Institutet för framtidsstudier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Institutet för framtidsstudier är ett svenskt fristående forskningsinstitut som inrättades av Sveriges regering 1987.

Institutet bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Dessutom ska institutet stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Mellan 1982 och 2012 gav Institutet ut tidskriften Framtider.

Institutet för framtidsstudier finansieras delvis av Utbildningsdepartementet genom ett bidrag från statsbudgeten, delvis genom externa forskningsanslag. Antalet verksamma på institutet har skiftat under åren. Utöver ett mindre kansli var år 2012 ett trettiotal forskare anknutna till institutet. Flera av forskarna är samtidigt knutna till universitet i såväl Sverige som i andra länder.

Forskningsprogram[redigera | redigera wikitext]

Forskningen styrs av övergripande forskningsprogram som utarbetas av sittande VD och godkänns av styrelsen. Nuvarande forskningsprogram heter "Mänsklighetens vägval - demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer" och är utformat av Gustaf Arrhenius. Forskningsprogrammet är uppbyggt kring fyra huvudteman som överlappar varandra:

  1. Framtida generationer;
  2. Demokratins problem och möjligheter;
  3. Nya teknologiers samhällspåverkan;
  4. Det socialt hållbara samhället.

Alla teman är tvärvetenskapliga och engagerar forskare från en rad samhällsvetenskapliga discipliner, bland andra filosofi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och demografi. Avsikten är att med hjälp av teoretiska idéer och empiriskt inriktade forskning kunna utforma resultat som är relevant vid policyutformning.


Styrelse och ledning[redigera | redigera wikitext]

Institutet har nio styrelseledamöter från olika delar av det svenska samhället, vilka utses av regeringen. Sedan 2016 är Catharina Elmsäter-Svärd ordförande. Från och med den 1 november 2014 är Gustaf Arrhenius, filosof, VD för Institutet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

På 1960-talet uppstod ett intresse för systematiska studier av framtiden som en följd av bland annat den ökade medvetenheten om miljöförstöring och överbefolkning. I Sverige tillsattes 1971 utredningen Att välja framtid (SOU 1972:59) som leddes av statsrådet Alva Myrdal. Som ett resultat av utredningen inrättade regeringen 1973 Sekretariatet för framtidsstudier som då var underställt statsrådsberedningen.

År 1973 utsågs Lars Ingelstam, matematiker, till chef. I fokus för forskningsprogrammet stod framtidens arbetsliv, energiförsörjning, naturresurser och tillväxt samt Sveriges plats i världsordningen.

År 1980 ombildades Sekretariatet för framtidsstudier som en enhet inom Forskningsrådsnämnden. Ny chef blev Olof Eriksson, professor i arkitektur. Nu ställdes kommunernas och glesbygdens svårigheter i förgrunden, liksom framtidens omsorgs- och vårdbehov, och värdeförskjutningar i det svenska samhället.

1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående institut för framtidsstudier och den självständiga stiftelsen Institutet för framtidsstudier etablerades. Åke E. Andersson, professor i regionalekonomi, blev då chef. Forskningen koncentrerades kring ”K-samhället” där K står för kommunikationer, kunskap, konst och kreativitet.

1999 tillsattes ekonomihistorikern Lena Sommestad som VD. Hennes forskningsprogram ”Människan i framtiden” var centrerat kring den demografiska förändringen mot ett samhälle med en allt äldre befolkning.

2002 tillträdde Joakim Palme, sociolog, som VD. Han ledde fram till 2005 forskningsprogrammet ”Människan i framtiden” och utformade sedan programmet ”Framtidens samhälle”. Detta program omfattade fem områden; medborgarskap och välfärdsinstitutionernas omvandling, marginaliseringsprocesser och uppväxtvillkor, regioner i förändring, demografiskt baserade framtidsstudier samt ekonomisk utveckling och fördelning i det åldrande samhället. Mellan 2009 och 2011 bedrevs forskning i hans program "Sverige i framtiden".

2012 tillsattes Peter Hedström, sociolog, som VD. Forskningsprogrammet ”Social förändring i det 21:a århundradet” omfattar studier av värderingsförändringar och värderingskonflikter, demografi och ekonomi, segregation och integration, samt utvecklandet av framtidsstudiets metoder. Hedström ledde institutet fram till och med augusti 2014 då han gick till Institutet för Analytisk Sociologi vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

2014 tillsattes Gustaf Arrhenius, filosof, som VD.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Det globala forskarnätverket World Values Survey har sitt sekretariat hos Institutet för framtidsstudier.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]