Översiktsplan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Översiktsplan (tidigare generalplan) är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och avser en samling av regler som anger grunddragen för användning av mark- och vattenområden inom en kommun eller del därav. Av planen ska också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressen (Miljöbalkens 3 och 4 kapitel) och följa gällande miljökvalitetsnormer samt (från och med 2010) redovisa sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet kan komma att upphävas. Även hur bebyggelseutvecklingen bör ske anges i översiktsplanen.

Svenska förhållanden[redigera | redigera wikitext]

Översiktsplanen (ÖP) introducerades med plan- och bygglagen (PBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer (t.ex. generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan). Översiktsplanen är, till skillnad från detaljplan och områdesbestämmelser, inte juridiskt bindande. Hur planerna tas fram planprocessen regleras av PBL.

För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas. Flera angränsande kommuner kan, om de finner det nödvändigt, gemensamt utarbeta en regional översiktsplan eller regionalplan.

Under åren direkt efter 1987 antog samtliga svenska kommuner översiktsplaner. Enligt PBL:s intentioner ska översiktsplanen aktualiseras under varje mandatperiod. Avsikten med detta är att diskussionen om kommunens utveckling alltid ska vara levande och att översiktsplanen alltid ska vara aktuell. Emellertid har många kommuner tolkat PBL så att det räcker med ett enkelt beslut om återaktualisering av befintlig översiktsplan, utan att planen i sig har förändrats. Detta förfarande har kritiserats av Boverket eftersom det kringgår PBL:s ursprungliga intentioner.

Kända svenska översiktsplaner[redigera | redigera wikitext]

Andra länder[redigera | redigera wikitext]

Motsvarande översiktsplanering finns även i andra länder.

  • Storbritannien: Land-use planning, Comprehensive plan, synoptic plan, structureplan, masterplan
  • Frankrike: Plan directeur d'aménagement
  • Tyskland: Übersichtsplan, Flächennutzungsplan

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Tekniska nomenklaturcentralen (TNC 89), isbn 91-7196-089-9

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Boverkets sida om översiktsplanering: