. I grunden låg ett ömsesidigt erkännande från alla parterna; staten, näringslivet och fackföreningarna, av den industriella utvecklingen och tillväxten som bas för ett välståndssamhälle, samt ett medgivande från staten att överlåta lönerörelser och andra arbetslivsfrågor till arbetsmarknadsparterna att göra upp om utan statlig inblandning. Underförstått var ett ansvar hos parterna för att löneutvecklingen skulle vara förenlig med en samhällsekonomi i balans. Modellen hade stora framgångar under perioden cirka 1938–1973. Redan under 1930-talet väcktes intresse utanför Sverige, bland annat genom böcker av den amerikanske journalisten Marquis Childs, som Sweden: the Middle Way från 1936.

Svenska modellen ifrågasatt[redigera | redigera wikitext]

Kjell-Olof Feldt var ordförande för den socialdemokratiska arbetsgruppen som skulle ta ställning till löntagarfonderna.

Under 1970-talet började socialdemokratiska regeringar att ingripa med lagstiftning på områden som förut varit avtalsreglerade, genom MBL med mera, vilket gradvis försköt maktbalansen till arbetarsidans fördel. I avtalsrörelserna vid 1970-talets mitt drev fackföreningssidan fram löneökningar långt över produktions- och produktivitetsutvecklingen inom industrin. Följden blev förlorade marknadsandelar för svensk export och upprepade devalveringar av kronan, som genomfördes av både borgerliga och s-regeringar. Därmed var grundförutsättningarna för modellen satta ur spel. Förtroendet mellan företagsamhet och arbetarrörelse skadades ytterligare av det av LO-ekonomer vid 1970-talets mitt framlagda förslaget om löntagarfonder, vilket LO som organisation och, om än mera tvekande, socialdemokratin ställde sig bakom. Även om detta förslag i sin ursprungliga socialiseringstappning övergavs av arbetarrörelsen efter de stora 4 oktoberdemonstrationerna under 1980-talets första åren var förutsättningarna för samförståndslösningar enligt den tidigare svenska modellen skadade för lång tid.

1997 års industriavtal[redigera | redigera wikitext]

Under senare år har en diskussion förekommit om möjligheterna att återupprätta modellen. Den spelar som vision och utopi (fastän ofta opreciserad till sin innebörd) alltjämt en viktig roll i svensk politisk debatt. Att modellen långtifrån är död i praktiken framgår av tillkomsten av 1997 års Industriavtal, som av Nils Elvander betecknats som en sentida uppföljare till 1938 års Saltsjöbadsavtal.[3] Fortfarande är kollektivavtalet och partsreglering viktigare än statlig reglering för den svenska arbetsmarknadsmodellen.[4] [5] Det saknas till exempel lagstiftning om minimilöner eller om allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknadsmodellen utmärks av en kombinerad centralisering (centrala avtal, centralorganisationer och fackförbund) och decentralisering (fackklubbar och lokala förhandlingar).[6]

2020/2022 års huvudavtal[redigera | redigera wikitext]

Den 4 december 2020 tecknade PTK, Kommunal, IF Metall och Svenskt Näringsliv (SN) ett nytt huvudavtal om förändrat anställningsskydd (turordningsregler mm) samt utökade möjligheter till kompetensutveckling och omställning.[7] Det föregicks den 16 oktober av ett avtal mellan PTK och SN, PTK-SN-avtalet även kallat Las-avtalet. Hela LO stod utanför men så småningom upptog Kommunal och IF Metall förhandlingar med SN och uppnådde vissa förbättringar för de egna medlemmarna, vilket banade vägen för det nya huvudavtalet. Sedan tillhörande lagändringar gjorts (bl.a. i Lagen om anställningsskydd (LAS)) undertecknades 22 juni 2022 det slutliga avtalet mellan parterna.[8] Förutom de ursprungliga undertecknarna har Vision, Fackförbundet ST, Hotell och Restaurang Facket, Pappers och Seko anslutit sig till det nya huvudavtalet.

Inspiration och resultat[redigera | redigera wikitext]

Rehn–Meidner-modellen och Keynesianismen[redigera | redigera wikitext]

Viktiga inslag i den svenska modellen var den av två LO-ekonomer utarbetade Rehn–Meidner-modellen och en ekonomisk politik inspirerad av John Maynard Keynes, den så kallade keynesianismen.

I den Rehn–Meidnerska modellen var återhållsam finanspolitik, aktiv arbetsmarknadspolitik och solidarisk lönepolitik genom samordnade löneförhandlingar viktiga komponenter. Genom att lönerna inte sattes efter företagens bärkraft slogs lågproduktiva företag och företag som inte kunde konkurrera på världsmarknaden ut, till exempel inom textil- och konfektionsindustrin. Genom den av AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) bedrivna arbetsmarknadspolitiken omdirigerades arbetskraft till konkurrenskraftiga delar av näringslivet. Det skedde bland annat genom den omfattande arbetsmarknadsutbildning som förekom fram till början av 1990-talets krisår då den av statsfinansiella skäl drogs ned kraftigt. Tanken var att de som blivit arbetslösa genom utbildning skulle slussas om till andra arbeten. Det var en framträdande del av den socialdemokratiska arbetslinjen.

Den keynesianskt inspirerade ekonomiska politiken innebar att motverka arbetslöshet genom en expansiv finanspolitik och statliga investeringar under lågkonjunkturer och en mer återhållsam politik under högkonjunkturer.

Stor offentlig sektor[redigera | redigera wikitext]

Ett resultat av välfärdspolitikens utbyggnad på olika områden (socialförsäkringar, vård och omsorg, utbildning med mera) blev en stor offentlig sektor.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kjellberg, Anders (2013)"Kan fackets försvagning hejdas - facklig styrka och organisering i en globaliserad värld" i Ingemar Lindberg och Anders Neergaard (red.) Bortom horisonten – fackets vägval i globaliseringens tid, Premiss förlag
  2. ^ Kjellberg, Anders Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Department of Sociology, Lund University. Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports 2020:1
  3. ^ Nils Elvander (2002) "Saltsjöbadsavtalet och Industriavtalet - en jämförelse" Arkiverad 8 december 2015 hämtat från the Wayback Machine., Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol 8, sid. 191-194
  4. ^ Kjellberg, Anders (2009) "The Swedish Model of Industrial Relations: Self-Regulation and Combined Centralisation-Decentralisation", i Craig Phelan (red.) Trade Unionism since 1945: Towards a Global History. Oxford: Peter Lang, sid. 155-198. Volume 1 (Western Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East). ISBN 978-3-03911-410-8
  5. ^ Anders Kjellberg (2017) ”Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations” Arkiverad 18 april 2017 hämtat från the Wayback Machine.i Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius (red.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Lund: Juristförlaget i Lund 2017, sid. 357-383
  6. ^ Kjellberg, Anders (2021) Vad är facklig styrka? Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen. Stockholm: Futurion 2021:1. ISBN 978-91-985556-3-9
  7. ^ Kjellberg, Anders (2021) Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal. Stockholm: Arena Idé. ISBN 978-91-985543-0-4, sid. 14-38
  8. ^ Kjellberg, Anders (2023) Den svenska modellen ur ett nordiskt perspektiv: facklig anslutning och nytt huvudavtal. Stockholm: Arena Idé. ISBN 978-91-985543-4-2

Källor[redigera | redigera wikitext]