Användare:Tostarpadius/Preliminära versioner/Roger Williams (teolog)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Roger Williams, staty av Franklin Simmons.

Roger Williams, född omkring 1603 (sannolikt i London), död 1684, var en engelsk teolog och politiker.

Williams visade tidigt stor språkbegåvning, studerade i Cambridge, växte upp som puritan inom anglikanska kyrkan, avancerade till independent och lärde kravet på full religiös tolerans, men fördes av sitt oroliga sinne och gränslösa subjektivism än vidare till fientlighet mot varje statens makt i kyrkan och därmed till frikyrkorörelsen. Han avvisade kallelser till universitet och prästtjänst i England och emigrerade till Amerika i slutet av 1630. 1631-33 verkade han som hjälppräst dels i Salem, hvars församling lutade åt separatism, dels i Plymouth och blef 1634 pastor på det förra stället. Snart kom han allvarsamt i delo med myndigheterna. Han förnekade giltigheten af den "charter", hvari Karl I beviljat Massachusetts-Bay-kompaniet landområde, emedan detta ju vore indianernas och kunde förvärfvas endast genom köp från indianerna. Vidare påstod han, att "ingen mänsklig makt hade rättighet att inblanda sig i samvetssaker", ty för sin religiösa tro "är människan ansvarig endast inför Gud". På grund däraf ogillade han äfven den kyrkliga tvångsbeskattningen och den obligatoriska eden och förklarade anglikanska kyrkan vara affallen från rätta tron och varje förbindelse med denna kyrka vara synd. Då han vägrade underkasta sig en andlig domstols avgörande, blev han i okt. 1635 anbefalld att inom viss tid lämna kolonien. Då han emellertid försporde, att myndigheterna ämnade låta gripa honom och återsända honom till England, flydde han i jan. 1636, åtföljd av några vänner, till indianerna, hvilkas språk han lärt och hvilkas försvar han alltid tagit (han utgaf 1643 en Key into the language of indians of America). I juni s. å. begaf han sig med sina följeslagare till Rhode Island och grundlade där ett nybygge, Providence, som skulle bli en fristad för människor, som voro förföljda för samvetets skull. W. uppsöktes snart i sitt nya hem af en stor mängd anhängare, däribland några engelska generalbaptister från Massachusetts. Han öfvertygades nu om barndopets oriktighet och lät omdöpa sig med begjutning 1639, hvarpå han döpte andra. Så bildades den första baptistförsamlingen i Amerika. Blott ett par månader höll W. ut i baptistförsamlingen. Han kom till övertygelsen, att intet kristligt religionssamfund fullt motsvarar den sanna kyrkan, och gick därför nu som en af de organisa-tionslöse "seekers". Sin kraft samlade han på försvaret för den fullständiga religionsfriheten; hans hufvudarbete, The bloody tenent of perse-cution for the cause of conscience (1644; en dialog mellan "sanningen" och "friden"), kom härutinnan med något i litteraturen förut okänt nytt i hänsynslös konsekvens och kraft och bildar epok i andelifvets historia. Nya skrifter i samma riktning följde.- Under tiden hade W :s koloni Providence raskt uppblomstrat. 1638 köptes hela området Aquidneck (Rhode Island) från indianerna, som frikostigt betalades därför. W. blef koloniens organisatör och lagstiftare. Då Massachusetts gjorde anspråk på jurisdiktion of ver densamma, begaf han sig till England och lyckades genom sin vän sir Henry Vanes bemedling utverka en kunglig "charter", genom vilken Rhode Islands koloniala själfstyrelse och jurisdiktion betryggades. Själf valdes W. 1649 till dess vicepresident och var 1654-58 dess president eller guvernör. W.s verksamhet som organisatör av Rhode Island är epokgörande i religionsfrihetens historia. Han genomförde nämligen sin grundsats om frihet för alla religiösa bekännelser; det var första området inom kristenhetens värld, där detta fullt skedde. W:s politiska ideal var en ren demokrati, i hvilken folkviljan skulle vara bestämmande i alla borgerliga angelägenheter. Men i trossaker skulle icke flertalet ega makt över individen, utan denne skulle bero av Gud allena.


Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har media relaterad till Tostarpadius/Preliminära versioner/Roger Williams (teolog).

Källor[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Williams, Roger, 1904–1926.