Länsstyrelse

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Länsstyrelsen)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En länsstyrelse är i Sverige regeringens företrädare i ett län, och tidigare även i Finlands län.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Axel Oxenstierna reformerade år 1634 statsförvaltningen i Sverige (inklusive nuvarande Finland) och länsstyrelserna inrättades. En landshövding tillsattes som chef i varje län och som blev konungens befallningshavare i länet. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare biträtts av en landsskrivare till biträde en landssekreterare, en landsbokhållare (titeln ändrades senare till landskamrerare) och en lanträntmästare. Med landshövdingeinstruktionen 1855 infördes en uppdelning av länsstyrelsen i landskansli och landskontor. Landshövdingen benämndes vid denna tid och fram till 1918 Konungens befallningshavare och länet kallades "Hövdingadömet".[1]

Fram till bildandet av länsrätterna 1979 sorterade även länsskatterätten under länsstyrelsen.[2]

1 juni 1991 genomfördes en omorganisation av länsstyrelsen i syfte att stärka länsstyrelsens roll. I samband med detta överfördes ett flertal uppgifter från statliga länsorgan till länsstyrelsen.[2]

Länsstyrelserna i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.

De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Sveriges länsstyrelser[redigera | redigera wikitext]

Länsstyrelsens ansvar och uppgifter[redigera | redigera wikitext]

1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

 1. trafikföreskrifter
 2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 3. regional tillväxt
 4. infrastrukturplanering
 5. hållbar samhällsplanering och boende
 6. energi och klimat
 7. kulturmiljö
 8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
 9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
 10. lantbruk och landsbygd
 11. fiske
 12. folkhälsa
 13. jämställdhet
 14. integration.

4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

 1. de allmänna valen
 2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar
 3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap

7 § ärvdabalken.

Svensk författningssamling Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Historiska länsstyrelser i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Länsstyrelserna i Finland[redigera | redigera wikitext]

Innan länsstyrelserna och länen i Finland avskaffades vid utgången av 2009 var de gemensamma regionala myndigheter för sju olika ministerier. Deras uppgift var att genomföra riksomfattande och regionala målsättningar som centralförvaltningen uppställt. I princip fungerade länsstyrelserna på samma sätt som under Axel Oxenstiernas dagar, men det var först i början av 1800-talet som landsregeringen blev länsstyrelse.

Länsstyrelsen leddes av en landshövding, som utnämndes av presidenten. Drygt tusen personer arbetade vid de sex länsstyrelserna när de avskaffades. De ersattes av regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931
 2. ^ [a b] Nationalencyklopedin, Multimedia plus 2000

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Länsstyrelserna i Sverige, gemensam webbplats med länkar till respektive länsstyrelse