Segregation

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Segregation eller segregering, av verbet segregera (av latinets segregare), definieras i Nationalencyklopedin som det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Ursprungligen ofta med referens till den religiösa uppfattningen om att separera flocken av gudfruktiga från syndare.[1]

Segregationen kan baseras på flera olika och samverkande diskrimineringsgrunder, som är mer eller mindre synligt hierarkiskt ordnade.[källa behövs] Därigenom kan segregation förstås som både en effekt av diskriminering och en form av diskriminering. Objektets egenskaper eller särdrag för att diskrimineras och segregeras är ständigt flytande och bestäms av dominerande grupp. Många diskrimineringsgrunder har lång historia, andra är omskrivningar och vissa är nya. Kön, hudfärg, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och religiös eller politisk tillhörighet är några som använts under längre tid och har varit bestämmande för kategorisering och därigenom bildat grund för socioekonomisk status.

Däremot är det möjligt att inte rumsligt integrera sig eller att rumsligt isolera sig, exempelvis i grindsamhällen. Segregationens motsats är rumslig integration.[2] Samhällelig- eller social- integration är betydligt mer komplex process som påverka alla individer och alla delar av samhället.[3]

Segregation har en lång historia som övervaknings- och disciplineringsteknik. Michel Foucault lyfter i boken ”Övervakning och straff” fram de romerska härlägrens uppdelning i rutnät som exempel på en sådan hierarkisk styrnings och disciplineringsteknik. Brott mot den gällande ordningen vid denna tid var offentlig kroppsbestraffning i avskräckande syfte. Vid 1600-talet uppstod en effektivare segregations- och disciplineringsteknik genom bildandet av institutioner såsom fängelser, skolväsendet, arméer, fabriker och mentalsjukhus. Då var det själen som var i fokus och skulle disciplineras (normaliseras) till att vara kroppens fångvaktare, "Själen är kroppens fängelse".[4][förtydliga]

Även moderna ungdomssatsningar såsom idrott eller ungdomsrum, bibliotek för ungdomar och dylikt skulle kunna ses i detta perspektiv. Genom att avskilja/segregera dessa individer från massan uppnås flera mål. Till exempel undviker man att de blir påverkade av det onda i massan[förtydliga] samtidigt som de disciplineras till goda medborgare. Särskiljandet gör att ungdomarna blir lättare att övervaka och att identifiera vilka som avviker från normen[5] och behöver avskiljas och få riktade insatser.

Statsunderstödd systematisk uppdelning[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Raslagar

Uppdelning med utgångspunkt från folkgrupp motiveras ofta med ideologiska argument om att folkgrupper bör hållas åtskilda. Bland de mer uttalade exemplen på formaliserad rassegregation finns:

Segregationens historia i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Segregation i Sverige har en lång historia. Till exempel resandefolkets boendesegregation innebar att Kalderash-gruppen utestängdes från samhället. De blev tvungna att bo i tält eller i "zigenarläger" fram till 1960-talet. Även den kommunala bostadsplaneringen var tidig med att segregera, redan under den svenska urbaniseringsprocessen i början av 1900-talet byggde man medvetet för att hålla isär olika boendegrupper.[6]

Under 1990-talet blev tendenserna med ökande etnisk och social segregation tydligare i Sverige.[7]

Enligt forskare Emma Neuman vid Linnéuniversitetet uppträder fenomenet[förtydliga] då andelen utomeuropeiska invånare i ett område når en brytpunkt på 3-4 procent, men europeisk invandring visar ingen sådan trend. Studien omfattade flyttmönstren i Sveriges tolv största kommuner under åren 1990–2007. Höginkomsttagare och välutbildade flyttar först, vilket innebär att den etniska segregeringen även medför en klassegregering.[8]

Sverige var det land i Europa med störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan lågutbildade svenskfödda och lågutbildade utlandsfödda enligt statistik från OECD 2012, och hade även stor segregation på arbetsmarknaden för högutbildade.[9]

Religiös segregering[redigera | redigera wikitext]

Den sunni-islamiska salafismens företrädare använder grundskolor med konfessionella inslag under vardagar och koranskolor under helger för att målmedvetet motverka möten mellan elever med annan trosuppfattning. Barn som formats av salafistiska idéer kan negativt påverka en inkluderande skolmiljö genom att vägra umgås med andra barn, beröra kvinnliga lärare, äta skolans mat som betraktas som "oren" (Haram) eller vägra deltagande i vissa lektionstyper.[10]

Boendesegregation och skolsegregation[redigera | redigera wikitext]

Under 1960-talet genomfördes enhetsskolereformen i Sverige, enligt amerikanskt mönster, vilket ledde fram till grundskolan. Eftersom enhetsskolan innebar att betygsurvalet slopades för årskurser under gymnasienivå hade Sverige ännu 2018 en nationell skolsegregation något lägre än OECD-snittet. Men reformen innebar också att den kvarvarande segregationen, istället för att i högre årskurser vara kopplad direkt till elevernas egna meriter, blev starkt kopplad till boendesegregationen för grundskolans samtliga årskurser.[11][sidnummer behövs]

Med ökad nationell boendesegregation har skolsegregation successivt ökat sedan reformen genomfördes sett ur ett lokalt perspektiv. Det vill säga elevsammansättningen relativt elevernas bakgrundsfaktor i respektive skola avviker idag i genomsnitt mer från det nationella snittet än tidigare. [12][sidnummer behövs]

Men barnen träffar ändå i större utsträckning elever med annan bakgrund än någonsin tidigare. Ur ett globalt perspektiv kan segregationen i de svenska skolorna sägas ha minskat, det vill säga elevsammansättningen i de svenska skolorna avviker idag mindre från det globala genomsnittet beträffande socioekonomisk bakgrund.[källa behövs]

Skillnaden i skolresultat (betyg) mellan svenska skolor har också ökat sedan början av 1990-talet, samtidigt som resultatet fallit till genomsnittlig OECD-nivå enligt internationella undersökningar.[13][14] [12][sidnummer behövs]

Till viss del kan segregationen också förklaras av det fria skolvalet. Flickor och elever med starkare socioekonomisk bakgrund väljer oftare skola aktivt i grundskolan. Däremot finns ingen skillnad i detta avseende beroende på om eleven har svensk eller utländsk bakgrund. Sannolikheten att gå i en fristående grundskola var år 2009 ungefär dubbelt så stor om eleven hade starkare socioekonomisk bakgrund än om den hade en svagare bakgrund. I gymnasiet har elever med olika förutsättningar nästan lika stor sannolikhet att gå i fristående eller kommunal skola.[15]

Generellt tycks skolvalet i någon mån leda till att lika väljer lika[16], men det är oklart i hur stor utsträckning detta är det primära målet för familjerna eller en sekundär effekt av primära mål som att välja skolor med goda resultat eller till exempel religiösa inriktningar prioriteras olika starkt av olika grupper.[källa behövs]

Den ökande nationella skolsegregationen beror enligt olika studier i olika hög grad på ökande boendesegregation respektive skolval[17] [18][19] I Böhlmark m.fl. (2015)[20] studeras årskurs 9-elever år 1993–2009. Författarna finner att förändringen i skolsegregationen till stor del förklaras av att ökningen av andelen elever med utländsk bakgrund har varit ojämnt fördelad mellan kommuner och bostadsområden.[källa behövs]

En studie genomförd vid Örebro universitet 2015 visade att svenska småbarnsmammor som talat om etnisk mångfald som en berikande faktor i praktiken väljer skola i ett homogent och etniskt svenskt område, med motiveringen att deras barn inte skall vara en etnisk minoritet i sin skolgång eller att man är noga med deras svenska språk.[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Online etymonline dictionary”. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=segregare&searchmode=none. Läst 17 januari 2013. 
 2. ^ ”Integration och segregation i boendet”. Boverket. December 2004. sid. 17. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130828080258/http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/integration_och_segregation_i_boendet.pdf. Läst 25 januari 2013. 
 3. ^ ”Integration och segregation i boendet”. Boverket. December 2004. sid. 9ff.. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130828080258/http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/integration_och_segregation_i_boendet.pdf. Läst 17 januari 2013. 
 4. ^ Michel Foucault. ”Övervakning och straff (utdrag)”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100811154334/http://www.motarbetaren.se/insurrection_raven/se_texts/overvakning_och_straff.html#1. Läst 17 januari 2013. 
 5. ^ Mats Franzén. ”Gatans disciplinering”. http://www.alternativstad.nu/Dokument/gatansdisciplinering.pdf. Läst 17 januari 2013. 
 6. ^ Christina Adlers. ”Historien kan förklara-segrationen” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Boverket. Arkiverad från originalet den 26 september 2014. https://web.archive.org/web/20140926155204/http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2012/Nr-1-artikelarkiv/Historien-kan-forklara-segrationen.pdf. Läst 17 januari 2013. 
 7. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (31 mars 2005). ”Storstad i rörelse - Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal”. Regeringskansliet. sid. 9. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/03/sou-200529/. Läst 7 februari 2021. 
 8. ^ [a b] Segregeringen ökar i Sverige”. Forskning & Framsteg. http://fof.se/tidning/2015/7/artikel/segregeringen-okar-i-sverige. Läst 17 augusti 2017. 
 9. ^ Thomas Liebig, Emily Farchy, Jean-Christophe Dumon. ”Sweden Policy Brief”. https://www.oecd.org/policy-briefs/sweden-promoting-labour-market-integration-among-migrant-population.pdf. Läst 7 mars 2019. 
 10. ^ ”Lokalsamhällen pressas av antagonistiska hot (PDF)”. FHS.se. sid. 50-51. https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2019-10-21-lokalsamhallen-pressas-av-antagonistiska-hot.html. Läst 21 oktober 2019. ”Även i skolor som försöker stimulera mötet mellan olika kulturer och som strävar efter att främja ökad jämlikhet bland barn och unga kan barn som påverkas av salafistiska perspektiv från släktingar, koranskola eller andra fritidsaktiviteter inom denna miljö tydligt påverka skolmiljön på ett negativt sätt. Det kan handla om att vägra att beröra kvinnliga lärare, umgås med andra barn, delta i viss typ av lektioner eller att ta avstånd från skolans mat och dryck som eleven betraktar som ”orent”” 
 11. ^ Böhlmark m.fl. (2015)
 12. ^ [a b] ”Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor En kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Skolverket 2018, rapport 467”. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3927. Läst 20 april 2018. 
 13. ^ ”Lika möjligheter? Familjebakgrund och skolprestation 1998-2010, Böhlmark A, H Holmlund”. http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2012/Lika-mojligheter-Familjebakgrund-och-skolprestationer-19882010/. Läst 14 april 2016. 
 14. ^ ”Decentralisering, skolval och Fristående skolor. Holmlund mfl”. http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2014/Decentralisering-skolval-och-fristaende-skolor-resultat-och-likvardighet-i-svensk-skola/. Läst 14 april 2016. 
 15. ^ Holmlund m.fl. 2014 s 270ff
 16. ^ ”Det fria skolvalet ökar klyftor mellan skolor - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet”. www.humangeo.su.se. https://www.humangeo.su.se/om-oss/nyheter/det-fria-skolvalet-%C3%B6kar-klyftor-mellan-skolor-1.155084. Läst 20 april 2018. 
 17. ^ Holmlund m.fl. 2014 s.346
 18. ^ Böhlmark m.fl. 2015 samt Malmberg m.fl. 2013
 19. ^ Rickegård, Anders. ”Det fria skolvalet ökar klyftor mellan skolor - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet”. www.humangeo.su.se. https://www.humangeo.su.se/om-oss/nyheter/det-fria-skolvalet-%C3%B6kar-klyftor-mellan-skolor-1.155084. Läst 20 april 2018. 
 20. ^ Böhlmark m.fl. (2015)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]